MADHYA PRADESH HIGH COURT - INDORE BENCH
MADHYA PRADESH HIGH COURT - INDORE BENCH DAILY CAUSE LIST

(For 30th, Jun, 2014 )

DAILY CAUSE LIST FOR Monday 30/06/2014
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:3          
            DIVISIONAL BENCH [ DB 1 ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE SHANTANU KEMKAR          
            HON'BLE SHRI JUSTICE MOOLCHAND GARG          
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[SETTLEMENT]*
          

1. FA 1168/2009	MAHADEV SHARMA        	LR.,PR.RR.BAHTNAGAR,TR.KUSHWAH,MR.SENGER/
							
				Versus 
			DEVUBAI @ DEVIBAI       	GP.SINGH,S.JOSHI,AS.PARIHAR,
							
		FOR ORDER ON IA-5618/2014 (FLAG-A)FOR WITHDRAWAL APPLICATION.ALONGWITH MEDIATOR REPORT ON 
		DATE-17/06/2014 ( MEDIATOR SHRI R.C.MEHRA ADV).                      

2. FA 217/2011	SHOUKIN            	K.N. PUNTAMBKAR
							SAMEER VERMA,ARCHANA KHER,SUBODH CHOUDHARY/ 
				Versus 
			SMT. REKHA          	VANDANA KASREKAR, VIVEK PHADKE, S SAMVATSAR
							
		FOR [U/S 24 OF HINDU MARRIAGE ACT] ON IA 4980/2014                      

3. FA 205/2013	MANAK             	VALMIK SAKARGAYEN
							SUNIL GUPTA/ 
				Versus 
			SMT. LATA           	NK DIXIT, MS DIXIT, ARPIT OSWAL, DEEPAK MEHRA
							
		FOR F/H C.O. DT  05-05-2014            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

4. MCRC 4417/2014	NIKESH THRU. GAURDIAN KIRTAN S	SANTOSH KUMAR  MEENA
							GOVIND MEENA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389,397 Cr.P.C. AND OTHERS]*
          

5. CRA 1284/2007	VESLA             	MANISH SHARMA,SHARMILA SHARMA/
							
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		IA 865/12 FORSUSP. OF SENTENCE                      

6. CRA 110/2008	BALARAM & 2 ORS.       	GOPAL YADAV,KK.SONI,ABHISHEK V.GUPTA,
							TR GUPTA,SONALI GUPTA, P.MALVIYA / BHARAT MALVIYA/ 
							 
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		FOR ORDERS ON IA NO. 5072/2014 FLAG-A FOR SUSPENSION OF SENTENCE OF APPELLANT NO. 3..                      

7. CRA 373/2008	JUJHAR SINGH & 2 ORS.     	RAHUL SHARMA,ALOK SHARMA,SAPNESH JAIN/
							(MEMO-PET-3) AS RATHORE,SK MEENA/ 
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		FOR ORDERS ON I.A. 5168/12 (FLAG-A) FOR SUSPENSION OF SENTENCE OF A. NO. 3 RAMBHA BAI (+LC 
		R)                      

8. CRA 42/2009	MAHENDRASINGH & 2 ORS.    	SHEKHAR SHRIVASTAVA,TANVEER AHMED,MANOJ MANAV
							MUKESH SINJONI,ANIL MALVI R.VERMA,K.PATIDAR/ KANTE 
							SH GUPTA, MA UDASI, JAYMALA SUNIL ALERIYA TR GUPTA 
							, SONALI GUPTA, BHARAT MALVIYA/ 
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		FOR ORDERS ON IA 4934/2014 (FLAG-A) 2ND SUSP. OF SENTENCE OF ACCUSED APPELLANT NO.3 NOKSIN 
		GH                      

9. CRA 1361/2010	LIMJI             	VIVEK SINGH, R. VERMA, R. SINGH,R.CHOUHAN/
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON I.A.NO. 563/12(FLAG-A) FOR SUS. OF SETENCE (IST BAIL                      

10. CRA 557/2011	AZAD             	
							MANISH KUMAR SHARMA, SMT. SHARMILA SHARMA 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR IA. 2786/13 (FLAG- A) FOR POWER TAKEN ON RECORD AND IA. 2787/13 (FLAG- A1) FOR 1ST SUS 
		PENSION OF SENTENCE OF A/A. (+LCR)                      

11. CRA 78/2012	SUNIL AND ANR.        	DHARMENDRA CHELAWAT,
							SANDEEP CHOUDHARY,SHAKEEL HAIDER/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON I.A. 3115/14 (FLAG-A) FIRST APPLICATION FOR SUSPENSION OF SENTENCE OF A/A. N 
		O.2 SANJAY @ BHURA @ BHURI S/O. HEERALAL.                      

12. CRA 873/2012	AMIR HUSSAIN AND ANR.     	
							GAJRAJ CHOUHAN,GAJENDRA CHOUHAN,AJAY MISHRA, DHARM 
							ENDRA JAIN,S.VYAS / NISHEET WISHARD, LOKESH MEHTA, 
							 MANISH GADKAR, AMIT SINGH/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADM. AND FOR ORDERS ON IA NO. 2913/2013 FLAG-A FOR SUS. OF SENENCE OF APPELLANT NO.2.( 
		AFTRER A WEEK)                      

13. CRA 1308/2012	GAJANAND @ GAJENDRA      	K.N.VIJAYWARGIYA
							RAJESH K. VYAS, AJIT AWASTHI, S.L. SONI, SANGEETA 
							CHOUDHARY/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON I.A. NO. 7702/12(FLAG-A)1ST SUSPENSION OF SENTENCE OF A/A.GAJANAND @ GAJENDR 
		A S/O.MANGILAL + L.C.R.FOUR PARTS.(ADMITTED ON 2/9/13)                      

14. CRA 1326/2012	AJAY JAIN           	SANJAY SHARMA
							GAURAV LAAD,ANIL OJHA,AJAY SHUKLA/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA REVENUE DEPARTM	MANOJ SONI
							
		FOR ORDERS ON I.A.NO.98/13 (FLAG-A) 1ST SUSPENSION OF SENTENCE OF A/A.AJAY JAIN (ADMITTED 
		ON 21/10/13)+ L.C.R.(ALONG WITH CRA.NOS.1245/12,1412/12,1413/12,1425/12 AND 1471/12) (F.D 
		.30.06.2014)                      
con. CRA 1245/2012	SANJAY            	SANJAY SHARMA
							ANIL OJHA,G.LAAD,AJAY SHUKLA,DILIP JAT,H.TRIPATHI/ 
							 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR REFERENCE (ALONG WITH CRA.NOS.1326/12,1412/12,1413/12,& 1471/12).                      
con. CRA 1412/2012	SUNIL SENGER@PAPPU      	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN,NILESH MANORE / 
				Versus 
			INSPECTOR UNION OF INDIA   	
							
		FOR REFERENCE (ALONG WITH CRA.NOS.1245/12,1326/12,1413/12,& 1471/12).                      
con. CRA 1413/2012	SUDARSHAN@GUDDU        	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN,NILESH MANORE/ 
				Versus 
			INSPECTOR UNION OF INDIA   	
							
		FOR REFERENCE (ALONG WITH CRA.NOS.1245/12,1326/12,1412/13,& 1471/12).                      
con. CRA 1425/2012	HAKIMUDDIN          	P.K.SHUKLA
							MS.CHOUHAN,RK.GODALE,LAKHAN NAGAR,ANIL OJHA/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.A.NO.1425/13(FLAG-A)1ST SUSPENSION OF SENTENCE OF A/A.HAKIMU 
		DDIN (ALONG WITH CRA.NOS.1245/12,1326/12,1412/12,1413/12 AND 1471/12)(F.D.30.
06.2014)                      
con. CRA 1471/2012	AMIT SHARMA @ SONU      	R.C. MEHRA (L.A.)
							
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR REFERENCE (ALONG WITH CRA.NOS.1245/12,1326/12,1412/12,1413/12)                      

15. CRA 397/2013	SARDAR SINGH AND 3 ORS.    	L.S. CHANDIRAMANI
							C.S.SURANA,K.K.SURANA,H.PATHAK,A.CHOUHAN,H.THAKUR/ 
							 JB DAVE, NJ DAVE, VINOD THAKUR, AKHILESH CHOUDHAR 
							Y RAVI VERMA, ZAKIR KHAN, VISHAL VERMA, AKHIL GODH 
							A, SUMIT MITTAL, VAIBHAV JAIN/ DHARMENDRA CHELAWAT 
							/ L. SUNANGO CHANDIRAMANI[P-1] L. SUNANGO CHANDIRA 
							MANI[P-2] ANOPAM CHOUHAN[P-1] ANOPAM CHOUHAN[P-2] 
							LOKESH KUMAR BHATNAGAR[P-1] LOKESH KUMAR BHATNAGAR 
							[P-2] HARSHVARDHAN PATHAK[P-1] HARSHVARDHAN PATHAK 
							[P-2] HIMANSHU THAKUR[P-1] HIMANSHU THAKUR[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							(OBJECTION) AK SARASWAT, NS TOMAR, MANOJ SAXENA, G 
							AURAV VERMA 
		FOR SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389 /GRANT OF BAIL ON IA 494/2014.                      

16. CRA 510/2013	ARUN GUPTA          	AASHISH VYAS
							M.I. QURESHI, J.K. JAIN, RAMESH GANGARE/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON IA 631/2014 (FLAG-A) IST SUSP. OF SENTENCE OF ACCUSED APPELLANT ARUN GUPTA ( 
		AFTER SUMMER VACATION)                      

17. CRA 598/2013	BRIJPAL SINGH BUNDELA     	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN,IMRAN BANGASH/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR IA 2380/14 FOR SUSP. OF SENTENCWE FD                      

18. CRA 1006/2013	GULAB SINGH AND 6 ORS.    	P.K. SHUKLA
							M.S.CHOUHAN,R.K.GONDALE,R.R.KASHYAP/ SUDARSHAN JOS 
							HI, GOVIND PUROHIT, VIKAS JAISWAL/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON IA 594/2014 (FLAG-A) IST SUSP. OF SENTENCE OF ACCUSED APELLANT NO.6 SOHAN SI 
		NGH                      

19. CRA 1257/2013	KAMAL             	MOHAN PATIDAR
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR IA. 8806/13 (FLAG- A) FOR 1ST SUSPENSION OF SENTENCE (+LCR)                      

20. CRA 1371/2013	GAMA             	ANIL OJHA
							AJAY SHUKLA, GAURAV LAAD/ ANWAR HUSSAIN QURESHI[P- 
							1] ALI HUSAIN MANSURI[P-1] VISHAL BAGHELA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR [1 APPLICATION U/S 389] ON IA 4854/2014                      

21. CRA 1589/2013	VASIM             	MANOJ SAXENA
							VIRENDRA SHARMA, JITENDRA SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR IA 1176/14 FOR SUSP.OF SENTENCE,                      

22. CRA 1774/2013	CHATRIYA           	ASHISH GUPTA
							ANUPAM CHOUHAN, SARIKA GUPTA, H.PATHAK/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR IA. 1634/14 (FLAG- A) FOR 1ST SUSPENSION OF SENTENCE OF SOLE A/A. (+LCR)                      

23. CRA 314/2014	JITENDRA           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN,IMRAN BANGASH, NILESH MANORE/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ORDERS ON IA NO.2508/2014- FOR IST SUSP. OF SENTENCE A.NO.2 (F.D.)                      

24. CRA 333/2014	RATANSINGH          	VIVEK SINGH
							R.CHOUHAN,IMRAN BANGASH,N.MANORE/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ORDERS ON IA NO.1602/2014-FOR IST SUSPENSION OF SENTENCE EXCEPT U/S 389 ] (N/W)            
*[ORDERS]*
          

25. FA 46/1998	CHHOTELAL           	SG.GOKHALE,HN.PHADKE,SATISH SHARMA /
							
				Versus 
			THE STATE OF MP.       	BA.CHITALE,R.JAIN,SC.KSHOTRIYA,G.A.
							
		FOR [FOR ORDER] ON IA 5258/2014                      

26. ITA 82/2003	SHARDA DWELLING PRIVATE LIMITE	SK.JAIN,JK.JAIN,AJAY BAGADIYA,JAGAT JAIN /
							
				Versus 
			COMMISSIONER OF INCOME TAX BHO	
							
		FOR [APP. FOR LEAVE TO FILE CERTAIN DOCUMENTS] ON IA 4105/2014                      

27. CRA 153/2003	GOVIND & ORS.         	LS.CHANDIRAMANI/
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.,IU.QUAZI,JK.JOSHI,M.MANANA,
							ZA.KHAN(COMPLAINANT) 
		IND. OF DELETING THE NAME OF APPELLANT NO.2 FROM CAUSE TITLE.                      

28. FA 253/2003	GANGADHAR           	RAJENDRA DUBEY,PRAMOD SHARMA,RAKESH SOLANKI,
							VEER KUMAR JAIN VEER KUMAR JAIN,GOVIND RAIKWAR,VIS 
							HAL VERMA, SUMIT MITTAL,VAIBHAV JAIN,AKHIL GODHA / 
							 
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	
							P.SOLANKI 
		FOR ORDERS ON IA NO. 5881/2013 [FLAG-A] U/O XXII RULE 3 R/W SEC. 151 OF CPC.(2) IA NO. 58 
		90/2013 [FLAG-A] FOR CONDONATION OF DELAY. (3) IA NO. 5891/2013 [FLAG-A] U/O XXII RULE 9 
		 R/W SEC. 151 OF CPC.                      

29. CRA 415/2004	VISHNUDAS           	VIVEK SINGH,VIKAS YADAV,BHARAT PATEL /
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	G.A.
							
		FOR [EARLY HEARING] ON IA 5137/2014                      

30. FA 264/2006	INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY 	VK.JAIN,VISHAL VERMA,GAURAV CHHABRA,
							ATUL GUPTA / 
				Versus 
			SETH GIRDHARILAL       	SK.MODI(CAVEATOR),TK.MODI,S.SHRIVASTAV,IV.QUA
							AW.KHAN 
		ON IA NO. 5098/2013(FLAG-A) FOR LRS ON RECORD, IA NO. 5099/2013(FLAG-A1) FOR ORDER, IA NO. 
		 1147/2014(FLAG-A1) FOR ORDER.(C.O.07/03/2014 AFTER 04 WEEK)                      

31. CRA 57/2011	ISHRAM            	VIVEK SINGH
							R.VERMA, R.SINGH, R.CHOUHAN/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		INDEFAULT OF PERSONAL APPEARANCE OF APPELLANT ISHRAM.(N.W.)                      

32. FA 325/2012	SUNITABAI           	MA.BOHRA
							MR.SHEIKH,P.KHANDELWAL,TANVEER PATEL,RS.SONI, HITE 
							SH PORWAL/ 
				Versus 
			MUKESH            	
							
		REPORT AWAIT [FIXED DATE]                      

33. FA 685/2012	STATE OF M.P. AND ANR.    	A.G.
							
				Versus 
			NARSINGH           	MANISH JAIN, SANJAY PATWA, TARUN KUSHWAHA,
							NITIN JAIN, VIJAY ORHA 
		FOR FURTHER ORDERS ON I.A.6038/2012 STAY AND I;A. 3068/2014 E.H. (F/D)                      

34. FA 841/2013	LAND ACQUISITION OFFICER STATE	A.G.
							
				Versus 
			DEUBAI            	OP ARYA, PRAMOD KUMAR ARYA, SN PATIDAR LOKESH ARYA
							
		ON IA 1316/2014 (FLAG-A) FOR STAY VACATE (LCR) (AFTER TWO MONTH )                      

35. FA 1036/2013	DIVISIONAL MANAGER MADHYA PRAD	SMT.ANITA SHARMA
							KHEM RAJ SHARMA, AJAY GOME, TAYJAS SHARMA/ 
				Versus 
			KAMAL KUMAR AND 2 ORS.    	AG
							
		REPORT WAIT [FIXED DATE]                      

36. FA 1048/2013	SMT.PINKI           	A.S.RATHORE
							SK.MEENA/ 
				Versus 
			AJAY @ PAPPU         	
							BHAGWAN SINGH YADAV[R-1] 
		FOR ORDERS ON IA NO. 5959/2013 [FLAG-A] FOR STAY. [FIXED DATE]                      

37. FA 1418/2013	LAXMAN SINGH GAUR       	R.C. MEHRA
							UMESH YADAV/ 
				Versus 
			SHRI DIGANBAR JAIN CHARITABLE 	
							VEER KUMAR JAIN[R-1] VEER KUMAR JAIN[R-2] VEER KUM 
							AR JAIN[R-3] VEER KUMAR JAIN[R-4] VEER KUMAR JAIN[ 
							R-5] VEER KUMAR JAIN[R-6] VEER KUMAR JAIN[R-7] VEE 
							R KUMAR JAIN[R-8] VEER KUMAR JAIN[R-9] VEER KUMAR 
							JAIN[R-10] VEER KUMAR JAIN[R-11] VEER KUMAR JAIN[R 
							-12] VEER KUMAR JAIN[R-13] VEER KUMAR JAIN[R-14] V 
							ISHAL VERMA[R-1] VISHAL VERMA[R-2] VISHAL VERMA[R- 
							3] VISHAL VERMA[R-4] VISHAL VERMA[R-5] VISHAL VERM 
							A[R-6] VISHAL VERMA[R-7] VISHAL VERMA[R-8] VISHAL 
							VERMA[R-9] VISHAL VERMA[R-10] VISHAL VERMA[R-11] V 
							ISHAL VERMA[R-12] VISHAL VERMA[R-13] VISHAL VERMA[ 
							R-14] SUMIT MITTAL[R-1] SUMIT MITTAL[R-2] SUMIT 
							 MITTAL[R-3] SUMIT MITTAL[R-4] SUMIT MITTAL[R-5] 
							 SUMIT MITTAL[R-6] SUMIT MITTAL[R-7] SUMIT MITT 
							AL[R-8] SUMIT MITTAL[R-9] SUMIT MITTAL[R-10] SUM 
							IT MITTAL[R-11] SUMIT MITTAL[R-12] SUMIT MITTAL 
							[R-13] SUMIT MITTAL[R-14] VAIBHAV JAIN[R-1] VAIBH 
							AV JAIN[R-2] VAIBHAV JAIN[R-3] VAIBHAV JAIN[R-4] V 
							AIBHAV JAIN[R-5] VAIBHAV JAIN[R-6] VAIBHAV JAIN[R- 
							7] VAIBHAV JAIN[R-8] VAIBHAV JAIN[R-9] VAIBHAV JAI 
							N[R-10] VAIBHAV JAIN[R-11] VAIBHAV JAIN[R-12] VAIB 
							HAV JAIN[R-13] VAIBHAV JAIN[R-14] AKHIL GODHA[R-1] 
							 AKHIL GODHA[R-2] AKHIL GODHA[R-3] AKHIL GODHA[R-4 
							] AKHIL GODHA[R-5] AKHIL GODHA[R-6] AKHIL GODHA[R- 
							7] AKHIL GODHA[R-8] AKHIL GODHA[R-9] AKHIL GODHA[R 
							-10] AKHIL GODHA[R-11] AKHIL GODHA[R-12] AKHIL GOD 
							HA[R-13] AKHIL GODHA[R-14] 
		FOR [FOR GRANT OF EX-PARTY STAY] ON IA 3879/20140                      

38. RP 192/2014	DR SYYED MOHAMMAD ALI     	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			M P WAKF BOARD        	
							
		[ ORDERS ON IA NO.5594/2014-CONDONATION OF DELAY]                      

39. CRA 196/2014	MOHIT @ LALE         	NITIN SINGH BHATI
							NITIN VYAS/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS O IA 2425/2014 (FLAG-A) IST SUSP. OF SENTENCE OF ACCUSED APPELLANT MOHIT @ LALE 
		 (AFTER SUMMER VACATION                      

40. WA 533/2014	RADHESHYAM RUHELA       	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							OMPRAKASH SOLANKI[R-4] 
		[FOR FURTHER ORDERS (FD)( NOTICE ISSUED FOR 30/06/2014)                      

41. WA 544/2014	ASHISH NURSINGH HOME     	RAVINDRA SINGH CHHABRA
							GAURAV CHHABRA[P-2] MANISH VERMA[P-2] ANKITA JADHA 
							V[P-2] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		[ ORDERS ON IA NO.2975/2014-CONDONATION OF DELAY][EXCEPT HON'BLE SHRI JUSTICE N.K. MODY]                      

42. WA 592/2014	POOJA SOYA INDUSTRIERS (P)LTD.	GIRISH PATWARDHAN
							AJAY LONKAR[P-1] PRATEEK PATWARDHAN[P-1] KIRTI PAT 
							WARDHAN[P-1] 
				Versus 
			PRAMOD SHAH          	
							
		[FOR ORDERS ON THE QUESTION OF MAINTAINABILITY OF PETITION][EXCEPT HON'BLE SHRI JUSTICE PR 
		AKASH SHRIVASTAVA]                      

43. CRR 639/2014	RAMVEER SINGH DANDOTIYA    	REKHA SHRIVASTAVA
							ABHIJEET DUBE[P-1] AMIT DUBE[P-1] 
				Versus 
			SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT 	
							
		FOR ADM.AND ORDERS ON IA NO.4887/2014-FOR ORDERS](NW)                      

44. FA 652/2014	SURAJBAI           	GHAN SHYAM YADAV
							JAGANNATH HIRALAL VERMA[P-5] MAKBOOL AHMAD MANSOOR 
							I[P-5] JITENDRA VERMA[P-5] SAPNESH KUMAR JAIN[P-5 
							] ADITYA GARG[P-5] RAKESH KUMAR YADAV[P-5] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[ ORDERS ON IA NO.4590/2014-FOR U/S 149 CPC]                      

45. CRA 916/2014	RANU             	AKHILESH KUMAR SAXENA
							
				Versus 
			OMKARLAL KARMA        	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)PROVISION OF LAW INCORRECT PROVISION OF LAW MENTION. (2)LIMITATION / CONDONATION APPLI 
		CATION U/S 5 OF LIMITATION ACT NOT FILED. [T.B. BY 4 DAYS] (3)OTHER INCORRECT OFFENCE ME 
		NTION ON PAGE NO. 4                      

46. CRA 931/2014	RAMESH            	JITENDRA KUMAR AGRAL
							SANTOSH SALUNKE[P-1] SANTOSH SALUNKE[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)OTHER CR.A. 879/14 U/S 374 OF THE APPELLANT NO.2 RAMESH S/O DEVILAL IS STILL PENDING AG 
		AINST THE SAME IMPUGNED ORDER DT. 27/03/2014                      

47. WP 4138/2014	M/S ADVANTAGE EQUIFUND PVT. LT	ANIKET NAIK
							AMBAR PARE[P-1] 
				Versus 
			M.P. RURAL ROAD DEVELOPMENT AU	
							
		FOR ORDERS
FOR [APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF PETITION] ON IA 3592/2014                      

48. WP 4139/2014	M/S ADVANTAGE EQUIFUND PVT. LT	ANIKET NAIK
							AMBAR PARE[P-1] 
				Versus 
			M.P. RURAL ROAD DEVELOPMENT AU	
							
		FOR ADM.
FOR [APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF PETITION] ON IA 3593/2014            
*ADMISSION MATTERS MORE THAN 10 YEARS OLD*
          

49. FA 296/1998	M/S C.R.VIRMANI & CO. & ORS. 	AMIT AGRAWAL,ANAND PATHAK,PC.BAGADIYA /
							
				Versus 
			M/S SHAW WALLACE & CO.    	DD.VYAS
							
		FOR ADMISSION            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

50. CRR 1066/2007	RAMCHANDRA DANGI       	MI.QURESHI,ZISHAN ALI/
							
				Versus 
			HARICHARAN & 18 OTHERS    	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      
con. CRA 248/2013	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			HARICHARAN AND 17 ORS.    	RS PARMAR, RAMESH YADAV
							
		FOR REFERENCE.                      

51. CRR 811/2009	VIDHYA NAIR          	JITENDRA SHARMA,RITURAJ MANDORA/
							
				Versus 
			MEENA SHARMA         	
							
		FOR ADM.                                          
		          ALONG WITH CRA 625/09.                      
con. CRA 625/2009	JAGDISH GURJAR & 02 ORS.   	V.SINGH,R.SINGH,R.CHOUHAN,A KHER,SAMEER VERMA
							  SUNIL JAIN 
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.(COMPLANANT)MANOJ SAXENA,KK.TIWARI,AK.SARA
							NS.TOMER, 
		FOR REF.                      

52. CRR 1215/2009	SAJID             	A.SALIM,ABDUL RAIS,KU.SAMEENA ANSARI/
							
				Versus 
			THAKUR & ORS.         	A.G.
							YOGESH PUROHIT 
		FOR ADM.                      
con. CRR 1407/2009	SAJID             	A.SALEEM,KU.SAMEENA ANSARI/
							
				Versus 
			THAKUR & ORS.         	YOGESH PUROHIT,
							
		FOR REF.                      

53. CRR 655/2011	SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT L	AANAND SONI,
							A.SONI,RS.SONI,M.KUMAWAT,M.DUBE,M.GUPTA,C.BANSODE/ 
							 
				Versus 
			ASHOK             	
							
		FOR ADM.                      

54. CRR 227/2013	DINKAR KRISHNA ROKADE     	RAHUL VIJAYWARGIYA
							S.K.VIJAYWARGIYA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      

55. CRR 478/2013	NARENDRA GANGRADE       	ASHOK VERMA
							K.JOSHI,ASHOK CHITLE/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      

56. CRR 1022/2013	GULAM MURTJA KHAN       	SANJAY SHARMA
							ANIL OJHA,G.LAAD,AJAY SHUKLA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION                      

57. CRR 1278/2013	CHANDRAKANT PATEL       	VEER KUMAR JAIN
							GOVIND RAIKWAR, VISHAL VERMA, SUMIT MITTAL, VAIBHA 
							V JAIN, AKHIL GODHA/ 
				Versus 
			SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT L	
							
		FOR ADM.                      

58. CRR 220/2014	SMT.KALPANA MAHESHWARI    	RAHUL SETHI
							KISHOR JAIN, HARISH JOSHI, KAMAL AIREN, RISHABH A. 
							 SETHI, CHETAN JAIN, RISHABH GUPTA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADM.                      

59. CRA 812/2014	BANK OF BARODA        	ABHINAV DHANODKAR
							HITENDRA TRIPATHI[P-1] NANDLAL TIWARI[P-1] DIPEND 
							RA SINGH BAHDORIA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							PRASANNA PRASAD[R-3] ANIL KUSHWAH[R-3] NITIN VYAS[ 
							R-3] JITENDRA VERMA[R-2] ABHISHEK RAVAL[R-2] SHAI 
							LENDRA VERMA[R-2] 
		FOR ADM. AND FOR ORDERS ON IA NO.4053/2014-GRANT OF STAY]( F.D.)                      

60. CRA 944/2014	PADAM SINGH          	PRADIP KUMAR GUPTA
							BHASHKAR AGRAWAL[P-1] ZAFAR SADIQUE QUESHI[P-1] PA 
							NKAJ AJMERA[P-1] 
				Versus 
			ASHRAF            	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

61. CRA 952/2014	JANGALIBAI          	RAMAN LAL SOLANKI
							ANJALI TIWARI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

62. CRA 957/2014	BANSILAL           	USHA CHOUHAN
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

63. MCRC 997/2014	DR. CHANDRESH         	RAJEEV BHATJIVALE
							
				Versus 
			STATE OF M.P. AND ANR.    	A.G.
							
		FOR ADMISSION + IA NO. 896/14 FOR STAY                      

64. MCRC 1321/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			RAJA @ RITESH AND 3 OTHERS  	
							
		FOR ADMISSION (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 18.06.2014- LIST AFTER A WEEK)                      

65. MCRC 1521/2014	ANUP KUMAR SHARMA       	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION AND FOR GRANT OF STAY ON IA 1453/2014.   AS PER C.O. DT. 09/05/2014, LIST 
		 AFTER SUMMER VACATION..                      

66. MCRC 4736/2014	SUMAN HOLKAR         	ANUJ BHARGAVA
							AMIT TRIPATHI[P-1] AMIT TRIPATHI[P-2] AMIT TRIPATH 
							I[P-3] AMIT TRIPATHI[P-4] SAPNESH KUMAR JAIN[P-1] 
							SAPNESH KUMAR JAIN[P-2] SAPNESH KUMAR JAIN[P-3] SA 
							PNESH KUMAR JAIN[P-4] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

67. CEA 24/2012	M/S R.S.COMPANY        	MR.RAMESH NAIR
							SUBODH ABHYANKAR,ALOK BARTHWAL,MRITUNJAY KUMAR, SU 
							DHALAXMI RAMESH/ JERRY LOPEZ/ 
				Versus 
			COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE	PRASANNA PRASAD
							
		FOR CONFIRMATION OF INTERIM RELIEF.(F.D.)                      
con. CEA 25/2012	NATWAR LAL SHARDA       	MR.RAMESH NAIR
							SUBHODH ABHYANKAR,ALOK BARTHWAL,MRITUNJAY KUMAR, 
							SUDHALAXMI RAMESH/ JERRY LOPEZ/ 
				Versus 
			COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE	PRASANNA PRASAD
							
		ON THE POINT OF INTERIM RELIEF. AND ALSO I.A.5771/13 FOR FINAL DISPOSAL AT MOTION STAGE.AN 
		D I.A.7294/12 FOR CURING OF DEFECT OF LATE FILING OF APPEAL AND I.A.7136/12 APPL. FOR DISP 
		ENSIG WITH CERTIFIED COPY OF ORDER DATED 6.3.12 PASSED BY THE CUSTOMS EXCISE SERVICE TAX 
		 APPELLATE TRIBUNAL, NEW DELHI                      
con. CEA 26/2012	M/S R.S. INDUSTRIES      	RAMESH NAIR
							SUBHODH ABHYANKAR,ALOK BARTHWAL,MRITUNJAY KUMAR, 
							SUDHALAXMI RAMESH/ JERRY LOPEZ/ 
				Versus 
			COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE	PRASANNA PRASAD
							
		ON THE POINT OF INTERIM RELIEF.AND ALSO I.A.5770/13 FOR FINAL DISPOSAL AT MOTION STAGE. AN 
		D I.A.7292/11 FOR CURING THE DEFECT OF LATE FILING OF APPEAL AND I.A.7292/12 APPL. FOR DI 
		SPENSING WITH CERTIFIED COPY OF AARD ORDER DT. 6.3.12 PASSED BY CUSTOMS & EXCISE & SERVIC 
		E TAX APPELLATE, NEW DELHI.                      

68. WA 898/2013	SHANTI PALACE HOTELS AND RESOT	P.V. NAMJOSHI,MRS SWATI UKHALE,GIRISH UKHALE,AMIT
							AGRAWAL/ PURUSHOTTAM V. NAMJOSHI[P-3] PURUSHOTTAM 
							V. NAMJOSHI[P-4] MADHUSUDAN DWIVEDI[P-3] MADHUSUDA 
							N DWIVEDI[P-4] NIRMAL SINGH[P-3] NIRMAL SINGH[P-4] 
							 
				Versus 
			MOHANLAL VASWANI AND 15 OTHERS	A.G.
							 MAHENDRA KUMAR JAIN[R-1] AKHILESH BAFNA[R-1] SAND 
							ESH PARIHAR[R-1] RISHABH SETHI[R-1] RAHUL SETHI[R- 
							1] SAJID IQBAL ANSARI[R-1] 
		IA 2682/14 FOR VACATING STAY (CAVEAT NO. 441/2013) + WP 9548/2013                      
con. WP 10111/2013	SANJAY GANGRADE        	VIJAY ASSUDANI
							AJAY ASSUDANI, SHAILENDRA DIXIT, ASHUTOSH HARDIYA, 
							 RAVINDRA BHAWSAR/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	P. V. NAMJOSHI,MRS. SWATI UKHALE,GIRISH UKHALE
							AMIT PUROHIT, BS GANDHI CR KARNIK GA 
		FOR REFERENCE.                      

69. WA 378/2014	MANGILAL CHOUHAN       	OM PRAKASH SHARMA
							KAILASH CHANDRA KABRA[P-1] SHIV KUMAR GOLWRKAR[P-1 
							] DHARNI DHAR MISHRA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADM. AND IA 1852/14(FLAG A) FOR STAY(FD)                      

70. WA 534/2014	NANDKISHORE POPADIA      	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							RAJEEV BHATJIWALE[R-1] NEELESH AGRAWAL[R-1] 
		[FOR STAY] ON IA 3382/2014 (W.C.30/06/2014)                      

71. WA 543/2014	RAJENDRA @ GORIYA       	GHAN SHYAM YADAV
							MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-1] JITENDRA VERMA[P-1] S 
							APNESH KUMAR JAIN[P-1] ADITYA GARG[P-1] RAKESH KUM 
							AR YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](FD)                      

72. WA 577/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	VINITA PHAYE
							
				Versus 
			DR. SAMARBAHADHUR SINGH    	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3491/2014-STAY APPLICATION][EXCEPT HON'BLE SHRI JUSTICE 
		 S.C.SHARMA](FD)                      

73. WA 588/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							VINITA PHAYE[P-2] 
				Versus 
			DR. SAMARBAHADURSINGH     	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3574/2014-STAY APPLICATION](FD)                      

74. WA 589/2014	DR. KK.PANDEY         	LAXMI KANT PATNE
							CHANDRAKANT PATNE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3579/2014-FOR LEAVE TO APPEAL AND ORDERS ON IA NO.3575/ 
		2014-STAY APPLICATION](FD)                      

75. WA 596/2014	PARMANAND DHAKAD       	MANOJ MANAV
							SANTOSH PANDEY[P-1] NAVNEET KISHORE VERMA[P-1] DIN 
							ESH KUMAR CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3705/2014-STAY APPLICATION]                      

76. WP 627/2014	GIRNAR FIBRES LIMITED     	G.S. PATWARDHAN
							AJAY LONKAR, VINAY S. PATWARDHAN, PRATEEK PATWARDH 
							 KIRTI PATWARDHAN 
				Versus 
			REGIONAL PROVIDENT FUND COMMIS	
							
		FOR ADMISSION AND GRANT OF STAY ON IA 404/2014 (F/D)                      

77. FA 677/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			SHYAM             	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.4651/2014-U/O 41 RULE 5 CPC]                      

78. FA 681/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			ANTARSINGH          	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.4655/2014-STAY APPLICATION]                      

79. FA 956/2014	SHYAMFAL           	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH PATEL[P-1] 
				Versus 
			USHA             	
							
		[FOR ADMISSION]                      

80. WP 1158/2014	MOHASEEN KURESHI       	SUDHA SHRIVASTAVA
							S.I. ANSARI, S.K. RAJORIA/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 2 	A.G.
							PRAMOD KUMAR MITHA[R-1] PRAMOD KUMAR MITHA[R-2] PR 
							AMOD KUMAR MITHA[R-3] 
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R. (C.O.).                      

81. WP 2433/2014	RAMESH GURUDASANI       	VIJAY SHARMA
							RISHI TIWARI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							M R SHEIKH, ASHISH CHOUBEY, ANURAG VYAS(Caveat) 
		[FOR ADMISSION AND I.R. AND ORDERS ON IA NO.1824/2014-AD-INTERIM WRIT]                      

82. WP 2762/2014	RAJESH PATIDAR        	ANAND PATHAK
							MANURAJ SINGH[P-1] NAR SINGH[P-1] PAVAN SHARMA[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

83. WP 3378/2014	T.R.TREHAN CONSTRUCTION PRIVAT	ANIKET NAIK
							AMBAR PARE[P-1] 
				Versus 
			MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA	
							MANOJ MUNSHI[R-1] MANOJ MUNSHI[R-2] MANOJ MUNSHI[R 
							-3] LUCKY JAIN[R-1] LUCKY JAIN[R-2] LUCKY JAIN[R-3 
							] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.](TENDER MATTER)                      

84. WP 4063/2014	ABHIJEET SEN         	SWASTI NIVEDAN SWARNKAR
							NAVEEN KUMAR SONI[P-1] NAVEEN KUMAR SONI[P-2] 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR ADM AND ORDERS ON IA NO.3188/2014-STAY APPLICATION]                      

85. WP 4136/2014	RITSPIN SYNTHETICS LTD. THRU. 	AMIT UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.(F.D.)                      

86. WP 4324/2014	RD. GARDI MEDICAL COLLEGE THR.	AJAY KUMAR ASSUDANI
							SHAILENDRA DIXIT[P-2] ASHUTOSH HARDIYA[P-2] RAVIN 
							DRA BHAWSAR[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

87. MCC 813/2007	PRAVEEN SINGH GOYAL      	MEENA CHAFEKAR,CHETAN NIGAM,V.KASREKAR,
							DEEPAK MEHRA/ 
				Versus 
			STATE OF M.P.         	RAMESH SABOO,SANTOSH SHARMA,LALIT INANI,A.G.
							SURESH BARI 
		FOR ADMISSION + WP 44/2006 (DECIDED) AND WP 1896/2007 (DECIDED)                      

88. WP 9856/2010	ANANDILAL VISHWAKARMA     	AKASH SHARMA,J.P.KERO/
							
				Versus 
			UNION OF INDIA AND 4 ORS.   	VINAY ZELAWAT,A.TUGNAWAT,A.S.PARIHAR,GS.CHOUHAN,
							PRASANNA PRASAD/ 
		FOR ADM                      

89. WP 14585/2010	MAGADH PRECISION EQUIPMENT LTD	GIRISH S. PATWARDHAN
							
				Versus 
			REGIONAL PROVIDENT FUND AND 2 	
							SURESH CHANDRA SHARMA[R-1] ANIL OJHA[R-1] GAURAV 
							 LAAD[R-1] AJAY KUMAR SHUKLA[R-1] SANJAY KUMAR SHA 
							RMA[R-1] 
		FOR ADMISSION.(AFTER SUMMER VACATION).                      

90. MCC 79/2011	KULSUM            	VINAY GADNHI,
							LATASHREE PANDAGRE/ 
				Versus 
			DECD. ZULFEKAR ALI THR.LRS IMR	VEER KUMAR JAIN,VISHAL VERMA,MU ANSARI
							MS. MINI RAVINDRAN, DY. GOVT. ADVOCATE MS. MINI RA 
							VINDRAN 
		FOR ADM.( COLLECTOR REPORT RECEIVED)                      

91. WP 8054/2011	FAFEEZ CONTRACTOR       	BA.CHITALE
							VIJAY TULSIYAN,H.CHANDERIA,VISHAL LASHKARI/ 
				Versus 
			SENIOR DIVISIONAL RAILWAY MANA	HY MEHTA,SMT. SH MEHTA,DS PATEL,YS TOMAR
							
		FOR ADMISSION AND IA.NO. 4301/2011 (FLAG-A) FOR I.R. (AFTER VACATION).                      
con. WP 8055/2011	HAFEEZ CONTRACTOR       	BA.CHITALE
							VIJAY TULSIYAN,H.CHANDERIA,VISHAL LASHKARI/ 
				Versus 
			SENIOR DIVISIONAL RAILWAY MANA	HY MEHTA,SMT. SH MEHTA,DS PATEL,YS TOMAR
							
		FOR ADMN.                      

92. FA 876/2012	NITU             	SATISH JAIN
							JITENDRA BOHARE/ 
				Versus 
			SUNIL             	
							
		ADMISSION AND IA NO. 7829/12(FLAG-A)FOR CONDONATION OF DELAY (F/D)                      

93. WP 4775/2012	PARTNER M.S.TRADING COMPANY  	RAMESH SABOO
							LALIT KUMAR INANI,ROHIT R.SABOO/ RAHUL A SETHI, HA 
							RISH JOSHI, GEETANJALI CHOURSIA/ 
				Versus 
			COMMISSIONER UJJAIN MUNICIPAL 	A.G.
							SH.KAILASH VIJAYVARGEEY SH. KALASH VIJAYVARGIYA VI 
							NITA PHAYE[R-1] 
		FOR ADMISSION AND I.R.                      

94. WP 6588/2012	GENERAL MANAGER UNION OF INDIA	H.Y. MEHTA
							SMT. SH.MEHTA,DS.PATEL,V.RATHORE/ 
				Versus 
			BRIJMOHAN           	PJ MEHTA
							
		ADM.AND I.A. 5481/12 FOR STAY.                      

95. WP 10764/2012	M/S METALMEN INDUSTRIES LIMITE	DR.MANOHAR DALAL
							VIVEK DALAL,SMT. ABHA DALAL,ROHIT GUPTA,LOKENDRA J 
							OSHI,ARTI SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			MANAGING DIRECTOR MADHYA PRADE	DR. RITU BHARGAVA,V PATWA,A SHARMA,A UPADHYAY,
							R DAVE,B GAUTAM,A SINGH,A SURANA,A LAHOTI,V SAKARG 
							 (INTERVENER) KAMAL YADAV,OP PRAKASH KHATKE 
		FOR ADMISSION AND I.R. AND I.A.NO-3249/2013, INTERVENTION (FLAG-A1) AND I.A.NO. 6268/2013 
		INTERVENTION (FLAG-A2)(FD)                      

96. WP 11256/2012	DIRECTOR M/S SAI INDIA CONSTRU	AMIT SINGH
							ANUJ DUBEY,YOGESH GUPTA/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMN I.A. 3216/2013 . (FD)                      

97. WP 6439/2013	SECRETARY CENTRE FOR ENVIRONME	ABHINAV P. DHANODKAR
							
				Versus 
			UNION OF INDIA        	(MEMO R-1) ANAND SONI
							(INTERVENOR)SUMIT BABBAR,AKHIL PURWAR 
		FOR ADMISSION AND I.R. (F/D)                      

98. WP 13218/2013	ASHUTOSH NATH         	VIVEK DALAL
							SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI/ 
				Versus 
			FINANCE SECRETARY UNION OF IND	
							
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R.                      
con. WP 12132/2013	MRIGENDRA JALAN AND ANR.   	S.R.SARAF
							VINAY SARAF, AMIT BHATIA, ANIT JAT/ PM CHOUDHARY, 
							ANAND PRABHAWALKAR. AJIT JAIN, NILESH SHARMA/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA AND 3 ORS.   	PRASANNA PRASAD
							SH.H.Y.MEHTA SH. H.Y.MEHTA SH. H.Y.MEHTA 
		                      
con. WP 13296/2013	MANOJ CHANDRAVANSHI      	VIVEK DALAL
							SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT 
							 TATKE, ARTI SHRIVASTAV, ANKUR SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			FINANCE SECRETARY UNION OF IND	PRASANNA PRASAD
							
		FOR ADMISSION & I.R.                      
con. WP 13299/2013	KRISHNAGOPAL SHARMA      	VIVEK DALAL
							SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT 
							 TATKE, ARTI SHRIVASTAV, ANKUR SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			FINANCE SECRETARY UNION OF IND	PRASANNA PRASAD
							
		FOR ADMISSION & I.R.                      

99. WP 1751/2014	MS.BHAWNA PANCHAL       	MANURAJ SINGH
							PAVAN SHARMA[P-1] PRATEEK PATWARDHAN[P-1] GOVIND R 
							AI PUROHIT[P-1] 
				Versus 
			BOARD OF SECONDARY EDUCATION 	ADVOCATE GENERAL
							RAGHVENDRA SINGH RAGHUVANSHI[R-1] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.](FD)                      

100. WP 3305/2014	SMT.SHEELA CHOURASIYA     	MAMTA SHANDILYA
							ABHAY SARASWAT[P-1] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] GAU 
							RAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							MANOJ MUNSHI[R-2] LUCKY JAIN[R-2] VIKAS YADAV[R-6] 
							 AMIT SINGH SISODIA[R-6] JITENDRA MANDLOI[R-6] DHA 
							RMENDRA CHELAWAT[R-6] VINITA PHAYE[R-2] SHANKAR LA 
							L SONI[R-2] MRADULA SEN[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.] (FD)                      

101. WP 4541/2014	MS.KETKI PANDIT        	PRAKASH VERMA
							MOHAMMAD IQBAL ANWAR[P-1] DHARMKANT PARGIR[P-1] SH 
							ASHIKANT BHATI[P-1] GHANSHYAM DAS SANGHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R. (F/D)            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

102. CRR 1347/2011	SMT.INDURANI         	HS.RATHORE
							LS.CHANDIRAMANI,ASHISH GUPTA,HARSHVARDHAN PATHAK, 
							SARIKA GUPTA,ANUPAM CHOUHAN/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION. (NW)                      

103. CONCR 4/2013	JEHANGIR D. MEHTA       	ASHISH GUPTA
							SARIKA GUPTA, H.PATHAK, ANUPAM CHOUHAN/ 
				Versus 
			/-              	RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, SS SHARMA HARISH JOSHI
							KAMAL AIREN, RISHABH A SETHI, CHETAN JAIN 
		FOR ADMISSION AND I.A. NO.88/2014 (FLAG-A) FOR U/S 151 OF C.P.C. (KINDLY ATTENTION C.O. DT 
		. 18.06.2014- LIST AFTER A WEEK)            
*[COMMON ORDERS]*
          

701. FA 12/2002	NAJAR HUSSAIN         	GM.AGRAWAL,MUKESH TARE /
							MD.ARYA 
				Versus 
			GOURISHANKAR         	
							
		IND. OF FRESH P.F. R- 1 TO 5 BRINING LEGAL REP.                      

702. FA 432/2002	STATE BANK OF INDORE     	KN.PUNTAMBEKAR,ARCHANA KHER,SAMEER VERMA,
							ROSHAN KASHYAP / 
				Versus 
			ANU ENTERPRISES & ORS.    	
							
		IND. OF FRESH PF WITH CORRECT & DETAIL ADD. OF R.1 TO 7                      

703. FA 461/2011	SMT. ARCHI          	S.P. JOSHI,
							YP.DUBEY/ 
				Versus 
			VIKRAMSINGH          	
							
		IN DEFAULT OF FRESH P.F. RES                      

704. MA 545/2012	SMT. ANGURBALA AND ANR.    	VEER KUMAR JAIN,
							VISHAL VERMA,SUMIT MITTAL,VAIBHAV JAIN,AKHIL GODHA 
							 
				Versus 
			GOPAL PRASAD AND 2 ORS.    	ANIL GOYAL, R GUPTA, AKHILESH GOYAL
							
		NDEFAULT OF FILING FRESH P.F. WITH CORRECT ADRESS. R.NO. 1 AND R. NO. 2                      

705. WP 2482/2012	RAMESHCHANDRA         	UMESH GAJANKUSH,
							RAMPAL UIKE,SHISHIR PUROHIT/ 
				Versus 
			MANAGING DIRECTOR DISTRICT CEN	BS GANDHI
							
		FOR IN-DEF. OF DEPOSITING COST OF RS. 500/- FOR PREPARATION PAPER BOOK                      

706. MCC 620/2013	MADHULIKA           	MAQBOOL AHMED MANSOORI
							SAPNESH JAIN / 
				Versus 
			RAJESH            	
							
		FOR IND. OF P.F..+ FA 110/10                      

707. FA 766/2013	INDORE PARASAPAR SAHAKARI BANK	VANDANA KASREKAR
							VIVEK PHADKE, SUMEET SAMAVATSAR,HARSHAD WADNERKAR/ 
							 
				Versus 
			TEHSILDAR STATE OF M.P. AND 5 	A.G.
							UMESH GAJANKUSH, HEMANT PUROHIT 
		IND. OF FRESH P.F. WITH CARECAT ADDRESS R-3,4,5,NOT TO GO BEFOR HON,BLE (J) S
708. FA 1326/2013	ABHISHEK           	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI/ 
				Versus 
			SMT.DURGESHNANDNI       	
							
		IND. OF FRESH P.F.                      

709. CONA 3/2014	DILIP BORADE         	PRATEEK MAHESHWARI
							VISHAL MODIWAL[P-1] 
				Versus 
			YOGENDRA SHARMA        	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (TIME BARRED BY 01 DAY).                      

710. CEA 24/2014	RAVINDER NATH JAIN      	SANJEEV SOM KOHLI
							MANOHAR VYAS[P-1] 
				Versus 
			THE DCOMMISSIIONER CENTRAL EXC	
							
		(1)OTHER DOCUMENTS NOT ARRANGED AS PER INDEX (2)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT F 
		ILED                      

711. CEA 25/2014	M/S INDORE MUNICIPAL CORPORATI	DHAN KUMAR CHHABRA
							SUDHANSHU VYAS[P-1] DHARMENDRA JAIN[P-1] SHRADDHA 
							SINGH[P-1] 
				Versus 
			CUSTOMS EXCISE AND SERVICE TAX	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

712. ITA 47/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SHRI ANOOP KARWA       	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED (4)COURT FEE RS. 10/- OF A.K. 
		N. DEFICIT ON VAKALATNAMA                      

713. ITA 48/2014	COMMISSIONER OF INCOME TAX II 	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SUSHIL            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

714. ITA 49/2014	COMMISSIONER OF INCOME TAX II 	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			VISHNU KARWA         	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

715. ITA 50/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			(HUF) SHRI ASHISH SUBHASH CHAN	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

716. ITA 51/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SMT. AARTI KARWA       	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

717. ITA 52/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SHRI SUSHIL KARWA       	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

718. ITA 53/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SHRI MANISH KARWA       	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)OTHER CASE NO. OF IMPUGNED ORDER MENTION INCORRECT IN COMPUTER SHEET AND MEM 
		O OF APPEAL (4)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

719. ITA 54/2014	COMMISSIONER OF INCOME TAX  	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			MATHURA DEVI KARWA      	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

720. ITA 55/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SHRI MUKUND KARWA       	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

721. ITA 56/2014	INCOME TAX II         	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SHRI SUBHASH CHAND KARWA (HUF)	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B.BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

722. ITA 57/2014	COMMISSIONER OF INCOME TAX II 	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SMT. SUWARNA KARWA      	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

723. ITA 58/2014	COMMISSIONER OF INCOME TAX II 	VEENA MANDLIK
							
				Versus 
			SMT. SUDHA KARWA       	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 28 DAYS) (2)SERVICE CERTIFICATE 
		 NOT FILED (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

724. CONC 173/2014	SOHEL KHAN @ MONU KHAN    	MAKBOOL AHMAD MANSOORI
							JITNEDRA VERMA,RAKESH YADAV/ 
				Versus 
			ANITA SINGH TOMAR       	
							
		IN-DEFLT OF P,F ON R.A.D.MODE                      

725. RP 175/2014	M.P.STATE ELECTRICITY BOARD  	DHEERAJ SINGH PANWAR
							RUPA PANCHARIYA[P-1] RUPA PANCHARIYA[P-2] RUPA PAN 
							CHARIYA[P-3] JITENDRA RAJORIA[P-1] JITENDRA RAJORI 
							A[P-2] JITENDRA RAJORIA[P-3] LEELAM KUMAR DOHRIYA[ 
							P-1] LEELAM KUMAR DOHRIYA[P-2] LEELAM KUMAR DOHRIY 
							A[P-3] 
				Versus 
			M/S DWARKASHEET UDYOG     	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 126 DAYS)                      

726. RP 186/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			NEW ERA COLLEGE OF EDUCATION R	
							
		FOR ADMISSION                      

727. RP 199/2014	DECD.RAMUBAI THRU.LRS.HUKUMCHA	KAILASH SAJONIA
							CHANDRESH SINGH SISODIYA[P-1] CHANDRESH SINGH SISO 
							DIYA[P-2] CHANDRESH SINGH SISODIYA[P-3] CHANDRESH 
							SINGH SISODIYA[P-4] CHANDRESH SINGH SISODIYA[P-5] 
							CHANDRESH SINGH SISODIYA[P-6] 
				Versus 
			JATIBAI            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 414 DAYS) (2)TRUE COPY NOT DONE 
		 IN 2ND SET (3)COURT FEE RS. 1705/- DEFICIT ON THE PETITION                      

728. FA 418/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			KASHIRAM THRU. LRS. SANTOSH  	
							
		IND. OF FRESH P.F.                      

729. WA 554/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			RAJENDRA SINGH        	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF ORDER DATED 02.03.2005                      

730. FA 771/2014	SMT. REKHA MOHITE       	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] 
				Versus 
			RAJENDRA           	
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED (2)CAVEAT STATEMENT NOT MENTIONED (3)COURT FEE INSUF 
		FICIENT ON APPEAL MEMO RS. 45/-                      

731. FA 803/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							MINI RAVINDRAN[P-2] 
				Versus 
			SHOBHARAM           	
							
		(1)SIGNATURE VAKALATNAMA NOT SIGNED BY THE APPELLANTS.                      

732. FA 819/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			SIYANAND           	
							
		(1)SIGNATURE VAKALATNAMA NOT SINGED BY THE APPELLANTS.                      

733. FA 831/2014	COL. ANIL KAK         	RAVINDRA PAL SINGH NAYYAR
							RAVINDRA PAL SINGH NAYYAR[P-1] BRIJ MOHAN VISHNOI 
							[P-1] RAHUL KUMAR LAAD[P-1] 
				Versus 
			SHRI JAGAT R. BINGLEY     	
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED (2)CAVEAT STATEMENT NOT MENTIONED (3)OTHER INCORRECT 
		 DETAILS IN IA (4)TRUE COPY NOT DONE IN II SET (5)COURT FEE NOT AFFIXED ON CC OF IMPUGNED 
		JUDGEMENT RS. 10 AND DECREE RS. 10/-                      

734. FA 832/2014	TUKARAM            	JAGANNATH HIRALAL VERMA
							MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-1] MAKBOOL AHMAD MANSOORI 
							[P-2] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-3] JITENDRA VERMA[ 
							P-1] JITENDRA VERMA[P-2] JITENDRA VERMA[P-3] SAP 
							NESH KUMAR JAIN[P-1] SAPNESH KUMAR JAIN[P-2] SAPNE 
							SH KUMAR JAIN[P-3] ADITYA GARG[P-1] ADITYA GARG[P- 
							2] ADITYA GARG[P-3] RAKESH KUMAR YADAV[P-1] RAKESH 
							 KUMAR YADAV[P-2] RAKESH KUMAR YADAV[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES LEGIBLE COPY OF PG. NO. 3 IN II SET NOT FILED                      

735. FA 835/2014	RAMPRASAD           	JAGANNATH HIRALAL VERMA
							MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-1] MAKBOOL AHMAD MANSOORI 
							[P-2] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-3] MAKBOOL AHMAD MA 
							NSOORI[P-4] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-5] MAKBOOL AH 
							MAD MANSOORI[P-6] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-7] MAKB 
							OOL AHMAD MANSOORI[P-8] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-9 
							] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-10] MAKBOOL AHMAD MANSO 
							ORI[P-11] MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-12] JITENDRA V 
							ERMA[P-1] JITENDRA VERMA[P-2] JITENDRA VERMA[P-3 
							] JITENDRA VERMA[P-4] JITENDRA VERMA[P-5] JITEND 
							RA VERMA[P-6] JITENDRA VERMA[P-7] JITENDRA VERM 
							A[P-8] JITENDRA VERMA[P-9] JITENDRA VERMA[P-10] 
							JITENDRA VERMA[P-11] JITENDRA VERMA[P-12] SAPNES 
							H KUMAR JAIN[P-1] SAPNESH KUMAR JAIN[P-2] SAPNESH 
							KUMAR JAIN[P-3] SAPNESH KUMAR JAIN[P-4] SAPNESH KU 
							MAR JAIN[P-5] SAPNESH KUMAR JAIN[P-6] SAPNESH KUMA 
							R JAIN[P-7] SAPNESH KUMAR JAIN[P-8] SAPNESH KUMAR 
							JAIN[P-9] SAPNESH KUMAR JAIN[P-10] SAPNESH KUMAR J 
							AIN[P-11] SAPNESH KUMAR JAIN[P-12] ADITYA GARG[P-1 
							] ADITYA GARG[P-2] ADITYA GARG[P-3] ADITYA GARG[P- 
							4] ADITYA GARG[P-5] ADITYA GARG[P-6] ADITYA GARG[P 
							-7] ADITYA GARG[P-8] ADITYA GARG[P-9] ADITYA GARG[ 
							P-10] ADITYA GARG[P-11] ADITYA GARG[P-12] RAKESH K 
							UMAR YADAV[P-1] RAKESH KUMAR YADAV[P-2] RAKESH KUM 
							AR YADAV[P-3] RAKESH KUMAR YADAV[P-4] RAKESH KUMAR 
							 YADAV[P-5] RAKESH KUMAR YADAV[P-6] RAKESH KUMAR Y 
							ADAV[P-7] RAKESH KUMAR YADAV[P-8] RAKESH KUMAR YAD 
							AV[P-9] RAKESH KUMAR YADAV[P-10] RAKESH KUMAR YADA 
							V[P-11] RAKESH KUMAR YADAV[P-12] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)OTHER NON-JOINDER OF PARTIES (APPLICANT NANDI BAI)                      

736. FA 838/2014	BHUPENDRA MOHAN SHARMA    	MANISH MANANA
							MANISH KUMAR JOSHI[P-1] SUMAN LATA  CHOURSIYA[P-1 
							] TRIBHUWAN SINGH DODIA[P-1] 
				Versus 
			UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY 	
							
		(1)PAGING / DOCUMENTS / ANNEXURES PAGING NOT DONE IN BOTH SETS                      

737. FA 861/2014	DHARMENDRA          	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] KAILASH 
							 CHANDRA KAUSHAL[P-1] 
				Versus 
			SMT.SANGEETA         	0
							
		(1)PROVISION OF LAW NOT MENTIONED (2)CAVEAT STATEMENT NOT MENTIONED (3)COURT FEE NOT AFFIX 
		ED ON CC OF JUDGEMENT RS. 10/- AND DECREE RS. 10/- (4)COURT FEE NOT ON APPEAL MEMO RS. 80/ 
		-                      

738. WP 3891/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							
				Versus 
			SHRI RC YADAV         	
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED. (3)CERTIFIED CO 
		PY OF ORDER DATED 14.02.2014. (4)COURT FEE RS 10/- ON C,C, AND RS 20/- ON POWER.                      

739. WP 3895/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							
				Versus 
			SHRI SUNIL POL        	
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED. (3)CERTIFIED CO 
		PY OF ORDER DATED 14.02.2014. (4)COURT FEE RS 10/- ON C.C. AND RS 20/- ON POWER.                      

740. WP 4272/2014	M/S BHAGWAN TRADERS THRU. BRAJ	MOHAMMED ISHAQ
							SUBHASH SEN[P-1] SHAKIL AHMED KHAN[P-1] MOHAMMED I 
							QBAL KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT PROPER.                      

741. WP 4374/2014	MOOLCHAND YADAV        	KAILASH CHANDRA DILLIWAL
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)AFFIDAVIT NOT NOTRIES. (3)CHRONOLOGY OF EVENTS 
		NOT FILED. (4)SIGNATURE PETITION NOT SIGNED. (5)TRUE COPY NOT DONE.                      

742. WP 4389/2014	ABDUL RAUF SHAIKH       	SHAHID SHAIKH
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES ANX P/5 AND PAGE NO 60. 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:2          
            SINGLE BENCH [ SB I ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE S.K. SETH          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[SETTLEMENT]*
          

1. CRR 591/2013	JAGDISH            	YOGESH PUROHIT
							
				Versus 
			SANJAY KUMAR AND ANR.     	ASHISH VYAS,SARVER KHAN,ATUL CHACHONDYA
							
		FOR ADM. AND I.A.NO. 8752/13 FOR ORDERS (FD)            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

2. MCRC 3069/2014	MOHD. WAJID          	RITU RAJ BHATNAGAR
							HARSHVARDHAN PATHAK[P-1] RAMKRISHNA SHASTRI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 16.06.2014- LIST AFTER 2 WEEKS)                      

3. MCRC 3345/2014	ANTIM KUMAR          	RAJENDRA KUMAR TRIVEDI
							MADHU SUDAN SHARMA[P-1] AKHILESH KUMAR SAXENA[P-1 
							] PANKAJ JOSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							VIRENDRA SHARMA[R-2] JITENDRA SHARMA[R-2] MANOJ SA 
							XENA   DAD R.N.21[R-2] RAVI KUMAR KELKAR[R-2] 
		[FOR ADMISSION] (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 169.06.2014- LIST AFTER 2 WEEKS)                      

4. MCRC 4033/2014	DHARMENDRA GUPTA       	MAN MOHAN JOSHI
							MANOJ SAXENA   DAD R.N.21[P-1] MANOJ SAXENA   
							 DAD R.N.21[P-2] SACHIN KUMAR TENGURIYA[P-1] SACH 
							IN KUMAR TENGURIYA[P-2] AKHILESH KUMAR CHOUDHARY[P 
							-1] AKHILESH KUMAR CHOUDHARY[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION)                      

5. MCRC 4357/2014	BHAGWAN SINGH         	GHAN SHYAM YADAV
							MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-1] JITENDRA VERMA[P-1] S 
							APNESH KUMAR JAIN[P-1] ADITYA GARG[P-1] RAKESH KUM 
							AR YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (F.D.)                      

6. MCRC 4563/2014	UMESH             	GANPATLAL PALIWAL
							LOKESH MEHTA[P-1] MANISH GADKAR[P-1] RAMESH SONVAN 
							E[P-1] PRAKASH PATEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

7. MCRC 4932/2014	ARJUN SINGH          	SHYAM MURARI BANGUR
							KAILASH CHANDRA KABRA[P-2] PARAS MAL JAIN[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

8. MCRC 620/2014	KALU             	A.K. SARASWAT
							NS.TOMAR,MANOJ SAXENA,GAURAV VERMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION                      

9. MCRC 1008/2014	VIJAY SINGH @ BANTI      	K.N. PUNTAMBKER
							SMT. ARCHANA KHER, T. KUSWAH, SAMEER VERMA, M. MUK 
							ATI/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION. (AS PER CONDITION NO. 10 OF CURRENT ROSTER MATTER BE LISTED BEFORE THE SENI 
		OR MOST BENCH AS PER ASSIGNMENT) FOR 2ND BAIL.                      

10. MCRC 2755/2014	RASHID            	AMITABH UPADHYAY
							SUNIL KUMAR YADAV[P-3] SANJAY KUMAR PANDEY[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

11. MCRC 3040/2014	KIRATLIYA           	PRADIP KUMAR GUPTA
							BHASHKAR AGRAWAL[P-1] BHASHKAR AGRAWAL[P-2] ZAFAR 
							SADIQUE QUESHI[P-1] ZAFAR SADIQUE QUESHI[P-2] PANK 
							AJ AJMERA[P-1] PANKAJ AJMERA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SAME CRIME)                      
con. MCRC 3041/2014	BILAR SINGH          	PRADIP KUMAR GUPTA
							BHASHKAR AGRAWAL[P-1] BHASHKAR AGRAWAL[P-2] ZAFAR 
							SADIQUE QUESHI[P-1] ZAFAR SADIQUE QUESHI[P-2] PANK 
							AJ AJMERA[P-1] PANKAJ AJMERA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION                      

12. MCRC 3093/2014	PRAKASH @ OMPRAKASH      	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-1] JERRY LOPEZ[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION](UNDER SAME CRIME NO., CASE IS LISTED BEFORE HONBLE SHRI JUSTICE S.K. SETH) 
		 (N/W)                      

13. MCRC 3225/2014	RAVI PATIDAR         	VIVEK SINGH
							SANDEEP MALVIYA[P-1] RAJESH CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							SUDESH HASWANI[OBJ] ANIL MALVIYA[OBJ] 
		[FOR ORDERS] 
FOR [OBJECTION] ON IA 3344/2014 (N/W)                      

14. MCRC 3484/2014	RAJA             	ALI HUSAIN MANSURI
							PRADEEP KAROLE[P-1] FAISAL KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]M (N/W)                      

15. MCRC 3516/2014	SHADHAB @ BHURA        	MANISH GADKAR
							LOKESH MEHTA[P-1] AMIT SINGH CHAUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION                      

16. MCRC 3809/2014	SHAILENDRA GOUR        	RAJESH SHUKLA
							DINESH SINGH TOMAR[P-1] JAGDISH CHAND DANGI[P-1] 
							 GOVIND PAL SINGH SONGARA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ORDERS] NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 47/14 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI S. K. SETH (FIXED DAY)                      

17. MCRC 3959/2014	MAHESH            	RITESH KUMAR INANI
							REENA DUBEY[P-1] MUKESH KUMAR GURJAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION.LIST AFTER 10 DAYS                      

18. MCRC 4016/2014	BEGAMSINGH          	PRAVIN KUMAR NEWALKAR
							ANIL KUMAR YADUVANSHI[P-1] ANIL KUMAR YADUVANSHI[P 
							-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 30/2014 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

19. MCRC 4017/2014	BEGAMSINGH          	PRAVIN KUMAR NEWALKAR
							ANIL KUMAR YADUVANSHI[P-1] ANIL KUMAR YADUVANSHI[P 
							-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(FOR ADMISSION) NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 27/2014 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

20. MCRC 4062/2014	LOKENDRA           	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] NEERAJ SARAF[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION.                      
con. MCRC 3871/2014	KANHAIYALAL          	MOHAMMAD ISHAQ QURESHI
							MOHAMMAD ISHAQ QURESHI[P-1] JINENDRA KUMAR JAIN[P- 
							1] RAMESH CHANDRA GANGARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION                      

21. MCRC 4192/2014	MAHESH            	SACHIN HIRWA
							JITENDRA PATEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

22. MCRC 4195/2014	SALIM             	SAIYAD ASHIF ALI WARSI DAD R							ASLAM KHAN[P-1] ASIF AHMED KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION. (M.CR.C.NO. 3897/2014 DECIDED BY HONBLE SHRI JUSTICE SK.SETH,J		/2014).                      

23. MCRC 4241/2014	SHRIRAM            	PRADIP KUMAR GUPTA
							AVINASH YADAV[P-1] BHASHKAR AGRAWAL[P-1] PANKAJ A 
							JMERA[P-1] ZAFAR SADIQUE QUESHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 46/2014 WAS HEARD BY H 
		ON. JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

24. MCRC 4248/2014	JAMRU @ CHAGRU        	QUYAM UDDIN
							RAMESH CHANDRA VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 77/2013 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

25. MCRC 4264/2014	ABDUL SATTAR         	SANJAY KUMAR SHARMA
							SANJAY KUMAR SHARMA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUM 
							AR SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.136/2014 WAS HEARD BY H 
		ON. JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

26. MCRC 4350/2014	JAIPAL SINGH         	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

27. MCRC 4384/2014	REEMA @ NILAM         	ROOPESH KHARE
							SOURABH JOSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ADMISSION.                      
con. MCRC 4423/2014	RAJKUMAR @ RAJ        	ABHISHEK GUPTA
							JITENDRA KUMAR PATEL[P-1] GOPAL YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      
con. MCRC 4643/2014	GUNJAN @ GAYATRI       	JYOTI SWAROOP DAVE
							HIRALAL SONI[P-1] NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

28. MCRC 4463/2014	DHARMENDRA          	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

29. MCRC 4584/2014	LAXMINARAYAN         	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] RAJESH CHOUHAN[P-2] RAJESH CHO 
							UHAN[P-3] RAJESH CHOUHAN[P-4] RAJESH CHOUHAN[P-5] 
							MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-2] 
							MOHAMMED IMRAN KHAN[P-3] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-4] 
							MOHAMMED IMRAN KHAN[P-5] NILESH MANORE[P-1] NILESH 
							 MANORE[P-2] NILESH MANORE[P-3] NILESH MANORE[P-4] 
							 NILESH MANORE[P-5] RAJESH YADAV[P-1] RAJESH YADAV 
							[P-2] RAJESH YADAV[P-3] RAJESH YADAV[P-4] RAJESH Y 
							ADAV[P-5] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.183/14 WAS HEARD BY HON. 
		 JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

30. MCRC 4585/2014	LAKHAN            	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

31. MCRC 4592/2014	MAHESH            	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

32. MCRC 4600/2014	ALALMSINGH          	TOTA RAM GUPTA
							SONALI GUPTA[P-1] SONALI GUPTA[P-2] BHARAT MALVIYA 
							[P-1] BHARAT MALVIYA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE S.K. SETH]N.W.                      

33. MCRC 4604/2014	SIMPI             	RAMESH CHANDRA GANGARE
							RAMESH CHANDRA MUNDRA[P-1] ASHISH VYAS[P-1] MOHAMM 
							AD ISHAQ QURESHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

34. MCRC 4611/2014	BHAYA             	ASHISH GUPTA
							ANOPAM CHOUHAN[P-1] SARIKA ATHALE[P-1] HARSHVARDHA 
							N PATHAK[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

35. MCRC 4639/2014	HARSINGH           	NITIN SINGH BHATI
							NITIN VYAS[P-1] VIKAS BHATT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE S.K. SETH]N.W.                      

36. MCRC 4641/2014	LAXMINARAYAN @ LACHCHHU    	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

37. MCRC 4649/2014	SHRIRAM            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 146/2014 WAS HEARD BY H 
		ON. JUSTICE SHRI S.K. SETH (N.W.)                      

38. MCRC 4653/2014	POONAM CHAND         	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] GULAM YEZDANI 
							KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (NW)                      

39. MCRC 4674/2014	DULE SINGH          	DHARMENDRA KUMAR SHARMA
							BHAVENDRA SHARMA[P-1] PURUSHOTTAM RAI[P-1] YOGENDR 
							A KUMAR JOSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 96/2014 WAS HEARD BY HON 
		. JUSTICE SHRI S.K. SETH                      

40. MCRC 4691/2014	BHARATSINGH          	MUKESH SINJONIA
							ANIL MALVIYA[P-1] RAMESH CHANDRA VERMA[P-1] ROHIT 
							CHAPARIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

41. MCRC 4720/2014	KAMAL             	ABHAY SARASWAT
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

42. MCRC 4738/2014	RASAN             	GOPAL YADAV
							ABHISHEK GUPTA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

43. MCRC 4745/2014	BASANTILAL          	AVINASH SIRPURKAR
							ANIL JAIN[P-1] YOGESH KUMAR GUPTA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

44. MCRC 4747/2014	DINESH            	AVINASH SIRPURKAR
							SEEMA SHARMA[P-1] YOGESH KUMAR GUPTA[P-1] KAMLESH 
							JAISWAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

45. MCRC 4859/2014	NILESH CHOURASIYA       	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

46. MCRC 4860/2014	BHANWARSINGH         	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

47. MCRC 4870/2014	SATISH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] NILESH MANORE[P-1] RAJESH YADA 
							V[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

48. MCRC 4872/2014	MURLI             	JYOTI SWAROOP DAVE
							VINOD THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

49. MCRC 4877/2014	HARIPRASAD @ HARINARAYAN   	PANKAJ KUMAR SOHANI
							PIYUSH KANSAL[P-1] ROHIT KUMAR MANGAL[P-1] MANURAJ 
							 SINGH[P-1] AVINASH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

50. MCRC 4880/2014	OMPRAKASH           	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							ABHAY SARASWAT[P-1] KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

51. MCRC 4884/2014	SURESH            	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

52. MCRC 4891/2014	BHIMSINGH           	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

53. MCRC 4893/2014	BADANSINGH          	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

54. MCRC 4899/2014	ASHOK             	RAHUL SHARMA
							SAPNESH KUMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

55. MCRC 4901/2014	JAGDISH            	SANTOSH KUMAR  MEENA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

56. MCRC 4902/2014	KHUMAN @ KHMSINGH       	BHAGWAN SINGH YADAV
							ANURAG CHANDARA GOEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

57. MCRC 4904/2014	MOHD.YUSUF          	ANAND SONI
							RAKESH MAHESHWARI[P-1] DHARM NARAYAN JOSHI[P-1] SH 
							RADDHA DIXIT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

58. MCRC 4909/2014	RAVINDRA           	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

59. MCRC 4911/2014	MUKESH            	RITU RAJ BHATNAGAR
							RAMKRISHNA SHASTRI[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

60. MCRC 4915/2014	ONKARLAL           	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

61. MCRC 4920/2014	JITENDA SONI         	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

62. MCRC 4922/2014	DINESH            	JAGDISH CHAND DANGI
							GOVIND PAL SINGH SONGARA[P-1] LOKESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

63. MCRC 4924/2014	JAGDISH            	PADMAKAR SHUKLA
							MANOHAR SINGH CHOUHAN[P-1] RISHI KAPOOR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]            
*[SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389,397 Cr.P.C. AND OTHERS]*
          

64. CRA 502/2013	DEVILAL            	SANJAY SHARMA
							ANIL OJHA, GAURAV LAAD, AJAY SHUKLA, DILIP JAT/ KK 
							 JOSHI, SATISH JAIN, RISHI KUMAR/ VIVEK SINGH[P-1] 
							 RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILE 
							SH MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR ORDERS ON IA 1191/2014 (FLAG-A) IST SUSP. OF SENTENCE OF SOLE APPELLANT DEVILAL (AFTER 
		 SUMMER VACATION)                      

65. CRR 705/2014	BABLU TANWAR         	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5197/2014-SUSPENSION OF SENTENCE IN CASES U/S 397 /GRAN 
		T OF BAIL]                      

66. CRA 942/2014	DHARMENDRA          	SUDESH HASWANI
							ANIL MALVIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5182/2014-SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389 /GRANT OF BAIL 
		]            
*[ORDERS]*
          

67. CRA 92/2000	NARAYAN SINGH & ORS.     	ASIF WARSI,M.SAXENA,M.I.QURESHI/
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.
							
		IND. OF APPROPRIATE APPLICATION FOR DELETING THE NAME OF APPELLANT NO. (BHAGWAN)                      

68. CRA 1283/2001	ANNOO @ ANIL KUMAR      	M.SHARMA,JK.JOSHI,MANISH MANANA/
							Z.A.KHAN 
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.
							
		IND. OF DELETED THE NAME OF APPELLANT NO.8 KARULAL IN CAUSE TITLE (APPL.NO.8 KARULAL IS DI 
		ED)                      

69. CRA 1350/2002	UNION OF INDIA        	MANOJ SONI/
							
				Versus 
			MUKESH @ BHAGIRATH      	N.WISHARD,D.RAWAL,S.SHARMA,A.G.
							
		FOR ORDERS ON I.A. 5118/14 (FLAG-A) FOR RECALLING OF ORDER DT. 20/06/14 AND CONDONATION OF 
		 ABSENCE.                      

70. CRA 750/2005	DINESH AND OTHERS.      	LS.CHANDIRAMANI/
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.
							
		IN DEFAULT OF NOT DELETING THE NAME OF A/A. NO.1. AS PER HONBLE C.O. DT. 11/04/14.                      

71. CRA 677/2008	SARLA SINGH & 4 ORS.     	VIVEK SINGH,R.VERMA,R.SINGH,R.CHOUHAN/
							
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		IND. OF PERSONAL APPEARANCE OF ACCUSED APPELLANT NO.3 SITARAM S/O JUWAN SINGH (NEXT/WEEK)                      

72. CRA 695/2008	RAJENDRA BHILALA & 3 ORS.   	VIVEK SINGH,R.VERMA,R.SINGH,R.CHOUHAN/
							
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		FOR ORDERS ON IA 5138/2014 (FLAG-A) FOR EARLY HEARING                      

73. CRA 473/2009	M/S MAHESHWARI & CO.     	RS.PARMAR/
							(MEMO)SANGEETA CHOUDHARY,PREETI TIWARI / 
				Versus 
			M/S NEERAJ LIME CO. & ORS.  	A.G.,CHANDRASHKHER SHARMA,R.SHARMA,
							YASHPAL RATHORE REKHA SHRIVASTAVA,AMIT DUBE,AVINAS 
							H THORAT JB.DAVE,NJ.DAVE,VINOD THAKUR,K.SINGH, RE 
							KHA SHRIVASTAVA, ABHIJEET DUBEY, AMIT DUBE AVINASH 
							 THORAT 
		FOR ORDERS(KIND ATTENTION INVITED TO C.O. DATED 29/04/2014.                      
con. FA 563/2009	M/S MAHESHWARI & CO.     	RS.PARMAR/
							
				Versus 
			M/S NEERAJ LIME CO. & ORS.  	REKHA SHRIVASTAVA,CHANDRA SHEKHAR VERMA
							RAJENDRA SHARMA,AVINASH THORAT 
		FOR REFERENCE.                      
con. FA 719/2009	M/S NEERAJ LIME COMPANY    	SG.GOKHALE,RAJESH KHANDELWAL/
							
				Versus 
			M/S MAHESHWARI & COMPANY   	R.S.PARMAR(CAVEATOR)
							
		FOR REFERENCE.                      

74. CRR 695/2009	JAKIR BEG           	SHEKHAR SHRIVASTVA,TANVEER AHMED,M.MANAV,
							SS.PANDEY/ 
				Versus 
			SURESH            	
							NITIN SINGH BHATI[R-1] 
		FOR I.A.NO. 3923/2009 FOR CONDONATION OF DELAY.(O/S)                      

75. MCRC 84/2011	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			MOHANSINGH          	
							
		FOR ON I.A.NO. 69/11 FOR CONDONATION OF DELAY)                      

76. CRR 923/2011	ASHA SHRIVASTAVA       	MANOJ MANAV
							D.KEHARWAR,SS.PANDEY,TZ.WARSI/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							ANAND PATHAK,MANURAJ SINGH,NARSINGH,PAVAN SHARMA 
		                      

77. MCRC 4764/2011	SMT. MANJU BAI        	SATISH JAIN,
							JITENDRA JAIN,SPANESH JAIN/ 
				Versus 
			RAMESH CHAND AND 7 ORS.    	
							
		(1) LESS CF. RS. 10/- ON CRA AND RS. 70/- ON JUDGMENT.                      

78. MCRC 7795/2011	RAJESH NIDANE         	NIDHI BOHARA,
							SHIVDUTT BOHARA,SUDARSHAN JOSHI,P.SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH AN	A.G.
							
		.(2) CERTIFIED COPY OF ORDER DATE 29/8/2011 NOT FILED.                      

79. MCRC 9138/2011	M.P.OF INDORE SAHAKARI SANSTHA	NA.SHEIKH
							RK.SHARMA,NS.TOMAR,SHAILENDRA DIXIT/ 
				Versus 
			TRILOK            	
							
		(FOR ORDERS ON I.A.NO. 1780/14 FOR CONDONATION OF DELAY                      

80. MCRC 2784/2012	YASH PAL           	TC.JAIN
							 
				Versus 
			DIRECTOR P.D.FOODS AND BEVERAG	
							
		IN DEFAULT OF PAYMENT OF P.F. OF RES. NO.01                      

81. CRA 110/2013	AJIT SINGH          	O.P. DUBEY
							MS.DIWADI,RK.SHUKLA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		INDEFAULT OF PERSONAL APPEARANCE OF APPELLANT.                      

82. CRR 340/2013	VIJAY SOLANKI         	ASHISH TIWARI
							SANDEEP VYAS/ 
				Versus 
			VINDIYA            	
							
		(1) C.C. OF IMPUGNED JUDGEMENT/ORDER NOT FILED (FD)                      

83. CRA 640/2013	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			KALLU KHA AND 6 ORS.     	
							
		INDEFAULT OF PAYMENT OF P.F.                      

84. CRR 837/2013	RAJENDRA SINGH AND ANR.    	Z.A.WARSI
							TOUSIF WARSI/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR I.A.NO. 6089/13 FOR CONFIRMATION OF STAY.                      

85. CRA 1229/2013	VINOD AND ANR.        	J.B. DAVE
							N.J.DAVE,VINOD THAKUR,AKHILESH CHOUDHRY/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND 2 ORS.   	A.G.
							VIVEK SINGH[R-2] VIVEK SINGH[R-3] RAJESH CHOUHAN[R 
							-2] RAJESH CHOUHAN[R-3] NILESH MANORE[R-2] NILESH 
							MANORE[R-3] MOHAMMED IMRAN KHAN[R-2] MOHAMMED IMRA 
							N KHAN[R-3] RAJESH YADAV[R-2] RAJESH YADAV[R-3] 
		. FOR ORDERS ON IA NO. 798/2014 FOR CONDONATION OF DELAY AND ALSO ADMISSION                      

86. CRA 1722/2013	HEERALAL AND 3 ORS.      	T.C. JAIN
							SIDDHARTH JAIN/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		INDEFAULT OF PERSONAL APPEARANCE OF ACCUSED APPELLANT NO.1 .                      

87. MCRC 2666/2013	ROHIT SINGHAL         	ANUJ BHARGAVA
							PRATUL SHANDILYA (MEMO)/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND ANR.    	A.G.
							VS PARIHAR, SS PARIHAR, M MANANA, M SOLANKI, A KHA 
							N, M SAKSENA 
		FOR CONFIRMATION OF STAY                      

88. MCRC 7670/2013	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			KALUSINGH AND 2 ORS.     	
							
		ON IA NO. 7211/13(FLAG-A)FOR CONDONATION OF DELAY(TIME BARRED BY 86 DAYS)                      

89. CRR 643/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			BAGDIRAM           	
							
		(1)OTHER CASE NUMBER NOT TALLY IN REVISION MEMO, IMPUGNED ORDER AND COMPUTER SHEET.                      

90. CRR 658/2014	PRAGYESH SHARMA @ VAIBHAV SHAR	ASIF AHMED KHAN
							ASIF AHMED KHAN[P-1] 
				Versus 
			ABHISHEKH           	
							ADVOCATE GENERAL 
		(1)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARANCE  COMPLETE NAME NOT MENTION IN VAKALATNAMA (2)AKN STAM 
		PS OF RS. 50/- NOT AFFIXED ON POWER. (3)COURT FEE OF RS. 20/- NOT AFFIXED ON POWER. (4) 
		COURT FEE STAMPS OF RS. 35/- NOT AFFIXED ON REVISION MEMO                      

91. CRR 668/2014	MANMOHAN           	TRILOK CHAND JAIN
							SIDDHARTH JAIN[P-1] 
				Versus 
			HEMANT @ RADHESHYAM      	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)COURT FEE OF RS. 10/- LESS ON REVISION MEMO.                      

92. CRR 688/2014	SMT. TRIPTI          	VIJAY SINGH CHOUHAN
							VISHNU SINGH RAGHUVANSHI[P-1] 
				Versus 
			AJAYSINGH           	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF FIRST INSTANCE NOT FILED. [ORDER DT. 10/09/2013] (2)COURT FEE OF RS 
		. 10/- NOT AFFIXED ON REVISION MEMO. (3)COURT FEE OF RS. 30/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

93. CRR 701/2014	DHARMENDRA          	AKHILESH KUMAR SAXENA
							MADHU SUDAN SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANCE NOT FILED.                      

94. CRA 727/2014	GABBAR            	SHEKHAR SHRIVASTAVA
							TANVEER AHAMAD[P-1] NAVNEET KISHORE VERMA[P-1] MAN 
							OJ MANAV[P-1] DINESH KUMAR CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		IA 5103/14 FOR SUSP.OF SENTENCE                      

95. MCRC 1707/2014	RANJEET SINGH         	GOVIND PAL SINGH SONGARA
							LOKESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			M.P.P.K.V.V.CO.LTD. SHAJAPUR 	
							DHEERAJ SINGH PANWAR[R-1] RUPA PANCHARIYA[R-1] JI 
							TENDRA RAJORIA[R-1] LEELAM KUMAR DOHRIYA[R-1] 
		FOR FURTHER ORDER AND ORDERS ON IA NO.1686/2014-GRANT OF STAY]                      

96. MCRC 2731/2014	SHRAVAN GUPTA         	ANIRUDDHA GOKHALE
							ARVINDRA SHREEKRISHNA GOKHALE[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION AND I.A NO 2819/14 FOR STAY                      

97. MCRC 3084/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			HARJI             	
							
		(1)OTHER DATE OF ORDER WRONG MENTION IN LEAVE PEITION AND APPEAL MEMO.                      

98. MCRC 3246/2014	INNUS SHEIKH         	ARVINDRA SHREEKRISHNA GOKHALE
							ANIRUDDHA GOKHALE[P-1] VIJAY KUMAWAT[P-1] 
				Versus 
			SMT.SHEBA SAYYADA       	
							
		(1)SIGNATURE EACH PAGE OF PETITION NOT SIGNED. (2)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANC 
		E (DT. 29/12/2011) NOT FILED.                      

99. MCRC 3711/2014	M.P.POLLUTION CONTROL BOARD  	VIVEK SHARAN
							
				Versus 
			M/S SYNCOM FORMULATIONS (INDIA	
							
		[ ORDERS ON IA NO.3642/2014-CONDONATION OF DELAY](NOTE- NOT TO GO BEFORE HONBLE SMT. JUSTI 
		CE S.R. WAGHMARE)                      

100. MCRC 4623/2014	AJABSINGH           	RAJU NARWADE
							KISHOR KUMAR SHARMA[P-1] SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			MANOJ             	
							
		(1)AKN STAMP OF RS.30/- LESS ON POWER. (2)OTHER CRIMINAL CASE NUMBER NOT TALLY WITH IMPUGN 
		ED ORDER. (3)COURT FEE OF RS,.5/- LESS ON C.C.                      

101. MCRC 4637/2014	RAMESH            	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] NILESH DAVE[P-2] NILESH DAVE[P 
							-3] VINOD THAKUR[P-1] VINOD THAKUR[P-2] VINOD THAK 
							UR[P-3] 
				Versus 
			MOHANLAL           	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANCE (DT. 15/12/2012) NOT FILED.                      

102. MCRC 4773/2014	MOHAMMED FARUKH        	SHAKIL ANWAR KHAN
							SUNIL SINGH THAKUR[P-1] SUNIL SINGH THAKUR[P-2] SU 
							NIL SINGH THAKUR[P-3] SUNIL SINGH THAKUR[P-4] SUNI 
							L SINGH THAKUR[P-5] SACHIN SUNHARI[P-1] SACHIN SUN 
							HARI[P-2] SACHIN SUNHARI[P-3] SACHIN SUNHARI[P-4] 
							SACHIN SUNHARI[P-5] DEVENDRA SINGH VERMA[P-1] DEVE 
							NDRA SINGH VERMA[P-2] DEVENDRA SINGH VERMA[P-3] DE 
							VENDRA SINGH VERMA[P-4] DEVENDRA SINGH VERMA[P-5] 
				Versus 
			SMT.AMRIN BEE         	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANCE (DT. 11/02/2014) NOT FILED.                      

103. MCRC 4799/2014	ANITA PATWARI         	UMESH GAJANKUSH
							RAMPAL UIKEY[P-1] SHISHIR KUMAR PUROHIT[P-1] 
				Versus 
			AKHILESH           	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)PARTICULARS WRONG MENTION IN PRAYER.                      

104. MCRC 4926/2014	SHASHIKANT          	PADMAKAR SHUKLA
							RISHI KAPOOR[P-1] MANOHAR SINGH CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[ ORDERS ON IA NO.5211/2014-FOR D/W POWER][SUBSEQUENT BAIL]            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

105. CRR 431/2013	NANDKISHORE MANDHANA ALIAS MAH	SANGEETA CHOUDHARY
							PRITI TIWARI/ 
				Versus 
			SMT. REKHA MANDHANA ALIAS MAHE	
							
		FOR ADMISSION F/M                      

106. CRR 136/2014	SURESH KUMAR         	JITENDRA BAJPAI
							DEEPESH SHARMA, PRADEEP SINGH, HARISH WANDAWADE/ 
				Versus 
			STATE THROUGH NCB INDORE   	
							
		FOR ADMISSION.(W/C)                      

107. CRA 666/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			RAIS MOHAMMAD         	
							
		[FOR ADMISSION] (AFTER SUMMER VACATION)                      

108. CRR 669/2014	BALARAM            	TRILOK CHAND JAIN
							SIDDHARTH JAIN[P-1] SIDDHARTH JAIN[P-2] SIDDHARTH 
							JAIN[P-3] SIDDHARTH JAIN[P-4] SIDDHARTH JAIN[P-5] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5020/2014-GRANT OF STAY]                      

109. CRA 696/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			PAPA             	
							
		[FOR ADMISSION] (AFTER SUMMER VACATION)                      

110. CRA 954/2014	VINOD SONARATIA        	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

111. MCRC 2097/2014	ANIL JATAV          	PRADIP KUMAR GUPTA
							BHASHKAR AGRAWAL[P-1] ZAFAR SADIQUE QUESHI[P-1] PA 
							NKAJ AJMERA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION AND FOR [D/W FILING OF C C OF ORDER] ON IA 2673/2014 (NW)                      

112. MCRC 3457/2014	SHEIKH JAVED         	PRADIP KUMAR GUPTA
							BHASHKAR AGRAWAL[P-1] ZAFAR SADIQUE QUESHI[P-1] PA 
							NKAJ AJMERA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION                      

113. MCRC 4687/2014	AMAN @ BHAYYU         	GOPAL SHARMA
							GIRISH KUMAR MAHAJAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ADMISSION            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

114. MCRC 1606/2011	MAHENDRA           	KC.KABRA,
							P.M.JAIN, S.K.KADAM, 
				Versus 
			SMT. MAYABAI AND ANR.     	ABHAY SARASWAT,NS.TOMER,M.SAXEANA,G.VERMA,BL YADAV
							TOTA RAM GUPTA[R-1] SONALI GUPTA[R-1] BHARAT MALVI 
							YA[R-1] 
		FOR ADMISSION AND I.A. 1278/2011 (FLAG-A) FOR STAY (F.D.)                      

115. CRR 454/2012	OMPRAKASH BHATT AND ANR.   	PADMNABH SAXENA
							KAILASH KAUSHAL,REENA SAXENA,SHALABH SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION.(NW)                      

116. CRR 322/2013	JAGDISH            	ASHISH SHARMA
							AJAY VYAS/ VIKAS JAIN,HARISH TRIPATHI,SANDEEP MALV 
							IYA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							MANOJ SONI 
		FOR ADMISSION AND IA NO. 1842/13(FLAG-A)F0R STAY.(NW)                      

117. MCRC 8928/2013	ANIL CHANNA AND ANR.     	ATUL SREEDHARAN
							SHREE RAM BHARGAVA(O/S), KULDEEP BHARGAVA(O/S), SU 
							DEEP BHARGAVA(O/S), BADRILAL MAWAR(O/S), G.P. MISH 
							RA(O/S)/ 
				Versus 
			ABHAY KUMAR AND ANR.     	RAGHUVEER YARDI, SHAHID SHEIKH
							
		FOR ADMISSION AND CONFIRMATION OF STAY (N.W.)            
*[COMMON ORDERS]*
          

701. SA 306/1999	BABULAL            	HIMANSHU JOSHI,RAKESH SHUKLA,AK							
				Versus 
			HARISHCHAND          	RS.PUROHIT,GC.YADAV,D.RATHORE,MAHENDRA BARANIA
							HIMASHU JOSHI,RAKESH SHUKLA,USHA CHOUHAN GOKUL SIS 
							ODIYA GC YADAV, JITENDRA BAJPAI 
		IND. OF NAME DELETED FOR R - 1                      

702. SA 424/2000	HEERU BAI @ HEERU (DECD.) THRU	H.JOSHI,AK.TIWARI,R.SHUKLA /
							
				Versus 
			MAYARAM            	SS.GARG,RAMESH CHHAZED
							
		IND. OF PAYMENT OF PF. OF R.3,R.4,R.11,R.15, IND. OF TAKING NECESSARY STEPS FOR R.6(DEAD)                      

703. SA 200/2001	THAKUR HURMAT SINGH      	SG.GOKHALE, SATISH SHARMA /
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.,GAJENDRA VERMA
							
		                      

704. FA 88/2002	SHYAM             	AMIT PUROHIT,SB.SHRUNGARPURE /
							
				Versus 
			RAMKRISHNA SHARMA       	ML.BANSAL,PC.NIGAM,DS.RAGHUVANSHI,RK.VYAS
							
		IN DEFAULT OF P.F. WITH CARRECT ADDRESS RESP. NO. 6,7, AND 10, 11                      

705. SA 317/2005	BANWARILAL          	DR. M.DALAL,VIVEK,P.DALAL,ASHOK MEHMIA,
							ROHIT, PRADEEP GUPTA/ 
				Versus 
			HUSSAIN SHAH & ORS.      	MA.BOHRA,M.R.SHEIKH,S.A. HAMID
							
		                      
con. SA 322/2005	4ASHIPRASAD          	M.DALAL,P.,VIVEK DALAL,PRADEEP GUPTA /
							
				Versus 
			HUSSAIN SHAH         	MA.BOHRA,M.R.SHEIKH,SA.HAMID
							
		INDEFAULT OF FILING APPLICATION FOR SUBSTITUTION OF LRS.                      

706. FA 393/2005	GULABCHAND SONI        	ASHISH GUPTA,SHYAM PATIDAR,MANISH JAIN /
							
				Versus 
			BABULAL SONI         	SMT.V.PHAYE,SL.SONI,KU.PRITPAL,SK.PAWNEKAR,
							M.RAVINDRAN,K.KAUSHAL 
		IN DEFAULT OF FRESH P.F. RES-1 LRS 1,2 WITH CORRECT ADDRESS.                      

707. FA 454/2005	RAVINDRA AGRAWAL       	UK.CHOUKSE,SHARAD VERMA,P.SHRIVASTAVA,
							B.NAYAK,SK.SHARMA / 
				Versus 
			FIRM SHYAMLAL & SONS     	SM.DAGAONKAR,A.DAGAONKAR,KAILASH CHOUDHARY
							
		IN DEFAULT OF APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY.                      

708. SA 761/2005	NANIYA            	BS.JOSHI,SUNIL JOSHI,KU. BHARTI JOSHI /
							
				Versus 
			TOLIA & ORS.         	AB.KHAN,I.ANWAR
							
		IND.OF P.F.OF R-1                      

709. SA 1505/2005	SAKURIBAI           	VK.VARANGOANKAR,ANIL SONVANE /
							
				Versus 
			FUNDIBAI           	
							
		IND.OF P.F.OF R-1 TO 12                      

710. MA 1593/2005	JAMUNA BAI          	SWAPNIL SHARMA,MANOJ SHARMA /
							
				Versus 
			MUKESH            	SV.DANDWATE,SMT.R.DANDWATE,VP.SINGH,M.NEGI
							
		FOR IND. OF FRESH P/F N.A.1 (NOTICE UN-SERVED)                      

711. FA 25/2006	AUGUSTYA AGRO LTD.      	RAMESH CHHAZED,SAMEER ATHAWALE /
							
				Versus 
			REDIX IMPEX PVT. LTD.     	
							
		INDF.OF FRESH P.F. WITH CORRECT AND DETAIL ADDRESS                      

712. MA 618/2006	NATIONAL INSURANCE CO. LTD.  	CP.SINGH,YASHPAL RATHORE/
							
				Versus 
			CHAMPA BAI          	VINAY VIJAYVARGIYA,S.VERMA
							
		IND. OF FRESH P.F.OF            RESP.NO.1 TO 10 BOTH MODE                      

713. SA 786/2006	DEVRAM            	VK.JAIN,VISHAL VERMA,ATUL K.GUPTA/
							
				Versus 
			KACHRUGIR           	VP.SARAF,KR.MALVIYA,RS.VERMA
							
		IND.OF P.F.OF R-1                      

714. SA 802/2006	DECD.SURJEE BAI THRU.SMT.SAVIT	VK.VARANGAONKAR,SK.VERMA,NB.BARANIYA,
							A.KHANDARE/ 
				Versus 
			DECD.MANORAMA BAI THRU.KALLU 	NARESH,D.MAHESHWARI,A.CHHABRA,CS.UJJAINIYA,
							DK.RATHORE 
		IN D. OF FRESH PF OF R-4, R-5.                      

715. SA 807/2006	SHYAMLAL           	KU.V.KASREKAR,V.PHADKE,SMT.A.JAMKHEDKAR /
							
				Versus 
			STATE OF M.P.         	GA.
							
		FOR ORDERS ON FRESH P.F WITH COORECT ADDRES OF R/2 & R.3                      

716. MA 3333/2006	UTSAVLAL           	NITIN PHADKE,AKSHAT PAHADIA/
							
				Versus 
			RAJENDRA KUMAR        	SANJAY P.JOSHI,KK.KILLEDAR,V.JOSHI
							
		INDF. OF P.BOOK INCOMPLIED                      

717. MA 608/2007	MANOJ JAIN          	SAMEER ATHAWALE,VIJAY SAGAR/
							
				Versus 
			NANDKISHORE          	YASHPAL RATHORE,RUPESH KUMAR,JB.DAVE,
							NJ.DAVE,N.SAHU,N.RATHORE, S.PAL 
		IND. OF PF. WITH CORRECT ADD. OF R NO.3                      

718. MA 2774/2007	ABDUL HAMID @ BHAYYU     	HIMANSHU JOSHI,USHA CHOUHAN/
							
				Versus 
			KANTA BAI           	MANOJ SAXENA,KK.TIWARI,AK.SARSWAT,NS.TOMAR
							MANISH VIJAYVARGIYA, CHANDRA KUMAR JAIN, NS.TOMAR 
							LOKESH MEHTA,M GADKAR,AMIT S CHOUHAN, CK JAIN 
		INDEFAULT OF PAYMENT OF PF .                      

719. MA 3003/2007	MEHARBAN SINGH SENDHAW    	UMESH SHARMA,RK.SONI,H.KUSHWAHA,R.INANI/
							
				Versus 
			DEVNARAYAN SHARMA & 5 OTHERS 	VIKASH YADAV,AMIT SINGH SISODIA,LD.PATIDAR
							PREETI SAXENA[R-2] NIDHI SAXENA[R-2] 
		FOR IND. OF FRESH P.F. R.NO.4                      

720. MA 518/2008	NANURAM            	SUNIL JAIN,ANKIT PATERIYA,YATISH LAAD/
							
				Versus 
			JITENDRA           	PRITI KESHWANI,SURAJ SHARMA
							
		FOR ORDERS ON SERVICE UPON RESP. NO. 1 AND 2 AGAINST ADM. AS SERVICE RECD. UNSERVICED AS N 
		OTICEES NOT FOUND ON GIVEN ADDRESS. COUNSEL HAS GIVEN WRONG ADDRESS ON PROCESS FEES.                      
con. MA 519/2008	NANDRAM RATHOD        	SUNIL JAIN,ANKIT PATERIYA,YATISH LAAD/
							
				Versus 
			JITENDRA           	CP.SINGH,YASHPAL RATHORE
							
		FOR ORDERS ON SERVICE UPON RESP. NO. 1 AND 2 AGAISNT ADM. AS SERVICE RECD. UNSERVICED AS N 
		OTICEES NOT FOUND ON GIVEN ADDRESS. COUNSEL HAS GIVEN WRONG ADDRESS ON PROCESS FEES.                      

721. MA 1705/2008	GOVERDHANSINGH        	KP.,PK.PANDEY,MOHANSINGH CHOUHAN/
							
				Versus 
			BHERULAL & ORS.        	PRADEEP GUPTA,BHASKAR AGRAWAL,SI.ANSARI,
							SANTOSH PAL,ZS.KURESHI, 
		IN DEFAULT OF PROCESS FEES NOT GIVEN BY COUNSEL FOR APPELLANT FOR ISSUING NOTICES ON IA 16 
		84/2013                      
con. MA 1706/2008	BHANWARSINGH @ BHOMSINGH   	MOHANSINGH CHOUHAN,GS.CHOUHAN,KP.,PK.PANDEY/
							
				Versus 
			BHERULAL & ORS.        	PRADEEP GUPTA,BHASKAR AGRAWAL,SI ANSARI
							RL MALVIYA VK JAIN,VISHAL VERMA SUMIT MITTAL,VAIBH 
							AV JAIN 
		IN DEFAULT OF PROCESS FEES NOT GIVEN BY COUNSEL FOR APPELLANT FOR ISSUING NOTICES ON IA 16 
		87/2013                      
con. MA 1707/2008	KAMALSINGH RAJPUT       	MS.CHOUHAN,KP.,PK.PANDEY/
							
				Versus 
			BHERULAL CHOUDHERY & ORS.   	PRADEEP GUPTA,BHASKAR AGRAWAL,SI ANSARI,
							VK JAIN,VISHAL VERMA SUMIT MITTAL VAIBHAV JAIN 
		IN DEFAULT OF PROCESS FEES NOT GIVEN BY COUNSEL FOR APPELLANT FOR ISSUING NOTICES ON IA 16 
		81/2013                      
con. MA 1708/2008	SAJJANSINGH          	KP.,PK.PANDEY,MOHANSINGH CHOUHAN/
							
				Versus 
			BHERULAL & ORS.        	PRADEEP GUPTA, BHASKAR AGRAWAL, S I ANSARI,
							SANTOSH PAL, Z S KURESHI 
		IN DEFAULT OF PROCESS FEES NOT GIVEN BY COUNSEL FOR APPELLANT FOR ISSUING NOTICES ON IA 16 
		82/2013                      
con. MA 1709/2008	SAWARSINGH @ SAMANTSINGH RAJPU	KP.,PK.PANDEY/
							
				Versus 
			BHERULAL CHOUDHERY      	PRADEEP GUPTA.BHASKAR AGRAWAL,SI ANSARI,
							RL MALVIYA,ZAFAR QURESHI,VK.JAIN,VISHAL VERMA,  
		IN DEFAULT OF PROCESS FEES NOT GIVEN BY COUNSEL FOR APPELLANT FOR ISSUING NOTICES ON IA 16 
		82/2013                      

722. MA 2332/2008	RAMKANYA BAI & ORS.      	PRASHANT SHARMA,SHAHID SHEIKH,GIRISH UKHALE/
							
				Versus 
			RAJU @ MEHMOOD & ORS.     	SV DANDWATE, SMT DANDWATE, VP SINGH, M NEGI
							
		COUNSEL FOR APPELLANT HAS NOT FILED THE FRESH PROCESS FEES FOR ISSUING FRESH NOTICES TO RE 
		SP. NO. 1 AND 2 AGAINST ADM. (NOTE : CONNECTED CASE MA 3531/2008 HAS BEEN DECIDED)                      

723. MA 2950/2008	IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE 	SS.JOSHI,RJ.PANDIT /
							
				Versus 
			SHASHIBAI & ORS.       	
							
		FOR ORDERS ON FRESH PROCESS FEES FOR ISSUING FRESH NOTICES TO RESP. NO. 1 TO 
6.WITH CORREC 
		T ADDRESS. + LCR CLAIM CASE NO. 1/2008 (NOTE : CONNECTED CASE MA 3249/2008 AND MCC 368/200 
		9 HAS BEEN DECIDED)                      

724. MA 3542/2008	NEW INDIA ASSURANCE CO.LTC.  	HG.SHUKLA,MH.SHUKLA/
							SV DANDWATE, SMT SR DANDWATE, M NEGI, VP SINGH, R 
							KHAN/ 
				Versus 
			SMT.ANJUMBI & ORS.      	SAMEER ATHWALE
							
		COUNSEL FOR APPELLANT HAS NOT FILED THE NECESSARY APPLICATION FOR LEGAL REPRESENTATIVES OF 
		 DECEASE3D RESPONDENT NO. 4 AS PER COURT ORDER DT. 20/09/2011. + LCR CLAIM CASE NO. 18/200 
		7                      
con. CR 309/2008	THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD	HG.SHUKLA,MG.SHUKLA/
							SV DANDWATE, SMT SR DANDWATE, M NEGI, VP SINGH, R 
							KHAN/ 
				Versus 
			SMT.SHAHNAZBI & ORS.     	
							
		FOR REFERENCE WITH MA 3542/2008                      

725. MA 3543/2008	THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD	HG.SHUKLA,MH.SHUKLA/
							SV DANDWATE,R DANDWATE,M NEGI,VP SINGH,R KHAN/ 
				Versus 
			SMT.GENABAI & ORS.      	SAMEER ATHWALE
							
		COUNSEL FOR APPELLANT HAS NOT FILED THE NECESSARY APPLICATION FOR LEGAL REPRESENTATIVE OF 
		RESP. NO. 4 WHO HAS BEEN DIED AS PER COURT ORDER DT. 20/09/2011.                      

726. MA 265/2009	AJITPAL SINGH         	MILIND PHADKE,OP.MANDLOI,RK.VISHWAKARMA/
							
				Versus 
			OMPRAKASH & ANR.       	
							
		FOR INDEFAULT OF PAY PF RAD MODE AND ORDINARY MODE (ALONGWITH DECIDED CASE MA 159/2009)                      
con. MA 263/2009	AJITPAL SINGH         	MILIND PHADKE,RK.VISHWAKARMA,OP							
				Versus 
			RAIS & ANR.          	VINAY VIJAYWARGIYA
							
		FOR REFERENCE                      
con. MA 266/2009	AJITPAL SINGH         	MILIND PHADKE,OP.MANDLOI,RK.VISHWAKARMA/
							
				Versus 
			KUNWAR SINGH & ANR.      	
							
		FOR REFERENCE                      
con. MA 267/2009	AJITPAL SINGH         	MILIND PHADKE,OP.MANDLOI,RK.VISHWAKARMA/
							
				Versus 
			RAMESH & ANR.         	
							
		FOR REFERENCE                      
con. MA 448/2009	KUNWAR SINGH         	LOKESH MEHTA,PAWAN JOSHI,PANKAJ DAROTHIYA/
							
				Versus 
			AJIT PAL & ANR.        	
							
		REFERENCE                      
con. MA 450/2009	RAIS             	LOKESH MEHTA,PAWAN JOSHI,ATUL JAISWAL,
							P.DAROTHIYA/ 
				Versus 
			AJIT PAL & ANR.        	
							
		FOR REFERENCE + M.A.449/09(D).                      

727. SA 287/2010	GAJRA GEARS PVT.LTD. AND ANR. 	BA.CHITALE, S.R. KOCHATTA, S.CHANDERIA/
							
				Versus 
			SARDAR LABH SINGH AND 05 ORS. 	SUNIL JAIN, AMOL SHRIVASTAVA, ANURAG SOLANKI
							RAVINDRA TRIVEDI,AJAY MIMROT,SN HANS 
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED (3) RESPONDENT NO.5 WAS NOT PARTY IN THE IMPUGNED C 
		ASE                      
con. SA 288/2010	GAJRA GEARS PVT.LTD. AND ANR. 	BA.CHITALE,SR.KOCHATTA,H.CHANDERIA/
							
				Versus 
			CHHATER SINGH AND 05 ORS.   	SUNIL JAIN, AMOL SHRIVASTAVA, ANURAG SOLANKI
							
		IND.OF DEFENTS NO.(1) CHRONOLOG OF EVENTS NOT MENTIONED (2) INSUFFICIENT COURT FEES STAMLP 
		S ON APPEAL MEMO RS.100/- (4) RESPONDENT NO.5 WAS NOT PARTLY IN THE IMPUGNED CASE                      
con. SA 290/2010	GAJRA GEARS PVT.LTD. AND ANR. 	BA.CHITALE, S.R. KOCHATTA, S.CHANDERIA/
							
				Versus 
			DHANSAHAY RAM BHAGAT AND 5 ORS	SUNIL JAIN, AMOL SHRIVASTAVA, ANURAG SOLANKI
							RAVINDRA TRIVEDI,AJAY MIMROT,SN HANS 
		IND.OF DEFECT NO.(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED (2) INSUFFICIENT COURT FEES STAMLP 
		S ON APPEAL MEMO RS.400/-                      

728. SA 296/2010	NANDLLA            	ABHISHEK TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR,
							AKSHAT PAHADIA,GS CHOUHAN/ BS PARIHAR, KARMENDRI S 
							HARMA/ 
				Versus 
			VARDICHAND AND 05 ORS.    	VIJAY P SARAF, PARESH V SARAF, RS VERMA, S GEHLOT
							
		IND.OF P.F.OF R-3 TO 5                      

729. SA 427/2010	RADHESHYAM          	S.D. BOHARA,NIDHI BOHARA,S.JOSHI,A.K.MASEEH/
							
				Versus 
			RAJMAL AND 6 ORS.       	RS TRIVEDI, AJAY MIMROT
							PIYUSH SHRIVASTAVA,DHANANJAY LAKHERA, 
		FOR ORDERS ON I.A. 4138/14 FOR LRS.                      

730. WP 1057/2010	PRAFULLA KUMAR THAKKAR    	MISS VANDANA KASREKAR,SUMEER SAMVATSAR/
							
				Versus 
			CHAIRMAN M.P.STATE ELECTRICITY	MANOJ DWIVEDI, SUDERSHAN JOSHI
							N VAJPAYEE, GOVIND PUROHIT 
		INDEFAULT OF FRESH P.F. OF RESPONDENT NO. 6 WITH CORRECT ADDRESS.                      

731. WP 1058/2010	RAJESH SAXENA         	MISS VANDANA KASREKAR,SUMEET SAMVATSAR/
							
				Versus 
			CHAIRMAN M.P.STATE ELECTRICITY	MANOJ DWIVEDI, SUDERSHAN JOSHI,
							N VAJPAYEE, GOVIND PUROHIT 
		INDEFAULT OF FRESH P.F. OF RESPONDENT NO. 6 WITH CORRECT ADDRESS.                      

732. WP 1059/2010	NITINKUMAR HINGE       	MISS VANDANA KASREKAR
							
				Versus 
			CHAIRMAN M.P.ELECTRICITY BOARD	MANOJ DWIVEDI, SUDERSHAN JOHSI, N VAJPAYEE,
							GOVIND PUROHIT 
		INDEFAULT OF FRESH P.F. OF RESPONDENT NO. 6 WITH CORRECT ADDRESS.                      

733. MA 1384/2010	SURESH            	HIMANSHU JOSHI,R.SHUKLA,SMT.USHA CHOUHAN/
							
				Versus 
			RAMESH RAJPOOT AND 3 ORS.   	PK.GUPTA,B.AGRAWAL,ZS.KURSHI,S.PAL,
							ABHIJEET SINGH RATHORE[R-2] JITENDRA YADAV[R-2] 
		FOR REF.                      
con. MA 1386/2010	ANTERSINGH          	H.JOSHI,R.SHUKLA,USHA CHOUHAN/
							
				Versus 
			RAMESH RAJPOOT AND 4 ORS.   	PK.GUPTA,B.AGRAWAL,SI.ANSARI,ZS.KURSHI,R.SINGH,
							
		FOR IND. OF FRESH P.F. N.A.3                      

734. MA 2570/2010	SHARDABAI AND 03 ORS.     	GOPAL HARDIA,RAKESH YADAV,SACHIN BHATNAGAR,
							SACHIN HIRVA,SANTOSH THAKUR/ 
				Versus 
			TEJRAM AND 02 ORS.      	AJAY KANTHED,NISHAT KAZI,AJYA MIMROT
							SV DANDWATE, SMR R DANDWATE, M NEGI, VP SINGH R KH 
							AN 
		FOR IND. OF FRESH P/F N.A. 1 AND 2 WITH CORR. ADDRESS                      

735. MA 3171/2010	THE NATIOANAL INSURANCE CO.LTD	PRADEEP GUPTA,
							BHASKAR AGRAWAL,SI.ANSARI,ZS.QURESHI,RR.SINGH/ 
				Versus 
			CHUNNI BEGAM AND 06 ORS.   	MM JOSHI,M SAXENA,M VIJAYVARGIYA,KK TIWARI,
							S TENGURIYA 
		FOR IND. OF P/F N.A.1 WITH CORR. ADDRESS                      

736. MA 3460/2010	ARVINDER SINGH AND ANR.    	LOKESH MEHTA,,MANISH GADKAR,AMIT S.CHOUHAN/
							ATUL JAISWAL,LN.YADAV,GEETANJALI CHORASIYA/ AMIT S 
							INGH CHOUHAN,LOKESH MEHTA/ 
				Versus 
			MANGILAL AND ANR.       	SAMEER ATHAWALE
							
		FOR INDEFAULT OF PAY PF OF RESPONDENT NO.1(KIND ATTENTION COURT ORDER DATED 01/05/2014)                      

737. FA 130/2011	SHANKARLAL          	ROHIT K.MANGAL,P.SOHANI,V.NAGPAL,K.PATHAK/
							
				Versus 
			RAJMAL AND 03 ORS.      	DILIP KSHIRSAGAR, KU KIRTI S JOSHI
							D CHOUDHARY 
		IND OF P.F. WITH CORRECT ADDRESS OF RESP. NO.2 .                      

738. SA 453/2011	SHANKARPURI          	R.R. BHATNAGAR,
							PR.BHATNAGAR,TR.KUSHWAHA,VIJAY NAGAPAL,RK.SHASTRI/ 
							 
				Versus 
			NAGUPURI AND 9 ORS.      	
							
		IND.OF SUPPLY COPY OF SUB-QUESTION OF LAW                      

739. WP 763/2011	GIRISH BAHADUR SINGH     	RP.JOSHI, DR. P. JOSHI/
							
				Versus 
			MAGADH PRECISION EQUIPMENT LIM	MAHESH CHODHARY,I ANSARI
							
		FOR INDEFULAT OF P.F. (1 SET PETITION COPY AND NOTICE FROM)                      

740. MA 986/2011	ORENTAL INSURANCE CO.LTD.   	C.P. SINGH
							YASHPAL RATHORE,ARCHANA MAHESHWARI/ 
				Versus 
			MOHD. RAIS SALMANI AND 6 ORS. 	(MEMO) VIKAS RATHI,AKASH RATHI,ANKIT KHARE
							
		FOR IND OF FILING REPLY.                      

741. MA 2826/2011	SIRAJ KHAN          	J.M. POONEGAR,
							GK.PATHAN,FIROZ PATHAN/ 
				Versus 
			MAHENDRA AND 2 ORS.      	RJ PANDIT, SS JOSHI
							RR BHATNAGAR, TARUN KUSHWAH, RK SHASTRI, KALYAN SI 
							NGH PATEL 
		COUNSEL FOR APPELLANT HAS NOT FILED THE PROCESS FEES FOR ISSUING MERIT NOTICE TO RESPONDEN 
		TS + LCR CLAIM CASE NO. 90/2010                      

742. WP 10169/2011	SMT.SHASHIKALA DWIVEDI    	VIVEK DALAL
							SMT. ABHA DALAL, LOKENDRA JOSHI,ROHIT GUPTA/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							CS RAIKWAR, ARPIT OSWAL, VINAY GURJAR, LOKESH MEHT 
							A, RAJAT RAGHUWANSHI PIYUSH SHRIVASTAVA MUKESH PAR 
							WAL GA BHUWAN DESHMUKH, RAMPAL UIKEY 
		FOR INDEFULT OF P.F. R-4 AND R-5                      

743. SA 183/2012	HEMLATA AND 2 ORS.      	VA.KATKANI
							PANKAJ V. KATKANI,VK.VYAS/ 
				Versus 
			MADANSINGH          	
							
		IND. OF P.F. NOT PAID.                      

744. MA 314/2012	JAGANSINGH          	J.M. POONEGAR,
							GK.PATHAN,FIROZ PATHAN,IRAFAN HUSAIN, RUBINA HUSAI 
							N/ 
				Versus 
			ARMAN AND 5 ORS.       	
							ASHISH JAISWAL[R-3] HUKUM CHAND JINDAL[R-6] MONESH 
							 JINDAL[R-6] 
		FOR IND,. OF FRESH P/F                      

745. MA 1399/2012	KASHINATH AND 2 ORS.     	ARUN TRIPATHI
							RAJESH DUBEY, RAVI VAISHNAV, A. BAPAT/ 
				Versus 
			UNITED INDIA INSURANCE CO.LTD.	HC JINDAL,MH JINDAL
							
		FOR POINT OF SERVICE REPORT (NOTICE ISSUED DTD.15/04/2014                      

746. MA 1555/2012	SINDHIYA DEVSTHAN TRUST    	P.V. NAMJOSHI
							AMIT AGRAWAL,PARIKSHIT RAJVAIDYA/ 
				Versus 
			GOPAL KRISHNA VYAS AND ANR.  	LR BHATNAGAR, RR BHATNGAR, T KUSHWAH,
							DILIP JAT, PR BHATNAGAR 
		FOR IND. OF SUPPLYING AIR MAIL POSTAGE ENVOLAPE FOR R.NO.2.                      

747. MA 2030/2012	TUSHAR THRU.NATURAL GUARDIAN P	SANJAY PATWA
							MANISH SUJAN JAIN,TARUN KUSHWAH,NITIN SUJAN JAIN/ 
				Versus 
			PRAHLAD AND 2 ORS.      	MR.PRADEEP GUPTA
							
		COUNSEL FOR APPELLANT HAS NOT FILED THE DEFICIT COURT FEES RS. 9,970/- REGARDING IA 2154/2 
		014 FOR EXTENSION OF TIME TO PAY REQUISITE COURT FEES AMOUNT (FD-30/06/2014)                      

748. WP 3497/2012	MOHD.@ KALIYA         	BS.JOSHI
							SUNIL B.JOSHI,KU.BHARTI JOSHI,SUDHIR B.JOSHI, VISH 
							AL LASHKARI/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		(1) INSUFFICIENT COURT FEES STAMPS ON PET./20/-.
(2) NON ATTESTATION OF TYPED COPY OF DOCU 
		MENTS BY THE COUNSEL AS A TRUE COPIES.
(3) INCORRECT INDEX NOT TYPED                      

749. WP 5093/2012	RANCHODLAL          	SANJAY SHARMA
							ANIL OJHA,GAURAV LAAD,AJAY SHUKLA/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 3 	A.G.
							PRAMOD MITHA GA 
		FOR IN-DEF. OF AFFIDAVIT IN SUPPORT OF I.A. NO. 1120/14 FOR AMENDMENT NOT FILED ALONG WIT 
		H I.A.                      

750. WP 5733/2012	CHANDRABHAN SINGH       	S.M.BANGAR
							K.C. KABRA, P.M. JAIN 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							MUKESH PARWAL GA 
		FOR IN-DEF. OF FRESH P.F. WITH DETAIL AND CORRECT ADDRESS OF R-3                      

751. WP 6859/2012	JAGDISH YADAV         	M.I.KHAN
							SH.SEN, SA.KHAN / 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VINITA PHAYE GA 
		FOR INDEFULT OF NON COMPLIANCE OF I.A.NO.5062/2012 FOR ADMENDMENT                      

752. SA 52/2013	AMBARAM AND 9 ORS.      	RITU BHARGAVA
							VIVEK PATWA,ALOK SHARMA,AMIT UPADHYAY,B.GAUTAM AMI 
							T S.,ANJALI BHARGAVA,ASHOTOSH SURANA,A.LAHOTI/ 
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR THE STATE O	A.G.
							
		(1) APPLICATION U/S 5 LIMITATION ACT IN TIME BARRED CASES NOT FILED.(05 DAYS)
(2) COMPLETE 
		 COPY OF DOCUMENTS NOT FILED (JUDGEMENT OF TRIAL COURT)
(3) COURT FEES ON C.C. OF JUDGEMEN 
		T AND DECREE NOT AFFIXED.(RS. 10/- EACH)                      

753. SA 73/2013	FAKRUDDIN @ FAKIUDDIN     	SIRAJ KHAN
							
				Versus 
			SAIYYAD IQBAL AHMED AND 6 ORS.	
							
		(1) INCOMPLETE PARTICULARS IN THE VAKALATNAMA.
(2) POWER NOT IN FORMAT. (3) PAGES ARE NOT 
		NUMBERED.                      

754. RP 176/2013	PROPRIETOR VAISHALI BUILDERS 	PARASMAL BHARGAT
							RAJESH BHARGAR,H.BHARGAR,TARUN KUSHWAH/ 
				Versus 
			SHRI JHULELAL CHERITABLE PARMA	
							
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED
(2) LIST IN FORMAT NO. 5 NOT FILED
(3) COPY TO OPP 
		OSITE PARTY NOT SUPPLIED.                      

755. SA 193/2013	SMT. DEEPA AND ANR.      	M.N. TIWARI
							A.K.TIWARI/ 
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR STATE OF M.	A.G.
							S P JOSHI,Y S TOMAR,Y S JAISWAL SAMEER ATHAWALE 
		IND.OF FILING RAD ENVELOP OF R-1                      
con. SA 194/2013	SHRI VIVEK AND ANR.      	M.N. TIWARI
							A.K.TIWARI/ 
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR STATE OF M.	A.G.
							S P JOSHI,Y S TOMAR,Y S JAISWAL SAMEER ATHAWALE 
		IND.OF FILING RAD ENVELOP OF R-1                      

756. MA 314/2013	GUDDI BAI           	SUNIL JAIN
							MANISH TRIVEDI/ 
				Versus 
			JITENDRA GIRI AND 2 ORS.   	SUDHIR DANDWATE,R.DANDWATE,M.NEGI,R.KHAN
							SANJAY PATWA, MANISH S JAIN, TARUN KUSHWAH, NITIN 
							SUJAN JAIN 
		FOR IND. OF COURT FEES)                      
con. MA 315/2013	KARU             	SUNIL JAIN
							MANISH TRIVEDI/ 
				Versus 
			JITENDRA GIRI AND 2 ORS.   	SUDHIR DANDWATE,R.DANDWATE,M.NEGI,R.KHAN
							SANJAY PATWA, MANISH SUJAN JAIN, TARUN KUSHWAH, NI 
							TIN SUJAN JAIN 
		FOR IND. OF COURT FEES                      
con. MA 316/2013	RAJARAM            	SUNIL JAIN
							MANISH TRIVEDI/ 
				Versus 
			JITENDRA GIRI AND 2 ORS.   	SUDHIR DANDWATE,R.DANDWATE,M.NEGI,R.KHAN
							SANJAY PATWA, MANISH SUJAN JAIN, TARUN KUSHWAH, NI 
							TIN SUJAN JAIN 
		FOR IND. OF COURT FEES)                      
con. MA 317/2013	AMBARAM            	SUNIL JAIN
							ANURAG SOLANKI, MANISH TRIVEDI/ 
				Versus 
			JITENDRA GIRI AND 2 ORS.   	SUDHIR DANDWATE,R.DANDWATE,M.NEGI,R.KHAN
							SANJAY PATWA, MANISH SUJAN JAIN, TARUN KUSHWAH, NI 
							TIN SUJAN JAIN 
		FOR IND. OF COURT FEES                      
con. MA 318/2013	ROOPA             	SUNIL JAIN
							ANURAG SOLANKI/ AMOL SHRIVASTAVA 
				Versus 
			JITENDRA GIRI AND 2 ORS.   	SUDHIR DANDWATE,R.DANDWATE,M.NEGI,R.KHAN
							SANJAY PATWA, MANISH SUJAN JAIN, TARUN KUSHWAH, NI 
							TIN SUJAN JAIN 
		FOR IND. OF CURT FEES                      

757. MA 377/2013	SMT.RENU SHRIVASTAVA     	S.N.VYAS
							BALENDU DWIVEDI/ 
				Versus 
			SANDESH SHRIVASTAVA AND ANR. 	
							PRASANNA R. BHATNAGAR[R-1] AMIT KUMAR VYAS[R-1] M 
							ITESH KUMAR BHARGAVA[R-1] VIJAY KUMAR NAGPAL[R-1] 
							RANJEET SEN[R-1] 
		FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING P.F.LATE BY ONE DAY)                      

758. MCC 432/2013	BABULAL BHARTI AND ANR.    	S.C. AGRAWAL (O/S)
							M.L. SANGHI, SMT. ANJNA SANGHI, RISHI S. AGRAWAL, 
							MANOJ SHARMA/ 
				Versus 
			PROPRIETOR M/S AARONI CHEMICAL	VEER KUMAR JAIN, GOVIND RAIKWAR, VISHAL VERMA,
							SUMIT MITTAL, VAIBHAV JAIN, AKHIL GODHA 
		FOR IND. OF RAD ENVELOPE AND COPY OF MCC AND IANO.4905/13 NOT FILED OF NA 1 TO 7                      

759. CONC 435/2013	AMBA RAM PARMAR        	K.C. RAIKWAR
							K.P. PANDEY, S.D. LALWANI, JITENDRA BOHARE/ 
				Versus 
			SANJAY KUMAR SINGH AND ANR.  	
							
		FOR IN DEF.OF P.F. RES.NO.1                      

760. MCC 587/2013	INDERLAL           	KAMAL YADAV
							
				Versus 
			FACTORY MANAGER AVANTI SOOT MI	
							
		FOR APPLICATON U/S 5 LIMITATION NOT FILE(+WP(S)10296/13).                      

761. FA 768/2013	RAJENDRA MANIHAR THRU. RAJENDR	S.K. PAWANEKAR
							V.R. PUROHIT, KAILASH KOUSHAL/ 
				Versus 
			M/S DWARKA SHEET UDYOG THRU. P	
							
		IND. OF FRESH P.F. WITH CARRETC ADDRESS R-1 TO 4                      

762. FA 782/2013	KOSHALYABAI AND 2 ORS.    	S.J. POLEKAR
							M.K. PARDESHI, VIDHYA PALIWAL/ 
				Versus 
			RAMNARAYAN AND ORS.      	
							MUKESH SINJONIA[R-9] ANIL MALVIYA[R-9] RAMESH CHAN 
							DRA VERMA[R-9] ROHIT CHAPARIYA[R-9] 
		IND. OF FREHS P.F. WITH CAREET ADDRESS R-3 AND R-4                      

763. MA 899/2013	BHADUSINGH AND 2 ORS.     	H.S. RAJPAL
							
				Versus 
			NANSINGH AND 2 ORS.      	
							
		FOR IND. OF COPY OF A/ MEMO                      

764. MA 1817/2013	NARPAT            	SANJAY PATWA
							MANISH SUJAN JAIN, TARUN KUSHWAH, N.S. JAIN, ATUL 
							JAIN/ 
				Versus 
			JAGAT @ JAGDISH AND 2 ORS.  	
							
		COUNSEL FOR APPELLANT HAS NOT DEPOSITED THE DEFICIT COURT FEES RS. 3,750/- REGARDING IA 21 
		48/2014 FOR EXTENSION OF TIME TO PAY REQUISITE COURT FEES. + LCR CLAIM CASE NO. 272/2012  
		  (FD-30/06/2014)                      

765. MA 1923/2013	NANDRAM            	SAMEER VERMA
							SUBODH CHOUDHARY/ 
				Versus 
			GANGARAM AND 2 ORS.      	PRADEEP GUPTA,BHASKAR AGRAWAL,
							JAFAR QURESHI,P. AJMERA 
		FOR IND. OF P.F R.NO.1 AND 2                      

766. MA 1925/2013	THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD	SUDHIR V. DANDWATE
							SMT. R. DANDWATE, M. NEGI, R. KHAN/ 
				Versus 
			HIRALAL AND 4 ORS.      	
							
		(1) CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED.                      

767. WP 5293/2013	RAMCHANDRA          	VINAY PURANIK
							PRAMOD C. NAIR/ 
				Versus 
			PRESIDENT PAWANSUT GRAH NIRMA 	
							
		FOR IN-DEF. OF FRESH P.F. WITH DETAIL AND CORRECT ADDRESS OF R-2 )                      

768. WP 9419/2013	SHAFI MOHAMMED        	M.A.BOHRA
							P. KHANDELWAL, ANTIM KHEDKAR, M.M. BOHRA, 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 4 	A.G.
							
		INDEFAULT OF AMENDMENT IN THE PETITION AND ALSO INDEFAULT OF FRESH P.F. OF RESPONDENT NO. 
		 5.                      

769. WP 10187/2013	BASUBAI AND 2 ORS.      	DHARMENDRA CHELAWAT
							SANDEEP CHOUDHARY/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		IN DEFAULT OF P.F. FOR RESPONDENT NO. 07 AND D.R. FARMS ALSO NOT NOT FILED..                      

770. WP 13075/2013	YUNUS KHA AND ANR.      	V.A.KATKANI
							PANKAJ KATKANI(O/S), V.K. VYAS(O/S)/ 
				Versus 
			SUPREINTENDENT ENGINEER M.P.PA	
							
		FOR IN DEFAULT OF AFFIDAVIT IN SUPPORT OF I.A. NO. 2082/2014                      

771. WP 13558/2013	JABBAR KHAN AND ANR.     	V.P. BHAGWAT
							VAIBHAV P. BHAGWAT, MUSHFIK KHAN/ PRAFULLA V. BHAG 
							WAT[P-1] PRAFULLA V. BHAGWAT[P-2] PRAFULLA V. BHAG 
							WAT[P-3] VAIBHAV BHAGWAT[P-1] VAIBHAV BHAGWAT[P-2] 
							 VAIBHAV BHAGWAT[P-3] MOHD. MUSHFIQUE KHAN[P-1] MO 
							HD. MUSHFIQUE KHAN[P-2] MOHD. MUSHFIQUE KHAN[P-3] 
							ZAKIR KHAN[P-1] ZAKIR KHAN[P-2] ZAKIR KHAN[P-3] 
				Versus 
			HEERALAL AND ANR.       	
							
		FOR INDEFULT OF NONCOMPLIANCE OF. I.A.NO2915/2014 FOR AMENDMENT                      

772. CR 122/2014	SUBERATI THRU.POWER OF ATTORNE	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] HIRALAL SONI[P-1] VINOD THAKUR[P 
							-1] NEERAJ SARAF[P-1] 
				Versus 
			DECD.HAJI ISMAIL THRU.LRS.HAJI	
							
		(1)OTHER FULL CAUSE TITLE NOT AVAILABLE FOR CHECKING                      

773. CR 127/2014	SMT. RAISA BEE        	MOHAMMED ISHAQ
							SUBHASH SEN[P-1] SHAKIL AHMED KHAN[P-1] MOHAMMED I 
							QBAL KHAN[P-1] 
				Versus 
			MUJIBURRAHMAN         	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES LEGIBLE COPY OF PG. NO. 55 NOT FILED (2)LEGIBLE COPIES / 
		TYPED COPIES TYPED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED (3)TRUE COPY NOT DONE IN BOTH SETS (4) 
		COURT FEE INSUFFICIENT ON PETITION RS. 10/-                      

774. CR 128/2014	NATIONAL INSURANCE CO. LTD.  	ASHISH JAISWAL
							
				Versus 
			MOHIT THRU. NATURAL GUARDIAN F	
							
		(1)COURT FEE INSUFFICIENT ON PETITION RS. 05/-                      

775. SA 175/2014	M/S KISHANCHAND NARSUMAL THRU.	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] RISHABH GUPTA[P-10] 
				Versus 
			PANKAJ KUMAR         	
							RADHESHYAM YADAV, SANJAY JAIN, VISHAL AWASTHI, NIL 
							 
		IND. OF P.F. NOT PAID.                      

776. MA 219/2014	RAMRATAN AND 6 ORS.      	MOHAN SHARMA
							J.D.TIWARI/ RAMRAJ VERMA,HEMANT TIWARI 
				Versus 
			SMT.RADHA BAI AND 2 ORS.   	
							
		(1) INSUFFICIENT COURT FEES STAMPS ON POWER OF RS.20/-. (2) T.C. NOT DONE IN BOTH SETS. (3 
		) POWER NOT SIGNED BY ALL. 
(4) INCOMPLETE PARTICULARS IN THE VAKALATNAMA.                      

777. SA 228/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			RAMSINGH           	
							
		(1)OTHER COPY OF TRIAL COURT JUDGMENT NOT FILED.                      

778. SA 241/2014	DITA             	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] KAILASH 
							 CHANDRA KAUSHAL[P-1] 
				Versus 
			BADDA             	
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED. (2)OTHER COPY OF TRIAL COURT JUDGMENT AND DECREE (D 
		T. 21/07/2012) NOT FILED. (3)COURT FEE OF RS.10/- NOT AFFIXED ON JUDGMENT AND DECREE EACH. 
		 (4)COURT FEE OF RS.2100/- NOT PAID AS MENTIONED IN APPEAL MEMO.                      

779. SA 242/2014	SHREE RAM MANDIR GRAM DASAI TH	PANKAJ KUMAR SOHANI
							ROHIT KUMAR MANGAL[P-1] ROHIT KUMAR MANGAL[P-2] RO 
							HIT KUMAR MANGAL[P-3] KOUSTUBH PATHAK[P-1] KOUSTUB 
							H PATHAK[P-2] KOUSTUBH PATHAK[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER COPY OF TRIAL COURT JUDGMENT AND DECREE (DT. 30/08/2010) NOT FILED.                      

780. SA 244/2014	BHOOLIBAI           	RAJENDRA KUMAR NAMDEO
							SANJAY SHARMA[P-1] SANJAY SHARMA[P-2] SANJAY SHARM 
							A[P-3] SANJAY SHARMA[P-4] SANJAY SHARMA[P-5] HARSH 
							 KUMAR SAXENA[P-1] HARSH KUMAR SAXENA[P-2] HARSH K 
							UMAR SAXENA[P-3] HARSH KUMAR SAXENA[P-4] HARSH KUM 
							AR SAXENA[P-5] 
				Versus 
			BADIBAI            	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER COPY OF TRIAL COURT JUDGMENT (DT. 10/10/2012) NOT FILED. (2)COURT FEE OF RS.10/- 
		NOT AFFIXED ON DECREE.                      

781. MA 244/2014	MAJJU @ MUJAMMIL AND 3 ORS.  	VEER KUMAR JAIN
							SUMIT MITTAL[P-4] VAIBHAV JAIN[P-4] AKHIL GODHA[P 
							-4] 
				Versus 
			SATTU @ SATYANARAYAN THAKUR AN	
							
		(1)OTHER POWER NOT FILED. (2)COURT FEE OF RS. 2000/- NOT FILED WITH MEMO OF APPEAL                      

782. SA 250/2014	SHIVNARAYAN          	HARSH KUMAR SAXENA
							DASHRATH GHODKE[P-1] VINOD KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			SHIVNARAYAN          	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER COPY OF TRIAL COURT JUDGMENT AND DECREE (DT. 31/10/2011) NOT FILED. (2)TRUE COPY 
		NOT DONE IN SECOND SET. (3)COURT FEE OF RS.4/- LESS ON C.C. OF IMPUGNED JUDGMENT.                      

783. SA 255/2014	DAYALSINGH          	RADHE SHYAM YADAV
							SANJAY JAIN[P-1] GAJRAJ SINGH SOLANKI[P-1] VISHAL 
							AWASTHI[P-1] NIRMALA YADAV[P-1] NEELESH AGRAWAL[P 
							-1] 
				Versus 
			VIKRAMSINGH          	
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE IN SECOND SET. (2)COURT FEE OF RS.10/- NOT AFFIXED ON DECREE.                      

784. MCC 315/2014	RADHEY ALUMINIUM PVT.LTD.   	VIBHOR KHANDELWAL
							NISHA TANWAR[P-1] 
				Versus 
			MARITIME COMMISSIONER CENTRAL 	
							
		TRUE COPY INCOMPLETE IN 2ND SET                      

785. MCC 333/2014	SALEEM            	BALENDU DWIVEDI
							ARCHANA SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			ASHIF             	
							
		(1)VALUATION OF APPEAL AND COURT FEES DETAILS NOT MENTIONED IN THE MEMO OF APPEAL (2)OTHER 
		 CASE NO. AND DATE OF ORDER NOT MENTIONED IN THE PETITION (3)SIGNATURE NOT DONE BY THE COU 
		NSEL ON IA NO. 5111/2014. (4)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET. (5)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFI 
		XED ON C.C. (6)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON THE PETITION                      

786. MCC 337/2014	M.P. WINDFARMS LIMITED BHOPAL 	PADMAKAR SHUKLA
							MANOHAR SINGH CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			M/S MALWA VANSAPATI AND CHEMIC	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 71 DAYS) (2)TRUE COPY NOT DONE 
		IN 2ND SET.                      

787. MCC 338/2014	NATTHU PRASAD THRU. LRS. MAGAN	KAMAL NARAYAN YADAV
							
				Versus 
			MADHUKAR           	
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET                      

788. MCC 340/2014	SMT. MANGIBAI         	VIJAY SINGH CHOUHAN
							RAMESH CHANDRA KUSHWAH[P-1] RAMESH CHANDRA KUSHW 
							AH[P-2] RAMESH CHANDRA KUSHWAH[P-3] RAMESH CHANDR 
							A KUSHWAH[P-4] 
				Versus 
			RATANSINGH          	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 7 DAYS) (2)OTHER DATE OF DISPOS 
		AL OF IMPUGNED ORDER MENTIONED INCORREDCT IN THE CAUSE TITLE (3)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND 
		SET                      

789. MCC 344/2014	NARMADAPRASAD         	VIJAY SINGH CHOUHAN
							
				Versus 
			SUNIL             	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 611 DAYS) (2)TRUE COPY NOT DONE 
		 IN 2ND SET (3)COURT FEE RS. 25/- NOT AFFIXED ON IA NO. 5153/2014 (4)COURT FEE RS. 25/- NO 
		T AFFIXED ON THE PETITION                      

790. MCC 346/2014	MASTER KAPIL THRU. GUARDIAN MU	ARUN KUMAR TRIPATHI
							
				Versus 
			ASHOK BASER          	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 8 DAYS)                      

791. MCC 347/2014	PURSHOTTAM SINGH       	NITENDRA VAJPAYEE
							SURENDRA PAL[P-1] 
				Versus 
			M.P.MATSYA MAHASANGH SAHAKARI 	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 12 DAYS) (2)OTHER NON-JOINDER O 
		F THE PARTIES (RES. NO. 3 IN WP NO. 338/2014)                      

792. MCC 348/2014	RAHUL KHANDE         	NITENDRA VAJPAYEE
							SURENDRA PAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 14 DAYS) (2)OTHER CASE NO. OF I 
		MPUGNED ORDER MENTIONED INCORRECT IN THE PETITION (3)COURT FEE RS. 1/- DEFICIT IN THE PETI 
		TION                      

793. MCC 366/2014	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	ASHISH JAISWAL
							ASHISH JAISWAL[P-1] 
				Versus 
			OMPRAKASH           	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF THE DISMISSAL ORDER NOT FILED (2)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER 
		 NOT FILED                      

794. MCC 370/2014	RAMJAN            	SANTOSH KUMAR  MEENA
							
				Versus 
			SHANKARLAL          	
							
		(1)SIGNATURE NOT DONE BY THE COUNSEL ON LIST OF DOCUMENTS (2)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A. 
		K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA (3)COURT FEE RS. 25/- NOT AFFIXED ON THE PETITION                      

795. MCC 373/2014	RAKESH            	LOKESH MEHTA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 186 DAYS) (2)OTHER CASE NO. OF 
		IMPUGNED ORDER MENTIONED INCORRECT IN THE CAUSE TITLE                      

796. CONC 440/2014	DILIP MOOLGAONKAR       	VIRENDRA KHADAV
							ANIL OJHA[P-1] SUNIL JAT[P-1] 
				Versus 
			MPRTC             	
							
		(1)PARTICULARS OF PARTY / PARTIES RESPONDENTS ARE NOT IMPLEADED BY NAME. (2)DECLARATION AS 
		 PER CH. 10 RULE 14 OF H.C. RULES NOT MENTIONED.                      

797. CONC 441/2014	KANHAIYALAL          	SUKH LAL GWALIORY
							GAGAN BAJAD[P-1] 
				Versus 
			SANJAY GOYAL COLLECTOR RATLAM 	
							
		(1)OTHER SECOND SET NOT T.C. (2)CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED. (3)DECLARATIO 
		N AS PER CH. 10 RULE 14 OF H. C. RULES NOT MENTIONED.                      

798. CONC 451/2014	HAVALDAR           	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			PURUSHOTTAM RAJODIYA     	
							
		(1)SIGNATURE COUNSEL HAS NOT ORIGINALLY SIGNED THE POWER. (2)TRUE COPY SECOND SET NOT PROP 
		ERLY T.C. (3)CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED. (4)DECLARATION AS PER CH. 10 RUL 
		E 14 OF H.C. RULES NOT MENTIONED.                      

799. CONC 453/2014	IMRAN SHEIKH         	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			PURUSHOTTAM RAJODIYA     	
							
		(1)OTHER COPY OF IPUGNED ORDER INCOMPLETE AND NOT LEGIBLE. (2)SIGNATURE POWER NOT ORIGINAL 
		LY SIGNED BY THE COUNSEL. (3)TRUE COPY NOT DONE IN MAIN SET. (4)TRUE COPY SECOND SET NOT P 
		ROPERLY T.C. (5)CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED. (6)DECLARATION AS PER CH. 10 
		RULE 14 OF H.C. RULES NOT MENTIONED.                      

800. MA 459/2014	RAMKUNWARBAI         	VIJAY SHARMA
							CHANDRA BHUSAN  PANDEY[P-1] CHANDRA BHUSAN  PAND 
							EY[P-2] CHANDRA BHUSAN  PANDEY[P-3] CHANDRA BHUSA 
							N  PANDEY[P-4] CHANDRA BHUSAN  PANDEY[P-5] RITES 
							H KUMAR GUPTA[P-1] RITESH KUMAR GUPTA[P-2] RITESH 
							KUMAR GUPTA[P-3] RITESH KUMAR GUPTA[P-4] RITESH KU 
							MAR GUPTA[P-5] JITENDRA SHARMA[P-1] JITENDRA SHARM 
							A[P-2] JITENDRA SHARMA[P-3] JITENDRA SHARMA[P-4] J 
							ITENDRA SHARMA[P-5] CHEITANYA KUMAR GORE[P-1] CHEI 
							TANYA KUMAR GORE[P-2] CHEITANYA KUMAR GORE[P-3] CH 
							EITANYA KUMAR GORE[P-4] CHEITANYA KUMAR GORE[P-5] 
				Versus 
			KAILASH            	
							
		(1)COURT FEE OF RS. 18,500/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL. (4) MINORS (APPELLANT NO. 2 TO 5 
		) NOT IMPLEDED THROUGH THEIR GUARDIAN.                      

801. MA 464/2014	DHANKUNWAR THRU. NATURAL GUARD	LOKESH KUMAR BHATNAGAR
							RITU RAJ BHATNAGAR[P-1] PRASANNA R. BHATNAGAR[P-1] 
							 TARUN KUSHWAH[P-1] RAMKRISHNA SHASTRI[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH CHANDRA        	
							
		(1)COURT FEE RS. 2965/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

802. CONC 470/2014	SHYAM TAMWAR         	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			PC. MEENA           	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED.                      

803. CONC 474/2014	SMT.MANISHA          	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SHRI SUDHIR RANJAN MOHANTI  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX.P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLET 
		E.                      

804. CONC 475/2014	SMT.MADHURI          	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SHRI SUDHIR RANJAN MOHANTI  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLE 
		TE.                      

805. MA 477/2014	BINU THRU. GUARDIAN RADHA BAI 	KISHORE SINGH YADAV
							NARENDRA SINGH RATHORE[P-1] SURYAKANT TAWASE[P-1] 
							OM NARAYAN SINGH CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			BHAGIRATH           	
							
		(1)OTHER CLAIM CASE NO. MENTIONED INCORRECT IN THE CAUSE TITLE (2)SIGNATURE NOT DONE ON EA 
		CH PAGE OF MEMO OF APPEAL (3)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET                      

806. CONC 477/2014	SMT. BHAGWATI BAI KHEDEKAR  	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			SHRI P.C. MEENA        	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/3 AND P/10 NOT FILED.                      

807. CONC 478/2014	SMT.VIJAYA          	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SHRI SUDHIR RANJAN MOHANTI  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX.P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLET 
		E.                      

808. CONC 479/2014	RAMESH            	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SUDHIR RANJAN MOHANTI PRINCIPA	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLE 
		TE.                      

809. MA 479/2014	MOHAMMAD FARUKH        	NARENDRA SINGH RATHORE
							SURYAKANT TAWASE[P-1] OM NARAYAN SINGH CHOUHAN[P-1 
							] KISHORE SINGH YADAV[P-1] 
				Versus 
			RAJARAM            	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED AWARD NOT FILED                      

810. CONC 480/2014	CHANDRASHEKHAR        	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SHRI SUDHIR RANJAN MOHANTI  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLE 
		TE.                      

811. CONC 481/2014	TRILOKCHAND          	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			PC.MEENA           	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED.                      

812. CONC 482/2014	KRIPASHANKAR         	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SUDHIR RANJAN MOHANTI PRINCIPA	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS OF POWER INCOMPLE 
		TE.                      

813. CONC 484/2014	ASHA PURANIK         	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SUDHIR RANJAN MOHANTI PRINCIPA	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLE 
		TE. (3)TRUE COPY NOT DONE IN SECOND SET.                      

814. CONC 485/2014	SURENDRA KUMAR        	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SHRI SUDHIR RANJAN MOHANTI  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)PARTICULARS IN POWER INCOMPLE 
		TE.                      

815. CONC 486/2014	REKHA             	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SUDHIR RANJAN MOHANTI PRINCIPA	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES OF ANNEX. P/2 NOT FILED. (2)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARAN 
		CE INCOMPLETE.                      

816. MA 493/2014	SMT.SHYAMUBAI         	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-3] RAVI VERMA[P-3] VAIBHAV JAIN[P-3 
							] AKHIL GODHA[P-3] SUMIT MITTAL[P-3] PANKAJ KUMAR 
							 VED[P-3] 
				Versus 
			KALA @ KRISHNGOPAL @ KRISHNKAN	
							
		(1)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARANCE VAKALATNAMA/ POWER OF ATTORNEY DULY SIGNED BY ALL CONC 
		ERNED NOT FILED. (2)COURT FEE (AD-VOLERUM) NOT PAID IN THE APPEAL.                      

817. CONC 495/2014	RAMSINGH           	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			RAJNEESH VAISHYA PRINCIPAL SEC	
							
		(1)DECLARATION AS PER CH. 10 RULE 14 OF H.C. RULES NOT MENTIONED.                      

818. CONC 496/2014	GOURI SHANKAR PATIDAR     	VAIBHAV DUBE
							
				Versus 
			SHRI SANJAY SINGH       	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF IMPUGNED ORDER NOT FILED. (2)DECLARATION AS PER CH. 10 RULE 14 (REGAR 
		DING SLP) OF H. C. RULES NOT MENTIONED.                      

819. CONC 497/2014	SURESH            	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			VINOD KUMAR CHOUHAN CHIEF EXEC	
							
		(1)TRUE COPY COPIES IN BOTH SETS ARE NOT T.C. (2)DECLARATION AS PER CH. 10 RULE 14 OF H.C 
		. RULES NOT MENTIONED.                      

820. CONC 498/2014	SANJAY            	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			SHRI VINOD KUMAR CHOUHAN   	
							
		(1)TRUE COPY COPIES IN BOTH SETS ARE NOT T.C. (2)DECLARATION AS PER CH. 10 RULE 14 OF H.C 
		. RULES NOT MENTIONED.                      

821. CONC 499/2014	ARUNA JOGLEKAR        	SANJAY JAMINDAR
							
				Versus 
			SANJAY SINGH PRINCIPAL SECRETA	
							
		(1)DECLARATION AS PER CH. 10 RULE 14 OF H.C. RULES (REGARDING SLP) NOT MENTIONED.                      

822. WP 537/2014	DINESH            	GOPAL YADAV
							A.B. GUPTA ANIL JAIN/ 
				Versus 
			BHARAT AND 2 ORS.       	
							
		FOR INDEFAULT OF FRESH P.F. FOR ISSUANCE OF NOTICE TO R-1 AND R-2 (FD)                      

823. FA 846/2014	GOPAL             	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED (2)VALUATION OF APPEAL NOT DONE (3)CAVEAT STATEMEN 
		T NOT MENTIONED (4)COURT FEE INSUFFICIENT ON APPEAL MEMO RS. 965/-                      

824. FA 867/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							SADA SHIV JOSHI[P-1] ARVIND AGNIHOTRI[P-1] ASEEM  
							SHRIVASTAVA[P-1] MADHUSUDAN YADAV[P-1] 
				Versus 
			BHAGWANTIBAI         	
							
		(1)VALUATION VALUATION AND COURT FEES DETAILS NOT MENTIONED                      

825. FA 882/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							SADA SHIV JOSHI[P-1] ARVIND AGNIHOTRI[P-1] ASEEM  
							SHRIVASTAVA[P-1] MADHUSUDAN YADAV[P-1] 
				Versus 
			SITABAI THRU. LRS. KISHORE  	
							
		(1)OTHER CASE NO. NOT TALLY                      

826. FA 892/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							SADA SHIV JOSHI[P-1] ARVIND AGNIHOTRI[P-1] ASEEM  
							SHRIVASTAVA[P-1] MADHUSUDAN YADAV[P-1] 
				Versus 
			MEHARSINGH          	
							
		(1)OTHER RES. NO. 1 NOT TALLY                      

827. FA 906/2014	DECED. SHABBIR MOHAMMAD THRU. 	MAKBOOL AHMAD MANSOORI
							SAPNESH KUMAR JAIN[P-1] SAPNESH KUMAR JAIN[P-2] SA 
							PNESH KUMAR JAIN[P-3] SAPNESH KUMAR JAIN[P-4] SAPN 
							ESH KUMAR JAIN[P-5] SAPNESH KUMAR JAIN[P-6] SAPNES 
							H KUMAR JAIN[P-7] 
				Versus 
			DECED. SATTAR KHA THRU. LRS. M	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)COURT FEE INSUFFICIENT ON APPEAL MEMO RS. 15,000/-                      

828. FA 934/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							SADA SHIV JOSHI[P-1] ARVIND AGNIHOTRI[P-1] ASEEM  
							SHRIVASTAVA[P-1] MADHUSUDAN YADAV[P-1] 
				Versus 
			KAILASH            	
							
		(1)OTHER CASE NO. NOT TALLY IN AM, COMPUTER SHET AND IA                      

829. FA 937/2014	UNION OF INDIA        	VIVEK SHARAN
							SADA SHIV JOSHI[P-1] ARVIND AGNIHOTRI[P-1] ASEEM  
							SHRIVASTAVA[P-1] MADHUSUDAN YADAV[P-1] 
				Versus 
			NARAYAN            	
							
		(1)OTHER RSPONDENT NO. 1 NOT TALLY                      

830. MA 1046/2014	DILIP             	HARSHAD WADNERKAR
							VANDANA KASREKAR[P-1] 
				Versus 
			RUKHDIYA @ RUPESH       	
							
		(1)SIGNATURE NOT DONE ON EACH PAGE OF MEMO OF APPEAL (2)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON 
		C.C. (3)COURT FEE RS. 29970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

831. MA 1058/2014	TRILOKCHAND          	SHYAMLAL PATIDAR
							MUKESH KUMAR TARE[P-1] 
				Versus 
			SARTAJ            	
							
		(1)COURT FEE RS. 7500/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

832. MA 1086/2014	SABRESH            	VIJAY SINGH CHOUHAN
							
				Versus 
			M.RAMU            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 116 DAYS) (2)TRUE COPY NOT DONE 
		 IN 2ND SET (3)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (4)COURT FEE RS. 2000/- NOT PAID ON 
		MEMO OF APPEAL                      

833. MA 1088/2014	VINOD             	VIJAY SINGH CHOUHAN
							GOVIND MEENA[P-1] 
				Versus 
			M. RAMU            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 116 DAYS) (2)SIGNATURE NOT DONE 
		 BY THE COUNSEL ON COMPUTER-SHEET (3)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (4)COURT FEE RS. 10/- N 
		OT AFFIXED ON C.C. (5)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

834. MA 1096/2014	SMT. PREMLATABAI       	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] NIRAN 
							JAN SINGH TOMAR[P-1] 
				Versus 
			SUNIL             	
							ADVOCATE GENERAL 
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 65 DAYS) (2)CERTIFIED COPY OF T 
		HE IMPUGNED AWARD NOT FILED (3)COURT FEE RS. 19970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

835. MA 1097/2014	RIZWAN BEE          	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] NIRAN 
							JAN SINGH TOMAR[P-1] 
				Versus 
			M/S VICCY FABRICATES     	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 470 DAYS) (2)OTHER DATE OF AWAR 
		D MENTIONED INCORRECT IN THE APPEAL MEMO (3)COURT FEE RS. 2470/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

836. MA 1102/2014	MANOJ             	SAMEER VERMA
							
				Versus 
			JASMEETSINGH         	
							
		(1)SIGNATURE NOT DONE BY THE COUNSEL ON LIST OF DOCUMENTS (2)COURT FEE RS. 20000/- NOT PAI 
		D ON MEMO OF APPEAL (3)COURT FEE RS. 4/- DEFICIT ON C.C.                      

837. MA 1104/2014	SMT. KAMLABAI         	ARUN KUMAR TRIPATHI
							RAJESH DUBEY[P-1] 
				Versus 
			OM FEBRICATOR AND ENGINEERING 	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 382 DAYS) (2)TRUE COPY INCOMPLE 
		TE IN 2ND SET (3)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

838. MA 1105/2014	SMT.ANITA           	ARUN KUMAR TRIPATHI
							
				Versus 
			BHARTI GURUDASANI       	
							
		(1)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARANCE VAKALATNAMA/POWER OF ATTORNEY DULY SIGNED BY ALL CONCER 
		NED NOT FILED (2)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 5 DAYS) (3)TRUE C 
		OPY INCOMPLETE IN 2ND SET (4)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

839. MA 1106/2014	SMT. REKHABAI         	ANIL MALVIYA
							
				Versus 
			JITENDRA           	
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (2)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (3)COURT FEE RS 
		. 30/- NOT AFFIXED ON MEMO OF APPEAL                      

840. MA 1107/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			DEV BAI            	
							
		(1)SIGNATURE NOT DONE ON EACH PAGE OF MEMO OF APPEAL                      

841. MA 1123/2014	BADRILAL           	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			AASHIQ ALI          	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N		D ON VAKALATNAMA (3)COURT FEE RS. 20000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

842. MA 1130/2014	SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. 	PANKAJ KUMAR JAIN
							RAJENDRA UMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			ASHISH CHANDANA        	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED AWARD NOT FILED                      

843. MA 1132/2014	VISHWAS            	SUMEET SAMVATSAR
							ASHOK KUMAR KATLANA[P-1] 
				Versus 
			NARESH            	
							
		(1)SIGNATURE NIOT DONE BY THE COUNSEL ON PAGE NO. 4 (2)SIGNATURE NOT DONE BY THE COUNSEL O 
		N EACH PAGE OF MEMO OF APPEAL (3)SIGNATURE NOT DONE BY THE COUNSEL ON INDEX (4)TRUE COPY N 
		OT DONE IN 2ND SET (5)COURT FEE RS. 5000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

844. MA 1136/2014	AJAY             	KAUSHAL SISODIYA
							
				Versus 
			THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD.	
							
		(1)SIGNATURE NOT DONE BY THE COUNSEL ON CHRONOLOGICAL LIST OF EVENTS (2)SIGNATURE NOT DONE 
		 ON EACH PAGE OF MEMO OF APPEAL (3)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (4)COURT FEE RS. 10/- NOT 
		 AFFIXED ON C.C. (5)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL (6)COURT FEE RS. 20/- 
		  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

845. MA 1137/2014	SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. 	PANKAJ KUMAR JAIN
							RAJENDRA UMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			SMT. RASHMI ALIAS SHANU    	
							
		(1)OTHER DATE OF AWARD MENTIONED INCORRECT IN THE CAUSE TITLE                      

846. MA 1139/2014	SMT. RADHA KUNWAR       	KAUSHAL SISODIYA
							
				Versus 
			HARIPLRAKASH         	
							
		(1)PARTICULARS INCOMPLETE IN VAKALATNAMA (2)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED 
		 (T.B. BY 111 DAYS) (3)OTHER DATE OF IMPUGNED ORDER MENTIONED INCORRECT IN THE CAUSE TITLE 
		 (4)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (5)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (6)COURT FEE R 
		S. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APASPEAL (7)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED 
		 ON VAKALATNAMA                      

847. MA 1142/2014	SHITESH            	RAJEEV JAIN
							
				Versus 
			THE BAJAJ ALLI. GEN. INS. CO. 	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 10 DAYS) (2)TRUE COPY NOT DONE 
		IN 2ND SET                      

848. MA 1143/2014	PAWAN BAI           	KAUSHAL SISODIYA
							
				Versus 
			PRAHLADSINGH         	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 8 DAYS) (2)SIGNATURE NOT DONE O 
		N EACH PAGE OF MEMO OF APPEAL (3)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (4)COURT FEE RS. 10/- NOT A 
		FFIXED ON C.C. (5)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL (6)COURT FEE RS. 20/-  
		 50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON POWER                      

849. WP 1147/2014	GOPIKRISHNA          	MANOJ VERMA (O/S)
							J.K. VERMA(O/S)/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA MINISTRY OF ROA	
							
		(1) NON ATTESTATION OF TYPED COPY/PHOTOCOPY OF DOCUMENTS BY THE COUSEL AS A TRUE COPIES.
		2) LIST IN FORMAT NO. 5 NOT PROPER.
(3) LEGIBLE COPIES OF DOCUMENTS NOT FILED. PAGE NO 75, 
		76.                      

850. MA 1150/2014	TRAPTI VERMA         	RAVINDRA KAUSHAL
							
				Versus 
			NEW INDIA INSURANCE COMPANY LI	
							
		(1)COURT FEE RS. 7500/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

851. MA 1151/2014	SHAHRU KHAN          	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			DILBAG            	
							
		(1)OTHER ADDRESS OF RES. NO. 2 NOT TALLY AS PER C.C. (2)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON 
		C.C. (3)COURT FEE RS. 1000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

852. MA 1153/2014	BADRI             	SANDEEP MAHANT
							
				Versus 
			DEVENDRA           	
							
		(1)COURT FEE RS. 29970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

853. MA 1155/2014	GOVIND            	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			DILBAG            	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C (2)COURT FEE RS. 1000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEA 
		L                      

854. MA 1161/2014	SURENDRA           	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] KAMAL KUMAR TIWARI[P-2] 
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-3] KAMAL KUMAR TIWARI[P-4] 
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-5] ABHAY SARASWAT[P-1] ABHAY 
							 SARASWAT[P-2] ABHAY SARASWAT[P-3] ABHAY SARASWAT[ 
							P-4] ABHAY SARASWAT[P-5] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1 
							] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-2] NIRANJAN SINGH TOMAR 
							[P-3] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-4] NIRANJAN SINGH T 
							OMAR[P-5] 
				Versus 
			LAXMAN            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 46 DAYS) (2)COURT FEE RS. 4970/ 
		- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

855. MA 1162/2014	ROOPSINGH           	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			DILBAG            	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 1000/- NOT PAID ON MEMO OF APPE 
		AL (3)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

856. MA 1163/2014	SMT. DURGABAI         	RAJESH SINGH BHADORIA
							ANAND BHATT[P-1] ANAND BHATT[P-2] ANAND BHATT[P 
							-3] ANSHUMAN BHATT[P-1] ANSHUMAN BHATT[P-2] ANSHUM 
							AN BHATT[P-3] ASHISH KANUNGO[P-1] ASHISH KANUNGO[P 
							-2] ASHISH KANUNGO[P-3] 
				Versus 
			SATYANARAYAN         	
							
		(1)AFFIDAVIT IN SUPPORT OF IA NO. 5445/2014 NOT FILED (2)OTHER NON-JOINDER OF THE PARTIES 
		(APPELLANT NO. 2, 3, 6, 7 AND 8) IN CASE NO. 01/2013 WCF (3)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET                      

857. MA 1164/2014	SANDEEP            	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] NIRAN 
							JAN SINGH TOMAR[P-1] 
				Versus 
			ISMILE ALI          	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 571 DAYS) (2)OTHER AMOUNT TO BE 
		 ENHANCED NOT MENTIONED IN PRAYER CLAUSE (3)SIGNATURE NOT DONE ON EACH PAGE OF MEMO OF APP 
		EAL (4)COURT FEE RS. 2470/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

858. MA 1165/2014	SANGEETA           	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] SHALABH SHARMA[P-2] SHALABH SH 
							ARMA[P-3] SHALABH SHARMA[P-4] SHALABH SHARMA[P-5] 
							REENA SHRIVASTAVA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-2] REEN 
							A SHRIVASTAVA[P-3] REENA SHRIVASTAVA[P-4] REENA SH 
							RIVASTAVA[P-5] CHITRREKHA CHATURVEDI[P-1] CHITRREK 
							HA CHATURVEDI[P-2] CHITRREKHA CHATURVEDI[P-3] CHIT 
							RREKHA CHATURVEDI[P-4] CHITRREKHA CHATURVEDI[P-5] 
				Versus 
			BHARAT            	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 2500/- NOT PAID ON MEMO OF APPE 
		AL                      

859. MA 1166/2014	RAJESH            	SHAHID SHAIKH
							
				Versus 
			ISHWAR            	
							
		(1)COURT FEE RS. 9970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

860. MA 1170/2014	VIRENDRA           	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] NIRAN 
							JAN SINGH TOMAR[P-1] 
				Versus 
			SANJAY GOYAL         	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 470 DAYS) (2)COURT FEE RS. 2470 
		/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

861. MA 1171/2014	RAHISA BEE          	PIYUSH SHRIVASTAVA
							
				Versus 
			SEETAL SINGH         	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

862. MA 1173/2014	BHAGIRATH           	VIJAY SINGH CHOUHAN
							
				Versus 
			PRAMOD            	
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (2)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

863. MA 1182/2014	SMT. MEERABAI         	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] KAMAL KUMAR TIWARI[P-2] 
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-3] KAMAL KUMAR TIWARI[P-4] 
							ABHAY SARASWAT[P-1] ABHAY SARASWAT[P-2] ABHAY SARA 
							SWAT[P-3] ABHAY SARASWAT[P-4] NIRANJAN SINGH TOMA 
							R[P-1] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-2] NIRANJAN SINGH  
							TOMAR[P-3] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-4] 
				Versus 
			NARAYAN SINGH         	
							
		(1)VALUATION OF THE APPEAL AND COURT FEES DETAILS NOT MENTIONED (2)LIMITATION / CONDONATIO 
		N APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 138 DAYS) (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED AWARD NOT FIL 
		ED (4)COURT FEE (AD-VOLERUM) NOT PAID IN THE APPEAL                      

864. MA 1187/2014	BHARAT            	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] NIRAN 
							JAN SINGH TOMAR[P-1] 
				Versus 
			BHIMSINGH           	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 232 DAYS) (2)CERTIFIED COPY OF 
		THE IMPUGNED AWARD NOT FILED (3)COURT FEE RS. 9970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

865. MA 1190/2014	SMT. SUNDERBAI        	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] SUBODH CHAUDHRY[P-2] SUBODH C 
							HAUDHRY[P-3] 
				Versus 
			VIJAY KUMAR          	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APP 
		EAL (3)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

866. MA 1191/2014	GENDALAL           	HIMANSHU JOSHI
							RAKESH SHUKLA[P-1] RAKESH SHUKLA[P-2] RAKESH SHUKL 
							A[P-3] USHA CHOUHAN[P-1] USHA CHOUHAN[P-2] USHA 
							 CHOUHAN[P-3] 
				Versus 
			SAYYAD ISMAIL         	
							
		(1)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

867. MA 1194/2014	SMT. LAXMABAI         	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] SUBODH CHAUDHRY[P-2] 
				Versus 
			KISHORE            	
							
		(1)COURT FEE RS. 20/- NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA (2)COURT FEE RS. 2500/- NOT PAID ON MEMO 
		OF APPEAL                      

868. MA 1196/2014	RAMBHAROSE          	ROMIL MALPANI
							VINOD KUMAR SHARMA[P-1] RAJESH KUMAR KHANDELWAL[P 
							-1] ANKIT ASTHANA[P-1] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] 
							 
				Versus 
			ANAND             	
							
		(1)COURT FEE RS. 19970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

869. MA 1199/2014	LAXMAN            	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			DILBAG            	
							
		(1)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARANCE VAIKALATNAMA/POWER OF ATTORNEY DULY SIGNED BY ALL CONCE 
		RNED NOT FILED (2)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (3)COURT FEE RS. 1000/- NOT PAID 
		ON MEMO OF APPEAL                      

870. MA 1201/2014	MANOHAR            	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			MAHESH            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 59 DAYS) (2)COURT FEE RS. 5000/ 
		- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

871. MA 1205/2014	SMT. LOOMBAI         	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			SANGU @ SABU         	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 118 DAYS) (2)TRUE COPY INCOMPLE 
		TE IN 2ND SET (3)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (4)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID 
		ON MEMO OF APPEAL (5)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

872. MA 1206/2014	BHAGWANSINGH         	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			DILBAG            	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APP 
		EAL (3)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

873. MA 1209/2014	RAMESHWAR           	SAMEER VERMA
							
				Versus 
			RAJKUMAR           	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N		D ON VAKALATNAMA (3)COURT FEE RS. 7000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

874. MA 1210/2014	BALARAM            	PADMNABH SAXENA
							SHALABH SHARMA[P-1] REENA SHRIVASTAVA[P-1] PAWAN  
							SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			DEVILAL            	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED AWARD NOT FILED (2)COURT FEE RS. 5000/- NOT PAID ON MEMO 
		 OF APPEAL                      

875. MA 1218/2014	DAULATRAM           	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			DILBAG            	
							
		(1)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (2)COURT FEE RS. 1000/- NOT PAID ON MEMO OF APPE 
		AL                      

876. MA 1220/2014	SMT DURGA BAI         	KAILASH CHANDRA YADAV
							
				Versus 
			INDARSINGH          	
							
		(1)OTHER DATE OF IMPUGNED ORDER MENTIONED INCORRECT IN THE CAUSE TITLE                      

877. MA 1228/2014	RAJAT MINOR THR.NATURAL GURADI	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			JITU @ VINAY KUMAR      	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED AWARD NOT FILED (2)COURT FEE RS. 1000/- NOT PAID ON MEMO 
		 OF APPEAL (3)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

878. MA 1231/2014	SMT. REKHA BAI        	AVINASH YADAV
							CHANDRA PRAKASH PUROHIT[P-1] CHANDRA PRAKASH PUROH 
							IT[P-2] CHANDRA PRAKASH PUROHIT[P-3] CHANDRA PRAKA 
							SH PUROHIT[P-4] VISHAL SHARMA[P-1] VISHAL SHARMA[P 
							-2] VISHAL SHARMA[P-3] VISHAL SHARMA[P-4] 
				Versus 
			AMAR SINGH          	0
							
		(1)COURT FEE RS. 67500/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

879. MA 1234/2014	PAPPU             	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							ABHAY SARASWAT[P-1] KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] GOVIN 
							D SINGH PANWAR[P-1] 
				Versus 
			KANKUBAI           	
							
		(1)DEPOSITE RECEIPT NOT FILED                      

880. MA 1235/2014	SHARAD            	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] SUBODH CHAUDHRY[P-2] SUBODH C 
							HAUDHRY[P-3] SUBODH CHAUDHRY[P-4] 
				Versus 
			DINESH            	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 517 DAYS) (2)CERTIFIED COPY OF 
		THE IMPUGNED AWARD NOT FILED (3)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL (4)COURT 
		FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA                      

881. MA 1237/2014	DARBAR SINGH         	AVINASH YADAV
							
				Versus 
			SHRI RAM GEN. INS. CO.LTD.  	
							
		(1)DEPOSITE RECEIPT NOT FILED                      

882. MA 1241/2014	SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO L	PANKAJ KUMAR JAIN
							RAJENDRA UMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			DONGAR            	
							
		(1)DEPOSITE RECEIPT NOT FILED (2)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED ORDER NOT FILED                      

883. MA 1242/2014	MO. SAEED           	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-1] SUMIT MITTAL[P-1] VAIBHAV JAIN[ 
							P-1] AKHIL GODHA[P-1] SUDHIR KUAMR KALA[P-1] 
				Versus 
			LADULAL            	
							
		(1)SIGNATURE NOT DONE BY THE COUNSEL ON LIST OF DOCUMENTS AND CHRONOLOGICAL LIST OF EVENTS 
		 (2)COURT FEE RS. 40000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

884. MA 1244/2014	BHAGWATI           	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-1] VISHAL VERMA[P-2] VISHAL VERMA[P 
							-3] VISHAL VERMA[P-4] VISHAL VERMA[P-5] SUMIT MIT 
							TAL[P-1] SUMIT MITTAL[P-2] SUMIT MITTAL[P-3] SUM 
							IT MITTAL[P-4] SUMIT MITTAL[P-5] VAIBHAV JAIN[P- 
							1] VAIBHAV JAIN[P-2] VAIBHAV JAIN[P-3] VAIBHAV JAI 
							N[P-4] VAIBHAV JAIN[P-5] AKHIL GODHA[P-5] AKHIL GO 
							DHA[P-1] AKHIL GODHA[P-2] AKHIL GODHA[P-3] AKHIL G 
							ODHA[P-4] VISHAL VERMA[P-5] SUMIT MITTAL[P-5] VAI 
							BHAV JAIN[P-5] AKHIL GODHA[P-5] 
				Versus 
			MOHIN @ MOINUDDIN @ PAPPU   	
							
		(1)COURT FEE RS. 30000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

885. MA 1246/2014	ALFIYA            	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-4] SUMIT MITTAL[P-4] AKHIL GODHA[P 
							-4] 
				Versus 
			ZAKIR ALI           	
							
		(1)COURT FEE RS. 150000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

886. MA 1247/2014	SAMRATH SINGH         	AKHIL GODHA
							VISHAL VERMA[P-1] VEER KUMAR JAIN[P-1] SUMIT MITT 
							AL[P-1] 
				Versus 
			MANISH KUMAR MEENA      	
							
		(1)COURT FEE RS. 20000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

887. MA 1249/2014	BHANWARSINGH         	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-1] AKHIL GODHA[P-1] VAIBHAV JAIN[P- 
							1] 
				Versus 
			KANKUBAI           	
							
		DEPOSIT RECEIPT NOT FILED                      

888. MA 1251/2014	SMT SANGITA          	HARBANSH SINGH RAJPAL
							MADHU SUDAN VASHISHTHA[P-1] MADHU SUDAN VASHISHTHA 
							[P-2] MADHU SUDAN VASHISHTHA[P-3] MADHU SUDAN VASH 
							ISHTHA[P-4] MADHU SUDAN VASHISHTHA[P-5] 
				Versus 
			I C I C I LOMBARD GENERAL INSU	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 45 DAYS) (2)COURT FEE RS. 29970 
		/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

889. MA 1252/2014	SAMRATH SINGH         	VEER KUMAR JAIN
							AKHIL GODHA[P-1] VISHAL VERMA[P-1] SUMIT MITTAL[P 
							-1] VAIBHAV JAIN[P-1] 
				Versus 
			MANISH KUMAR MEENA      	
							
		(1)COURT FEE RS. 20000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

890. MA 1253/2014	KHUJEMA BOHRA         	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-1] PRATAP DEY[P-1] VAIBHAV JAIN[P-1 
							] AKHIL GODHA[P-1] RAVI VERMA[P-1] 
				Versus 
			ZAKIR ALI           	
							
		(1)COURT FEE RS. 2500/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

891. MA 1254/2014	LOKESH            	HARBANSH SINGH RAJPAL
							
				Versus 
			I C I C LOMBARD GENERAL INSURA	
							
		(1)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARANCE VAKALATNAMA NOT IN FORMAT (2)LIMITATION / CONDONATION A 
		PPLICATION NOT FILED (T.B. BY 59 DAYS) (3)CERTIFIED COPY OF THE IMPUGNED AWARD NOT FILED ( 
		4)COURT FEE RS. 2470/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

892. MA 1255/2014	VIJAY SINGH          	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			RAMSINGH           	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 21 DAYS) (2)SIGNATURE NOT DONE 
		BY THE COUNSEL ON LIST OF EVENTS (3)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (4)COURT FEE RS 
		. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL (5)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON 
		VAKALATNAMA                      

893. MA 1256/2014	RAMU             	SAMEER VERMA
							UZMA QURESHI[P-1] 
				Versus 
			MUKESH            	
							
		(1)OTHER CLAIM CASE NO. OF IMPUGNED ORDER MENTIONED INCORRECT IN THE CAUSE TITLE (2)COURT 
		FEE RS. 7000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

894. MA 1257/2014	THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD	SUDHIR DANDWATE
							ABDUL RAHIM KHAN[P-1] 
				Versus 
			KU. MONIKA @ YASMIN THR. GUARD	
							
		(1)DEPOSITE RECEIPT NOT FILED                      

895. MA 1258/2014	FARHAN SHEKH         	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			DINA ALIAS DINESH       	
							
		(1)COURT FEE RS. 5000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

896. MA 1264/2014	NARMADAPRASAD         	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-4] ABHAY SARASWAT[P-4] OM PR 
							AKASH SHARMA[P-4] 
				Versus 
			JAWAHARLAL          	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 2 DAYS) (2)OTHER NAME OF APPELL 
		ANT NO. 4 NOT TALLY AS PER C.C. (3)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C. (4)COURT FEE RS. 
		 10/- OF A.K.N. DEFICIT ON VAKALATNAMA (5)COURT FEE RS. 19980/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

897. MA 1267/2014	THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD	SUDHIR DANDWATE
							MEHUL NEGI[P-1] ABDUL RAHIM KHAN[P-1] 
				Versus 
			MOHD. NASIR          	
							
		(1)DEPOSITE RECEIPT NOT FILED                      

898. MA 1268/2014	LIYAKAT ALI          	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			HARIPRASAD          	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 220 DAYS) (2)COURT FEE RS. 10/- 
		 NOT AFFIXED ON C.C. (3)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL (4)COURT FEE RS. 
		20/  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATNAMA (5)COURT FEE RS. 25/- NOT AFFIXED ON IA NO 
		. 5561/2014                      

899. MA 1273/2014	BHERUSINGH          	VEER KUMAR JAIN
							VISHAL VERMA[P-1] VISHAL VERMA[P-2] VISHAL VERMA[P 
							-3] SUMIT MITTAL[P-1] SUMIT MITTAL[P-2] SUMIT M 
							ITTAL[P-3] VAIBHAV JAIN[P-1] VAIBHAV JAIN[P-2] VAI 
							BHAV JAIN[P-3] AKHIL GODHA[P-1] AKHIL GODHA[P-2] A 
							KHIL GODHA[P-3] ZAKIR KHAN[P-1] ZAKIR KHAN[P-2] ZA 
							KIR KHAN[P-3] 
				Versus 
			SACHIN            	
							
		(1)COURT FEE RS. 10000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

900. MA 1274/2014	THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LT	SUDHIR DANDWATE
							RASHMI DANDWATE[P-1] MEHUL NEGI[P-1] ABDUL RAHIM K 
							HAN[P-1] 
				Versus 
			MOHD. YUNUS          	
							
		(1)DEPOSITE RECEIPT NOT FILED                      

901. MA 1275/2014	PARMANAND           	ROMIL MALPANI
							OM PRAKASH MALPANI[P-1] GOVIND MEENA[P-1] RAKESH M 
							AHESHWARI[P-1] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] 
				Versus 
			DAMU             	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 41 DAYS) (2)COURT FEE RS. 1000/ 
		- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

902. MA 1295/2014	SMT.GEETABAI         	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			CHANINSINGH          	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 156 DAYS) (2)CERTIFIED COPY OF 
		THE IMPUGNED AWARD NOT FILED (3)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATN 
		AMA (4)COURT FEE RS. 50000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

903. MA 1297/2014	SMT. MAYABAI         	SAMEER VERMA
							SHIV SINGH DHAKAR[P-1] SHIV SINGH DHAKAR[P-2] 
				Versus 
			RAJENDRA           	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 139 DAYS) (2)CERTIFIED COPY OF 
		THE IMPUGNED AWARD NOT FILED (3)COURT FEE RS. 20/-  50/- (A.K.N.) NOT AFFIXED ON VAKALATN 
		AMA (4)COURT FEE RS. 5000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

904. MA 1298/2014	MANOHAR            	VIRENDRA TAMBE
							ROMIL MALPANI[P-1] RAJESH MEHTA[P-1] ANENDRA SINGH 
							 PARIHAR[P-1] 
				Versus 
			SMT. KIRAN          	
							
		(1)COURT FEE RS. 19970/- DEFICIT ON MEMO OF APPEAL                      

905. MA 1302/2014	SEEMA             	SAMEER VERMA
							
				Versus 
			VIRENDRASINGH         	
							
		(1)COURT FEE RS. 100000/- NOT PAID ON MEMO OF APPEAL                      

906. WP 1415/2014	BHAGWANTI BAI         	SHAILENDRA MISHRA
							
				Versus 
			LAXMINARAYAN         	
							
		(1)COURT FEE RS 5/- ON C/C(2)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT PROPER AND NOT SIGNED                      

907. WP 2410/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			OMPRAKASH SISODIYA      	
							
		(1)CERTIFIED COPY DATED 10.08.2011 , 19.07.2013 NOT FILED.                      

908. WP 2411/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			ARJUNLAL SISODIYA       	
							
		(1)CERTIFIED COPY DATED 10.08.2011 ,19.07.2013 NOT FILED.                      

909. WP 2413/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			RAJU             	
							
		(1)CERTIFIED COPY DATED 02.05.2012 , 12.08.2013 NOT FILED.                      

910. WP 2701/2014	MOHAN SINGH          	SUNIL KUMAR SONI
							VINOD KUMAR SONI[P-1] MANISH KUMAR SHARMA[P-1] NE 
							ERAJ CHOUDHARY[P-1] HITESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			VIMLABAI           	
							
		(1)CERTIFIED COPY DATED 17.02.2014.                      

911. WP 3035/2014	GURUDAYAL           	PIYUSH SHRIVASTAVA
							DISHA CHANDRA SAXENA[P-6] 
				Versus 
			SMT.MANJUBAI         	
							
		FOR INDEFAULT OF NOTICE FORMS, 2 SETS OF PETITIONS AND STAMPS FOR RAD ENVELOP
912. WP 3254/2014	NEERAJ MAHAJAN        	MANOHAR SINGH SOLANKI
							
				Versus 
			SMT.VINITA          	
							
		FOR IN DEFAULT OF INCOMPLETE P.F. FOR RESPONDENT                      

913. WP 3884/2014	GITESH BHISE         	SWAPNIL SHARMA
							
				Versus 
			SHRIRAM GENERAL INSURANCE COMP	
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT TYPE AND NOT PROP 
		ER. (3)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES PAGE NO 13,14,15. (4)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED.                      

914. WP 3944/2014	SMT.KAVITA UPADHYAY      	GHANSHYAM NARAYAN DUBEY
							SITARAM NANDWAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)PAGING / DOCUMENTS / ANNEXURES NOT MENTION. (3) 
		CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED. (4)TRUE COPY NOT DONE. (5)COURT FEE RS 10/- ON PETITION.                      

915. WP 3962/2014	SMT. PREMLATA AGRAWAL     	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-2] HARISH JOSHI[P-2] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-2] RISHABH SETHI[P-2] CHETAN JAIN[P 
							-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)AKN RS 50/- (2)COURT FEE RS 20/- ON POWER.                      

916. WP 3987/2014	ROCA BATHROOM PRODUCTS PVT.LTD	GIRISH PATWARDHAN
							AJAY LONKAR[P-1] PRATEEK PATWARDHAN[P-1] KIRTI PAT 
							WARDHAN[P-1] 
				Versus 
			ANTAR SINGH          	
							
		(1)COURT FEE RS 10/- ON C.C.                      

917. WP 3995/2014	SHIVNARAYAN          	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

918. WP 3998/2014	KU. MAMTA           	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

919. WP 4000/2014	MANSINGH           	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

920. WP 4001/2014	KU.SEEMA           	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

921. WP 4003/2014	SMT. SAIFALI MANDAL      	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)AFFIDAVIT NOT NOTRIES. (2)TRUE COPY NOT DONE.                      

922. WP 4005/2014	MANOJ BENJAMIN        	SATYA NARAYAN VYAS
							BALENDU DWIVEDI[P-1] SANJAY NAGAR[P-1] ABHILASH V 
							YAS[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS PETITIONER NAME WRONG MENTION. (2)SIGNATURE EACH PAGE NOT (3)COUR 
		T FEE RS 230/- ON PETITION.                      

923. WP 4107/2014	SAJJAN BAI          	AKASH SHARMA
							JAY PRAKASH KERO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES ANX P/6.                      

924. WP 4117/2014	GULABSINGH          	SUMANLATA TAMRAKAR
							
				Versus 
			RAMKRISHAN GUPTA       	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

925. WP 4278/2014	SAROJ             	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)PAGING / DOCUMENTS / ANNEXURES NOT DONE.                      

926. WP 4305/2014	GULABSINGH          	JITENDRA JHALA
							NEELAM KOKJE[P-1] NILESH JOSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES ANX P/1. (2)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED.                      

927. WP 4388/2014	NARSINGH           	ANUJ BHARGAVA
							SAPNESH KUMAR JAIN[P-2] 
				Versus 
			GOKUL (DECD.) THR.LRS SHANTIBA	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)COURT FEE RS 10/- ON C,.C                      

928. WP 4393/2014	HITESH SETH          	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS F	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED. (3)TRUE COPY N 
		OT DONE.                      

929. WP 4408/2014	NARAYAN PUROHIT        	RAVINDRA PRAKASH JOSHI
							PUSHPA JOSHI[P-1] 
				Versus 
			INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY 	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES ANX P/3. (2)CERTIFIED COPY DATED 23.12.2013. (3)COURT FEE 
		 RS 10/- ON C.C.                      

930. WP 4440/2014	MUNICIPAL CORPORATION DEWAS  	RAJENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
							SUNIL NIGAM[P-4] JITENDRA SHRIVASTAV[P-4] JITENDRA 
							 JHALA[P-4] 
				Versus 
			ANSUEEYA YADAV        	
							
		(1)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED.                      

931. WP 4444/2014	RAMLAL            	SUNIL KUMAR PANDEY
							SIDDHARTH JAIN[P-5] AYUSHYAMAN CHOUDHARY[P-5] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)COURT FEE RS 1250/- LESS ON PETITION.                      

932. WP 4447/2014	DECD.NANDRAM THRU.LRS.FAKIRCHA	VARDHAMAN KARKONI
							PANKAJ KATKANI[P-1] VIMLESH KUMAR VYAS[P-1] 
				Versus 
			PRAHLAD            	
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS NOT FILED. (2)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT FILED.                      

933. WP 4453/2014	VINOD KUMAR          	VIRENDRA SHARMA
							JITENDRA SHARMA[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R.N.21[ 
							P-1] RAVI KUMAR KELKAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

934. WP 4496/2014	BHUPENDRA KUMAR        	MAKBOOL AHMAD MANSOORI
							SAPNESH KUMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			NAGAR PARISHAD PALIKA SARDARPU	
							
		(1)COURT FEE RS 10/- ON C.C.                      

935. WP 4497/2014	KAMLESH            	ROMIL MALPANI
							
				Versus 
			KAILASH            	
							
		(1)INDEX / LIST OF DOCUMENTS LIST OF DOCUMENTS NOT SIGNED. (2)CHRONOLOGY OF EVENTS NOT SIG 
		NED.                      

936. WP 4501/2014	DECED. ABBAS THRU. LRS. USMAN 	ASHOK KAUSHAL
							
				Versus 
			SHAHZAD ALI          	
							
		(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES TYPED COPIES ANX P/3 NOT FILED. (2)COURT FEE RS 225/-.LE 
		SS ON PETITION.                      

937. WP 4544/2014	SANTOSH            	ANSHUMAN SHRIVASTAVA
							RAHUL KALRA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)TRUE COPY NOT DONE.                      

938. WP 4545/2014	GOPAL MEWADE         	RAVINDRA PRAKASH JOSHI
							PUSHPA JOSHI[P-1] 
				Versus 
			M.P.S.R.T.C.         	
							
		(1)OTHER PETITION INCOMPLETE( RELIEF CLOUM)                      

939. WP 4546/2014	GOPAL MEWADE         	RAVINDRA PRAKASH JOSHI
							PUSHPA JOSHI[P-1] 
				Versus 
			M.P.S.R.T.C.         	
							
		(1)CERTIFIED COPY DATED 25.01.2012 NOT FILED. (2)COURT FEE RS 10/- ON C.C.                      

940. WP 4551/2014	RAMESH CHANDRA        	ANUJ BHARGAVA
							SAPNESH KUMAR JAIN[P-1] JITENDRA VERMA[P-1] 
				Versus 
			SHIVJI NATH          	
							
		(1)COURT FEE RS 25/- ON PETITION . RS 10/- ON C.C.                      

941. WP 4562/2014	JAGDISH            	HITENDRA YASHWANTRAI MEHTA
							
				Versus 
			SMT. KAUSHALAYA BAI      	
							
		(1)OTHER SEPARATE APPLICATION NOT FILED FOR I.R. (2)CERTIFIED COPY DATED 28.0
4.2014 NOT FI 
		LED. (3)COURT FEE RS 10/- ON C.C. 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:6          
            SINGLE BENCH [ SB II ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

1. MCRC 3203/2014	KAILASH            	KAUSHAL SISODIYA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

2. MCRC 3649/2014	CHINTU SARKAR         	SURENDRA KUMAR GUPTA
							SURENDRA KUMAR GUPTA[P-1] ABDUL RIYAZ SHAIKH[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

3. MCRC 3988/2014	HUMLI BAI           	ASHISH GUPTA
							SARIKA ATHALE[P-1] HARSHVARDHAN PATHAK[P-1] ANOPAM 
							 CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 216/2012 WAS HEARD BY H 
		ON. JUSTICE SHRI P. K. JAISWAL                      

4. MCRC 4252/2014	SMT. ANITABAI         	NILESH SHARMA
							ABHAY SARASWAT[P-1] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MAN 
							OJ SAXENA   DAD R.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA 
							[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION.                      

5. MCRC 4703/2014	SMT.SUNITA          	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] GEETANJALI CHAURASIA[P-1] RAJESH YAD 
							AV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							SUNIL KUMAR GANGWAL[OBJ] JITENDRA SHEJWAR[OBJ] 
		[FOR ADMISSION]F.D.                      

6. MCRC 4754/2014	NARMADA PRASAD        	VIKAS YADAV
							JITENDRA MANDLOI[P-2] AMIT SINGH SISODIA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

7. MCRC 4858/2014	SMT.SUSHILABAI        	OMPRAKASH SOLANKI
							MANISH YADAV[P-1] NEERAJ GAUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

8. MCRC 4898/2014	AVANTILAL           	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-3] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-3] GAURAV KUMAR VERMA[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

9. MCRC 4930/2014	INDERSINGH          	SHYAM MURARI BANGUR
							KAILASH CHANDRA KABRA[P-1] PARAS MAL JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

10. MCRC 2052/2014	REKHA             	ASHISH VYAS
							MOHAMMAD ISHAQ QURESHI[P-1] RAMESH CHANDRA GANGARE 
							[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION N.W.                      

11. MCRC 2053/2014	RAEES             	HIMANSHU THAKUR
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION                      

12. MCRC 2787/2014	RANJIT            	RAKESH KUMAR SHARMA
							JYOTI SWAROOP DAVE[P-1] NILESH DAVE[P-1] HIRALAL 
							SONI[P-1] VINOD THAKUR[P-1] NEERAJ SARAF[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P K JAISWAL)                      

13. MCRC 3028/2014	DHANSINGH           	MADHU SUDAN SHARMA
							AKHILESH KUMAR SAXENA[P-1] AKHILESH KUMAR SAXENA 
							[P-2] REWA RAM KOTHE[P-1] REWA RAM KOTHE[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

14. MCRC 3034/2014	WALI MOHAMMED         	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH PATEL[P-1] SHEIKH B 
							ASHEER UDDIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

15. MCRC 3057/2014	MADANLAL           	ASHISH VYAS
							MOHAMMAD ISHAQ QURESHI[P-1] JINENDRA KUMAR JAIN[P- 
							1] RAMESH CHANDRA GANGARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL ]                      

16. MCRC 3096/2014	HIRALAL            	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (N/W)                      

17. MCRC 3339/2014	NASIA             	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (N/W)                      

18. MCRC 3361/2014	AMARLAL BANJARA        	KRISHNA PUNTAMBEKAR
							ARCHANA KHER[P-1] SAMEER VERMA[P-1] SUBODH CHAUDHR 
							Y[P-1] JINENDRA KUMAR JAIN[P-1] JINENDRA KUMAR JAI 
							N[P-2] JINENDRA KUMAR JAIN[P-3] JINENDRA KUMAR JAI 
							N[P-4] JINENDRA KUMAR JAIN[P-5] JINENDRA KUMAR JAI 
							N[P-6] RAMESH CHANDRA GANGARE[P-1] RAMESH CHANDRA 
							GANGARE[P-2] RAMESH CHANDRA GANGARE[P-3] RAMESH CH 
							ANDRA GANGARE[P-4] RAMESH CHANDRA GANGARE[P-5] RAM 
							ESH CHANDRA GANGARE[P-6] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							AMIT SINGH SISODIA[COMP] VIKAS YADAV[COMP] JITENDR 
							A MANDLOI[COMP] 
		[FOR ADMISSION] (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 169.06.2014- LIST AFTER A2 WEEKS)                      

19. MCRC 3409/2014	BANSHIDAS           	RITU RAJ BHATNAGAR
							PRASANNA R. BHATNAGAR[P-1] RAMKRISHNA SHASTRI[P-1] 
							 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 16.06.2014- LIST AFTER 2 WEEKS)                      

20. MCRC 3446/2014	KAILASH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ADMISSION (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 17.06.2014- LIST AFTER 2 WEEKS)                      

21. MCRC 3595/2014	IQBAL HUSSAIN @ PAPPU PATEL  	PADMAKAR SHUKLA
							MANOHAR SINGH CHOUHAN[P-1] AJAY SINGH PURAWAT[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL                      

22. MCRC 3703/2014	CHAIN SINGH          	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL]                      

23. MCRC 3790/2014	MUNNA             	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-1] DINESH KUMAR RATHORE[P-2 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

24. MCRC 3816/2014	SUGANBAI           	BHAGWAN SINGH YADAV
							SANTOSH KUMAR  MEENA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ORDERS] NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 41/2014 WAS HEARD BY 
		HON. JUSTICE SHRI P. K. JAISWAL                      

25. MCRC 3835/2014	PRAHLAD SINGH         	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] NILESH MANORE[P-1] MOHAMMED IM 
							RAN KHAN[P-1] KUNAL DUBEY[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 92/20
13.WAS HEARD 
		BY HON. JUSTICE SHRI P. K. JAISWAL                      
con. MCRC 3848/2014	JAYSINGH           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] NILESH MANORE[P-1] RAJESH YADA 
							V[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ORDERS] NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 92/2013 WAS HEARD BY 
		HON. JUSTICE SHRI P. K. JAISWAL                      

26. MCRC 3845/2014	GOPAL SINGH          	HIMANSHU THAKUR
							L. SUNANGO CHANDIRAMANI[P-1] YASHPAL SINGH RANA[P- 
							1] ANOPAM CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ORDERS] NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 131/2013 WAS HEARD BY 
		 HON. JUSTICE SHRI P. K. JAISWAL                      

27. MCRC 3866/2014	GOPAL @ GOPI         	KAUSHAL SISODIYA
							KAUSHAL SISODIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR [D/W POWER] ON IA 3817/2014                      

28. MCRC 3900/2014	VIKRAM            	VIRENDRA SHARMA
							JITENDRA SHARMA[P-1] VINOD SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							SUMANLATA TAMRAKAR[OBJ] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3918/2014-OBJECTION](F/W)                      

29. MCRC 4021/2014	BHURA             	PANDE KASHI PRASAD
							ASHOK KUMAR DUBEY[P-1] PANKAJ PANDE[P-1] MANOHAR 
							SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.4018/2014-FOR HEARING DURING VACATION] NOTE:- FIRST BA 
		IL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 1005/2013 WAS HEARD BY HON. JUSTICE SHRI P.K. JAISWAL                      
con. MCRC 3505/2014	KARANSINGH          	GOPAL HARDIA
							RAKESH KUMAR YADAV[P-1] SACHIN BHATNAGAR[P-1] SANT 
							OSH SINGH THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION](UNDER SAME CRIME NO 1005/13 WAS HEARD BY HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL)                      

30. MCRC 4032/2014	RAJA @ MANOJ         	POONAM BHADORIA
							HARI SHARAN MURAI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ADMISSION                      

31. MCRC 4123/2014	BALURAM            	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1 
							] KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION.                      

32. MCRC 4173/2014	HARIOM            	AKHILESH KUMAR SAXENA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							RAJENDRA KUMAR TRIVEDI[R-1] MADHU SUDAN SHARMA[R-1 
							] AKHILESH KUMAR SAXENA[R-1] PANKAJ JOSHI[R-1] 
		FOR ADMISSION                      

33. MCRC 4177/2014	DHARMENDRA          	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] NILESH DAVE[P-2] HIRALAL SONI[P 
							-1] HIRALAL SONI[P-2] VINOD THAKUR[P-1] VINOD THAK 
							UR[P-2] NEERAJ SARAF[P-1] NEERAJ SARAF[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

34. MCRC 4213/2014	MANAKLAL           	SANJAY KUMAR SHARMA
							GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (NW)                      

35. MCRC 4348/2014	JASPAL            	OMPRAKASH SOLANKI
							MANISH YADAV[P-1] NEERAJ GAUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION.(F.D.)                      

36. MCRC 4393/2014	CHINTU @ CHIRANJIV SHARMA   	ANAND SONI
							RAKESH MAHESHWARI[P-1] DHARM NARAYAN JOSHI[P-1] SH 
							RADDHA DIXIT[P-1] RAMESH KUMAR SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 203/14 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI P.K. JAISWAL (F.D.)                      

37. MCRC 4402/2014	LOKESH            	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](N.W)                      

38. MCRC 4433/2014	DINESH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] RAJES 
							H YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P K JAISWAL]                      

39. MCRC 4453/2014	VIKRAM SINGH         	MOEED ALI BOHRA
							MURTUZA BOHRA[P-1] PANKAJ KHANDELWAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL) N.W.                      

40. MCRC 4456/2014	MANOJ             	JITENDRA BAJPAI
							DEEPESH KUMAR SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL) N.W.                      

41. MCRC 4491/2014	AKKU @ AKASH         	MAHESH YADAV
							ANITA JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] N.W.                      

42. MCRC 4506/2014	SMT. RUBEENA BI        	SYED ZUBER ALI WARSI
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL]N.W.                      

43. MCRC 4508/2014	CHHATER SINGH         	ASHISH GUPTA
							SARIKA ATHALE[P-1] HARSHVARDHAN PATHAK[P-1] ANOPAM 
							 CHOUHAN[P-1] SHRIKANT BAHETI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (N.W)                      

44. MCRC 4510/2014	SANTOSH            	ASHISH GUPTA
							ANOPAM CHOUHAN[P-1] HARSHVARDHAN PATHAK[P-1] SARIK 
							A ATHALE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL]N.W.                      

45. MCRC 4511/2014	MOHAN             	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

46. MCRC 4525/2014	SOHAN SINGH          	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] NILESH MANORE[P-1] MOHAMMED IM 
							RAN KHAN[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

47. MCRC 4526/2014	GULAB             	ASHOK KUMAR VERMA
							RAMESH CHANDRA GANGARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

48. MCRC 4582/2014	HITESH @ AYUSH        	RAVINDRA SINGH PARMAR
							RAMESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL]N.W.                      

49. MCRC 4586/2014	PUKHRAJ            	CHANDRA BHUSAN  PANDEY
							RITESH KUMAR GUPTA[P-1] CHEITANYA KUMAR GORE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL]N.W.                      

50. MCRC 4589/2014	VIJAY PARMAR         	VIKAS RATHI
							MUKESH CHOUKSEY[P-1] AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

51. MCRC 4605/2014	LATABAI            	RAMESH CHANDRA MUNDRA
							MOHAMMAD ISHAQ QURESHI[P-1] RAMESH CHANDRA GANGARE 
							[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

52. MCRC 4607/2014	CHITARLAL           	AMIT SINGH SISODIA
							VIKAS YADAV[P-1] IMAM KHAN DURRANI[P-1] SALEEM AKH 
							TER DURRANI[P-1] JITENDRA MANDLOI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

53. MCRC 4615/2014	RADHESHYAM          	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] VIRENDRA SINGH SISODIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

54. MCRC 4651/2014	TUNDI @ ASHDULLA       	HITESH SHARMA
							VISHAL SANOTHIYA[P-1] UTTAM UPADHYAY[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

55. MCRC 4661/2014	SANJAY            	JAI NARAYAN TIWARI
							GAJENDRA SHARMA[P-1] KHILADI LAL GANGAUR[P-1] PAWA 
							N RAY[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE P.K. JAISWAL)N.W.                      

56. MCRC 4707/2014	HAKRU             	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

57. MCRC 4710/2014	JITENDRA @ JITU        	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

58. MCRC 4718/2014	KARMIYA @ KARAMSINGH     	ASHISH VYAS
							SARVER PARVEZ[P-1] SARVER PARVEZ[P-2] SARVER PARVE 
							Z[P-3] SARVER PARVEZ[P-4] SARVER PARVEZ[P-5] SARVE 
							R PARVEZ[P-6] SARVER PARVEZ[P-7] SARVER PARVEZ[P-8 
							] SARVER PARVEZ[P-9] SAJID KHAN[P-1] SAJID KHAN[P- 
							2] SAJID KHAN[P-3] SAJID KHAN[P-4] SAJID KHAN[P-5] 
							 SAJID KHAN[P-6] SAJID KHAN[P-7] SAJID KHAN[P-8] S 
							AJID KHAN[P-9] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

59. MCRC 4731/2014	KALIA             	ASHISH GUPTA
							ANOPAM CHOUHAN[P-1] SARIKA ATHALE[P-1] HARSHVARDHA 
							N PATHAK[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

60. MCRC 4739/2014	MOHD. YUSUF          	HIMANSHU THAKUR
							L. SUNANGO CHANDIRAMANI[P-1] ANOPAM CHOUHAN[P-1] S 
							ANTOSH SOLANKI[P-1] SHAILENDRA KUMAR MEHRA[P-1] GA 
							URAV RATNAWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

61. MCRC 4748/2014	DINESH KUMAR         	ASHISH GUPTA
							ANOPAM CHOUHAN[P-1] SARIKA ATHALE[P-1] HARSHVARDHA 
							N PATHAK[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

62. MCRC 4749/2014	JITENDRA           	AVINASH SIRPURKAR
							SEEMA SHARMA[P-1] YOGESH KUMAR GUPTA[P-1] KAMLESH 
							JAISWAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

63. MCRC 4796/2014	AKIL AHMED          	PUSHP MITRA  BHARGAV
							SHYAM LAL DANGI[P-1] HEMANT KUMAR SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

64. MCRC 4827/2014	PRAKASH            	TRILOK CHAND JAIN
							SIDDHARTH JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

65. MCRC 4871/2014	RAJ KUMAR SINGH        	VINAY KUMAR ZELAWAT
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] ROMIL MALPANI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

66. MCRC 4873/2014	BALRAM            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] NILESH MANORE[P-1] RAJESH YADA 
							V[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

67. MCRC 4882/2014	DHARMENDRA          	DHARMENDRA KEHARWAR
							MANOJ MANAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

68. MCRC 4888/2014	HARISINGH           	AKHILESH KUMAR SAXENA
							PANKAJ JOSHI[P-1] RAJENDRA KUMAR TRIVEDI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

69. MCRC 4892/2014	JAHID             	RAJENDRA KUMAR GONDALE
							VIKRAM SINGH MUVEL[P-1] VIJESH KUMAR DUBEY[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

70. MCRC 4895/2014	KAILASH            	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

71. MCRC 4897/2014	MADANLAL           	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

72. MCRC 4900/2014	MADAN NINAMA         	VIVEK PATWA
							ROMESH DAVE[P-1] ASHUTOSH SURANA[P-1] ANUJ LAHOTI 
							[P-1] AMIT SINGH[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

73. MCRC 4903/2014	PREM SINGH          	SANTOSH KUMAR  MEENA
							DHARMENDRA GURJAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 899/13 WAS HEARD BY HON 
		. JUSTICE SHRI P.K.JAISWAL                      

74. MCRC 4907/2014	SURESH            	HARISH CHANDRA TRIPATHI
							AMJAD KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

75. MCRC 4908/2014	MOHAMMAD SANAWAJ @ PINTU   	MANISH KUMAR JOSHI
							MANISH MANANA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

76. MCRC 4910/2014	SUNIL             	AKHLAQUE KHAN
							WAZID HUSSAIN MOHAMMAD KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

77. MCRC 4914/2014	RAJU             	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

78. MCRC 4918/2014	SADAM SHAH          	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

79. MCRC 4923/2014	DHARMENDRA @ RADHE      	BHARAT SHARMA
							GAGAN PARASHAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

80. MCRC 4927/2014	SURENDRA SAINI        	ADITYA KUMAR BHARGAVA
							RAKESH PANDEY[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

81. MCRC 4928/2014	NANA @ SHRAVAN        	SANDEEP CHOUDHARY
							DHARMENDRA CHELAWAT[P-1] RAJESH MEENA[P-1] AJAY K 
							ANOONGO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]            
*[SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389,397 Cr.P.C. AND OTHERS]*
          

82. CRA 607/2010	BANSI AND 4 ORS.       	VIKAS YADAV,JITENDRA MANDLOI,AMIT SINGH SISODIA/
							VIVEK SINGH,R.VERMA,R.SINGH,R.CHOUHAN/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR [U/S 389 CRPC] ON IA 3379/2014 A.NO.3 ( LIST AFTER VACATION)                      

83. CRA 495/2011	PEERSINGH           	ABHYA SARASWAT,
							N.S.TOMAR, B.L.YADAV, MANOJ SAXENA, GAURAV VERMA/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA THR.CBN NEEMUC	
							
		FOR ORDERS ON I.A.NO.84/14(FLAG-A)1ST SUSPENSION OF SENTENCE OF A/A.PEERSINGH + L.C.R.TWO 
		PARTS (ALONG WITH CRA.NO.475/2011) (LIST AFTER TEN DAYS)                      
con. CRA 475/2011	OMPRAKASH           	JB.DAVE,
							N.J.DAVE, VINOD THAKUR, K.SINGH/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA THR. ISHWAR PRA	
							
		FOR REFERENCE (ALONG WITH CRA.NO.495/2011)                      

84. CRA 1198/2012	MAKHAN SINGH AND 2 ORS.    	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN,NILESH MANORE, JAYPRAKASH MEENA AK 
							SARASWAT, NS TOMAR, MANOJ SAXENA, GAURAV VERMA 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON IA NO 5627/2013 (FLAG-A)FOR TEMPORARY SUSPENSION OF SENTENCE OF APPELLANT NO 
		.1 MAKHANSINGH AND IA NO. 2060/13 (FLAG-A1) FOR SUSPENSION OF SENTENCE OF APPELLANT NO.1.                      

85. CRA 243/2013	RAMNIWAS @ CHIMANRAM     	J.B. DAVE
							N.J. DAVE, VINOD THAKUR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON IA NO. 7687/2013 FLAG-A FOR SUSPENSION OF SENTENCE.(IST BAIL APPLICATION)                      
con. CRA 127/2013	SHYAMLAL           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN, NILESH MANORE/ A K SARASWAT, N S T 
							OMAR, M SAXENA, G V ERMA IMRAM BANGASH/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR REFERENCE>                      

86. CRA 1717/2013	GAB SINGH AND ANR       	HIMANSHU THAKUR
							L.S. CHANDIRAMANI, ANUPAM CHOUHAN, AJAY SINGH / 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ORDERS ONIA NO. 4377/2014 FLAG-A FOR SUSPENSION OF SENTENCE OF APPELLANT NO.1.                      

87. CRR 264/2014	MAHENDRA JAIN         	GOPAL S.PUROHIT
							PANKAJ CHANDRA BAGADIYA[P-1] DHAN KUMAR CHHABRA[P- 
							1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.1882/2014-SUSPENSION OF SENTENCE EXCEPT U/S 389 ]                      

88. CRA 400/2014	JITENDRA YADAV        	TRILOK CHAND JAIN
							SIDDHARTH JAIN[P-1] GAJRAJ SINGH KUSHWAH[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR IA. 2032/14 (FLAG- A) FOR SUSPENSION OF SENTENCE (+LCR)(IST BAIL APPLICATION)                      

89. CRA 495/2014	RAMESH            	RITESH KUMAR INANI
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ORDERS ON I.A. 5149/14 (FLAG-A) FIRST APPLICATION FOR SUSPENSION OF SENTENCE OF SOLE A 
		/A. RAMESH.                      

90. CRA 522/2014	SANJAY GUGLIYA        	OMPRAKASH SOLANKI
							MANISH YADAV[P-1] NEERAJ GAUR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ORDERS ON IA NO.2647/2014-SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389 /GRANT OF BAIL]                      

91. CRR 703/2014	DAULATRAM           	PANKAJ KUMAR SOHANI
							PIYUSH KANSAL[P-1] AVINASH YADAV[P-1] MANURAJ SIN 
							GH[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5188/2014-SUSPENSION OF SENTENCE IN CASES U/S 397 /GRAN 
		T OF BAIL]                      

92. CRR 706/2014	MOHAN             	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[ ORDERS ON IA NO.5220/2014-EXEMPTION FROM CC AND ORDERS ON IA NO.5199/2014-SUSPENSION OF 
		 SENTENCE IN CASES U/S 397 /GRANT OF BAIL]                      

93. CRA 811/2014	ARJUN KHATI          	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[ FOR ADM. AND FOR ORDERS ON IA NO.4044/2014-SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389 /GRANT OF BAI 
		L]( AFTER 3 DAYS.)            
*[ORDERS]*
          

94. CRA 1683/1999	THE STATE OF M.P.       	G.A. /
							
				Versus 
			SARDAR SINGH         	V.SINGH,V.YADAV
							
		FOR ORDERS. (INVITING KIND ATTENTION COURT ORDER DATED 15.05.2014)(F.D.)                      

95. CRR 1218/2012	BALRAM            	PRADEEP GUPTA
							BHASKAR AGRAWAL,JAFAR KURESHI,PANKAJ AJMERA,MANOJ 
							SONGARE/ 
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR STATE OF M.	A.G.
							
		FOR IND.OF PERSONAL APPEARANCE OF A/A.BALRAM ON 08/05/2014.ALONWITH I.A.NO. 5171/14 FOR CO 
		NDONATION OF ABSENCE.                      

96. CRA 1232/2013	SHIVA @ GOLU         	NITIN SINGH BHATI
							NITIN VYAS,VIKASH BHATT/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		INDEFAULT OF PERSONAL APPEARANCE OFACCUSED APPELLANT SHIVA @GOLU.                      

97. CRA 6/2014	RAMESH            	NITENDRA VAJPAYEE
							PRAMOD CHOUBEY/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR GRANT OF STAY ON IA 5261/2014.(MENTION MEMO)                      

98. CRR 645/2014	CHANDRASHEKHAR        	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							ADVOCATE GENERAL 
		(1)OTHER MIS-JOINDER OF PARTIES. (2)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANCE NOT FILED. 
		 (3)COURT FEE OF RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

99. CRA 958/2014	LAAKHAN            	KASHIRAM MALVIYA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ORDERS ON THE QUESTION OF MAINTAINABILITY OF PETITION]                      

100. MCRC 2610/2014	MAHESH            	GOVIND RAI PUROHIT
							SUDARSHAN JOSHI[P-1] VIKAS JAISWAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR DISPOSAL (KIND ATTEN .C.O..DTD. 15/5/2014)                      

101. MCRC 3481/2014	AASHIK SHAH          	MAN MOHAN JOSHI
							MANOJ SAXENA   DAD R.N.21[P-1] SACHIN KUMAR TEN 
							GURIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3419/2014-FOR D/W POWER (NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION U 
		NDER SAME CRIME NO. 76/13 WAS HEARD BY HON. JUSTICE SHRI P.K. JAISWAL) 
(KINDLY ATTENTION 
		C.O. DT. 19.06.2014-- LIST AFTER A WEEKS)                      

102. MCRC 4441/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							CHANDRA SHEKHAR KARNIK[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH            	
							
		(1)OTHER DATE OF ORDER WRONG MENTION IN PRAYER AT PAGE NO.6                      

103. MCRC 4612/2014	DEVENDRA VERMA        	SACHIN JAISWAL
							SANJAY PATHAK[P-1] SANJAY PATHAK[P-2] SANJAY PATHA 
							K[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							SHAILENDRA DIXIT[OBJ] 
		(1)COURT FEE OF RS. 15/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

104. MCRC 4630/2014	HARISH            	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] NEERAJ SARAF[P 
							-1] 
				Versus 
			PRATIK            	
							
		(1)PROVISION OF LAW INCORRECT PROVISION OF LAW MENTION IN APPEAL MEMO. (2)COURT FEE OF 
		RS. 10/- LESS ON APPEAL MEMO.                      

105. MCRC 4645/2014	ABDUL KHALID         	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] 
				Versus 
			PEER KHAN           	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANCE (DT. 18/10/2013) NOT FILED.                      

106. MCRC 4735/2014	PRIYESH            	RAJAT RAGHUWANSHI
							TOUSIF WARSI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)CAUSE-TITLE INCORRECT DETAILS MENTION IN CAUSE TITLE AT PAGE NO.2                      

107. MCRC 4797/2014	MOHAN SINGH          	MANISH KUMAR SHARMA
							SHARMILA SHARMA[P-1] HITESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER DETAILS OF IMPUGNED ORDER WRONG MENTION. (2)OTHER INCOMPLETE PARTICULARS MENTION 
		 IN CAUSE  TITLE (3)OTHER SECOND BAIL APPLICATION WRONG MENTION, THIS IS THIRD BAIL APP 
		LICATION                      

108. MCRC 4806/2014	DEEPAK            	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)PARTICULARS WRONG MENTION IN CAUSE TITLE.            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

109. CRA 955/2014	DINESH            	RAHUL VIJAYWARGIYA
							SHAILENDRA KUMAR VIJAYWARGIYA[P-1] KALYAN SINGH PA 
							TEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

110. MCRC 4337/2014	PHOOLCHAND PANDEY       	PRAFULLA V. BHAGWAT
							VAIBHAV BHAGWAT[P-1] MOHD. MUSHFIQUE KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		IA NO.4797/2014-FOR ORDERS ]F.D.                      

111. MCRC 4609/2014	MANISH            	NITIN SINGH BHATI
							NITIN VYAS[P-1] VIKAS BHATT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION                      

112. MCRC 4729/2014	MANISH            	AJAY BAGADIA
							AJAY MISHRA[P-1] GAJENDRA SINGH CHOUHAN[P-1] DHAR 
							MENDRA JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

113. MCRC 4175/2014	RAMBHAJAN FATROD       	SHIV DUTT BOHARE
							NIDHI BOHARA[P-1] JITENDRA SADHWANI[P-1] SUDARSHAN 
							 JOSHI[P-1] ANITA PATHAK[P-1] 
				Versus 
			HANSRAJ            	
							
		[ ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.4596/2014-FOR DISPENSING WITH FILING OF C.C. AND ORDERS O 
		N IA NO.4456/2014-GRANT OF STAY]F.D.            
*[COMMON ORDERS]*
          

701. RP 194/2014	M.P. ELECTRICITY BOARD THRU. J	KUNWAR SUMERSINGH CHOUHAN
							
				Versus 
			B.R. CHAKRAVADI        	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 87 DAYS) 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:8          
            SINGLE BENCH [ SB III ]         
            HONBLE SMT JUSTICE S R WAGHMARE          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

1. MCRC 4333/2014	RAJU             	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 88/14 WAS HEARD BY HON. J 
		USTICE SMT. S.R. WAGHMARE (F.D)            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

2. MCRC 2665/2014	BAGMAL            	VIKAS YADAV
							JITENDRA MANDLOI[P-1] AMIT SINGH SISODIA[P-1] HARI 
							 RAM PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ORDERS [SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SMT JUSTICE S R WAGHMARE] (NW)                      

3. MCRC 2704/2014	KALU             	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-5] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-5] NILES 
							H MANORE[P-5] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FPR ADMISSION ( IST BAIL APPLICATION OF THE CO-ACCUSED IN THE SAME CRIME NO. 338/12 WAS DE 
		CIDED BY HONBLE JUSTICE SMT.S.R.WAGHMARE J)                      

4. MCRC 2777/2014	SUKHLA            	LOKENDRA SINGH JHALA
							SHOBHAG MAL PORWAL[P-1] YASHWANT PAGARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]N.W.                      

5. MCRC 2890/2014	KANHIYALAL @ MANOJ      	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] NEERAJ SARAF[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SMT JUSTICE S. R. WAGHMARE)                      

6. MCRC 3490/2014	SMT. MADHU          	MANISH KUMAR JOSHI
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ORDERS) 
SAME CRIME NO, CASE IS LISTED BEFORE HONBLE SMT JUSTICE S.R. WAGHMARE) (N/W 
		)                      
con. MCRC 3111/2014	ARTI             	ASHOK KUMAR JADHAV
							SANDEEP RAJORIA[P-1] SAJID IQBAL ANSARI[P-1] MIL 
							IND RAMESH PHADKE[P-1] BHAGYASHREE SUGANDHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 17/14 WAS HEARD BY HON. 
		 JUSTICE SMT. S.R. WAGHMARE                      

7. MCRC 3729/2014	IKKU @ IQRAM         	CHITRA SHARMA
							MURARI LAL SHARMA[P-1] PRADIP KUMAR GUPTA[P-1] BHA 
							SHKAR AGRAWAL[P-1] PANKAJ AJMERA[P-1] ZAFAR SADIQU 
							E QUESHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR DISPOSAL(N.W.)                      

8. MCRC 4513/2014	SANDEEP            	AVINASH SIRPURKAR
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

9. MCRC 4545/2014	KALU             	VIKAS YADAV
							DUGRESH SHARMA[P-1] JITENDRA MANDLOI[P-1] NITESH 
							PARMAR[P-1] MANISH PALIWAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

10. MCRC 4548/2014	ROHAN GAMI          	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

11. MCRC 4551/2014	JACK @ GILVAT FRANCIS     	JAI NARAYAN TIWARI
							KHILADI LAL GANGAUR[P-1] GAJENDRA SHARMA[P-1] PAWA 
							N RAY[P-1] PANKAJ UCHAVADIYA[P-1] KUSHAL TIWARI[P- 
							1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SMT JUSTICE S.R. WAGHMARE) N.W.                      

12. MCRC 4587/2014	SANJU @ SANJAY        	SURENDRA KUMAR GUPTA
							BRIJENDRA GUPTA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SMT JUSTICE S.R. WAGHMARE) N.W.                      

13. MCRC 4593/2014	SURESH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] RAJESH YADAV[P-1] MOHAMMED IMR 
							AN KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 68/2014 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SMT. S.R. WAGHMARE (N.W.)                      

14. MCRC 4594/2014	DINESH            	DHARMENDRA CHELAWAT
							MOHAN SINGH PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 99/2014 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SMT. S.R. WAGHMARE (N.W.)                      

15. MCRC 4601/2014	MAHESH @ PINTU        	RAJESH CHAURASIA
							SANJAY JAIN[P-1] NAND KISHORE MODI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

16. MCRC 4606/2014	BHAYA @ BHARAT SINGH @ BHAV SI	ASHISH GUPTA
							SARIKA ATHALE[P-1] HARSHVARDHAN PATHAK[P-1] ANOPAM 
							 CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SMT JUSTICE S.R. WAGHMARE]N.W.                      

17. MCRC 4621/2014	DILIP KUMAR          	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] VINOD THAKUR[P-1] NEERAJ SARAF[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SMT JUSTICE S.R. WAGHMARE) N.W.                      

18. MCRC 4673/2014	MOHAMMAD           	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

19. MCRC 4682/2014	YASHPAL SINGH         	RAVINDRA SINGH PARMAR
							RAMESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.163/12 WAS HEARD BY HON. 
		 JUSTICE SMT. S.R. WAGHMARE                      

20. MCRC 4865/2014	ROHIT             	YASH PAL RATHORE
							SHYAM CHATURVEDI[P-1] YESWANT CHATURVEDI[P-1] MUK 
							ESH CHATURVEDI[P-1] ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH 
							 PATEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

21. MCRC 4894/2014	FARIDABAI           	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.105/14 WAS HEARD BY HON. 
		 JUSTICE SMT. S.R. WAGHMARE                      

22. MCRC 4896/2014	RAMCHANDER @ CHANDALAL    	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.170/13 WAS HEARD BY HON. 
		 JUSTICE SMT. S.R. WAGHMARE                      

23. MCRC 4905/2014	NAVAL SINGH          	ANAND BHATT
							ANSHUMAN BHATT[P-1] ASHISH KANUNGO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]            
*[SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389,397 Cr.P.C. AND OTHERS]*
          

24. CRA 1357/2010	KAKARIYA BARELA        	ASHISH KANUNGO
							ANSUMAN BHATT,ANAND BHATT,RITESH GUPTA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		IA 4965/14 FOR SUSP. OF SENTENCE            
*[DIRECTION MATTERS]*
          

25. SA 545/2012	ISMILE KHA          	M.A. BOHRA
							R.SUGANDHI,MR.SHEIKH,P.KHANDELWAL / 
				Versus 
			RAMAKANT AND 5 ORS.      	
							R S TRIVEDI, AJAY MIMROT, S N HANS, D C PATEL/(Cav 
							 
		FOR ADM. AND IA 6838/2012                      

26. FA 1163/2013	SMT. KIRAN BAI AND 2 ORS.   	KAMLESH MANDLOI
							
				Versus 
			MANAGING DIRECTOR M.P. STATE E	AG
							DHEERAJ SINGH PANWAR[R-1] DHEERAJ SINGH PANWAR[R 
							-2] LEELAM KUMAR DOHRIYA[R-1] LEELAM KUMAR DOHRIYA 
							[R-2] RUPA PANCHARIYA[R-1] RUPA PANCHARIYA[R-2] JI 
							TENDRA RAJORIA[R-1] JITENDRA RAJORIA[R-2] 
		ON IA NO. 7074/13(FLAG-A)FOR CONDONATION OF DELAY(TIME BARRED BY 11 DAYS).ADMISSION            
*[ORDERS]*
          

27. SA 160/1998	DR. PARMESHWAR PD.      	VK.DUBEY /
							KU. HEMLATA GUPTA/ 
				Versus 
			HASSAN SHAH THR.LRS. SHAHJAD B	ML.AGRAWAL
							ANWAR HUSSAIN QURESHI[R-1][LR/S] MOHAMMAD IKRAM KH 
							AN[R-1][LR/S] 
		FOR ORDERS ON I.A. 3822/2013 (FLAG-A).                      

28. SA 105/1999	NATHU RAMAJI         	VK.GANGWAL /
							
				Versus 
			BHERULAL           	PC.VAYA
							SHAILESH SHROTRIYA,MANISH GADKAR 
		FOR I.A. 6415/13 FOR ORDERS.                      

29. FA 328/1999	KESHAR BAI          	SC.,SL.AGRAWAL,MA.BOHRA,JP.BHATT /
							
				Versus 
			MADAN SINGH          	GS.YADAV,RS.YADAV,A.BHARGAVA,M.MANSOORI,
							P.SHRIVASTAV.V.GUPTA,A.S. GARG J.VERMA,VK.ZELAWAT, 
							G.A. 
		FOR LEGAL HEIRS TO BE BROUGHT ON RECORD ON IA 4258/2014 (LAST WEEK OF JUNE 2014)                      

30. SA 65/2001	THE STATE OF MP        	G.A. /
							
				Versus 
			BHERULAL           	GS.,R.YADAV,A.BHARGAVA,R.MEHTA
							
		FOR ORDER ON IA. 32/2006 FOR STAY AND IA 10890/2007 FOR F.H. HEARING                      

31. FA 478/2001	HASMUKH BHAI PATEL      	SM.DAGAONKAR,SEEMA SHARMA /
							RS YADAV, SANJAY JAIN,NEELESH AGRAWAL,VISHAL AWAST 
							 SMT NIRMALA YADAV/ 
				Versus 
			SMT. ANGURI BAI & ORS.    	GM AGRAWAL,RM AGRAWAL,JITENDRA AGRAWAL
							
		IND OF FRESH PF. OF LR OF A AND B OF RESPONDENT NO.3.                      

32. FA 22/2002	THE STATE OF M.P.       	G.A. /
							
				Versus 
			GOVIND            	TM.PANJWANI,RC.PATEL,BK.SHARMA
							
		FOR ORDERS ON IA 7336/2005 FOR L.R.S. R-1 ON RECOED AND IA 7337/2005 FOR U/O
22.R E C.P.C 
		. IA 7338/2005 FOR LIMITION ACT                      

33. FA 557/2002	DEEPCHAND & ORS.       	VK.JAIN,VISHAL VERMA,GAURAV CHHABRA /
							GS.PUROHIT 
				Versus 
			SMT. SHAKUNTALA BAI & ORS.  	SN.JOSHI
							
		FOR FRESH PF WITH CORRECT ADDRESS OF R-3.                      

34. SA 236/2003	KAMLABAI           	AMIT PUROHIT,BM.,PANKAJ GUPTA /
							
				Versus 
			HARISINGH           	
							
		FOR ORDERS ON SERVICE REPORT.                      

35. FA 239/2003	SMT. INDUMATI CHATURVEDI   	RC.KOCHATTA,SANDEEP KOCHATTA /
							
				Versus 
			SMT. GAYATRI TRIVEDI & ORS.  	RJ.RATHI,V.KASREKAR,V.PHADKE,N.ABHYANKAR
							AJAY KANTHED,NISHAT QUAZI,AJAY MIMROT SAILENDRA MU 
							KATI,MANISH SANKHALA 
		FOR ORDERS ON IA NO, 1662/2014 [FLAG-A] FOR U/O III RULE 3 R/W SECTION 151 CPC. AND FOR O 
		RDERS ON IA NO. 1459/2014 [FLAG-A-1] U/O XLI RULE 14 (4) READ WITH SECTION 15
1.CPC [WEEK C 
		OMMENCING]                      

36. FA 571/2003	BRAJLAL THRU. MADANLAL    	MD.,OP.ARYA,PRAMOD ARYA,B.PALSAVADIYA /
							
				Versus 
			THE STATE OF M.PL       	ML.BAFANA,CN.MISHRA
							
		FOR [FOR FINAL HEARING] ON IA 4657/2014                      

37. SA 585/2004	NANDKISHORE          	SK.PAWNEKAR,M.RAVINDRAN,R.NAMDEV,V.DUBEY /
							
				Versus 
			PRAHLAD SINGH & ORS.     	GL.VERMA,AK.VYAS,RAHUL JAIN
							
		I.A. 2896/2004 FOR LRS CONNECT WITH SA 592/2004 AT SRNO 69 LIST TODAY                      

38. FA 654/2004	VISHWAKARMA ENGG.       	MM.ASSUDANI,KU. V.KASREKAR /
							
				Versus 
			M/S BIRLA BROTHERS      	
							
		FOR FURTHER ORDER NOTICE REPORT- UNSERVED                      

39. FA 123/2005	INDERJIT           	MADHU BHATIA,P.PANCHOLI/
							
				Versus 
			MANORAMA BAI & ORS.      	PRAKASH VERMA,I.ANWAR,DK.PARGIR
							
		ON IA NO. 4744/2013(FLAG-A) FOR APPLICATION U/O 1 RULE 1 CPC, IA NO. 4745/2013(FLAG-A1) FO 
		R U/O 6 RULE 17 CPC.                      

40. FA 174/2005	MANGESH RAO          	BI.,JB.MEHTA,DD.VARMA,MK.SHUKLA/
							
				Versus 
			YASHWANT           	SMT.M.CHAPHEKAR,R.MUKADAM,LRS-UMESH GAJANKUSH
							KK KILLEDIR.BHUWAN DESHMU PANKAJ SOHANI,ROHIT MANG 
							AL 
		INDEFAULT OF SERVICE OF NOTICE FRESH PF CORRECT ADDRESS(R-5 TO R-7)                      

41. FA 227/2005	SMT. SHANTI DEVI       	HN.PHADKE,SG.GOKHALE,SATISH SHARMA,NH.PHADKE/
							
				Versus 
			LAXMAN            	VK.JAIN,V.VERMA,G.CHHABRA,A.GUPTA,GA
							
		ON IA NO.759/12(FLAG A) FOR EARLY HEARING.                      

42. SA 558/2005	ALOK KUMAR          	RC.,SANDEEP KOCHATTA,SR.KOCHATTA/
							
				Versus 
			RAMNARAYAN          	
							
		FOR ORDERS ON THE POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE.                      

43. SA 1082/2005	THE STATE OF M.P.       	A.G. /
							
				Versus 
			SHANKAR RAO          	RK.GUPTA,G.BARJATYA,K.JAIN,ANAND SINGH
							
		FOR ORDERS ON THE POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE.                      

44. SA 1374/2005	THAWARCHAND          	BK.GUPTA,VK.ISASARE,AB.GUPTA /
							ARUN MANKAR/ 
				Versus 
			TARACHAND           	AJAY,VIJAY ASSUDANI,BASANT SITOLE,S.DIXIT,
							ASHUTOSH HARDIA, KARAMVEER CHOUHAN PRADEEP GUPTA B 
							HASKAR AGRAWAL, ZS QURESHI SANTOSH PAL P PANCHOLI 
		FOR I.A. 278/14 FOR ORDERS. AND I. A. 5348/14 FOR ORDERS AND I.A. 5350/14 FOR ORDERS AND I 
		.A. 5351/14 FOR CONDONATION OF DELAY.                      

45. SA 1383/2005	NAGJIRAM           	GM.AGRAWAL,MUKESH TARE,P.AGRAWAL /
							
				Versus 
			MANGILAL           	MI.KHAN,SH.SEN,SA.KHAN,UMESH GAJANKUSH,
							BHUWAN DESHMUKH, ABHAY BAPAT,NITIN PHADKE, BHARAT 
							MALVIYA, GYAN PRAKASH TAWRE DS KALE, HU WADNERKAR 
		FOR ORDERS ON I.A.2622/14 FOR ORDERS. ( REPLY RECD.)                      

46. SA 1476/2005	JAGDISHCHANDRA        	SMT. S.PATHAK,KK.AGRAWAL
							N.PHADKE / RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, SS SHARMA, 
							HARISH JOSHI, KAMAL AIREN/ 
				Versus 
			MADANLAL           	A.G.,VK.JAIN,LK.DWIVEDI,MEENA CHAPEKAR,
							 VINAY GANDHI SHIVNARAYAN KASHYAP KIRTI NARAYAN KA 
							SHYAP SMT MEENA CHAPEKAR A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH 
							PARIHR, DS KALE,HARSHAD WADNERKAR SUNIL JAIN,SIDHA 
							RTH JAIN,AMOL SHRIVASTAVA, R. C. GUPTA 
		FOR ORDERS ONI9.A.5838/14 FOR LR,S 
FOR [U/O XXII RULE 4 CPC] ON IA 5838/2014                      
con. FA 407/1999	JAGDISH CHANDRA GUPTA     	YOGESH MITTAL,N.PHADKE,AU.NIMGAONKAR /
							RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, SS SHARMA, HARISH JOSH 
							I, KAMAL AIREN/ 
				Versus 
			MADANLAL           	M.CHAFEKAR,VK.JAIN,P.,RK.,SK.SHARMA,M.MANANA,
							G.CHHABRA,G.RAIKWAR, J.JAIN,DK.CHHABRA, KU. V.KASR 
							EKAR,K.AGRAWAL, VISHAL VERMA,ZA.KHAN, DEEPAK MEHAR 
							A VINAY GANDHI SHIVNARAYAN KASHYUAP KIRTI NARAYAN 
							KASHYAP SMT MEENA CHAPEKAR JK.JOSHI A TUGNAWAT, A 
							S PARIHAR, AKSHT PAHADIA, GS CHAVHAN DS KALE,HARSH 
							AD WADNERKAR SUNIL JAIN,SIDDHARTH JAIN,AMOL SHRIVA 
							STAVA, R. C. GUPTA 
		FOR FINAL HEARING                      

47. FA 154/2006	GEETA BAI           	VA.,PV.KATKANI,VK.VYAS /
							
				Versus 
			SAKAL PANCH          	
							
		FOR ORDER                      

48. FA 344/2006	BHERU LAL MALI        	VK.JAIN,V.VERMA,G.,DK.CHHABRA /
							
				Versus 
			RAMNARAYAN MALI        	B.SINGH,MS.CHOUHAN,K.BGHERWAL,G.S.CHOUHAN
							S.JAIN 
		FOR [U/O XXII R 4 R/W SEC 151 CPC] ON IA 2783/2014                      

49. SA 468/2006	ASHRAF KHAN          	SN.JOSHI,N.BARANIYA,J.KHAN,N.BADARIYA,
							GS.YADAV / 
				Versus 
			KHERUN NISA          	SG.GOKHALE,HN.PHADKE,SATISH SHARMA
							RAJESH KHANDELWAL, HITESH PORWAL 
		FOR ORERS ON I.A.8776/2008.U/O22/R4 C.P.C.I.A.8778/2008,U/O 22R9 CP.C.I.A.8800/2008U/S 151 
		 C,P.C.,8802/2008 5 LIMITATION                      

50. SA 472/2006	GOPAL SONI          	GL.VERMA,AMIT VYAS /
							RAMESH CHHAZED,SAMEER ATHAWALE/ 
				Versus 
			SETH MAHARAJA BAHADUR SINGH  	RAHUL A.SETHI,KISHOR JAIN,ANAND SINGH,
							HARISH JOSHI,SS.SHARMA/ RC HRBHAN,P MAHTA,NS BAHT 
		FOR ADMISSION                      

51. SA 486/2006	GHANSHYAM PORWAL       	GS.YADAV,A.BHARGAVA,P.SHRIVASTAVA,M.MANSOORI,
							VS.GUPTA,J.VERMA,R.YADAV/ 
				Versus 
			SURAJ BAI           	
							
		FOR ORDERS                      

52. SA 557/2006	STATE OF M.P.         	A.G. /
							
				Versus 
			SURESH KUMAR         	MANOJ SAXENA,AK.SARASWAT,K.TIWARI,NS.TOMAR,
							SMT. MAMTA SHANDILYA 
		IN DEFAULT OF POWER OF RESP. 1 TO 8 & 17 (POWER NOT FILED BY COUNSEL FOR RESPONDENT SMT. M 
		AMTA SANDILYA AS PER COURT ORDER DT. 21/09/2010.                      

53. FA 583/2006	MOHD. FAROOQUE        	HY.,SMT.SH.MEHTA,DS.PATEL,AS.CHOUHAN/
							
				Versus 
			UNION OF INDIA        	V.ZELAWAT,R.JAIN,R.NIZAM,AS.PARIHAR,
							A.TUGNAWAT,A.G. SOHANLAL NAGAR,SS.DASHORE, 
		FOR ORDER ( NOTICE REPORT NOT RECEIVED) FIXED DATE                      

54. SA 855/2006	TRIVIKRAM           	VP.,PV.SARAF,KR.MALVIYA,RS.VERMA/
							
				Versus 
			BASANT RAO          	PIYUSH SHRIVASTAVA,ANIL KUMAR JAIN
							
		FOR ORDERS ON SERVICE REPORT.                      

55. FA 127/2007	TARABAI            	UK.CHOUKSE,S.SINGH,P.SHRIVASTAVA,S.SHARMA /
							
				Versus 
			NEMICHAND           	RAMESH CHHAZED, SAMEER ATHWALE
							ML.BANSAL,S.KHAN,MANOJ VYAS, VISHAL BAHETI[P-RES] 
							VAIBHAV BHAGWAT[P-RES] 
		FOR VACATING STAY ON IA 4214/2014 
FOR [U/O 39 R 1-2 R/W SEC 151 CPC] ON IA 5607/2014 
		R VACATING STAY ON IA 4214/2014 
FOR [U/O 6 R 17 CPC] ON IA 4430/2014 
FOR [U/O 39 R 1-2 
		 R/W SEC 151 CPC] ON IA 5607/2014                      

56. SA 200/2008	SHEIKH NASIR         	JB.,NJ.DAVE,N.SAHU,N.RATHORE,S.PAL/
							
				Versus 
			KUSUMBAI           	ANIL TRIVEDI,MA.BOHARA,ASHISH CHOBEY,MR.SHEKH
							ANURAG VYAS, 
		FOR ADM.AND I.A.2707/08 FOR STAY                      

57. SA 287/2008	NARAYANSINGH         	GS.YADAV,P.SHRIVASTAVA,M.MAQBOOL,J.VERMA,
							SATISH JAIN,SH JAIN, ADITYA M.GARG/ 
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		FOR NOTICE REPORT.                      

58. FA 486/2008	M/S EXCLUSIVE SECURITIES LTD. 	RAHUL SETHI,K.JAIN,ANAND SINGH,H							H.GOYAL/ 
				Versus 
			FIRM INDIRA SECURITIES    	HIMANSHU JOSHI,RAKESH SHUKLA,USHA CHOUHAN
							
		FOR ORDERS ON I.A. NO.5943/08 FOR STAY.                      

59. SA 526/2008	STATE OF M.P. & ANOTHER    	A.G./
							
				Versus 
			PANNALAL DEAD THRU.LR'S RAMPRA	VISHAL BAHETI, M KHAN
							
		IA.7300/2008 (FLAG-A) FOR CONDONATION OF DELAY, +LC+ C.R483/2003                      

60. FA 529/2008	SANJAY @ VIJAY        	DS.KALE/
							
				Versus 
			MANGILAL & ORS.        	R.PARASHAR,PV.BHAGWAT,VN.BAHETI,R.KHANDALKAR
							
		FOR ORDER ON IA-5013/2014 FOR EXEMPTION U/O 22 R 4 (4)C.P.C AND ALONGWITH NOTICE REPORT RE 
		S-NO-2 (F) UNSERVED,RES-4-(E) UNSERVED.                      

61. SA 588/2008	SORAMBAI & ANOTHER      	RAMESH CHHAZED,SAMEER ATHAWALE/
							
				Versus 
			RAMKISHAN & ANOTHER      	SC.SHOPRA,RAJESH SOPRA,
							
		FOR I.A. NO. 11096/09 FOR                      

62. SA 840/2008	DHANSINGH & ANR.       	BI.,JB.MEHTA,DD.VERMA/
							
				Versus 
			BHANWARSINGH & ORS.      	AJAY KANCHEZ,NISHAT KAZI,AJAY MIMROT
							SMT.JYOTI TIWARI,M.SHARMA, 
		NOTICE OF (2542/2010)                      

63. SA 579/2009	AMRITLAL & ORS.        	SK.PAWNEKAR,M.RAVINDRAN,K.KAUSHAL,P.SAXENA,
							V.GUPTA/ 
				Versus 
			RAJOLAL & ORS.        	RC KOCHATTA,SANDEEP R KOCHATTA,V LASKARI
							
		FOR ORDERS ON THE POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE UPON LRS OF RESP.22.                      

64. SA 614/2009	DEVKARAN & ORS.        	NITIN PHADKE,AKSHAT PAHADIA/
							
				Versus 
			MANORAMABAI & ORS.      	UMESH GAJANKUSH,BHUWAN DESHMUKH,RAMPAL UIKEY
							UMESH GAJANKUSH,BHUWAN DESHMUKH,RAMPAL UIKEY DILIP 
							 KUMAR SAXENA, YOGENDRA SAXENA, RAJENDRA SAMDAI, V 
							IVEK SINGH SANDEEP KOCHATTA,PV NAMJOSHI,AMIT AGRAW 
							AL BA CHITALE, H CHANDERIA, V LASKARI MAHESH NAVI 
							N, JITENDRA SHEJWAR 
		FOR I.A. 1301/14 , I.A. 3686/14 AND I.A. 5636/14 FOR ORDERS.                      

65. SA 615/2009	LAXMINARAYAN & ORS.      	NITIN PHADKE,AKSHAT PAHADIA/
							RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, SS SHARMA, HARISH JOS 
							HI/ 
				Versus 
			MANORAMABAI & ORS.      	SHEKHAR SHRIVASTAVA(CAVEATOR ADV.)
							UMESH GAJANKUSH,BHUWAN DESHMUKH RAMPAL UIKE DILIP 
							KUMAR SAXENA, YOGENDRA SAXENA, RAJENDRA SAMDAI, VI 
							VEK SINGH SR KOCHATTA,PV NAMJOSHI,AMIT AGRAWAL BA 
							CHITALE, H CHANDERIA, V LASKARI MAHESH NAVIN, JIT 
							ENDRA SHEJWAR, SK GANGWAL 
		FOR ORDERS ON I.A. 1302/14 , I.A. 3687/14 AND I.A. 3637/14 FOR ORDERS.                      

66. SA 631/2009	RATAN & ANR.         	SUNIL CHOUHAN,YOGESH GUPTA/
							SUNIL KUMAR SL.AHIVASHI/ S L AHIWASI,PT MANOJ VYA 
							S,SMT SHANNO KHAN, SMT RUKHMANI DHANGAR/ 
				Versus 
			KISHORE & ORS.        	SJ.POLEKAR,MK.PARDESHI,N.SHARMA,
							
		FOR ORDERS ON SERVICE REPORT.                      

67. SA 717/2009	MANGILAL           	VINAY GANDHI,RITU B.KUMAR/
							MADHULIKA MUEY/ 
				Versus 
			CHARBHUJA MANDIR DHANAVAR & OR	VINAY ZELAWAT,A.TUGNAWAT,A.S.PARIHAR,GS.CHOUHAN,
							OP.TENGARGIYA, 
		FOR ORDERS ON I.A.2303/12 FOR CONDONATION OF DAILY                      

68. SA 5/2010	DALSINGH           	MA.BOHRA
							MR.SHEIKH,P.KHANDELWAL,T.PATEL,A.VYAS, RS.SONI,PRA 
							DEEP JOSHI/ 
				Versus 
			TAKHATSINGH AND 5 ORS.    	A.G.
							RAMESH CHHAZED,SAMEER ATHAWALE 
		FOR ORDERS ON SERVICE REPORT.                      

69. SA 19/2010	KUNDAN SINGH         	SAMEER ATHAWALE
							
				Versus 
			PRAKASHCHAND MODIYA AND 2 ORS.	SD.BOHARA,KU.NIDHI BOHARA,S.JOSHI,AK.MASEEH
							S.SHAD, 
		FOR ORDERS ON I.A. 177/10 FOR ORDERS.                      

70. SA 35/2010	M/S MURLIDHAR KANHAIYALAL   	BI.MEHTA,J.BMEHTA,DD.VERMA/
							
				Versus 
			SMT.SITABAI AND 4 ORS.    	SUNIL JAIN, GAGAN PARASHAR, SIDDHARTH JAIN
							AMIT PAL, AMOL SHRIVASTAVA 
		FOR I.A. 4236/14 FOR ORDERS.                      

71. SA 40/2010	SMT.SUSHILA GUPTA       	RAHUL SETHI,KISHOR JAIN,HARISH JOSHI,SS.SHARMA/
							
				Versus 
			ASHVIN KUMAR AND 3 ORS.    	A.G.
							TC JAIN,SIDDHARTH JAIN,GAGAN PARSAI 
		FOR I.A. 402/10 (FLAGE-A) FOR STAY                      

72. SA 48/2010	AMARSINGH AND ANR.      	SAMEER ATHWALE,/
							
				Versus 
			SANTOSH AND 05 ORS.      	VIRENDRA KHADAV,DHARMENDRA CHELAWAT
							
		FOR ORDERS ON SERVICE REPORT.                      

73. SA 63/2010	INDRAMAL THROUGH LRS.SAGARMAL 	PR.BHATNAGAR,RR.BHATNAGAR,TR.KUSHWAHA,
							MR.SENGA,M.SINGH/ 
				Versus 
			PYARCHAND AND 7 ORS.     	
							RAHUL SETHI[R-1] RAHUL SETHI[R-2] KISHORE KUMAR CH 
							AWARE[R-1] KISHORE KUMAR CHAWARE[R-2] HARISH JOSHI 
							[R-1] HARISH JOSHI[R-2] KAMAL NAYAN AIREN[R-1] KAM 
							AL NAYAN AIREN[R-2] CHETAN JAIN[R-1] CHETAN JAIN[R 
							-2] RISHABH SETHI[R-1] RISHABH SETHI[R-2] RISHABH 
							GUPTA[R-1] RISHABH GUPTA[R-2] RAMESH SONVANE[R-1] 
							RAMESH SONVANE[R-2] MAHESH ANJANA[R-1] MAHESH ANJA 
							NA[R-2] VINAY KUMAR VISHWAKARMA[R-1] VINAY KUMAR V 
							ISHWAKARMA[R-2] 
		FOR ORDERS ON THE POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE.                      

74. SA 180/2010	(DECD) BASANTILAL THR.LRS MUNN	ASHISH SHARMA,AJAY VYAS/
							
				Versus 
			(DECD)NANDNLAL THR.LRS MAHESHC	SATISH JAIN,
							
		FOR F.H. 
FOR [FOR ORDER] ON IA 5031/2014                      

75. SA 346/2010	SMT. KESHARBAI        	MI.KHAN,S.H.SEN,SA.KHAN/
							
				Versus 
			BALU AND 03 ORS.       	BHAGWAN SINGH
							
		FOR [U/O 26 RULE 9] ON IA 3806/2014                      

76. SA 463/2010	(DECD) PRAKASH THR.LRS SMT. VI	RAHUL A. SETHI,KISHOR JAIN,S.S.SHARMA,HARISH JOSHI
							/ 
				Versus 
			SECRETARY THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							DS.KALE,H.U.WADNERKAR, 
		FOR FURTHER ORDERS ON IA 4673/2010 (FLAG-A) CONFIRMATION OF STAY. + LCR.                      

77. SA 522/2010	SURENDRA AND 5 ORS.      	D.S. KALE,H.V. WEDSERKAR/
							
				Versus 
			USHABAI AND ANR.       	MUKESH TARE, AJAY JAIN, SHYAM PATIDAR
							
		FOR ORDERS ON I.A.5343/10 FOR STAY                      

78. SA 670/2010	SMT. KANAKKUMARI       	DILIP KSHIRASAGAR,SANTOSH R. PANDEY/
							
				Versus 
			M/S MAHESH AUTO SALES & SERVIC	
							AMIT PUROHIT[R-1] BALDEEP SINGH GANDHI[R-1] BHART 
							I LAKKAD[R-1] 
		FOR ORDERS ON SERVICE REPORT.                      

79. SA 685/2010	PRAHLADSINGH         	BI.MEHTA
							JB.MEHTA,DD.VERMA/ 
				Versus 
			SMT.GATUBAI          	
							
		FOR ORDERS ON I.A. 7319/10 (FLAGE) FOR STAY. (F.D.)                      

80. SA 127/2011	GENERAL MANAGER M.P.RURAL ROAD	M.DWIVEDI,
							GOVIND R.PUROHIT, SUDARSHAN JOSHI/ 
				Versus 
			BHAWAR LAL @ BHAWAR SINGH AND 	
							
		IND OF COPY OF I.A. AND R.A.D. CHARGE WITH P.F.                      

81. SA 328/2011	PUSHPABAI           	KU.ANITA JAIN (L.A.)
							
				Versus 
			RAJESH AND 4 ORS.       	JB.DAVE
							
		FOR ORDERS (INVITING KIND ATTENTION TO C.O.DTD.22/04/2014) + LCR. (A/W)                      

82. SA 349/2011	BHANWARSINGH         	SUNIL JAIN,
							SIDDHARTH JAIN/ 
				Versus 
			INDRAKUNWARBAI & ORS.     	
							
		FOR ORDERS ON THE POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE.                      

83. SA 378/2011	PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							
				Versus 
			BHERULAL AND 3 ORS.      	VEER KUMAR JAIN, VISHAL VERMA, SUMIT MITTAL
							VAIBHAV JAIN, AKHIL GODHA, RAVI VERMA 
		FOR TAKING NECESSAY STEPS REGARDING WHO IS DEAD AS PER SERVICE REPORT.                      

84. FA 554/2011	LEELABAI AND ANR.       	RN.MODI
							SHYAM PATIDAR/ 
				Versus 
			ANTARSINGH AND ANR.      	SHEKAR SHRIVASTAVA,T AHMAD,M MANAV,S PANDEY
							DINESH CHOUHAN 
		FURTHER ORDER ON IA NO.4359/11(FLAG A) FOR STAY AND FOR ADMISSION.                      

85. FA 477/2012	EXECUTIVE ENGINEER STATE OF M.	A.G.
							
				Versus 
			JUGALKISHORE AND ANR.     	
							
		FOR IA 7659/2012 (FLAG-A2) FOR EARLY HEARING (LIST AFTER ENSUING SUMMER VACATION )                      

86. FA 705/2012	DECED. GIRDHARILAL THRU. LRS. 	SANDEEP KOCHATTA
							RC.PATIDAR/ 
				Versus 
			EXECUTIVE ENGINEER STATE OF M.	A.G.
							
		FOR I.A.6392/2012 CONDONATION OF DELAY L.C.RECORD IN ONE PART (F/D)                      
con. FA 706/2012	DECED. JAGANNATH THRU. LRS. NA	SANDEEP KOCHATTA
							RC.PATIDAR/ 
				Versus 
			EXECUTIVE ENGINEER STATE OF M.	A.G.
							
		ON I.A. NO. 6393/2012 (FLAG-A) 	 CONDONATION OF DELAY (F/D)                      

87. FA 786/2013	VIKRAMSINGH AND ANR.     	KAILASH DAIMA
							VISHWAS DAIMA/ 
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR THE STATE O	A.G.
							
		FOR ORDERS ON IA 1161/2014 FOR U/O 6 R 17 R 151 C.P.C. IA 1162 /2014 U/O 35 R
151.C.P.C. ( 
		F/D)                      

88. CRR 1112/2013	ABHAYPAL           	A.S. RATHORE
							S.K.MEENA, VISMAT PANOT/ 
				Versus 
			SMT. REETA          	
							
		FOR IA.NO.7672/2013 (FLAG-A)FOR STAY. (NW)                      
con. CRR 508/2013	ABHAY PAL           	S.K. MEENA
							AMAR SINGH RATHORE/ 
				Versus 
			SMT. REETA          	
							
		FOR REF.                      

89. FA 93/2014	TNT INDIA PVT. LTD. THRU. SR. 	ARVIND GOKHALE
							J.S. MANDLOI, ANIRUDH GOKHALE/ 
				Versus 
			CORSS ROAD INNS THRU. PROPRIET	
							RAVINDRA SINGH CHHABRA[R-1] RAVINDRA SINGH CHHABRA 
							[R-2] RAVINDRA SINGH CHHABRA[R-3] GAURAV CHHABRA[R 
							-1] GAURAV CHHABRA[R-2] GAURAV CHHABRA[R-3] MANISH 
							 VERMA[R-1] MANISH VERMA[R-2] MANISH VERMA[R-3] SH 
							UBHRA BHARDWAJ[R-1] SHUBHRA BHARDWAJ[R-2] SHUBHRA 
							BHARDWAJ[R-3] ANKITA JADHAV[R-1] ANKITA JADHAV[R-2 
							] ANKITA JADHAV[R-3] 
		ON I.A.NO. 1153/2014 (FLAG-A) FOR CONDONATION OF DELAY. (T.B. BY 103 DAYS).(F
90. SA 222/2014	SMT.RENU           	ABHISHEK  TUGNAWAT
							RISHIRAJ SHARMA[P-1] KARIMANDRI KHIMJI[P-1] ANENDR 
							A SINGH PARIHAR[P-1] 
				Versus 
			ABDUL REHMAN         	
							
		FOR ORDERS ON I.A. 5724/2014 (FLAG-A-1).( F.W.)                      

91. MCRC 2951/2014	MEHMOOD            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ORDERS ON I.A/.NO.3604/2014 FOR ORDERS                      

92. MCRC 3314/2014	DASHRATH           	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] DEEPAK SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER NO DOCUMENT FILED FOR CHECKING CRIME NUMBER (2)NOT MENTION AVERMENT WHETHER ANY 
		 BAIL APPLICATION IS PENDING OF ALREADY DISPOSED OFF JUST BELOW THE HEADING OF THE BAIL AP 
		PLICATION(AS PER NEW AMENDMENT DT 13/09/13) (N/W)                      

93. MCRC 4798/2014	ASHLA             	AKASH SHARMA
							JAY PRAKASH KERO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER TRIAL CORUT ORDER PASSED IN BAIL APPLICATION NO M27/14 NOT FILED.                      

94. MCRC 4803/2014	PHOOLSINGH          	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER NO DOCUMENT FILED FOR CHECKING CRIME NUMBER            
*ADMISSION MATTERS MORE THAN 10 YEARS OLD*
          

95. SA 553/2001	LAXMI NARAYAN         	UK.SAXENA,AS.GARG,Y.SAXENA,GS.YADAV,
							CHETAN NIGAM,DK.SAXENA / 
				Versus 
			CORPORATION OF UJJAIN     	
							KC.VIJAYVARGIYA, B.DWIVEDI 
		FOR ADMISSIONAND  ORDERS ON I.A. 347/2014 FOR TAKING DOCUMENT TAKING ON RECORD  FOR REPL 
		Y FOR I.A. 3653/2014 FOR ORDER            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

96. MCRC 4618/2014	SANTOSH            	NITIN SINGH BHATI
							NITIN VYAS[P-1] VIKAS BHATT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

97. SA 485/2008	DEVA             	SN.SHARMA,JYOTI SHARMA,MAHESH SHARMA,
							RK.VISHWAKARMA/ 
				Versus 
			RAM RATAN           	SANJAY SHARMA,ANIL OJHA,G LAAD,A SHUKLA
							
		FOR ADM. 
FOR XTRA [STAY APPLICATION] ON IA 6674/2008                      

98. SA 15/2010	RAMJANKHAN          	RAMESH CHHAZED
							SAMEER ATHAWALE/ 
				Versus 
			SHYAMSUNDER SHARMA      	JK.JOSHI,JK.JAIN,RAMESH GANGARE,
							
		FOR ADMISSION                      

99. SA 426/2012	DECED. BHAGIRATH THRU. LRS. RA	MANOJ SAXENA
							KK.TIWARI,AK.SARASWAT,NS.TOMAR/ 
				Versus 
			GHANSHYAM AND ORS.      	
							
		FOR ADMISSION .                      

100. SA 242/2013	DECD.PARMANAND THRU.LRS.TARABA	N.PHADKE
							
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR STATE OF M.	A.G.
							
		FOR ADMISSION + I.A.NO. 3625/13 (FLAG-A) FOR TEMPORARY INJUNCTION. (F.D.)                      

101. SA 425/2013	THAWARIYA AND 10 ORS.     	PIYUSH SHRIVASTAVA
							P.L.VERMA/ 
				Versus 
			JEERBHAN AND 8 ORS.      	
							
		FOR ADM. AND I.A. 1962/14 (FLAGE-A) FOR STAY.                      

102. SA 231/2014	GIRDHARI LAL         	MOHAMMED ISHAQ
							SUBHASH SEN[P-1] SHAKIL AHMED KHAN[P-1] MOHAMMED I 
							QBAL KHAN[P-1] 
				Versus 
			JAKIUDDEEN          	
							
		[FOR ORDERS ON IA NO.5217/2014-FOR DURING VACATION AND ORDERS ON IA NO.5216/2014-STAY APPL 
		ICATION] (F.D.)                      

103. SA 243/2014	MOORTI SHRI SHANKAR MANDIR PUJ	RIZWAN NIZAM
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] ANENDRA SINGH PARIHAR 
							[P-2] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5466/2014-STAY APPLICATION]                      

104. SA 245/2014	DECD.KACHRU GIRI THRU.LRS.SMT.	RIZWAN NIZAM
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] ANENDRA SINGH PARIHAR 
							[P-2] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-3] ANENDRA SINGH P 
							ARIHAR[P-4] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-5] ANENDRA SI 
							NGH PARIHAR[P-6] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5515/2014-TEMPORARY INJUNCTION]                      

105. SA 253/2014	SMT. TAJBI @ LAJBI      	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH PATEL[P-1] 
				Versus 
			ABDUL GANI          	ADVOCATE GENERAL
							
		[ ORDERS ON IA NO.5615/2014-CONDONATION OF DELAY]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

106. SA 567/2008	STATE OF M.P.         	AG./
							
				Versus 
			BANSHIDAS & ANOTHER      	VEER KUMAR JAIN,VISHAL VERMA,SUMIT MITTAL
							VAIBHAV JAIN VP SAXENA,ANIL SHRIVASTAVA,P SHRIVAST 
							AVA,K TIWARI 
		FOR ADMISSION. ALONG WITH S. A. 619/06.                      

107. FA 479/2012	EXECUTIVE ENGINEER STATE OF M.	A.G.
							
				Versus 
			JUGALKISHORE AND ANR.     	SANDEEP KOCHATTA, RC PATIDAR
							
		IA 4638/2012 (FLAG-A) FOR CONDONATION OF DELAY. TIME BARRED BY 17 DAYS AND IA 7660/2012 (F 
		LAG-A1) FOR EARLY HEARING F/D                      

108. FA 491/2012	EXECUTIVE ENGINEER STATE OF M.	A.G.
							
				Versus 
			LALURAM            	
							
		ADMISSION AND I.A. 4698/12 CONDONATION OF DELAY AND I.A.4699/12 STAY  AND I.A. 7655/201 
		2 E.H. (LISR AFTER ENSUING SUMMER VACATION N/W                      

109. SA 66/2013	AMRATRAM           	DINESH MAHESHWARI
							NILESH AGRAWAL/ 
				Versus 
			KALABAI AND 6 ORS.      	
							
		FOR ADMISSION + ON IA NO. 935/13 (FLAG-A) FOR AN APPL. UNDER ORDER 41 RULE 5 AND 5 AND S. 
		151 OF CPC.FW.(F.D.) 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:7          
            SINGLE BENCH [ SB III-(A) ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[PERSONAL APPEARANCE CASES]*
          

1. WP 12132/2012	HEERENDRA KUMAR        	ANSHUMAN SHRIVASTAVA
							RAHUL KALRA,AJAY PARMAR/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							ARVIND GOKHALE, KU ARCHANA SHUKLA, JS MANDLOI DHAR 
							MENDRA CHELAWAT, SANDEEP CHOUDHARY 
		FOR ADM. & IA 5682/2012 (FLAG-A1) FOR STAY(F.D.)            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

2. MCRC 8449/2013	NITIN             	ARVIND SHARMA
							GIRISH DESAI, SI HUSSAIN/ ANIL MISHRA, SMT ANAMIKA 
							 KUMAR, RAJESH PATHAK, NAVNIDHI PARHARYA, SUNDARAM 
							 SHRIVASTAVA/ RAJENDRA KUMAR GONDALE[P-1] MANOHAR 
							SINGH CHOUHAN[P-1] PADMAKAR SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							(COMPLIANANT) ZAMEER A KHAN, VIKRAM BHATNAGAR, VIN 
							AY PURANIK 
		ON I.A. NO.8270/2013 (FLAG-B) FOR OBJECTION ON BAIL FOR [FOR ORDERS] ON IA 1249/2014
(NOT 
		E- CASE BE LIST BEFORE HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI SAHAB) (O/S)                      

3. MCRC 987/2014	KAVARLAL           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN,RAJESH YADAV,IMRAN BANGASH/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION . (AS PER SAME CRIME NO, M.CR.C. NO.7690/2013 HAS BEEN DECIDED BY HONBLE SHR 
		I JUSTICE J.K. MAHESHWARI ON DT. 08/10/2013)                      

4. MCRC 2323/2014	SMT.CHANDRAKALA SONDHIYA   	PADMAKAR SHUKLA
							MANOHAR SINGH CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI) N.W.                      

5. MCRC 3731/2014	NITIN             	PADMAKAR SHUKLA
							RAJENDRA KUMAR GONDALE[P-1] MANOHAR SINGH CHOUHAN 
							[P-1] VARSHA PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

6. MCRC 4726/2014	AJJU @ AZAD KHAN       	LOKESH KUMAR BHATNAGAR
							RITU RAJ BHATNAGAR[P-1] PRASANNA R. BHATNAGAR[P-1] 
							 TARUN KUSHWAH[P-1] VIJAY KUMAR NAGPAL[P-1] RAMKRI 
							SHNA SHASTRI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

7. MCRC 9640/2013	SHANKAR            	R.R. BHATNAGAR
							R.K. SHASTRI, RANJEET SEN/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION (CONNECT MCRC NO. 2864/2014 BEFORE HONBLE JUSTICE SHRI J.K. MAHESHWRAI)
(KI 
		NDLY ATTENTION C.O. DT. 02.05.2014- LIST AFTER VACATION)                      
con. MCRC 2864/2014	DEVILAL            	RITU RAJ BHATNAGAR
							RAMKRISHNA SHASTRI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

8. MCRC 1480/2014	BHUPENDRASINGH        	VIVEK SINGH
							R.CHOUHAN,I.BANGASH,N.MANORE,R.YADAV/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

9. MCRC 1671/2014	CHAGANLAL           	SURAJ SHARMA
							PRAVIN KUMAR NEWALKAR[P-1] ANIL KUMAR YADUVANSHI[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (NOTE- REPEAT BAIL APPLICATION BEFORE HONBLE SHRI JUSTICE J.K		) AS PER C.O. DT. 13/05/2014, LIST AFTER ENSUING SUMMER VACATION..                      

10. MCRC 2059/2014	FAKIRCHAND @ NANALAL     	SHAILENDRA SINGH NAHAR
							MADHULIKA NAHAR[P-1] DHARMENDRA KEHARWAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI)                      

11. MCRC 2061/2014	SATYANARAYAN @ SATTU     	SHAILENDRA SINGH NAHAR
							MADHULIKA NAHAR[P-1] DHARMENDRA KEHARWAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (REPEAT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESWARI). .                      

12. MCRC 2166/2014	AMINA             	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] AJAY KUMAR SHUKLA[ 
							P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI]                      

13. MCRC 2209/2014	MUNSINGH           	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] ARCHANA MAHESHWARI[P-2] RU 
							PESH JONWAL[P-1] RUPESH JONWAL[P-2] NILESH PATEL[P 
							-1] NILESH PATEL[P-2] 
				Versus 
			RAJNISH            	ADVOCATE GENERAL
							PRASANNA PRASAD[R-1] ANIL KUSHWAH[R-1] NITIN VYAS[ 
							R-1] HIMANSHU THAKUR[R-1] 
		[FOR ADMISSION] (BEFORE HONBLE SHRI JUSTICE J.K.MAHESHWARI)                      

14. MCRC 2709/2014	MANOHARLAL          	SANJAY KUMAR SHARMA
							ANIL OJHA[P-1] GAURAV LAAD[P-1] ANUBHAV UPADHYAY[P 
							-1] AJAY KUMAR SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI) (CW)                      

15. MCRC 3144/2014	SHAMBHU            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL] (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 02.05.2014- LIST AFTER VACAT 
		ION)                      

16. MCRC 3155/2014	NUSHRAT RAZA         	AJAY KUMAR SHUKLA
							GAURAV LAAD[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

17. MCRC 3232/2014	KAMAL PATEL          	RUKMANI VERMA
							SHANNO SHAGUFTA KHAN[P-1] MANOJ KUAMR  VYAS[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

18. MCRC 3256/2014	VIJAY @ JADIYA        	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] NILESH MANORE[P-1] MOHAMMED IM 
							RAN KHAN[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL] (N/W)                      

19. MCRC 3292/2014	JAKIR HUSAIN         	PANDE KASHI PRASAD
							PANKAJ PANDE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

20. MCRC 3310/2014	RAKESH VERMA         	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

21. MCRC 3319/2014	DEEPAK            	NITIN SINGH BHATI
							NITIN SINGH BHATI[P-1] VIKAS BHATT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

22. MCRC 3382/2014	KHUNSINGH           	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH PATEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (UNDER SAME CRIME NO.)                      

23. MCRC 3401/2014	BHARAT YOGI          	ANITA JAIN
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

24. MCRC 3429/2014	IMRAN             	RAJESH SHRIVASTAVA
							RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

25. MCRC 3431/2014	SHUBHAM            	OMPRAKASH SOLANKI
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

26. MCRC 3458/2014	KAMAL SINGH          	AMIT SINGH SISODIA
							VIKAS YADAV[P-1] JITENDRA MANDLOI[P-1] 
				Versus 
			CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

27. MCRC 3468/2014	PAPPU SINGH          	HARISH CHANDRA TRIPATHI
							SHADAB KHAN[P-1] SANJAY KUMAR SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

28. MCRC 3488/2014	SHIVA @ SHIVNARAYAN      	AJAY BASWAN
							NEERAJ CHAUDHARY[P-1] GAFFAR MOHAMMAD[P-1] NEELIMA 
							 SISODIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

29. MCRC 3556/2014	MAJHALE @ PAPPU        	SURAJ SHARMA
							PRAVIN KUMAR NEWALKAR[P-1] ANIL KUMAR YADUVANSHI[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

30. MCRC 3567/2014	JITENDRA @ JEETU       	HIMANSHU THAKUR
							L. SUNANGO CHANDIRAMANI[P-1] ANOPAM CHOUHAN[P-1] S 
							HAILENDRA KUMAR MEHRA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] UNDER THE SAME CRIME NO.16/2013 HEARD BY HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWA 
		RI                      

31. MCRC 3575/2014	LAXMINARAYAN CHOUBE      	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] UNDER THE SAME CRIME NO. 483/2013 HEARD BY HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESH 
		WARI                      

32. MCRC 3580/2014	GOVIND            	ASHOK KUMAR VERMA
							JINENDRA KUMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](UNDER SAME CRIME NO. 153/2013 HEARD BY HONBLE SHRI JUSTICE J.K. MAHESHWARI 
		)                      

33. MCRC 3705/2014	VIKRAM            	MANISH KUMAR SHARMA
							SHARMILA SHARMA[P-1] HITESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

34. MCRC 3718/2014	DEMLA             	MANISH KUMAR SHARMA
							SHARMILA SHARMA[P-1] HITESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

35. MCRC 3737/2014	MAHENDRA           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

36. MCRC 3865/2014	RAMPAL            	HIMANSHU THAKUR
							L. SUNANGO CHANDIRAMANI[P-1] ANOPAM CHOUHAN[P-1] S 
							HAILENDRA KUMAR MEHRA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.216/20
12.WAS HEARD 
		BY HON. JUSTICE SHRI J.K. MAHESHWARI                      

37. MCRC 3869/2014	KASHIRAM           	GAURAV LAAD
							AJAY KUMAR SHUKLA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 271/12 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI J. K. MAHESHWARI                      

38. MCRC 4254/2014	ARUN             	MANOJ BINIWALLE
							RAGHVENDRA SINGH RAGHUVANSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND IA 4844/2014 FOR HEARING DURING VACATION]                      

39. MCRC 4354/2014	DEVSINGH           	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH PATEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO.22/13 WAS HEARD BY HON. 
		JUSTICE SHRI J.K. MAHESHWARI                      

40. MCRC 4414/2014	KHADAK SINGH         	KAUSHAL SISODIYA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 22/2013 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI J.K. MAHESHWARI                      

41. MCRC 4517/2014	MOHAN             	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

42. MCRC 4524/2014	SANTOSH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] [SUBSEQUENT BAIL]                      

43. MCRC 4724/2014	FEMIDA            	ANAND SONI
							SHRADDHA DIXIT[P-1] DHARM NARAYAN JOSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 523/2013 WAS HEARD BY H 
		ON. JUSTICE SHRI J.K. MAHESHWARI                      

44. MCRC 4728/2014	SMT. MAYABAI         	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R 
							.N.21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

45. MCRC 4742/2014	MAHESH BAGRI         	HIMANSHU THAKUR
							L. SUNANGO CHANDIRAMANI[P-1] SHAILENDRA KUMAR MEHR 
							A[P-1] SANTOSH SOLANKI[P-1] ANOPAM CHOUHAN[P-1] BA 
							BAR KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

46. MCRC 4828/2014	SURAJ             	SITA RAM SARAF
							VINAY SARAF[P-1] RIZWAN KHAN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

47. MCRC 4861/2014	SANJAY            	SUNIL GUPTA
							DINESH KUMAR RATHORE[P-1] 
				Versus 
			GAURAV @ CHOTU        	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[SUSPENSION OF SENTENCE U/S 389,397 Cr.P.C. AND OTHERS]*
          

48. CRA 796/2013	CHOTA @ PAWAN         	RITURAJ R.BHATNAGAR
							RAMKRISHAN SHASHTRI,P.R.BHATNAGAR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR IA. 322/14 (FLAG- A) FOR 2ND SUSPENSION OF SENTENCE OF SOLE A/A. (+LCR)            
*[ORDERS]*
          

49. SA 727/2004	RAMCHANDRA          	JB.DAVE,NILESH DAVE,MANOJ BHOPTE,SK.JAIN,
							J.GIRI,HL.SONI/ 
				Versus 
			HARISHANKAR          	C.B.PATNE,R.TIWARI,LP SHRIVASTAVA,GP TAWARE
							
		FINAL DISPOSAL IN MOTION HEARING STAGE                      

50. SA 638/2008	SUNDARLAL THRU.SARPASTA    	SK.PAWNEKAR,M.RAVINDRAN,ML.JAIN,K.KAUSHAL,
							V.GUPTA/ 
				Versus 
			CHAMPABAI & ORS.       	
							
		FOR ORDERS ON THE POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE.                      

51. FA 309/2012	THE AIRPORT AUTHORITY OF INDIA	NISHEET WISHARD
							LOKESH MEHTA,M.GADKAR,AMIT SINGH CHOUHAN/ 
				Versus 
			DECD.GANPAT THROUGH LRS.SIDDHA	A.G.
							SANDEEP KOCHATTA, VISHAL LASHKARI, RC PATIDAR 
		FOR ADMISSION AND FOR ORDERS ON IN NO. 7219/2012 [FLAG-A] U/S 151 CPC [FIXED DATE]                      
con. FA 11/2012	AIRPORT AUTHORITY THRU: DIRECT	VINAY ZELAWAT,
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR/ 
				Versus 
			SIDDHNATH & 3 ORS.      	SANDEEP KOCHATTA,RC PATIDAR,V LASHKARI
							
		FOR REFERENCE                      
con. FA 14/2012	AIRPORT AUTHORITY THRU: DIRECT	VINAY ZELAWAT,
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR/ 
				Versus 
			RADHESHYAM & 4 ORS.      	SANDEEP KOCHATTA
							
		FOR REFERENCE                      
con. FA 15/2012	AIRPORT AUTHORITY THRU: DIRECT	VINAY ZELAWAT,
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR/ 
				Versus 
			SIDDHNATH & 5 ORS.      	SANDEEP KOCHATTA,RC PATIDAR,V LASHKARI
							
		FOR REFERENCE                      
con. FA 16/2012	AIRPORT AUTHORITY THRU: DIRECT	VINAY ZELAWAT,
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR/ 
				Versus 
			MAKBOOL & ANOTHER       	SANDEEP KOCHATTA, RC, PATIDAR, VISHAL LASHKARI
							
		FOR REFERENCE                      
con. FA 86/2012	DIRECTOR AIRPORT AUTHORITY  	VINAY ZELAWAT
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR,GS.CHAUHAN, R.MAL 
							PANI/ 
				Versus 
			SMT.SOURAM BAI AND ANR.    	A.G.
							SR KOCHATTA, RC PATIDAR 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 87/2012	DIRECTOR AIRPORT AUTHORITY  	VINAY ZELAWAT
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR,GS.CHAUHAN, R.MAL 
							PANI/ 
				Versus 
			OMPRAKASH AND ANR.      	A.G.
							SANDEEP KOCHATTA,RC PATIDAR,V LASHKARI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 88/2012	DIRECTOR AIRPORT AUTHORITY  	VINAY ZELAWAT
							ANENDRA SINGH PARIHAR,A.TUGNAWAT, GS. CHAUHAN/ 
				Versus 
			OMPRAKASH AND ANR.      	A.G.
							SANDEEP KOCHATTA,RC PATIDAR,V LASHKARI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 90/2012	DIRECTOR AIRPORT AUTHORITY  	VINAY ZELAWAT
							A.TUGNAWAT,ANENDRA SINGH PARIHAR,GS.CHAUHAN/ 
				Versus 
			RAHMAT ALI AMD 3 ORS.     	A.G.
							
		FOR REFERENCE                      
con. FA 116/2012	RADHESHYAM AND 3 ORS.     	SANDEEP KOCHATTA
							RC.PATIDAR/ 
				Versus 
			CHIEF OFFICER,AIRPORT AUTHORIT	A.G.
							VINAY ZELAWAT,A TUGNAWAT,AS PARIHAR,GS CHOUHAN, RO 
							MIL MALPANI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 117/2012	MAQBUL            	SANDEEP KOCHATTA
							RC.PATIDAR,V.LASHKARI/ 
				Versus 
			CHIEF OFFICER,AIRPORT AUTHORIT	A.G.
							VINAY ZELAWAT,A TUGNAWAT,AS PARIHAR,GS CHOUHAN, RO 
							MIL MALPANI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 118/2012	MAQBUL            	SANDEEP KOCHATTA
							V.LASHKARI/ 
				Versus 
			CHIEF OFFICER,AIRPORT AUTHORIT	A.G.
							VINAY ZELAWAT,A TUGNAWAT,AS PARIHAR,GS CHOUHAN, RO 
							MIL MALPANI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 119/2012	RADHESHYAM AND 3 ORS.     	SANDEEP KOCHATTA
							RC.PATIDAR,V.LASHKARI/ 
				Versus 
			CHIEF OFFICER,AIRPORT AUTHORIT	A.G.
							VINAY ZELAWAT,A TUGNAWAT,AS PARIHAR,GS CHOUHAN, RO 
							MIL MALPANI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 123/2012	SIDDHNATH AND 4 ORS.     	SANDEEP KOCHATTA
							RC,PATIDAR,V.LASHKARI/ 
				Versus 
			CHIEF OFFICER,AIRPORT AUTHORIT	A.G.
							VINAY ZELAWAT,A TUGNAWAT,AS PARIHAR,GS CHOUHAN, RO 
							MIL MALPANI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 124/2012	SIDDHNATH AND 2 ORS.     	SANDEEP KOCHATTA,
							RC.PATIDAR,V.LASHKARI/ 
				Versus 
			AIRPORT AUTHORITY INDORE AND A	VINAY ZELAWAT,A TUGNAWAT,AS PARIHAR,GS CHOUHAN,
							ROMIL MALPANI 
		FOR REFERENCE                      
con. FA 310/2012	THE AIRPORT AUTHORITY OF INDIA	NISHEET WISHARD
							LOKESH MEHTA,M.GADKAR,AMIT SINGH CHOUHAN/ 
				Versus 
			DECD.MANGILAL THROUGH LRS.GHAN	A.G.
							SANDEEP KOCHATTA, VISHAL LASHKARI, RC PATIDAR 
		NECESSARY ACTION OF R.NO.2 [DEAD]                      
con. FA 853/2012	RAMESHWAR           	SANDEEP KOCHATTA
							
				Versus 
			EXECUTIVE ENGINEER STATE OF M.	A.G.
							LADDU LAL SHARMA[R-1] 
		FOR I.A. 7231/12 U/S 5 LIMITATION ACT. (C.O.DT 12-03-2014 )                      

52. FA 105/2013	SMT. SARLABAI         	G.K. PATIDAR
							
				Versus 
			DINESH AND 3 ORS.       	MAMTA SHANDILYA,NS TOMAR
							
		FOR ORDERS ON I.A. 1285/2014 I.R. F/D                      

53. CRA 765/2013	DHARMENDRA @ NAND KISHOR   	BHAGWANSINGH
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							(COMPLAINANT)BALENDU DWIVEDI,MANISH GADKAR 
		FOR IA. 1238/14 (FLAG- A) FOR CANCELLATION OF SUSPENSION ORDER OF JAIL SENTENCE, ALONG WIT 
		H REPLY (+LCR).                      

54. FA 920/2013	LAND ACQUISITION OFFICER STATE	A.G.
							
				Versus 
			ONKAR AND 2 ORS.       	
							
		FOR ORDERS ON I.A.NO.4646/14 FOR AMENDMENT.                      

55. WP 12323/2013	DHYAN SINGH NIGWAL      	ARVIND GOKHALE
							J.S.MANDLOI, ARVIND GOKHALE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ORDERS IN DEFAULT OF P.F. FOR R-4 BY R.A.D.AS WELL AS ORDINARY MODE                      

56. MCRC 3720/2014	KHEEMA            	ASHISH GUPTA
							ANOPAM CHOUHAN[P-1] PANKAJ KHANDELWAL[P-1] HARSHVA 
							RDHAN PATHAK[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER TRIAL COURT ORDER PASSED IN BAIL APPLICATION NO. 356/13 NOT FILED.                      

57. MCRC 3784/2014	GHANSHYAM DAS         	PADMAKAR SHUKLA
							RAJENDRA KUMAR GONDALE[P-1] MANOHAR SINGH CHOUHAN 
							[P-1] VARSHA PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)CAUSE-TITLE DETAILS OF IMPUGNED ORDER WRONG MENTION IN CAUSE TITLE.                      

58. MCRC 3794/2014	RAMESH            	AKHILESH KUMAR SAXENA
							NEERAJ SAXENA[P-1] NEERAJ SAXENA[P-2] SHELENDRA SI 
							NGH PARMAR[P-1] SHELENDRA SINGH PARMAR[P-2] AKHILE 
							SH KUMAR SAXENA[P-1] AKHILESH KUMAR SAXENA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)OTHER DETAILS OF IMPUGNED ORDER WRONG MENTION (2)OTHER SECOND BAIL APPLICATION WRONG 
		MENTION, THIS IS THIRD BAIL APPLICATION. (3)CERTIFIED COPY OF MCRC NO. 7393/13 NOT FILED 
		.                      

59. WP 4077/2014	PRAKASH CHAND AGRAWAL     	(DR.) MANOHAR LAL DALAL
							ROHIT GUPTA[P-1] LOKENDRA JOSHI[P-1] AMAR NATH YAD 
							AV[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		FOR ADM AND IR                      

60. WP 4092/2014	R.C. JALL PUBLIC CHARITY TRUST	SUBODH ABHYANKAR
							NEELAM KOKJE[P-1] NILESH JOSHI[P-1] JITENDRA JHALA 
							[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION I	
							
		FOR INDEFAULT OF 8 DAYS LATE PAYMENT OF PF                      

61. MCRC 4527/2014	RAJESH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[ ORDERS ON IA NO.4961/2014-EXEMPTION FROM CC]                      

62. MCRC 4616/2014	NARAYAN SINGH         	SANTOSH KUMAR  MEENA
							INAMULLA SHEIKH[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)NOT MENTION AVERMENT WHETHER ANY BAIL APPLICATION IS PENDING OF ALREADY DISPOSED OFF JU 
		ST BELOW THE HEADING OF THE BAIL APPLICATION(AS PER NEW AMENDMENT DT 13/09/13)            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

63. SA 771/2009	SMT.SHIV KANTA BAI      	RAHUL A.SETHI,KISHOR JAIN,SS.SHARMA,H.JOSHI/
							
				Versus 
			SHANKAR LAL SHARMA      	AJAY BAGADIYA,AJAY MISHRA,GAJENDRA SINGH
							
		FOR ORDERS ON IA 6767/2011 (FLAG-A) U/O 22 RULE 4 R.W. SEC. 151 CPC.& I.A.5778/2013 FOR OR 
		DERS FL -A1 WITH RECORD                      

64. RP 424/2012	CHATARSINGH          	J.B. MEHTA
							DD.VERMA,KAPIL MAHANT/ 
				Versus 
			SANJAY AND 2 ORS.       	SHRI V.P.KHARE
							
		FOR ADM. + MA 3559/07                      

65. SA 403/2013	AMBARAM AND 4 OTHERS     	GAURAV K. VERMA
							MAMTA SHANDILYA, N.S.TOMAR/ 
				Versus 
			GHASIRAM AND 2 OTHERS     	
							
		FOR ADMISSION.                      

66. FA 1131/2013	HEMRAJ SINGH         	H.Y. MEHTA
							S.H. MEHTA, VIRENDRA JAT/ 
				Versus 
			DILIP SINGH AND 3 ORS.    	AG
							
		ADMISSION F.D.                      

67. WP 10981/2013	NARAYAN GARG         	JYOTI TIWARI
							MAHESH SHARMA,NEHA SINGH/ 
				Versus 
			DISTRICT COLLECTOR STATE OF M.	A.G.
							
		FOR ADMISSION (F/D)                      

68. WP 13750/2013	ASHARAM            	MUKESH TARE
							AJAY JAIN, SHYAM PATIDAR/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION                      

69. WP 14203/2013	MOHANLAL SHARMA        	MANOJ MANAV
							DHARMENDRA KEHARWAR, S S PANDEY, NAVNEET KISHORE, 
							DINESH CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION (F/D)                      

70. WP 1067/2014	JEEVAN BHIDORE        	D.K. CHHABRA
							SUDHANSHU V. VYAS, DHARMENDRA JAIN, MS. ANAMIKA SA 
							NGER, MS. SHARDDHA SINGH/ 
				Versus 
			INSPECTOR GENERAL OF POLICE ST	A.G.
							LOKESH KUMAR BHATNAGAR[R-3] RITU RAJ BHATNAGAR[R-3 
							] PRASANNA R. BHATNAGAR[R-3] TARUN KUSHWAH[R-3] VI 
							JAY KUMAR NAGPAL[R-3] RAMKRISHNA SHASTRI[R-3] VINI 
							TA PHAYE[R-1] 
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R. AND IA 1253/2014 FOR TAKING DOCUMENTS ON RECORD.(FD)                      

71. WP 2380/2014	DR. NATWARLAL GUPTA      	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

72. WP 2792/2014	SHANKAR            	ASHISH GUPTA
							ANOPAM CHOUHAN[P-2] SARIKA ATHALE[P-2] HARSHVARDHA 
							N PATHAK[P-2] 
				Versus 
			RAM NARAYAN          	
							
		FOR ADM 
FOR STAY APPLICATION ON IA 2088/2014                      

73. WP 3251/2014	SMT. DEVLIBAI         	PANDE KASHI PRASAD
							PANKAJ PANDE[P-5] 
				Versus 
			KISHANLAL           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2466/2014-STAY APPLICATION] (F.D.)                      

74. WP 3805/2014	RAJESH JOSHI         	VANDANA KASREKAR
							SUMEET SAMVATSAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.] FD                      

75. WP 3926/2014	NAGENDRA           	PRATEEK MAHESHWARI
							HIMANSHU THAKUR[P-1] KAMAL NAYAN AIREN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	0
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.](F.D.)                      

76. WP 4166/2014	MAHESH            	MOEED ALI BOHRA
							MURTUZA BOHRA[P-1] PANKAJ KHANDELWAL[P-1] 
				Versus 
			DURGA BAI           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3427/2014-STAY APPLICATION](F.D.)                      

77. WP 4275/2014	RAMESHWAR           	NIDHI BOHARA
							SUDARSHAN JOSHI[P-6] JITENDRA SADHWANI[P-6] ANITA 
							PATHAK[P-6] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

78. WP 4475/2014	SHAILENDRA SINGH       	SAMEER ANANT ATHAWALE
							SOFIYA KHAN[P-1] SOFIYA KHAN[P-2] SOFIYA KHAN[P-3] 
							 SOFIYA KHAN[P-4] 
				Versus 
			SMT.LINSI           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3606/2014-AD-INTERIM WRIT]FD                      

79. WP 4568/2014	VINITA MASIH         	MANOJ MANAV
							DINESH KUMAR CHOUHAN[P-1] NAVNEET KISHORE VERMA[P- 
							1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

80. WP 6817/2009	SMT.ASHA           	SUDARSHAN JOSHI,N.VAJPAYEE,GR.PUROHIT,
							RUCHI BHARDA/ VIKAU P SARAF, PARESH V SARAF RS VER 
							MA S GEHLOT 
				Versus 
			STATE OF M.P. & ORS.     	AG.,A.NIMGAONKAR,INTERVEN-ARUJ ARORA,
							YASHPAL RATHORE,SANJAY PATHAK,R KUMAR. A MAHESWARI 
							 AJAY MISHRA,GAJENDRA S CHOUHAN,DHARMENDRA JAIN, S 
							UDHANSHU VYAS, 
		FOR ORDERS ON ADMISSION (F/D)                      

81. WP 5252/2010	MADHU             	MISS VANDANA KASREKAR
							
				Versus 
			SECRETARY THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							VIVEK PATWA GA AP POLEKAR, ANIL SOLANKI, VIJAY NAG 
							PAL (INTERVENER) VIVEK DALAL,SMT. A DALAL,R GUPTA, 
							 L JOSHI,A SHRIVASTAVA,A TATKE JAIDEEP SINGH 
		FOR ADM. AND ORDERS ON I.A. NO. 2834/2012 (FLAG-A) AND ORDERS ON I.A. NO. 4131/2010 (FLAG- 
		A-1)  FOR ORDER (+WP NO.5253/10 AND 5239/10) (F.D.)                      
con. WP 5239/2010	DILIP             	V.KASREKAR,
							
				Versus 
			SECRETARY THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							ASHUTOSH NIMGAONKAR,S.SHIMPI,HARSHLATA SONI, VIVEK 
							 PATWA GA AP POLEKAR, ANIL SOLANKI, VIJAY NAGPAL ( 
							INTERVENER) MANOHAR DALAL, VIVEK DALAL AMIT TATKE 
							ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, ARTI SHRIVASTAVA RAHU 
							L A SETHI, KISHOR JAIN, HARISH JOSHI, KAMAL AIREN, 
							 RISHABH A SETHI, JAIDEEP SINGH 
		FOR ADM. AND ORDERS ON I.A. NO. 3381/2012 FOR ORDERS. & IA 4134/13 FOR TAKEN ON RECORD.[FW 
		]                      
con. WP 5253/2010	PRIYA             	V.KASREKAR,SUMIT SAMVATSAR/
							
				Versus 
			SECRETARY THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							VIVEK PATWA GA AP POLEKAR, ANIL SOLANKI, VIJAY NAG 
							PAL (INTERVENER) MANOHAR DALAL, VIVEK DALAL AMIT T 
							ATKE ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, ARTI SHRIVASTAVA 
							 RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, HARISH JOSHI, KAMAL A 
							IREN, RISHABH A SETHI, JAIDEEP SINGH 
		FOR ADM. AND ORDERS ON I.A. NO. 3379/2012 (FLAG-A) AND ORDERS ON I.A. NO. 4130/2012 (FLAG 
		A-1) FOR ORDER (+WP 5252/10))                      

82. WP 14608/2010	RAMESHCHANDRA         	AVINASH YADAV,O.P.SOLANKI,MANISH YADAV/
							
				Versus 
			CHIEF MUNICIPAL OFFICER KHARGO	GL.KUMAWAT,LR.BHATNAGER.RR.BHATNAGER,
							PR.BHATNAGER,T.KUSHWAH,MR.SENGAR, 
		FOR ADM. AND ORDERS ON I.R. (FD).                      

83. WP 6061/2011	MANGILAL           	GS.PATWARDHAN
							RACHANA DUBEY,PS. PATWARDHAN/ 
				Versus 
			SECRETARY THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							VINITA PHAYE GA 
		FOR ADM AND IA 801/2014 FOR TAKING DOCUMENTS ON RECORD.                      

84. WP 8027/2011	PROPRIETOR M/S RAVI INDUSTRIES	GS.YADAV
							MAKBUL MANSURI,JITENDTRA VERMA, SAPNESH H.JAIN, AA 
							DITYA M.GARG,VIJESH DUBE, R.YADAV,/ 
				Versus 
			DISTT. AYURVED OFFICER THE STA	A.G.
							R.C.SINGHAL,VIPIN BHANDARI,V.K.VYAS M RAVINDRAN GA 
							 CR KARNIK GA 
		FOR ADM.                      

85. WP 8209/2011	MURLIDHAR RAWAL        	ANUJ BHARGAVA
							JITENDRA VERMA,SAPNESH JAIN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							VINITA PHAYE GA 
		FOR ADMISSION (F/D)                      

86. WP 89/2012	CHANDRAKALA AND 15 ORS.    	DHARMENDRA CHELAWAT,
							SANDEEP CHOUDHARY/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							MUKESH PARWAL GA 
		ADM.& I.R.                      
con. WP 8949/2011	ANANT VIKRAM PANWAR      	DHARMENDRA CHELAWAT,
							SANDEEP CHOUDHARY/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							MUKESH PARWAL GA 
		FOR ADMISSION (M/M)                      

87. SA 446/2012	SMT.LAXMIBAI         	VISHAL BAHETI
							VAIBHAV BHAGWAT,PRAKASH SHRIVAS,PRAKASH NIKADE/ 
				Versus 
			KAILASHCHAND         	RS CHANDRAWADE,RR CHANDRAWADE
							
		FOR ADM. & IA 5228/2012 (FLAG-A) FOR STAY.                      

88. WP 10307/2012	PRIYESH            	M.I. KHAN
							SUBHASH H.SEN,SHAKIL AHMAD KHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR [FOR ORDER] ON IA 6737/2013                      

89. WP 12073/2012	DR. PRAKASH CHANDRA SHARMA  	G.S. PATWARDHAN
							AJAY LONKAR, VINAY S. PATWARDHAN, PRATEEK PATWARDH 
							AN/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND 2 ORS.   	A.G.
							BL YADAV GA 
		FOR ADMISSION (F/D)                      

90. SA 82/2013	MOHANLAL           	V.A. KATKANI
							PANKJA V. KATKANI, V.K. VYAS/ 
				Versus 
			RAMESH AND ANR.        	V A KATKANI, PANKAJ KATKANI, V K VYAS
							
		FOR ADMISSION AND IA NO 3180/2013 FOR LARS                      

91. WP 1355/2013	SMT. SEEMA          	RAHUL A. SETHI
							KISHOR JAIN,H. JOSHI,KAMAL AIREN,RISHABH A.SETHI/ 
							PRASANT UPADHYAY/ 
				Versus 
			STATE BANK OF INDIA      	RC SINHAL
							
		FOR ADM. AND I.R.                      

92. WP 4029/2013	REKHA             	PUSHYAMITRA BHARGAV
							HEMLATA BHARGAV,AKSHAT PAHADIYA/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							RAJAT RAGHUWANSHI, ARPIT OSWAL, ROMIL MALPANI 
		FOR ADMISSION (FD)                      

93. WP 5518/2013	ANISA BEE           	ABHISHEK TUGNAWAT
							KARMANDRI SHARMA/ 
				Versus 
			PRAHLAD AND 2 ORS.      	LALIT SONI
							MANGESH BHACHAWAT[R-1] MANGESH BHACHAWAT[R-2] SIDD 
							HARTH JAIN[R-1] SIDDHARTH JAIN[R-2] 
		FOR ADMISSION + I.A.NO. 2845/13 (FLAG-A) FOR STAY.(FD)                      
con. WP 5448/2013	ANISA BEE           	ABHISHEK TUGNAWAT
							KARMANDRI SHARMA/ 
				Versus 
			RUGHNATH AND 4 ORS.      	LALIT SONI
							RAMESH VERMA MANGESH BHACHAWAT[R-1] MANGESH BHACHA 
							WAT[R-2] MANGESH BHACHAWAT[R-3] MANGESH BHACHAWAT[ 
							R-4] SIDDHARTH JAIN[R-1] SIDDHARTH JAIN[R-2] SIDDH 
							ARTH JAIN[R-3] SIDDHARTH JAIN[R-4] 
		FOR ADMISSION & ON I.A.NO. 2822/213 (FLAG-A) FOR STAY.                      

94. WP 5968/2013	RAM SUMER MOURYA       	C.B. PATNE
							L.C. PATNE, NEERAJA L.C. PATNE, R.K. PANDAGRE/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 4 	A.G.
							
		FOR ADMISSION (FD)                      

95. WP 6399/2013	RADHESHYAM          	ARVIND SHARMA
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] VINITA PHAYE[R 
							-3] VINITA PHAYE[R-4] VINITA PHAYE[R-5] 
		FOR ADMISSION & I.R.(FD)                      

96. WP 8462/2013	MANAGING DIRECTOR M.P. STATE A	DHARMENDRA M. SHARMA
							
				Versus 
			DEPUTY LABOUR COMMISSIONER AND	MUDITA GUPTA, MUKESH KUMAWAT
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] 
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R. (FD)                      

97. WP 10084/2013	RAJESH            	SUBHASH UPADHYAYA
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] VINITA PHAYE[R 
							-3] VINITA PHAYE[R-4] 
		FOR ADMISSION (F.D.)                      

98. WP 10555/2013	RAFIK MOHAMMAD QURESHI    	J.B. PATWARI
							V.K.PATWARI,SHASHANK PATWARI/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION (F/D)                      

99. WP 11011/2013	KU. AAYUSHA          	UMESH GAJANKUSH
							AMIT THAKKAR/ 
				Versus 
			SECRETARY M.P. PUBLIC SERVICE 	VP KHARE
							
		FOR ADMISSION AND I.R. (F.D.)                      

100. WP 12611/2013	SUBHASH KUMAR PATIDAR     	A.K.SARASWAT
							NS.TOMAR,MANOJ SAXENA,GAURAV K.VERMA,MAMTA SHANDIL 
							YA/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] 
		ADM AND 
FOR [FOR INTERIM RELEIF] ON IA 564/2014 
FOR [FOR ORDER] ON IA 646/2014                      

101. WP 13413/2013	SURESHCHANDRA VYAS      	R.K. MANGAL
							PANKAJ SOHANI, K.PATHAK/ 
				Versus 
			RAMPRASAD AND 4 ORS.     	
							MANGI LAL SHRAMA[R-1] MANGI LAL SHRAMA[R-3] ANAND 
							SINGH BAHRAWAT[R-2] NAMRATASHREE JAIN[R-2] MANISH 
							 BAHRAWAT[R-2] PUSHPA RANI[R-2] 
		FOR ADMN.(FD)                      

102. WP 14030/2013	RAMESHWAR DAYAL SHARMA    	MANOJ MANAV
							DHARMENDRA KEHARWAR, S S PANDEY, NAVNEET KISHORE, 
							DINESH K. CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] 
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R.                      

103. WP 92/2014	TARUN MALKAPURKAR THRU. POWER 	ROHIT MANGAL
							PANKAJ SOHANI,K.PATHAK/ 
				Versus 
			JITENDRA AGRAWAL AND 6 ORS.  	
							
		FOR ADMISSION (FD)                      

104. WP 272/2014	NIRMAL KUMAR MISHRA      	K.K. KAUSHAL
							RAVINDRA KAUSHAL/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 3 	A.G.
							
		FOR ADMISSION + I.R.                      

105. WP 1225/2014	KAMLA MANGHNANI AND ANR.   	AJAY BAGADIYA
							AJAY MISHRA, GAJENDRA SINGH, DHARMENDRA JAIN/ 
				Versus 
			COMMISSIONER INDORE MUNICIPAL 	
							(Dr.) MANOHAR LAL DALAL[OBJ] VIVEK DALAL[OBJ] ABHA 
							 DALAL[OBJ] ROHIT GUPTA[OBJ] LOKENDRA JOSHI[OBJ] A 
							MIT TATKE[OBJ] ARTI SHRIVASTAVA[OBJ] ANKUR SHRIVAS 
							TAVA[OBJ] BHUWAN DESHMUKH[R-1] BHUWAN DESHMUKH[R-2 
							] RAMPAL UIKEY[R-1] RAMPAL UIKEY[R-2] 
		FOR ADMISSION AND I.A.NO. 1854/2014 (FLAG-A) FOR ORDERS (FD)                      

106. WP 1320/2014	BHASKAR VINCHURKAR      	BRAJENDRA KUMAR MISHRA
							AMIT BHATIA, YASVANT PAGARE,ANIL JAT/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-6] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.](F.D.) 
FOR [FOR VACATION THE STAY] ON IA 3144/2014                      

107. WP 1370/2014	SMT.SUNITA          	DEEPAK BOURASI
							M.D.PATEL/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](FD)                      

108. WP 1653/2014	ARJUN SINGH          	ROHIT KUMAR MANGAL
							PANKAJ SOHNI,SHRAVAN KUMAR SHARMA,KOUSTUBH PATHAK, 
							 RISHIRAJ SAXENA/ 
				Versus 
			DHEERAJ KUMAR         	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.1072/2014-STAY APPLICATION]                      

109. WP 1809/2014	BHERULAL           	RAM LAL PATIDAR
							VISHAL PATIDAR[P-1] VISHAL PATIDAR[P-2] VISHAL PAT 
							IDAR[P-3] VISHAL PATIDAR[P-4] VISHAL PATIDAR[P-5] 
							VISHAL PATIDAR[P-6] VISHAL PATIDAR[P-7] VISHAL PAT 
							IDAR[P-8] VISHAL PATIDAR[P-9] 
				Versus 
			BULAKIBAI           	
							VINAY KUMAR ZELAWAT[R-1] VINAY KUMAR ZELAWAT[R-2] 
							ANENDRA SINGH PARIHAR[R-1] ANENDRA SINGH PARIHAR 
							[R-2] GAURAV SINGH CHAUHAN[R-1] GAURAV SINGH CHA 
							UHAN[R-2] ROMIL MALPANI[R-1] ROMIL MALPANI[R-2] PR 
							ATYUSH MISHRA[R-1] PRATYUSH MISHRA[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.1286/2014-STAY APPLICATION] (FD)                      

110. WP 1850/2014	SHANKARLAL VISHWAKARMA    	PRASANNA J.MEHTA
							JITENDRA BOHARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] 
		[FOR ADMISSION] (FD).                      

111. WP 2057/2014	PRAHALAD TRIVEDI       	KHEN CHAND RAIKWAR
							PANDE KASHI PRASAD[P-1] SHANKAR LALWANI[P-1] JITEN 
							DRA BOHARE[P-1] ROHIT RAIKWAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							GIRISH PATWARDHAN[R-1] GIRISH PATWARDHAN[R-2] GIRI 
							SH PATWARDHAN[R-3] KIRTI PATWARDHAN[R-1] KIRTI PAT 
							WARDHAN[R-2] KIRTI PATWARDHAN[R-3] PRATEEK PATWARD 
							HAN[R-1] PRATEEK PATWARDHAN[R-2] PRATEEK PATWARDHA 
							N[R-3] 
		( FOR HOLDING THE SERVICE GOOD OF R-TO R-3 U/O 5 RULE 9(V) OF C.P.C.AND ALSO FOR ADMISSION 
		 AND I.R.]                      

112. WP 2212/2014	SANTOSH BHARTI        	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.                      

113. WP 2377/2014	SMT. AMITA          	GAURAV KUMAR VERMA
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] MAMTA SHANDILYA[P-1] NE 
							ERAJ TRIVEDI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

114. WP 2385/2014	DR. ASGAR ALI ADIL      	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

115. WP 2469/2014	BRAJESH KUMAR SHARMA     	BALDEEP SINGH GANDHI
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (FD).                      

116. WP 2553/2014	VALLABH PRASAD        	ARVIND KUMAR SHARMA
							SAYYED ISRAR HUSSAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION (F/D)                      

117. WP 2561/2014	RAMGIR GOSWAMI        	RAJENDRA TIWARI
							PRITI TIWARI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							YASH PAL RATHORE[R-3] ARCHANA MAHESHWARI[R-3] NILE 
							SH PATEL[R-3] 
		[FOR ADMISSION AND I.R. (F/D)                      

118. WP 2661/2014	MANOJ             	DATTATRAY KALE
							HARSHAD WADNERKAR[P-1] KAILASH CHANDRA PATIDAR[P-1 
							] 
				Versus 
			MANGUBAI           	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (FD)                      

119. WP 2728/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	VIVEK PATWA
							ROMESH DAVE[P-2] VALMIK SAKARGAYEN[P-2] 
				Versus 
			MADUBAI            	
							
		[FOR HOLDING THE SERVICE GOOD OF R-1 U/O 5 RULE 15 OF C.P.C.                      

120. WP 2813/2014	LAXMAN            	VIJAY SHARMA
							RISHI TIWARI[P-1] 
				Versus 
			MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEV	
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] VINITA PHAYE[R 
							-3] VINITA PHAYE[R-4] VINITA PHAYE[R-5] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.](F.D.)                      

121. WP 3060/2014	M/S PARASRAMPURIA INTERNATIONA	GIRISH PATWARDHAN
							RACHANA ZAMINDAR[P-1] PRATEEK PATWARDHAN[P-1] KIRT 
							I PATWARDHAN[P-1] 
				Versus 
			SUGAN BAI           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2284/2014-STAY APPLICATION](FD)                      

122. WP 3075/2014	LOKESHWARI THRU. GUARDIAN FATH	AKSHAT PAHADIA
							MANOJ KUMAR LALWANI[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							YASH PAL RATHORE[INT] ARCHANA MAHESHWARI[INT] NILE 
							SH PATEL[INT] 
		[FOR ADMISSION](FD)                      

123. WP 3110/2014	MATHURALAL          	VISHAL SHARMA
							AVINASH YADAV[P-1] KAMLESH BHORHARI[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH            	
							
		[FOR ADMISSION] (FD).                      

124. WP 3206/2014	UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			VISHAL            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2442/2014-STAY APPLICATION (F/D)                      

125. WP 3222/2014	UJJIAN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			SHRAWAN SINGH         	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2455/2014-STAY APPLICATION (F/D)            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

126. WP 1859/2014	SHIVRAM            	RAM LAL PATIDAR
							VISHAL PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] FD            
*[COMMON ORDERS]*
          

701. RP 72/2010	KAILASHCHAND AND 03 ORS.   	JYOTI TIWARI,MILIND SHARMA,MAHESH PIPLODIYA/
							
				Versus 
			NARAYAN AND 02 ORS.      	
							
		FOR IND. OF SUPPLYING COPES OF I.A. 1333/2010 FOR NOTICES. +MA.2751/09(DECIDED)                      

702. RP 131/2010	UNITED INDIA INSURECE COMP.LTD	SUDHIR V. & R. DANDWATE,V.P.SINGH, M.NEGI/
							
				Versus 
			JERABAI AND 11 ORS.      	V.K. GANGWAL/
							
		IN DEF. OF FRESH PF FOR NA 8, 10, 11 AND 12 WITH CORRECT ADD.                      

703. RP 104/2013	JAYESH VYAS          	BHARAT SHARMA
							GAGAN PARASHAR/ 
				Versus 
			MS.PRITI AND 5 ORS.      	
							

		2.ADVANCE COPY NOT SUPPLIED TO COUNSEL FOR RESP. 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:13          
            SINGLE BENCH [ SB IV ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE S.C.SHARMA          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[PERSONAL APPEARANCE CASES]*
          

1. WP 3184/2014	SUNIL CHADHA         	RAJENDRA TIWARI
							PRITI TIWARI[P-1] 
				Versus 
			PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFA	ADVOCATE GENERAL
							MUKESH PARWAL[R-5] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.FD            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

2. MCRC 4223/2014	JITENDRA           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

3. MCRC 3775/2014	BAGDIRAM @ PRABHULAL     	ABHAY SARASWAT
							JITENDRA SISODIYA[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R.N. 
							21[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (F.D.)                      

4. MCRC 4634/2014	SAGARBAI           	VIRENDRA SHARMA
							JITENDRA SHARMA[P-1] MANOJ SAXENA   DAD R.N.21[ 
							P-1] RAVI KUMAR KELKAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]                      

5. MCRC 4867/2014	NARAYAN METHWAL        	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]            
*[ORDERS]*
          

6. MCC 790/2007	BHAGWAN SINGH DARBAR     	MI.KHAN,SH.SEN,SA.KHAN/
							
				Versus 
			SHRIRAM BARELA & ANR.     	
							
		FOR IA NO.10121/07 COND. OF DELAY +L.C.R.F.D.                      

7. MA 788/2012	SMT. ARCHNA BEVA AND 2 ANR.  	R.N. DAVE
							H.VAISHNAV,S.MAHANT,DINESH RATHORE/ 
				Versus 
			SHAKIR AND 3 ORS.       	CP SINGH,ARCHANA MAHESHWARI
							VIJAY SINGH CHOUHAN 
		.FOR REF.                      
con. MA 778/2012	MANAGER H.D.F.C.ERGO GENERAL I	CP.SINGH
							ARCHANA MAHESHWARI,YASHPAL RATHORE/ 
				Versus 
			SMT.ARCHANA GURJAR AND 5 ORS. 	RN DAVE, HEMANT VAISHNAV, DINESH RATHORE
							
		FOR 
FOR [FOR ORDERS] ON IA 3072/2014(L.C.R.NOT RECD.)                      

8. MCC 486/2013	DIVISIONAL MANAGER M.P. ROAD D	ANITA SHARMA
							KHEM RAJ SHARMA, AJAY GOME, TAYJAS SHARMA/ 
				Versus 
			SMT. SHARMILABIA       	
							MURLI DHAR ARYA[R-1] OM PRAKASH ARYA[R-1] PRAMOD K 
							UMAR ARYA[R-1] LOKESH ARYA[R-1] 
		FOR IA NO5336/13 COND. OF DELAY.+FA NO.273/11(D)                      

9. MA 1659/2013	SMT. PUNJIBAI         	SANJAY PATWA
							MANISH SUJAN JAIN, TARUN KUSHWAH, NITIN SUJAN JAIN 
							/ 
				Versus 
			PAPPU & ORS.         	PANKAJ JAIN, RAJENDRA KUMAR JAIN
							
		FOR ORDERS ON IA NO.5367/14 REVIEW/MODIFICATION OF THE ORDER DATED 25/03/2014 (COURT FEE P 
		AID ONLY 

2.1/2% 7500/- PAID DATED 16/06/2014)                      

10. MA 2156/2013	SMT. PARWATI         	N.G. BAHETI
							VISHAL BAHETI,VAIBHAV BHAGWAT/ 
				Versus 
			BHAGWANDAS AND 4 ORS.     	
							
		HUMDUST NOTICE THROUGH SERVED BY COUNSEL BUT AFFIDAVIT NOT FILED                      

11. WP 11700/2013	BANSHILAL AND 2 ORS.     	RAMLAL PATIDAR
							VISHAL PATIDAR/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 2 	A.G.
							
		FOR [EARLY HEARING] ON IA 3648/2014                      

12. RP 202/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			GOPAL             	
							
		[ ORDERS ON IA NO.5857/2014-CONDONATION OF DELAY AND ORDERS ON IA NO.5858/2014-STAY APPLIC 
		ATION]                      

13. WP 235/2014	BANSHI            	MANOJ MANAV
							S.S. PANDEY, DINESH KUMAR CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR [EARLY HEARING] ON IA 3184/2014 
FOR [AD INTERIM WRIT] ON IA 3157/2014                      

14. WP 258/2014	DINESH KANNOJ         	GIRISH PATWARDHAN
							
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. NARMAD	A.G.
							
		F.H. 
FOR [EARLY HEARING] ON IA 3695/2014                      
con. WP 254/2014	RAJESH MODI          	GIRISH PATWARDHAN
							
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. NARMAD	A.G.
							
		F.H.                      
con. WP 257/2014	DUSHYANT PATEL        	GIRISH PATWARDHAN
							AJAY LONKAR, VINAY S. PATWARDHAN, KIRTI PATWARDHAN 
							 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. NARMAD	A.G.
							
		FOR ADMISSION. *                      
con. WP 260/2014	SANJAY AMLATHE        	GIRISH PATWARDHAN
							AJAY LONKAR,VINAY S.PATWARDHAN,PRATEEK PATWARDHAN, 
							 KIRTI PATWARDHAN/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. NARMAD	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      
con. WP 261/2014	SUNIL SHRIVASTAVA       	GIRISH PATWARDHAN
							AJAY LONKAR,VINAY S.PATWARDHAN,PRATEEK PATWARDHAN, 
							 KIRTI PATWARDHAN/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND 2 ORS.   	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      

15. MCC 355/2014	SMT. GEETA BAI        	REKHA SHRIVASTAVA
							ABHIJEET DUBE[P-1] ABHIJEET DUBE[P-2] ABHIJEET DUB 
							E[P-3] ABHIJEET DUBE[P-4] AMIT DUBE[P-1] AMIT DUBE 
							[P-2] AMIT DUBE[P-3] AMIT DUBE[P-4] AVINASH THORAT 
							[P-1] AVINASH THORAT[P-2] AVINASH THORAT[P-3] AVIN 
							ASH THORAT[P-4] 
				Versus 
			VIRANDRA NAPIT        	
							
		[ ORDERS ON IA NO.5712/2014-FOR ORDER]                      

16. MA 377/2014	BHARAT            	NARENDRA SINGH RATHORE
							OM NARAYAN SINGH CHOUHAN[P-1] KISHORE SINGH YADAV[ 
							P-1] 
				Versus 
			SANJAY AND 2 ORS.       	
							
		.  
FOR [U/S 151 CPC] ON IA 4096/2014                      

17. MA 737/2014	KAVITA            	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] SUBODH CHAUDHRY[P-2] SUBODH C 
							HAUDHRY[P-3] SUBODH CHAUDHRY[P-4] 
				Versus 
			RAKESH            	
							
		(1)VAKALATNAMA /MEMO OF APPEARANCE VAKALATNAMA/POWER OF ATTORNEY DULY SIGNED BY ALL CONCER 
		NED NOT FILED (2)TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (3)COURT FEE RS. 10/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

18. MA 1347/2014	ARJUN             	MEHARBAN SINGH MANDLOI
							
				Versus 
			SANWALSINGH          	
							
		[ ORDERS ON IA NO.5701/2014-CONDONATION OF DELAY]                      

19. WP 4080/2014	VYANKAT KUMAR         	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL[P-1] LOKENDRA JOSHI[P-1] AMAR NATH YADA 
							V[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		FOR ADM AND IR                      

20. WP 4098/2014	VIRENDRA KUMAR GUPTA     	(DR.) MANOHAR LAL DALAL
							VIVEK DALAL[P-1] ABHA DALAL[P-1] ROHIT GUPTA[P-1] 
							LOKENDRA JOSHI[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADM AND IR            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

21. MA 176/2012	RAJESH AND 3 ORS.       	M.S. SOLANKI,
							KUSHSINGH SOLANKI/ 
				Versus 
			PREMCHAND AND 2 ORS.     	
							
		FOR ORDERS ON ADMISSION  ( F.D.ON 30/06/2014)                      

22. MA 380/2013	SMT.KRISHNABAI AND 3 ORS.   	DEEPAK RAWAL
							SANDEEP CHOUDHARY, DHARMENDRA CHELAWAT/ 
				Versus 
			BABLU AND 4 ORS.       	
							
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED
(2) INSUFFICIENT COURT FEES STAMPS ON PET.(RS.59975 
		/-) & ON I.O.(RS.10/-) & ON POWER (RS.20/-) 3. 
(3) MIS-JOINDER OF PARTIES(APPL NO..5 IN C 
		LAIM NOT MADE PARTY IN MA) (B.O.)F>D>                      

23. MA 1537/2013	KU. DIYA THRU. GUARDIAN SANJAY	SANJAY PATWA
							MANISH JAIN,TARUN KUSHWAH,R.P.JOSHI/ 
				Versus 
			VINAY KUMAR AND 2 ORS.    	
							
		FOR ORDERS ON ADMISSION .(F.D.01/04/2014)                      

24. WP 12316/2013	YASH MUNDRA          	LOKESH MEHTA
							MANISH GADKAR, A.S. CHOUHAN/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 2 	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      

25. WP 13755/2013	SHREEDHI DEVELOPERS PVT. LTD. 	R.C. MEHTA
							DR.HB.BARADIYA/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 2 	A.G.
							
		FOR ADM & IR                      

26. MCC 237/2014	BALARAM            	RAMESH CHANDRA NIHORE
							RAJESH YADAV[P-1] VINOD KUMAR SUNHARE[P-1] 
				Versus 
			SMT. KALABAI         	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

27. CONC 293/2014	DR.SMT.VIMLA SHUKLA      	JAGAN NATH PATWARI
							VIJAY KUMAR PATWARI[P-1] SHASHANK PATWARI[P-1] 
				Versus 
			V.S.NIRANJAN         	
							
		[FOR ADMISSION]F.D.                      

28. WP 444/2014	SUBHASHCHANDRA        	MUKESH TARE
							AJAY JAIN, SHYAM PATIDAR/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADM. DEFECT CURED.                      

29. MA 450/2014	ASHABAI TIWARI        	JAHANGIR M. POONEGAR
							FIROZ KHAN PATHAN[P-1] IRFAN HUSAIN[P-1] 
				Versus 
			RAJESH BAKSHI         	
							
		NOTICE,L.C.R. NOT RECD AS YET [FOR ADMISSION]                      

30. CONC 505/2014	RADHESHYAM          	MANISHA PARSAI
							SANGITA PARSAI[P-1] FAISAL KHAN[P-1] 
				Versus 
			SANJAY GOYAL         	
							
		[FOR ADMISSION]                      

31. MA 567/2014	SHAILANDRA          	AVINASH YADAV
							VISHAL SHARMA[P-1] CHANDRA PRAKASH PUROHIT[P-1] KA 
							MLESH BHORHARI[P-1] 
				Versus 
			IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE 	
							ANIL KUMAR TRIVEDI[R-2] ANIL KUMAR TRIVEDI[R-3] AN 
							IL KUMAR TRIVEDI[R-4] ANIL KUMAR TRIVEDI[R-5] HEMA 
							NT KUMAR KHODE[R-2] HEMANT KUMAR KHODE[R-3] HEMANT 
							 KUMAR KHODE[R-4] HEMANT KUMAR KHODE[R-5] ASHISH  
							CHOUBEY[R-2] ASHISH CHOUBEY[R-3] ASHISH CHOUBEY[ 
							R-4] ASHISH CHOUBEY[R-5] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2782/2014-STAY APPLICATION]                      

32. MA 1089/2014	GENDALAL           	ARPIT KUMAR OSWAL
							RAJAT RAGHUWANSHI[P-1] RAJAT RAGHUWANSHI[P-2] 
				Versus 
			CHAGGANLAL          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

33. MA 1093/2014	HEERALAL           	SAMEER VERMA
							
				Versus 
			SMT. MEERABAI         	
							
		[FOR ADMISSION]                      

34. MA 1099/2014	MISS PRIYANKA INDORI     	ARPIT KUMAR OSWAL
							DEEPAK MEHRA[P-1] LOKESH MEHTA[P-1] 
				Versus 
			MAHESH INDORI         	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

35. MA 1147/2014	DEEPAK            	RAVINDRA KAUSHAL
							KAMAL KISHORE KAUSHAL[P-1] 
				Versus 
			GAURAV RAVINDRA        	
							
		[FOR ADMISSION]                      

36. MA 1158/2014	CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSUR	ASHISH JAISWAL
							ASHISH JAISWAL[P-1] 
				Versus 
			SORAM BAI           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5436/2014-STAY APPLICATION](FD)                      

37. MA 1183/2014	TABSSUM BEE          	JAHANGIR M. POONEGAR
							GAFFAR KHAN PATHAN[P-1] GAFFAR KHAN PATHAN[P-2] 
							IRFAN HUSAIN[P-1] IRFAN HUSAIN[P-2] RUBINA HUSAIN[ 
							P-1] RUBINA HUSAIN[P-2] 
				Versus 
			ALLANOOR KHAN         	
							
		[FOR ADMISSION]                      

38. MA 1215/2014	RAGHUNATH BANIYA       	KISHORE KUMAR GUPTA
							TEJU KUMAR KHICHI[P-1] TEJU KUMAR KHICHI[P-2] LO 
							KESH MEHTA[P-1] LOKESH MEHTA[P-2] 
				Versus 
			CHHATARSINGH         	
							
		[ ORDERS ON IA NO.5771/2014-CONDONATION OF DELAY]                      

39. MA 1301/2014	RAJARAM            	OM PRAKASH MALPANI
							RAKESH MAHESHWARI[P-1] RAKESH MAHESHWARI[P-2] ROMI 
							L MALPANI[P-1] ROMIL MALPANI[P-2] ANENDRA SINGH P 
							ARIHAR[P-1] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-2] 
				Versus 
			DEEPAK            	
							
		[FOR ADMISSION]                      

40. MA 1328/2014	MANGILAL           	MANISH KUMAR VIJAYWARGIYA
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] PRAFULL VIJAY[P-1] SUDARS 
							HAN JAIN[P-1] 
				Versus 
			BHAGWANDAS          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

41. MA 1357/2014	PANNALAL           	VIJAY SINGH CHOUHAN
							
				Versus 
			OMPRAKASH           	
							
		[FOR ADMISSION]                      

42. MA 1382/2014	SMT. SAYRIBAI         	VIJAY SINGH CHOUHAN
							
				Versus 
			GULABCHAND          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

43. MA 1386/2014	IFFCO TOKYO GENERAL INSURANCE 	RAJESH PANDIT
							SADA SHIV JOSHI[P-1] 
				Versus 
			SMT. PHHOWATI @ FULMATI BAI  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5888/2014-STAY APPLICATION]                      

44. MA 1389/2014	SMT.MAMTA @ NEETU       	RAM NARAYAN DAVE
							HEMANT KUMAR VAISHNAV[P-4] SANDEEP MAHANT[P-4] 
				Versus 
			KISHANLAL           	
							
		[FOR ADMISSION]                      

45. WP 1833/2014	SHYAM CHOUHAN         	JAGDISH CHAND DANGI
							PANKAJ DUBEY, RAJESH SHUKLA, G.P.SINGH, KAILASH TA 
							NDON, LOKESH SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.] (FD).                      

46. WP 2398/2014	DR. SUDHIR SAXENA       	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

47. WP 2821/2014	MAJID KHA           	JORAWAR SINGH NARANG
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] RUPESH JONWAL[P-1] NILESH 
							PATEL[P-1] 
				Versus 
			HASAN KHA           	
							
		[FOR ADMISSION AND 
FOR INTERIM RELIEF ON IA 2116/2014(F.D.)                      

48. WP 3318/2014	RAJNARAIN CHOUHA       	SUNIL GUPTA
							UTTAM UPADHYAY[P-1] KANTESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			DINESH JAIN          	
							
		[FOR ADMISSION] (FD)                      

49. WP 3806/2014	SMT. ANJALI HOLKAR      	VANDANA KASREKAR
							SUMEET SAMVATSAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R. FD                      

50. WP 3959/2014	YUSUF ALI           	MOHAMMED ISHAQ
							SUBHASH SEN[P-1] SHAKIL AHMED KHAN[P-1] HAKIM UDDI 
							N R.MHOWWALA[P-1] 
				Versus 
			FIRM M/S RAJRATAN MARKETING  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2986/2014-STAY APPLICATION]                      

51. WP 3991/2014	GULABSINGH          	SAMEER ANANT ATHAWALE
							SOFIYA KHAN[P-1] 
				Versus 
			PRAHLAD            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3019/2014-AD-INTERIM WRIT]                      

52. WP 4004/2014	DINESH            	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] AVIRAL VIKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			SMT. KAUSHALYABAI       	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3027/2014-STAY APPLICATION]                      

53. WP 4141/2014	RADHESHYAM @ RAJESH      	UMESH GAJANKUSH
							RAMPAL UIKEY[P-1] RAMPAL UIKEY[P-2] SHISHIR KUMAR 
							PUROHIT[P-1] SHISHIR KUMAR PUROHIT[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3400/2014-FOR HEARING DURING VACATION]                      

54. WP 4182/2014	JILA THOK UPBHOKTA SAHAKARI BH	MUKESH KUMAR TARE
							AJAY JAIN[P-1] SHYAMLAL PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSU	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.](F.D.)                      

55. WP 4328/2014	NAVLAKHA SHRAMIK AVAS GRIHA NI	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

56. WP 4369/2014	PARIKSHIT           	BRIJ MOHAN GEHLOD
							SNEHIL GEHLOD[P-1] LOKENDRA JOSHI[P-1] KIRTI PATWA 
							RDHAN[P-1] 
				Versus 
			BANK NOTE PRESS UNION OF INDIA	
							
		[FOR ADMISSION]                      

57. WP 4390/2014	BRITANNIA INDUSTRIES LTD. THRU	JATIN ROHIT
							SUDHANSHU VYAS[P-3] DHAN KUMAR CHHABRA[P-3] SHRADD 
							HA SINGH[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMN.                      
con. WP 13142/2013	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED T	ROHIT J.GUPTA
							JATIN ROHIT GUPTA, SUDHANSHU V. VYAS, D.K. CHHABRA 
							/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 6 	A.G.
							
		FOR REFERENCE                      

58. WP 4469/2014	JANIBAI            	VIVEK DALAL
							(Dr.) MANOHAR LAL DALAL[P-5] ROHIT GUPTA[P-5] LOKE 
							NDRA JOSHI[P-5] AMAR NATH YADAV[P-5] 
				Versus 
			AYODHYABAI          	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3618/2014-STAY APPLICATION]                      

59. WP 4470/2014	LAXMINARAYAN GAUD       	VIKAS JAIN
							RANJEET SEN[P-1] 
				Versus 
			SHABBIR            	
							
		[FOR ADMISSION]                      

60. WP 4480/2014	SUNEETA            	VAIBHAV BHAGWAT
							MANOJ SHRIMAL[P-1] MOHD. MUSHFIQUE KHAN[P-1] 
				Versus 
			SHANKARLAL          	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3607/2014-STAY APPLICATION]FD                      

61. WP 4556/2014	MUKESH CHINTAMAN       	PRANAY SHUKLA
							HEMENDRA JAIN[P-1] 
				Versus 
			M.P.SCHEDULE CAST SCHEDULED T	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3650/2014-FOR AD-INTERIM STAY]                      

62. WP 4609/2014	RAFIQ KHAN          	ABHISHEK  TUGNAWAT
							RISHIRAJ SHARMA[P-3] KARIMANDRI KHIMJI[P-3] BHUPEN 
							DRA SINGH PARIHAR[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

63. WP 4625/2014	PREMSUKH INSTITUTE OF PARAMEDI	ABHISHEK  TUGNAWAT
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] KARIMANDRI KHIMJI[P-1] 
							 BHUPENDRA SINGH PARIHAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

64. WP 4630/2014	SMT. ANITABAI         	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

65. WP 4631/2014	LEELA BAI BAIRAGI       	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

66. WP 4633/2014	BHAWANI SINGH SHAKTAWAT    	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

67. WP 4636/2014	ENAYAT HUSAIN KHAISGI THRU.POW	VIJAY KUMAR ASUDANI
							SHAILENDRA DIXIT[P-11] ASHUTOSH HARDIYA[P-11] RAV 
							INDRA BHAWSAR[P-11] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

68. WP 4638/2014	MUKESH            	KAMAL KISHORE KAUSHAL
							RAVINDRA KAUSHAL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

69. WP 4641/2014	AMUL TRADERS THR. NARESH   	VEER KUMAR JAIN
							GOVIND PRASAD RAIKWAR[P-1] VISHAL VERMA[P-1] SUMIT 
							 MITTAL[P-1] VAIBHAV JAIN[P-1] AKHIL GODHA[P-1] 
				Versus 
			INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY 	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

70. WP 4643/2014	ASHOK             	KAMAL NARAYAN YADAV
							
				Versus 
			DECD. MOTILAL @ CHHOTELAL THR.	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3703/2014-INTERIM RELIEF]                      

71. WP 4645/2014	ASHIK KHAN          	LOKESH KUMAR BHATNAGAR
							RITU RAJ BHATNAGAR[P-1] PRASANNA R. BHATNAGAR[P-1] 
							 TARUN KUSHWAH[P-1] VIJAY KUMAR NAGPAL[P-1] RAMKRI 
							SHNA SHASTRI[P-1] 
				Versus 
			DHARMENDRA          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

72. WP 4647/2014	SMT. PUSHPA SONI       	VIJAY KUMAR PATWARI
							SHASHANK PATWARI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

73. WP 4649/2014	JAGDISH MATHUR        	SANJAY JAMINDAR
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

74. MA 1756/2008	NOSIBAI & ORS.        	MOHAN PATIDAR/
							
				Versus 
			MAHENDRA KEWAT & 2 ORS.    	
							SWATI KARAJGIR[R-1] SWATI KARAJGIR[R-2] GIRISH KUM 
							AR UKHALE[R-1] GIRISH KUMAR UKHALE[R-2] ABHAY CHAN 
							D JAIN[R-3] 
		FOR ADM. (ALL PARTY DULY SERVED)(FD)                      

75. MA 1086/2009	BALKRISHNA          	SAMEER ATHAWALE/
							
				Versus 
			SUNIL & ANR.         	MAYANK UPADHYAY
							
		FOR ADMISSION + L.C.R.92/2007 (FD-30/06/2014)                      

76. WP 578/2010	THE EXECUTIVE ENGINEER (O&M),M	GS.PATWARDHAN,RACHANA ZAMINDAR,P							
				Versus 
			M/S KRISHNA OIL EXTRACTION LTD	VEER KUMAR,VISHAL VERMA,SUMIT MITTAL,VAIBHAV JAIN
							AKHIL GODHA,GOVIND RAIKWAR 
		FOR ADMN.(FD)                      

77. MA 983/2010	ANTERSINGH          	R.N. DAVE,HEMANT VAISHNAV, SANDEEP MAHANT/
							
				Versus 
			RAKESH AND 2 ORS.       	ABHAY JAIN,HITESH CHATUR4VEDI
							
		NOTICE REPORT AWAITED R.NO.1                      
con. MA 986/2010	KAMALSINGH          	R.N. DAVE,HEMANT VAISHNAV, SANDEEP MAHANT/
							
				Versus 
			RAKESH AND 2 ORS.       	ABHAY JAIN,HITESH CHATURVEDI
							ABHAY JAIN,HITESH CHATUR4VEDI 
		NOTICE REPORT R-1UNSERVED                      

78. WP 5322/2010	NEETA TOMAR          	ROMESH DAVE,M.K.DAVE,DEEPTI DAVE,
							SARIKA AMALE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							VP KHARE, SURENDRA PAL 
		FOR ADM..                      

79. MA 1006/2011	ARJUN             	RAKESH YADAV,
							SACHIN BHATNAGAR,SURENDRA SINGH,CP.KANUNGO, SANTOS 
							H THAKUR/ 
				Versus 
			NIYAMAT ALI AND 02 ORS.    	CP SINGH,YASHPAL RATHORE,ARCHANA MAHESHWARI
							
		FOR ORDERS ON IA 3631/2011 (FLAG-A) U/S 5 OF LIMITATION ACT + LCR CLAIM CASE NO. 6/2010 (N 
		OTE : NOTICES SENT. AWAITED.)(FD-30/06/2014)                      
con. MA 1005/2011	GANGARAM AND ANR.       	RAKESH YADAV,
							SACHIN BHATNAGAR,SANTOSH THAKUR,SURENDRA SINGH, CP 
							.KANUNGO/ 
				Versus 
			NIYAMAT ALI AND 02 ORS.    	CP SINGH,YASHPAL RATHORE,ARCHANA MAHESHWARI
							
		FOR REFERENCE WITH MA 1006/2011. (NOTE : P.F. FILED. NOTICES TO BE SENT.)                      

80. WP 2680/2011	BHARAT            	PRANAY SHUKLA,SR.BAGHEL,SANGEETA MALVIYA/
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							
		FOR ADMISSION                      

81. WP 6463/2011	SMT. ALPANA RANA       	PIYUSH SHRIVASTAVA,
							LOKESH MEHTA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH AN	A.G.
							BHUWAN DESHMUKH GA 
		FOR ADM                      

82. WP 8113/2011	JAMUNA PRASAD SHAKYAWAR    	SMT.SWATI UKHALE
							GIRISH UKHALE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							BHUWAN DESHMUKH GA 
		FOR ADMISSION (FD)                      

83. WP 8801/2011	MRS.MANDAKINI SATHE      	PV.NAMJOSHI
							UMESH GAJANKUSH, RAMPAL UIEKY/ 
				Versus 
			SECRETARY THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							M PARWAL GA 
		FOR ADMISSION (FD)                      
con. WP 7283/2009	NEHA             	UMESH GANJANKUSH,BHUWAN DESHMUKH,RAMPAL UKEY/
							
				Versus 
			STATE OF M.P. & ANR.     	AG.
							R PANDIT 
		FOR ADM.                      
con. WP 7285/2009	SHIRISH            	UMESH GANJGAKUSH,BHUWAN DESHMUKH,RAMPAL UKEY/
							
				Versus 
			STATE OF M.P. & ANR.     	AG.
							SMT.R.PANDIT, 
		FOR REFERENCE.                      

84. WP 2813/2012	SMT. SUNITA          	RAMESH VERMA,
							S.N.JWARNKAR/ 
				Versus 
			NILESH            	
							
		FOR ADMISSION AND I,A 1015/2012 STAY FLAG A(FD)                      

85. WP 10751/2012	ASMA KHAN           	AKASH SHARMA
							JP.KERO/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION AND I.R. (F/D)                      

86. WP 12093/2012	JITENDRA SISODIYA AND 4 ORS. 	VANDANA KASREKAR
							VIVEK PHADKE, SUMEET SAMVATSAR, HARSHAD WADNERKAR/ 
							 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION (F/D)                      

87. MCC 438/2013	SANDHYA            	ARUN GUPTA
							ASHISH CHOPRA, RAJNI GULATI/ 
				Versus 
			SUDHIR            	ABHISHEK TUGNAWAT,RENUKA SONI
							
		FOR ADMISSION.                      

88. MCC 519/2013	SMT.KIRAN           	NISHEET WISHARD
							
				Versus 
			LOKESH            	
							
		FOR ADMISSION + IA NO. 5725/2013 (FLAG-A) FOR GRANT OF STAY (F.D.)                      

89. MA 999/2013	KALA BAI AND 3 ORS.      	J.M. POONEGAR
							G.K.PATHAN,FIROZ PATHAN/ 
				Versus 
			PRAMOD AND 2 ORS.       	
							
		FOR ADMISSION.F.D.+L.C.                      

90. WP 1976/2013	GHANSHYAM           	MANISH VIJAYVARGIYA
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-4] MUKESH PARWAL[R-5] 
		FOR ADMISSION (FD)                      

91. MA 2210/2013	DEPUTY MANAGER THE ORIENTAL I	R.J. PANDIT
							S.S. JOSHI/ 
				Versus 
			NAMAN AND 2 ORS.       	
							ANOPAM CHOUHAN[R-1] HARSHAD WADNERKAR[R-1] PRATEEK 
							 PATWARDHAN[R-1] ASHISH GUPTA[R-1] 
		FOR ADMISSION + I.A.NO. 6304/13 (FLAG-A) FOR STAY. * 
FOR GRANT OF STAY ON IA 6304/2013 + 
		LCR.                      

92. WP 4285/2013	RAJENDRA NAMDEV        	DR.MANOHAR DALAL
							VIVEK DALAL, SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDR 
							A JOSHI, AMIT TATKE, ARTI SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER MADHYA PRADESH 	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR [FOR ORDERS] ON IA 369/2014                      
con. WP 4186/2013	DR. SMT. SHAKUNTALA LIKHAR  	VIVEK DALAL
							DR. MANOHAR DALAL, SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, L 
							OKENDRA JOSHI, AMIT TATKE, ARTI SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			M.P. GRAH NIRMAN AND ADHOSANRA	ANAND AGRAWAL,SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR REF.                      
con. WP 4187/2013	VISHWAS LIKHAR        	VIVEK DALAL
							SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT 
							 TATKE, ARTI SHRIVASTAV/ 
				Versus 
			M.P. GRAH NIRMAN AND ADHOSANRA	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR REF.                      
con. WP 4286/2013	KRISHNAKANT          	DR.MANOHAR DALAL
							VIVEK DALAL, SMT. ABHA DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDR 
							A JOSHI, AMIT TATKE, ARTI SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER MADHYA PRADESH 	SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR ADMISSION & ORDERS ON I.R. (FD).                      
con. WP 4546/2013	HARISHANKAR          	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL,ROHIT GUPTA,LOKENDRA JOSHI,A.TATKE, ART 
							I SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER M.P. GRAH NIRMA	SATISH TOMAR
							ROHIT MANGAL, PANKAY SOHANI, ANIRUDDHA GOKHALE K P 
							ATHAK 
		FOR ADMISSION + I.R.                      
con. WP 4548/2013	NANDKISHORE          	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL,ROHIT GUPTA,LOKENDRA JOSHI, AMIT TATKE, 
							ARTI SHRIVASTAV/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER M.P. GRAH NIRMA	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							
		FOR ADMISSION + I.R.                      
con. WP 4549/2013	DEVASIYA P.A.         	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL,ROHIT GUPTA,LOKENDRA JOSHI,A.TATKE, ART 
							I SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER M.P. GRAH NIRMA	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR ADMISSION + I.R.                      
con. WP 4550/2013	SMT. PRAMILA JAISWAL     	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL,ROHIT GUPTA,LOKENDRA JOSHI,A.TATKE, ART 
							I SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER M.P. GRAH NIRMA	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR ADMISSION + I.R.                      
con. WP 4552/2013	DASHRATH           	VIVEK DALAL
							ROHIT GUPTA,ABHA DALAL,LOKENDRA JOSHI, AMIT TATKE, 
							ARTI SHRIVASTAV/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER M.P. GRAH NIRMA	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							RK MANGAL, PANKAJ SOHANI, AA GOKHALE, K PATHAK 
		FOR ADMISSION + I.R.                      
con. WP 4553/2013	LUKOCHEN K. U.        	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL,ROHIT GUPTA,LOKENDRA JOSHI,A.TATKE, ART 
							I SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			ESTATE OFFICER M.P. GRAH NIRMA	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							
		FOR ADM. & I.R.                      

93. WP 4289/2013	DR.JEEVAN PRAKASH PORWAL   	J.B.PATWARI
							V.K. PATWARI,SHASHANK PATWARI/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							ASHUTOSH NIMGAONKAR,SANTOSH SHIMPI, HARSHLATA SONI 
							 MUKESH PARWAL GA 
		FOR ADMISSION.                      

94. WP 5568/2013	NEERAJ GUPTA AND 3 ORS.    	P.R. BHATNAGAR
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION & I.R.(FD).                      

95. WP 6151/2013	GHANSHYAM           	ABHISHEK TUGNAWAT
							PT. RISHI RAJ SHARMA,SMT KARMENDRI SHARMA,NS.VERMA 
							 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION.(F.D.)                      

96. WP 6572/2013	SMT. SHAKUNTLABAI NEEMA AND AN	SMT. KASHU MAHANT
							KRISHAN KUMAR KUNHARE/ 
				Versus 
			COMMISSIONER STATE OF M.P. AND	A.G.
							SATISH TOMAR SATISH TOMAR 
		FOR ADMISSION & I.R . (F/D)                      

97. WP 8614/2013	SMT. ARUNA PATIL       	K.N. PUNTAMBEKAR
							SAMERER VERMA,SUBODHA CHOUDHARY/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION.(F.D.)                      

98. WP 10493/2013	SMT.SHARDA TRIVEDI      	MANOJ MANAV
							SS.PANDEY,DINESH K.CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] 
		FOR ADMISSION.(F/D)                      

99. WP 10619/2013	ASHOK KUMAR          	SUBHASH UPADHYAYA
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							RAGHVENDRA SINGH RAGHUVANSHI,NIDHI VAIDYA 
		FOR ADMISSION.(F.D.)                      

100. WP 11658/2013	ILMUDDIN AND ANR.       	VINAY ZELAWAT
							MOHAMMAD HUSAIN KHAN/ 
				Versus 
			SECRETARY THE UNION OF INDIA A	A.G.
							VISHWAJEET JOSHI,LOKESH MEHTA VISHWAJEET JOSHI,LOK 
							ESH MEHTA 
		[FOR VACATIN THE INTERIM RELIEF] ON IA 6385/2013(F.D.)                      

101. WP 12745/2013	MANVENDRA SINGH AND 29 OTHERS 	VEER KUMAR JAIN
							GOVIND RAIKWAR, VISHAL VERMA, SUMIT MITTAL, VAIBHA 
							V JAIN, AKHIL GODHA, BRAJESH GARG/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 3 	H. Y. MEHTA,S. H. MEHTA
							SHIV DUTT BOHARE[R-3] SHIV DUTT BOHARE[R-4] 
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R. (FD).                      
con. WP 544/2014	GANPATLAL AND 3 OTHERS    	VANDANA KASREKAR
							ANJALI JAMKHEDKAR, VIVEK PHADKE, SUMEET SAMVATSAR, 
							 HARSHAD WADERKAR/ 
				Versus 
			UNION OF INDIA THRU. SECRETARY	SHRI H.Y. MEHTA COUNSEL FOR R-1 & 2.
							SHIV DUTT BOHARE[R-3] SHIV DUTT BOHARE[R-4] 
		FOR ADMISSION & ORDERS ON INTERIM RELIEF (FIXED DATE)                      

102. WP 13553/2013	DEPUTY GENERAL MANAGER SPENTEX	VANDANA KASREKAR
							VIVEK PHADKE,SUMEET SAMVATSAR,H.WADNERKAR/ 
				Versus 
			CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR	
							DHEERAJ SINGH PANWAR[R-3] RUPA PANCHARIYA[R-3] JI 
							TENDRA RAJORIA[R-3] LEELAM KUMAR DOHRIYA[R-3] 
		FOR ADMISSION + INTERIM RELIEF (F/D)                      

103. WP 14081/2013	M/S. S.KUMARS LTD. THRU: FACTO	SHREE RAM BHARGAVA,
							KULDEEP BHARGAV,SMT. PREETI BHARGAV,SUDEEP BHARGAV 
							 BADRILAL MAWAR,GP.MISHRA/ 
				Versus 
			KAILASHCHANDRA        	
							
		FOR ADMISSION AND IA NO. 6861/13(FLAG-A)FOR STAY.(FD)                      
con. WP 12492/2013	FACTORY MANAGER M/S S. KUMARS 	SHREE RAM BHARGAVA
							KULDEEP, PREETI, SUDEEP, BADRILAL, G.P MISHRA O/S 
				Versus 
			JAGRAMSINGH          	
							
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED #                      
con. WP 12495/2013	FACTORY MANAGER M/S S. KUMARS 	SHREE RAM BHARGAVA
							KULDEEP, PREETI, SUDEEP, BADRILAL, G.P MISHRA O/S 
				Versus 
			GHANSHYAM           	
							
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED. *                      
con. WP 12498/2013	FACTORY MANAGER M/S S. KUMARS 	SHREE RAM BHARGAVA (O/S)
							KULDEEP, PREETI, SUDEEP, BADRILAL, G.P MISHRA O/S 
				Versus 
			GENDALAL           	
							
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED. *                      
con. WP 12600/2013	M/S. S. KUMARS LTD. THROUGH MA	S.R. BHARGAWA
							KULDEEP BHARGAVASMT. PREETI BHARGAVA,SUDEEP BHARGA 
							 GP MISHRA/ 
				Versus 
			BHERULAL           	
							
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.A. NO. 5846/2013 FOR STAY. (F.D.).                      
con. WP 12606/2013	M/S. S. KUMARS LTD. THROUGH MA	S.R. BHARGAWA
							KULDEEP BHARGAVA, SMT. PREETI BHARGAVA, B.L.MAWAR, 
							 G.P. MISHRA(O/S)/ 
				Versus 
			MOHANLAL           	
							
		ADM.[FD]                      
con. WP 12609/2013	M/S. S. KUMARS LTD. THROUGH MA	S.R. BHARGAWA
							KULDEEP BHARGAV,SMT. PREETI BHARGAVA,SUDEEP BHARGA 
							V,BADRILALMAWAR,GP.MISHRA/ 
				Versus 
			AMBARAM            	
							
		(1) CHRONOLOGY OF EVENTS NOT MENTIONED.
(2) INCORRECT INDEX #                      
con. WP 14069/2013	M/S S. KUMARS LTD. DEWAS THROU	S.R. BHARGAWA
							KULDEEP BHARGAVA, SMT. PREETI BHARGAVA(O/S), SUDEE 
							P BHARGAVA(O/S), BADRILAL MAWAR(O/S), G.P. MISHRA( 
							O/S)/ 
				Versus 
			RADHAKRISHNA         	
							
		FOR ADMISSION + I.A.NO. 6849/13 (FLAG-A) FOR STAY. (FD)                      
con. WP 14078/2013	M/S. S. KUMARS LTD. THRU: FACT	SHREE RAM BHARGAVA,
							KULDEEP BHARGAVA,PREETI BHARGAV,SUDEEP BHARGAVA, B 
							ADRILAL MAWAR,G.P.MISHRA/ 
				Versus 
			LALSINGH           	
							
		FOR ADMISSION + IA NO. 6855/2013 (FLAG-A) FOR STAY (FD)                      
con. WP 14080/2013	M/S. S. KUMARS LTD. THRU: FACT	SHREE RAM BHARGAVA,
							KULDEEP BHARGAVA, SMT. PREETI BHARGAVA, SUDEEP BHA 
							RGAVA(O/S), BADRILAL MAWAR(O/S), G.P. MISHRA(O/S)/ 
							 
				Versus 
			BHAGIRATH           	
							
		FOR ADMISSION + I.A.NO. 6858/13 (FLAG-A) FOR STAY.(FD)                      

104. CR 22/2014	MOHD.SHAH AND ANR.      	V.P.KHARE
							
				Versus 
			CHIEF EXECUTIVE OFFICER M.P.WA	
							
		FOR ADM. AND IA NO.228/14 FOR STAY                      

105. CR 32/2014	PRESIDENT MANAGING COMMITTEE B	B.I. MEHTA
							J.B. MEHTA, D.D.VERMA, KAPIL MAHANT/ 
				Versus 
			SYYED MUSTAQ ALI RIZVI AND 4 O	AG
							SARVER PARVEZ[R-1] SAJID KHAN[R-1] ATUL CHACHONDIY 
							A[R-1] 
		FOR ADM.                      
con. CR 185/2013	SAIYYAD MUSHTAQ ALI RIZVI   	SARVER PARVEZ
							D.CHHHABRA,SUDHANSHU V.VYAS,DEVENDRA VERMA/ 
				Versus 
			CHIEF EXECUTIVE OFFICER M.P. W	BHARAT I MEHTA,JITENDRA B MEHTA,SUNIL K SHARMA
							BI MEHTA, JB MEHTA, DD VERMA, KAPIL MAHANT 
		FOR AD. AND IA NO.6289/13 FOR STAY                      

106. WP 139/2014	MOHD.YUNUS MUNSHI THROUGH NEXT	VIKAS RATHI
							AAKASH RATHI/ 
				Versus 
			PUBLIC IN GENERAL       	
							
		FOR ADMISSION AND FOR ORDERS ON I.A. NO. 210/2014 (FLAG-A) FOR I.R. AND I.A		(FLAG-A) FOR DISPENSING WITH NOTICE                      

107. CONC 157/2014	UMASHANKAR YADAV       	MRADULA SEN
							S.L. SONI/ 
				Versus 
			DILIP SAMANTARE PRINCIPAL SECR	
							
		ADMISSION  I.A.NO. 2082/14 (FLAG-A) FOR D/W C.C. OF IMPUGNED ORDER. ((F.D.)                      

108. CONC 203/2014	SMT. CHETNA CHAUHAN      	SUNIL KUMAR JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA[P-1] ANURAG SOLANKI[P-1] AVIRAL V 
							IKAS KHARE[P-1] 
				Versus 
			SHRI SANJAY GOYAL       	
							MUKESH PARWAL[R-1] 
		[FOR ADMISSION](F.D.)                      

109. CONC 306/2014	DARSHAN KUMAR DUBE      	KISHORI LAL PUROHIT
							OM PRAKASH RAGHUVANSHI[P-1] OM PRAKASH RAGHUVANS 
							HI[P-2] OM PRAKASH RAGHUVANSHI[P-3] OM PRAKASH R 
							AGHUVANSHI[P-4] OM PRAKASH RAGHUVANSHI[P-5] RICHA 
							 GURU[P-1] RICHA GURU[P-2] RICHA GURU[P-3] RICH 
							A GURU[P-4] RICHA GURU[P-5] 
				Versus 
			SMT. ARUNA SHARMA       	
							
		[FOR ADMISSION](F.D.)                      

110. CONC 308/2014	WAKF DARGAH BANDI CHHOD DATA N	SYED ZUBER ALI WARSI
							TOUSIF WARSI[P-1] 
				Versus 
			CB. SINGH           	
							
		[FOR ADMISSION](F.D,)                      

111. WP 432/2014	PREMLAL VERMA         	L.R. BHATNAGAR
							A.N. BHATT, P.R. BHATNAGAR, TARUN KUSHWAH, R.R. BH 
							ATNAGAR/ 
				Versus 
			CHIEF SECURITY COMMISSIONER WE	
							
		FOR ADM.                      

112. MA 684/2014	NATIONAL INSURANCE CO. LTD.  	CHHANDRA PAL SINGH
							RADHEY SHYAM GARG[P-1] 
				Versus 
			SMT. PUJA           	
							
		FOR POINT OF SERVICE REPORT. NOTE:-(R-1 TO 6 IS DULY SERVED. R-7 AND R-8 IS AWAITED)(FD)                      

113. WP 1258/2014	KULDEEP SINGH SONGARA AND 7 OT	R.R. BHATNAGAR
							L.R. BHATNAGAR, P.R. BHATNAGAR, VIJAY NAGPAL, RANJ 
							EET SEN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION. (F/D)                      

114. WP 1354/2014	DINESH            	SHANKAR LALWANI
							
				Versus 
			RAMKUMAR           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.878/2014-FOR STAY](F/D)                      

115. WP 1381/2014	GHANSHYAM JOSHI        	ANAND AGRAWAL
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.](FD)                      

116. WP 1693/2014	VYAS KUMAR NAYAK       	CHANDRAKANT PATNE
							L.C.PATNE,NEERAJA L.C.PATNE,R.K.PANDAGRE/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (F.D.)                      

117. WP 1836/2014	LIFE CARE EDUCATION SOCIETY  	GAURAV CHHABRA
							KHUSHBU MEHTA, ABHIJEET MALVIYA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							MINI RAVINDRAN[R-1] MINI RAVINDRAN[R-2] MINI RAVIN 
							DRAN[R-3] 
		ADMISSION AND IR. (FD).
FOR [FOR ADOPTION OF THE REPLY] ON IA 2099/2014 
FOR DOCUMENT TAK 
		EN ON RECORD ON IA 2648/2014                      

118. WP 1869/2014	HARIOM SONI          	OM PRAKASH RAGHUVANSHI
							KISHORI LAL PUROHIT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (FD)                      

119. WP 2143/2014	OMPRAKASH           	RAVINDRA PRAKASH JOSHI
							PUSHPA JOSHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

120. WP 2215/2014	SHANKARLAL MALVIYA      	MANGI LAL SHRAMA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](F.D.)                      

121. WP 2382/2014	DR.SHAILENDRA GIRI SWAMI   	CHANDRAKANT PATNE
							VINOD KUMAR NAPIT[P-1] 
				Versus 
			HIGHER EDUCATION DEPARTMENT  	ADVOCATE GENERAL
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] VINITA PHAYE[R 
							-3] 
		[FOR ADMISSION]                      

122. WP 2390/2014	DR. LAXMAN PARWAL       	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] 
		[FOR ADMISSION]                      

123. WP 2475/2014	SHRI AVANTIPURAM GRIH NIRMAN S	AMIT PUROHIT
							BALDEEP SINGH GANDHI[P-1] BHARTI LAKKAD[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							BABU LAL PANDYA[R-5] ANURAG VYAS[R-5] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.] (FD)                      

124. WP 2557/2014	VIPIN MISHRA         	UMESH GAJANKUSH
							RAMPAL UIKEY[P-1] SHISHIR KUMAR PUROHIT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							ANAND AGRAWAL[R-2] 
		[FOR ADMISSION (F/D)                      

125. WP 2570/2014	LIFE INSURANCE CORPORATION OF 	RAMESH KUMAR CHHAZED
							SAMEER ANANT ATHAWALE[P-1] 
				Versus 
			MUNICIPAL CORPORATION INDORE 	
							ANIKET NAIK[R-1] ANIKET NAIK[R-2] RAM RAHIS MISHRA 
							[R-1] RAM RAHIS MISHRA[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND I.R. (F/D)                      

126. WP 2703/2014	UTKARSH INDUSTRIES PVT.LTD.  	ROHIT SABOO
							LALIT KUMAR INANI[P-1] RAMESH KUMAR SAHU[P-1] ANKI 
							T AGRAWAL[P-1] 
				Versus 
			MADHYA PRADESH BIODIVERSITY BO	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      
con. WP 2394/2014	RUCHI SOYA INDUSTRIES LTD. THR	ROHIT SABOO
							LALIT KUMAR INANI[P-1] RAMESH KUMAR SAHU[P-1] ANKI 
							T AGRAWAL[P-1] 
				Versus 
			MADHYA PRADESH BIODIVERSITY BO	
							DEEPESH JOSHI[R-1] DEEPESH JOSHI[R-2] GIZALA KHAN[ 
							R-1] GIZALA KHAN[R-2] SYED SAMIALI[R-1] SYED SAM 
							IALI[R-2] BHAVNA YADAV[R-1] BHAVNA YADAV[R-2] SHAL 
							ILNI SINGH[R-1] SHALILNI SINGH[R-2] LOKESH KUMAR 
							 SOLANKI[R-1] LOKESH KUMAR SOLANKI[R-2] ROHIT SHAR 
							MA[R-1] ROHIT SHARMA[R-2] AMBAR PARE[R-1] AMBAR PA 
							RE[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

127. WP 2744/2014	NARENDRA           	VISHAL BAHETI
							VAIBHAV BHAGWAT[P-1] 
				Versus 
			DHANNALAL           	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

128. WP 2910/2014	DR. RAMJI PRAJAPATI      	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      
con. WP 2386/2014	DR.JAMBU KUMAR JAIN      	CHANDRAKANT PATNE
							
				Versus 
			HIGHER EDUCATION DEPARTMENT  	ADVOCATE GENERAL
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] VINITA PHAYE[R 
							-3] 
		[FOR ADMISSION]                      
con. WP 2392/2014	DR. PURUSHOTTAM GAUTAM    	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      
con. WP 3306/2014	DR. MANOHAR DAS SOMANI    	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] VINITA PHAYE[R 
							-3] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      
con. WP 3307/2014	DR. DINESH AGRAWAL      	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

129. WP 3064/2014	M/S PARASRAMPUPRIA INTERNATION	GIRISH PATWARDHAN
							RACHANA ZAMINDAR[P-1] PRATEEK PATWARDHAN[P-1] KIRT 
							I PATWARDHAN[P-1] 
				Versus 
			PAWAN BAI           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2287/2014-STAY APPLICATION](FD)                      

130. WP 3095/2014	MOHD. ABRAR          	MOHD. ABRAR (SELF)
							
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR ADMN (FD)                      

131. WP 3171/2014	UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			ANTAR SINGH          	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2408/2014-STAY APPLICATION]FD                      

132. WP 3216/2014	UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			MANNU             	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2447/2014-STAY APPLICATION (F/D)                      

133. WP 3225/2014	UJJIAN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2457/2014-STAY APPLICATION(F/D)                      

134. WP 3348/2014	DR. DHIRAJ CHHAPARWAL     	DR. DHIRAJ CHHAPARWAL (SELF)
							
				Versus 
			DR. RUPA CHHAPARWAL      	
							SITA RAM SARAF[R-1] VINAY SARAF[R-1] RIZWAN KHAN[R 
							-1] 
		FOR ADM. AND I.R.                      

135. WP 3813/2014	YOGENDRA SINGH YADAV     	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							VINITA PHAYE[R-1] VINITA PHAYE[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.FD                      

136. WP 3864/2014	SRINIDHI DEVESH TRIPATHI   	VIVEK PHADKE
							HARSHAD WADNERKAR[P-1] VINAY VIJAYVARGIYA[P-1] 
				Versus 
			MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE 	
							VINDHYAVASHINI PRASAD KHARE[R-1] VINDHYAVASHINI PR 
							ASAD KHARE[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND I.R. 
FOR INTERLOCUTARY APPLICATION ON IA 3644/2014 (F/D)                      

137. WP 4078/2014	OM PRAKASH SINGHAL      	(DR.) MANOHAR LAL DALAL
							ROHIT GUPTA[P-1] LOKENDRA JOSHI[P-1] AMAR NATH YAD 
							AV[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		FOR ADM                      

138. WP 4081/2014	ANIL BINDAL          	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL[P-1] LOKENDRA JOSHI[P-1] AMAR NATH YADA 
							V[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL COROPATION  	
							
		FOR ADM AND IR 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:10          
            SINGLE BENCH [ SB V ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 438 Cr.P.C.]*
          

1. MCRC 4863/2014	ANOKHILAL JAIN        	LOKESH KUMAR BHATNAGAR
							RITU RAJ BHATNAGAR[P-1] TARUN KUSHWAH[P-1] RAMKRIS 
							HNA SHASTRI[P-1] 
				Versus 
			UNION OF INDIA THRU. NARCOTICS	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

2. MCRC 2767/2014	HITENDRA           	SUNIL KUMAR JAIN
							SUNIL KUMAR JAIN[P-1] AMOL SHRIVASTAVA[P-1] 
				Versus 
			SUNIL             	ADVOCATE GENERAL
							SUBODH ABHYANKAR[R-1] AJAY MITTAL[R-1] NEELAM KOKJ 
							E[R-1] NILESH JOSHI[R-1] JITENDRA JHALA[R-1] PRINC 
							E SHARMA[R-1] MAYUR GARG[R-1] 
		[FOR ADMISSION] (REPEAT BAIL OF HONBLE SHRI JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA)( FD)                      

3. MCRC 2933/2014	PRITESH            	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA) F.D.                      

4. MCRC 2984/2014	PRAMOD @ SONU         	VIRENDRA SHARMA
							JITENDRA SHARMA[P-1] VIRENDRA SHARMA[P-1] RAVI KUM 
							AR KELKAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							GAURAV LAAD[COMP] AJAY KUMAR SHUKLA[COMP] 
		[ ORDERS ON IA NO.3020/2014-D/W FILING LOWER COURT ORDER] [SUBSEQUENT BAIL OF HONBLE SHRI 
		JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA] F.D.                      

5. MCRC 3029/2014	SAJJAD            	PANDE KASHI PRASAD
							PANKAJ PANDE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 235/2013 WAS HEARD BY 
		HON. JUSTICE SHRI PRAKASH SHRIVASTAVA (F.D.)                      

6. MCRC 3438/2014	RAMESH            	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] GOPAL TAMBOLI[P-1] NILESH 
							PATEL[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] (SAME CRIME 09/13 IN MCRC 525/2014 IS DECIDED BEFORE HONBLE JUSTICE SHRI 
		PRAKASH SHRIVASTAV ON 27.01.2014)                      

7. MCRC 3559/2014	BHURU             	AJAY KUMAR JAIN
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (F.D.)                      

8. MCRC 3678/2014	ASLAM             	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADMISSION (F.D.)(AS PER SAME CRIME NO., CASE IS LISTED BEFORE HONBLE SHRI JUSTICE PRAK 
		ASH SHRIVASTAVA) F.D.                      

9. MCRC 4415/2014	LAKHAN            	KAUSHAL SISODIYA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] THE FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 246/13 WAS HEARD BY HON. J 
		USTICE SHRI. PRAKASH SHRIVASTAVA (F.D.)                      

10. MCRC 4597/2014	PAPPU             	SHASHANK SHRIVASTAVA
							NIKITA MAMTANI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 407/2012 WAS HEARD BY H 
		ON. JUSTICE SHRI PRAKASH SHRIVASTAVA (F.D.)                      

11. MCRC 4610/2014	MOHAMMAD           	AJAY BAGADIA
							AJAY MISHRA[P-1] GAJENDRA SINGH CHOUHAN[P-1] DHAR 
							MENDRA JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION] NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 22/2014 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI PRAKASH SHRIVASTAVA (F.D.)                      

12. MCRC 4635/2014	AJAY SONI           	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]NOTE:- FIRST BAIL APPLICATION UNDER SAME CRIME NO. 207/2013 WAS HEARD BY HO 
		N. JUSTICE SHRI PRAKASH SHRIVASTAVA (F.D.)                      

13. MCRC 4879/2014	JANTASINGH @ GURJARSINGH   	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] NILESH PATEL[P-1] GAURAV R 
							ATNAWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION][SUBSEQUENT BAIL]            
*[ORDERS]*
          

14. MA 2882/2010	THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD.	H.C. JINDAL,M.H.JINDAL/
							
				Versus 
			RENABAI AND 6 ORS.      	ATUL JAISWAL,LN YADAV LOKESH MEHTA
							MANOJ JAIN,ASHISH JAISWAL,PAVAN KABRA, 
		FOR ORDERS ON POINT OF SERVICE REPORT OF NOTICE TO RESPONDENTS                      

15. WP 4127/2011	TIKAMCHAND JAIN        	GS.YADAV
							M.MANSOORI,JITENDRA VERMA,SAPENSH H.JAIN, ADITYA M 
							.GARG,VK.DUBEY,RAKESH YADAV/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							
		I.A.2656/2014 URGENT HEARING AND ALSO PERSONAL APPEARANCE OF RESPONDENT NO. 2(FD).                      

16. CR 28/2013	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			MAULANA MUFTI JUNED ALAM AND 6	ANAND AGRAWAL, SATISH TOMAR
							
		FOR IA NO.557/13 COND. OF DELAY                      

17. MCC 568/2013	PYARCHAND DECEASED THRU. LRS R	V.P. SARAF
							PARESH V.SARAF/ 
				Versus 
			PHOOLCHAND AND 6 ORS.     	
							
		FOR IA NO.6132/13 COND. OF DELAY.+ATTACHED FA-3/2005 D)                      

18. MA 1684/2013	KUSUM BAI           	J.M. POONEGAR
							G.K. PATHAN, FIROZ PATHAN, IRFAN HUSAIN, RUBINA HU 
							SAIN/ 
				Versus 
			ABDUL AND 2 ORS.       	
							
		FOR ORDERS ON IA NO.4121/14 FOR ORDERS AND IA NO.4122/14 FOR DISPENSED WITH RESPONDENT NO 
		.1 AND IA NO.4168/14 FOR ORDERS                      

19. MA 2067/2013	SMT. HEERABAI         	VIJAY SINGH CHOUHAN
							KAVITA SONI/ 
				Versus 
			AFZAL AND 2 ORS.       	
							
		FOR [U/O 6 RULE 17 CPC] ON IA 5711/2014                      

20. WP 11821/2013	COMMISSIONER INDORE MUNICIPAL 	ANIKET ABHAY NAIK
							AMBAR PARE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VIVEK DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT TAT 
							KE, ARTI SHRIVASTAVA, ANKUR SHRIVASTAVA HARJEET SI 
							NGH CHHABRA , MADANLAL RATHORE 
		FOR VACATING STAY/ADM AND URGENT HEARING APPLN. ON IA 2186/2014                      
con. WP 11814/2013	INDORE MUNICIPAL CORPORATION T	ANIKET NAIK
							AMBAR PARE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VIVEK DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT TAT 
							KE, ARTI SHRIVASTAVA, ANKUR SHRIVASTAVA HARJEET SI 
							NGH CHHABRA , MADANLAL RATHORE 
		                      
con. WP 11816/2013	INDORE MUNICIPAL CORPORATION T	ANIKET NAIK
							AMBAR PARE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VIVEK DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT TAT 
							KE, ARTI SHRIVASTAVA, ANKUR SHRIVASTAVA HARJEET SI 
							NGH CHHABRA , MADANLAL RATHORE 
		FOR ADMISSION & I.R. & IA 5977/13 FOR VACATING THE STAY                      
con. WP 11818/2013	INDORE MUNICIPAL CORPORATION T	ANIKET NAIK
							AMBAR PARE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							VIVEK DALAL, ROHIT GUPTA, LOKENDRA JOSHI, AMIT TAT 
							KE, ARTI SHRIVASTAVA, ANKUR SHRIVASTAVA HARJEET SI 
							NGH CHHABRA, MADANLAL RATHORE 
		FOR ADMISSION & IR & IA 5975/13 FOR VACATING THE STAY                      
con. WP 12473/2013	COMMISSIONER INDORE MUNICIPAL 	ANIKET NAIK
							AMBER PARE/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							HARJEET SINGH CHHABRA , MADANLAL RATHORE 
		FOR ADMISSION.                      

21. MA 682/2014	NATIONAL INSURANCE CO. LTD.  	CHHANDRA PAL SINGH
							RADHEY SHYAM GARG[P-1] 
				Versus 
			SMT. PAVITRA         	
							
		FOR ORDERS ON IA NO.3219/2014-CONDONATION OF DELAY AND ORDERS ON IA NO.3218/2014-STAY APPL 
		ICATION](ALL PARTY DULY SERVED)+LCR (FD)                      

22. MA 1108/2014	BASANT VERMA         	VIKAS RATHI
							AKASH RATHI[P-1] 
				Versus 
			SMT. SEEMA          	ADVOCATE GENERAL
							
		[ ORDERS AND ORDERS ON IA NO.5192/2014-FOR DURING VACATION AND ORDERS ON IA NO.5191/2014-F 
		OR INTERIM INJUNCTION U/O 39 RULE 1,2 SECTION 151]                      

23. MA 1337/2014	GANESH            	AVINASH YADAV
							
				Versus 
			BACHCHA SINGH         	
							
		[ ORDERS ON IA NO.5668/2014-CONDONATION OF DELAY]                      

24. MCRC 3443/2014	LALA @ AKHILESH SHARMA    	GOPAL HARDIA
							RAKESH KUMAR YADAV[P-1] SACHIN BHATNAGAR[P-1] SANT 
							OSH SINGH THAKUR[P-1] SANTOSH SOLANKI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER DETAILS OF IMPUGNED ORDER WRONG MENTION (2)OTHER FIRST BAIL APPLICATION WRONG ME 
		NTION THIS IS SECOND BAIL APPLICATION (3)OTHER NO DOCUMENT FILED FOR CHECKING CRIME NO. ( 
		4)NOT MENTION AVERMENT WHETHER ANY BAIL APPLICATION IS PENDING OF ALREADY DISPOSED OFF JUS 
		T BELOW THE HEADING OF THE BAIL APPLICATION(AS PER NEW AMENDMENT DT 13/09/13) (5)CERTIFIE 
		D COPY OF MCRC NO. 9459/2012 NOT FILED (F.D.)                      

25. WP 4082/2014	MANORAMA           	VIVEK DALAL
							ABHA DALAL[P-1] ROHIT GUPTA[P-1] AMAR NATH YADAV[P 
							-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		FOR ADM            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

26. MCOMA 2/2013	REGISTRAR THE STATE OF MADHYA 	A.G.
							
				Versus 
			MAIKAAL FIBERS LTD. AND 3 ORS.	
							
		FOR ADMISSION (FD)                      

27. MA 739/2013	ABBAS             	SIRAJ KHAN
							HARISH TRIPATHI, SANJAY SHARMA, GAURAV LAAD/ 
				Versus 
			SULEMAN AND 3 ORS.      	
							
		FOR ADMISSION, F.D.                      

28. WP 5492/2013	DILIP BORADE         	PRATEEK MAHESHWARI
							HIMANSHU THAKUR/ JERRY LOPEZ[P-1] VISHAL SANOTHIYA 
							[P-1] SUNIL GUPTA[P-1] 
				Versus 
			ADDITIONAL CHIEF SECRETTARY ST	A.G.
							P MEETHA GA 
		ADM.I.A.4098/13 FOR ORDERS                      
con. WP 10695/2012	DILIP BORADE         	PRATEEK MAHESHWARI
							HIMANSHU THAKUR/ JERRY LOPEZ[P-1] VISHAL SANOTHIYA 
							[P-1] SUNIL GUPTA[P-1] 
				Versus 
			ADDITIONAL CHIEF SECRETTARY ST	A.G.
							CR KARNIK GA 
		FOR ADMISSION & I.R. AND ORDERS ON I.A. NO. 4028/2013 (FLAG-A).                      

29. WP 13295/2013	JASWANTSINGH AND 8 ORS.    	UMESH GAJANKUSH
							RAMPAL UIKEY, SHISHIR PUROHIT/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		ADM.                      

30. WP 14174/2013	FACTORY MANAGER SHREE CARD BOA	ANAND ADHIKARI
							SHAHID SHAIKH/ SHREE RAM BAHRGAVA,KULDEEP BHARGAVA 
							, SMT PREETI BHARGAVA, SUDEEP BHARGAVA,BADRILAL MA 
							WAR,G P MISHRA / 
				Versus 
			NAGNARAYAN          	
							
		FOR ADMISSION AND I.A.NO. 6911/13 (FLAG-A) FOR STAY (FD)                      

31. RP 1/2014	STATE OF M.P. THRU. COLLECTOR 	A.G.
							
				Versus 
			RAMESHCHAND AND ANR.     	
							
		IA 02/2014 (FLAG A) FOR COND. OF DELAY.(T.B. 94 DAYS)                      

32. CR 140/2014	MOORTI SHRIRAM MANDIR GRAM SUL	RUKMANI DHANGAR
							SHANNO SHAGUFTA KHAN[P-1] MANOJ KUAMR  VYAS[P-1] 
							RANVEER SINGH MANAWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5801/2014-STAY APPLICATION]                      

33. CONC 185/2014	RAJENDRA KUMAR PRADHAN    	RAJEEV KUMAR JAIN
							SHANKAR LAL SONI[P-1] 
				Versus 
			MR.B.P.SINGH         	
							
		[FOR ADMISSION](F.D.)                      

34. MCC 286/2014	SONA             	AMAR SINGH RATHORE
							IMRAN QURESHI[P-1] VISMIT PANOT[P-1] PANKAJ WADWAN 
							I[P-1] ASHOK SINGH RAGHUWANSHI[P-1] 
				Versus 
			SUBHASH            	
							SUNEEL VERMA[R-1] ROSHAN KUMAR KASHYAP[R-1] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.4435/2014-STAY APPLICATION]                      
con. MCC 304/2014	SMT. SONA           	AMAR SINGH RATHORE
							IMRAN QURESHI[P-1] VISMIT PANOT[P-1] PANKAJ WADWAN 
							I[P-1] ASHOK SINGH RAGHUWANSHI[P-1] 
				Versus 
			SUBHASH            	
							SUNEEL VERMA[R-1] ROSHAN KUMAR KASHYAP[R-1] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.4665/2014-STAY APPLICATION]                      

35. CONC 514/2014	SMT. SHANTA          	S.H. MOYAL
							J. S. SENGAR[P-1] 
				Versus 
			CB. SINGH           	
							
		[FOR ADMISSION]                      

36. MA 765/2014	JAGANNATH           	YOGESH CHANDRA MARKAN
							RAVINDRA KUMAR DUBEY[P-1] 
				Versus 
			SHRI AJAYPAL TONGYA      	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3506/2014-STAY APPLICATION] F.D.                      

37. MA 780/2014	VINOD             	AVINASH YADAV
							VISHAL SHARMA[P-1] KAMLESH BHORHARI[P-1] 
				Versus 
			BASANT            	
							PANKAJ KUMAR JAIN[R-3] RAJENDRA UMAR JAIN[R-3] 
		[FOR ADMISSION]F.D.                      

38. WP 882/2014	SATYANARAYAN BHATT      	SURENDRA PATWA (O/S)
							TARUN KUSHWAH/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. SCHOOL	A.G.
							
		FOR ADMISSION (O/S) (F.D.)                      

39. MA 1092/2014	KEDAR             	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			SMT. MEERABAI         	
							
		[FOR ADMISSION]                      

40. MA 1094/2014	RAKESH CHOUHAN        	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			JAKIR KHAN          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

41. MA 1144/2014	AMJAD KHAN          	JAHANGIR M. POONEGAR
							GAFFAR KHAN PATHAN[P-1] FIROZ KHAN PATHAN[P-1] IR 
							FAN HUSAIN[P-1] RUBINA HUSAIN[P-1] 
				Versus 
			SMT.TAHIRA KHAN        	
							
		[FOR ADMISSION]                      

42. MA 1152/2014	RAJIYA            	ANIL MALVIYA
							
				Versus 
			SHANKAR LAL          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

43. MA 1198/2014	RANI BAI           	SAMEER SAXENA
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] ANENDRA SINGH PARIHAR 
							[P-2] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-3] ANENDRA SINGH P 
							ARIHAR[P-4] RUCHI SAXENA[P-1] RUCHI SAXENA[P-2] RU 
							CHI SAXENA[P-3] RUCHI SAXENA[P-4] 
				Versus 
			RODULAL @ ROADMAL       	
							
		[FOR ADMISSION]                      

44. MA 1262/2014	SMT.SUSHILABEN        	RADHE SHYAM YADAV
							SANJAY JAIN[P-1] VISHAL AWASTHI[P-1] RADHEY SHYAM 
							 VERMA[P-1] NEELESH AGRAWAL[P-1] 
				Versus 
			JITENDRA CHOUDHARY      	
							
		[FOR ADMISSION]                      

45. MA 1327/2014	KAILASH            	MANISH KUMAR VIJAYWARGIYA
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-6] PRAFULL VIJAY[P-6] SUDARS 
							HAN JAIN[P-6] 
				Versus 
			BHAGWANDAS          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

46. MA 1334/2014	SMT. RUKHMINIDEVI       	RAMESH KUMAR CHHAZED
							SAMEER ANANT ATHAWALE[P-1] 
				Versus 
			SMT. RAMLATADEVI       	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5652/2014-APPLICATION U/O 39 RULE 1 AND 2]                      

47. MA 1355/2014	MANOJ             	SAMEER VERMA
							SUBODH CHAUDHRY[P-1] 
				Versus 
			SANJAY            	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

48. MA 1380/2014	HARSH             	ASHISH SHARMA
							AJAY VYAS[P-1] 
				Versus 
			JAISHREE           	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5852/2014-STAY APPLICATION]                      

49. MA 1384/2014	RAJGOPAL           	ROMIL MALPANI
							OM PRAKASH MALPANI[P-1] OM PRAKASH MALPANI[P-2] OM 
							 PRAKASH MALPANI[P-3] ANENDRA SINGH PARIHAR[P-1] 
							ANENDRA SINGH PARIHAR[P-2] ANENDRA SINGH PARIHAR 
							[P-3] 
				Versus 
			GANGARAM B. BINDAGI      	
							
		[FOR ADMISSION]                      

50. WP 2365/2014	M/S ZULFI INDANE DIKEN    	SUBODH ABHYANKAR
							NEELAM KOKJE[P-1] NILESH JOSHI[P-1] JITENDRA JHALA 
							[P-1] 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		[FOR ADMISSION AND IR] FD(+ DECIDE CASE WP 12425/13)                      
con. WP 9916/2013	PROPRIETOR MAYORA GAS AGENCY 	SUBODH ABHYANKAR
							NEELAM ABHYANKAR, NILESH JOSHI, JITENDRA JHALA/ 
				Versus 
			BHARAT PETROLEUM CORPORATION L	YOGESH MITTAL, SUNIL PANDEY, AYUSHYAMAN CHOUDHARY
							
		FOR ORDERS [FOR INTERIM RELIEF] ON IA 3350/2014                      
con. WP 12006/2013	PROPRIETOR KARNESHWAR INDANE G	SUBODH ABHYANKAR
							NEELAM ABHAYNKAR, NILESH JOSHI/ 
				Versus 
			SECRETARY UNION OF INDIA AND 3	YOGESH MITTAL, SUNIL PANDEY, AYUSHYAMAN CHOUDHARY
							GAJENDRA SINGH DILIP KSHIRSAGAR,KIRTI S JOSHI 
		FOR ADMISSION AND 
FOR XTRA [FOR DELETION OF NAME OF R-2] ON IA 134/2014                      
con. WP 12044/2013	PROPRIETOR M/S LUCKY INDANE TH	SUBODH ABHYANKAR
							NEELAM ABHAYANKAR, NILESH JOSHI, J. JHALA/ 
				Versus 
			SECRETARY UNION OF INDIA OIL A	YOGESH MITTAL, SUNIL PANDEY, AYUSHYAMAN CHOUDHARY
							GAJENDRA SINGH DILIP KSHIRSAGAR,KIRTI S JOSHI, SAN 
							TOSH KUMAR R PANDEY 
		FOR XTRA [FOR DELETION OF NAME OF R-2] ON IA 133/2014 
FOR XTRA [FOR CORRECTION OF THE NAM 
		E OF LOCATION] ON IA 226/2014                      
con. WP 12229/2013	PROPRIETOR M/S PRIYAL INDANE T	SUBODH ABHYANKAR
							NEELAM ABHYANKAR, NILESH JOSHI, J. JHALA/ 
				Versus 
			SECRETARY UNION OF INDIA OIL A	YOGESH MITTAL, SUNIL PANDEY, AYUSHYAMAN CHOUDHARY
							GAJENDRA SINGH SANTOSH KUMAR R . PANDEY,KIRTI S JO 
							SHI, DILIP KSHIRSAGAR 
		FOR ADMISSION AND I.A.NO. 135/14 (FLAG-A) AND I.A.NO. 225/14 (FLAG-A1) FOR ORDERS                      

51. WP 2577/2014	MAHENDRA @ SATYA       	SHASHANK SHRIVASTAVA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION (F/D)                      

52. WP 2948/2014	DR. HAMEERSINGH        	BRIJESH GARG
							RAMESH CHANDRA GARG[P-12] NEELESH AGRAWAL[P-12] T 
							ARUN KUSHWAH[P-12] 
				Versus 
			MANDATAR SINGH        	
							SANDEEP KOCHATTA[R-3] BHARAT ASHOK CHITALE[R-3] HI 
							TENDRA CHANDERIA[R-3] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2221/2014-STAY APPLICATION]                      

53. WP 3736/2014	PRAKASH NIKAM         	VANDANA KASREKAR
							SUMEET SAMVATSAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.](FD)                      

54. WP 3839/2014	MANGILAL           	GHAN SHYAM YADAV
							MAKBOOL AHMAD MANSOORI[P-1] JITENDRA VERMA[P-1] S 
							APNESH KUMAR JAIN[P-1] ADITYA GARG[P-1] RAKESH KUM 
							AR YADAV[P-1] 
				Versus 
			NISAR KHA           	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2930/2014-FOR ORDERS] FD                      

55. WP 4108/2014	AMAN             	ANAND SONI
							RAKESH MAHESHWARI[P-1] DHARM NARAYAN JOSHI[P-1] SH 
							RADDHA DIXIT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADM.(F.D.)                      

56. WP 4210/2014	DR.KAMAL SINGH        	TOTA RAM GUPTA
							SONALI GUPTA[P-3] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

57. WP 4423/2014	NARSINGHGARH SAHAKARI VIBANAN 	GOVIND PAL SINGH SONGARA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.] (FD).                      
con. WP 4034/2014	HATPIPLIYA SAHAKARI VIPNAN SAN	UMESH GAJANKUSH
							RAMPAL UIKEY[P-1] HEMANT PUROHIT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							ABHISHEK  TUGNAWAT[R-2] ABHISHEK  TUGNAWAT[R-3] 
							RISHIRAJ SHARMA[R-2] RISHIRAJ SHARMA[R-3] KARIMAND 
							RI KHIMJI[R-2] KARIMANDRI KHIMJI[R-3] BHUPENDRA SI 
							NGH PARIHAR[R-2] BHUPENDRA SINGH PARIHAR[R-3] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3114/2014-FOR DURING VACATION]                      

58. WP 4538/2014	RAMNIWAS           	SAMEER ANANT ATHAWALE
							SOFIYA KHAN[P-1] 
				Versus 
			PEPABAI            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3637/2014-AD-INTERIM WRIT (F/D)                      

59. WP 4612/2014	ASHISH NAGAR         	MOEED ALI BOHRA
							PANKAJ KHANDELWAL[P-1] MURTUZA BOHRA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

60. WP 4632/2014	SALAKRAM NIMOLE        	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

61. WP 4634/2014	SMT.SHANTI BAI        	RAHUL SETHI
							KISHORE KUMAR CHAWARE[P-1] HARISH JOSHI[P-1] KAMAL 
							 NAYAN AIREN[P-1] RISHABH SETHI[P-1] CHETAN JAIN[P 
							-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

62. WP 4637/2014	MAHESH CHANDRA DOSI      	JITENDRA BOHARE
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

63. WP 4639/2014	BALKRISHNA CHOWKDE      	PRASANNA J.MEHTA
							JITENDRA BOHARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

64. WP 4642/2014	PRAFULLA KUMAR DISAWAL    	VIJAY KUMAR PATWARI
							SHASHANK PATWARI[P-1] 
				Versus 
			WATER RESOURCES DEPARTMENT  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

65. WP 4644/2014	THE UJJAIN CO OPERATIVE MARKET	ASHUTOSH NIMGAONKAR
							SANTOSH KUMAR SHIMPI[P-1] HARSHLATA SONI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

66. WP 4646/2014	ARVIND REGE          	PRASANNA R. BHATNAGAR
							LOKESH KUMAR BHATNAGAR[P-1] RITU RAJ BHATNAGAR[P-1 
							] TARUN KUSHWAH[P-1] VIJAY KUMAR NAGPAL[P-1] RAMKR 
							ISHNA SHASTRI[P-1] RANJEET SEN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

67. WP 4648/2014	AJAD SINGH          	MANISH KUMAR VIJAYWARGIYA
							PRAFULL VIJAY[P-1] SUDARSHAN JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

68. WP 4650/2014	JAGDISH MALVIYA        	
							PD VAISHNAV[P-1] K S GILL[P-1] 
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

69. MA 1784/2008	THE ORIENTAL INS.CO.LTD.   	PRADEP,ARUN GUPTA,RL.MALVIYA,RAKESH YADAV,
							
				Versus 
			NAND KISHORE & ORS.      	
							
		FOR POINT OF SERVICE REPORT. NOTE:- R-1 AND R-4 IS RECEIVED UNSERVED R-2 AND R-3 IS AWAITE 
		D.(FD)                      

70. MA 1531/2009	RAMESH BHILALA        	VIJAY SINGH CHOUHAN,HS.RAJPAL /
							
				Versus 
			AMAN KHAN & ORS.       	MANOJ SONI VIKAS JAIN, SANDEEP MALVIYA,
							ASHISH GUPTA[R-2] ANOPAM CHOUHAN[R-2] HARSHVARDHAN 
							 PATHAK[R-2] 
		IA.NO.5845/2009 FOR CONDONTION OF DELAY.                      

71. MA 2783/2010	DHEDU             	S.PATWA,MANISH JAIN,TARUN KUSHWAH/
							
				Versus 
			RAMSINGH AND 2 ORS.      	PREETI SAXENA
							ASHISH GUPTA,SARIKA ATHAVLE,A.CHOUHAN,H.PATHAK, AS 
							HISH GUPTA[R-1] SARIKA ATHALE[R-1] ANOPAM CHOUHAN[ 
							R-1] HARSHVARDHAN PATHAK[R-1] 
		FOR ADMISSION                      

72. WP 4332/2010	RADHESHYAM          	SURENDRA GUPTA/
							UMESH GAJANKUSH, RAMPAL UIKEY, HEMANT PUROHIT/ 
				Versus 
			CHIEF MUNICIPAL OFFICER NAGAR 	MA.BOHRA,MR.SAIKH,PANKAJ KHANDELWAL,T.PATEL,
							RS.SONI,PS.MANDLOI, 
		FOR ADMISSION (F.D.)                      

73. WP 5536/2010	BHARAT            	JB.PATWARI,VK PATWARI,SHASHANK PATWARI/
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							
		FOR ADMISSION (F/D)                      
con. WP 5535/2010	RAKESH            	JB.PATWARI,VK PATWARI,SHASHANK PATWARI/
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							
		FOR ADMISSION                      

74. COMP 9/2011	SENIOR MANAGER,UCO BANK    	DEERAJ SINGH PANWAR
							NITESH PANDEY, SUMER SINGH, RUPA PANCHARIA/ 
				Versus 
			M/S ZOOM DEVELOPERS (PVT) LTD.	GS PUROHIT, PC BAGADIYA, DK CHHABRA, SV VYAS,
							D JAIN (INTERVNER) VP KHARE 
		FOR ADMISSION.I.A. 421/13FOR ORDERS.-REPLY,REJOINDER FILED (FD)                      
con. COMP 3/2010	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK	ABHIJEET SINGH CHAUHAN/
							
				Versus 
			CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR	GS.PUROHIT,DK.CHHABRA,GS.YADAV,S.V.YYAS,M.MANSOORI
							JAGJEET SINGH, R BHARGAVA A SHARMA, A UPADHYAY, V 
							KULSHRESTHA ROMESH DAVE, BHUVAN GAUTAM AMIT SINGH, 
							 (MEMO) VP KHARE 
		FOR ADM & IA 383/10, IA 4262/13 & FURTHER ORDER,REPLY FILED + COMP.9/11. (FD)                      

75. WP 5035/2011	MOTISINGH           	PANKAJ SOHANI
							K.K.TIWARI, R.K.MANGAL, M.SINGH 
				Versus 
			SUB DIVISIONAL OFFICER THE STA	A.G.
							
		FOR ADMISSION AND I.R. (F.D.)                      

76. WP 7177/2011	ASHOK KUMAR          	LOKESH MEHTA
							MANISH GADKAR,AMIT SINGH CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							UMESH GAJANKUSH,RAMPAL UIKEY MANOJ DWIVEDI, SUDARS 
							HAN JOSHI 
		FOR ADM.(F.D.)                      
con. WP 6973/2011	RANCHHOD AND ANR.       	LOKESH MEHTA,
							MANISH GADKAR,AMIT SINGH CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							UMESH GAJANKUSH,RAMPAL UIKEY MANOJ DWIVEDI, SUDARS 
							HAN JOSHI 
		FOR REFRENCE                      
con. WP 7178/2011	SANJAY KUMAR         	LOKESH MEHTA
							MANISH GADKAR,AMIT SINGH CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							UMESH GAJANKUSH,RAMPAL UIKEY MANOJ DWIVEDI, SUDARS 
							HAN JOSHI 
		FOR ALONGWITH WP. NO.6973/11                      

77. WP 8195/2011	OMPRAKASH TRIVEDI       	PR.BHATNAGAR
							R.R.BHATNAGAR, P.R. BHATNAGAR, VIJAY NAGPAL,T.R. K 
							USHWAHA, R.K.SHASHTRI/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY THE STATE 	A.G.
							
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON I.R. (FD)                      

78. WP 9096/2011	RAJENDRA           	M.A. BOHRA,
							MR.SHEIKH,P.KHANDELWAL,TANVEER PATEL,R.S.SONI, H.P 
							ORWAL/ 
				Versus 
			LALIT AND ORS.        	RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, SS SHARMA,
							HARISH JOSHI, KAMAL AIREN 
		FOR ADM.& I.R.(FIXED-MONTH)                      
con. WP 1637/2012	RAJENDRA           	MA.BOHRA
							MR.SHEIKH,PANKAJ KHANDELWAL,TANVEER PATEL/ 
				Versus 
			SMT.KAUSHALYABAI AND 3 ORS.  	RAHUL A SETHI, KISHOR JAIN, SS SHARMA,
							HARISH JOSHI, KAMAL AIREN 
		FOR ADMISSION & IA.NO. 598/2012 (FLAG-A) FOR STAY (FIXED-MONTH)                      

79. MA 272/2012	KALURAM            	K.C. YADAV,
							SHYAM PATIDAR/ 
				Versus 
			KAMAL PATEL AND 2 ORS.    	
							
		FOR POINT OF SERVICE REPORT. NOTE-(R-1 AND R-2 IS RECEIVED UNSERVED)                      

80. WP 7380/2012	JUMIYA            	AKSHAT PAHADIA
							ABHISHEK TUGNAWAT / 
				Versus 
			CHIEF MUNICIPAL OFFICER MANDSA	
							
		FOR ADMN.AND I.A. 3165/2012 AND ALSO FOR FRESH P.F. WITH CORRECT ADDRESS FOR SERVICE OF RE 
		SPONDENT NO. 02 TH 11.(FD)(HELD UP).                      

81. WP 11502/2012	CHANDRASHEKHAR        	SUBHASH UPADHYAYA
							
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							SMT VINITA PHAYE GA 
		FOR ADMISSION AND I.A. 1524/14 FOR ORDERS (FD)                      

82. COMP 28/2013	M/S SCIENTIFIC MES TECHNIK PVT	N.G. BAHETI
							VISHAL BAHETI,VAIBHAV BHAGWAT,PRAKASH NIKADE/ 
				Versus 
			M/S UKTKARSH INDUSTRIES PVT. L	
							ANAND SONI[R-1] DHARM NARAYAN JOSHI[R-1] SHRADDHA 
							DIXIT[R-1] RAKESH MAHESHWARI[R-1] BHUPENDRA KUSHWA 
							H[R-1] 
		ADM.                      

83. WP 160/2013	KAMAL SINGH CHOUHAN      	P.R. BHATNAGAR
							L.R. BHATNAGAR, R.R. BHATNAGAR, T.R. KUSHWAHA, VIJ 
							AY NAGPAL, R.K. SHASHTRI/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION.(F.D.)                      

84. MCC 478/2013	SMT.GANGA           	ASHISH JOSHI
							ZULFA SULTANA/ HEMANT KUMAR SHARMA[P-1] GOVIND RAI 
							 PUROHIT[P-1] MUKESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			SURENDRASINGH         	
							
		FOR ADM.                      

85. MCC 583/2013	SMT.SARLADEVI SOMANI     	S.K.GANGWAL
							JITENDRA SHEJWAR , ASHOK/ A. S. DEKHANE/ 
				Versus 
			RAJEEV AND 2 ORS.       	
							
		FOR [DISPENSING WITH FILING OF VAKLATNAMA] ON IA 6321/2013                      

86. MCC 591/2013	SMT. SAPNA SHRIVASTAVA    	AMIT KUMAR PANCHAL (O/S)
							K.P.PANDEY/ 
				Versus 
			DHEERAJ SHRIVASTAVA      	
							
		FOR ADM.
FOR GRANT OF STAY ON IA 6398/2013F.D.                      

87. WP 1663/2013	NIVRATTI RAO PAWAR AND ANR.  	PRANAY SHUKLA
							
				Versus 
			SECRETARY UNION OF INDIA AND 4	ANAND SONI
							
		FOR ADMISSION + IA NO. 1438/13 (FLAG-A) FOR GRANTING AD-INTERIM STAY. (A 4/W) 
FOR VACATIN 
		G STAY ON IA 2065/2014                      

88. MA 1727/2013	SMT. GUDDIBAI AND 3 ORS.   	O.P. MALPANI
							RR.MAHESHWARI,ROMIL O.MALPANI,AS.PARIHAR,ML.MARCHY 
							 
				Versus 
			RAMESH CHANDRA AND 2 ORS.   	
							
		ADMISSION                      

89. WP 2924/2013	SHRI NAND KISHORE       	DHEERAJ SINGH PANWAR
							RUPESH PANCHARIYA, JITENDRA RAJORIYA/ 
				Versus 
			COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORA	BL JAIN, BALENDU DWIVEDI, M JADHAV
							VINAY PURANIK, PRAMOD C NAIR 
		FOR ADMISSION & I.R. AND ALSO FOR ORDERS ON I.A. NO. 277/2014 FOR E.H. (REPLY TIME.)                      

90. WP 5488/2013	BABULAL            	C.M. NAIR
							
				Versus 
			MANAGING DIRECTOR M.P.R.T.C. A	GIRISH S PATWARDHAN, AJAY LONKAR, VINAY PATWARDHAN
							PRATEEK PATWARDHAN 
		ADM.                      

91. WP 5571/2013	DINESHLAL AND ANR.      	P.R.BHATNAGAR
							L.R.BHATANAGAR,R.R.BHATNAGAR,T.R.KUSHWAHA, VIJAY N 
							AGPAL, R.K.SHASTRI,R.SEN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION + I.R..                      

92. WP 6193/2013	VIJENDRA SINGH        	G.P.SINGH
							
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 5 	A.G.
							ASHUTOSH NIMGAONKAR, SANTOSH SHIMPI HARSHLATA SONI 
							 
		FOR ADMISSION & I.R.(F.D.)                      

93. WP 8134/2013	GHANSHYAMDAS SANGHI MEMORIAL C	VEER KUMAR JAIN
							GOVIND RAIKWAR, VISHAL VERMA, SUMIT MITTAL, VAIBHA 
							V JAIN, AKHIL GODHA/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND AN	A.G.
							
		FOR ADMISSION.(F.D.)                      

94. WP 8949/2013	PAWAN JAIN          	ABHINAV P. DHANODKAR
							HITENDRA TRIPATHI,NL.TIWARI,DEEPENDRA BADORIYA/ 
				Versus 
			SECRETARY STATE OF M.P. AND 5 	A.G.
							(INTERVENER) MEHMOOD PRACHA, SUMIT BABBAR, AKHIL P 
							URWAR 
		FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO. 149/14 (FLAG-A) AND IA NO. 150/14 (FLAG-A1) AND IA NO. 
		729/2014(FLAG-2) FD.                      

95. WP 10496/2013	M/S NAMCO CORP.LIMITED AND 3 O	SADHANA PATHAK
							IMTIYAZ AHMAD/ 
				Versus 
			THE STATE BANK OF INDIA    	R C SINHAL
							
		(1) FOR ADMISSION .)                      

96. WP 10929/2013	SMT.MANJU           	PUSHYAMITRA BHARGAVA
							HEMANT SHARMA, GOVIND PUROHIT/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION & I.R.(FD)                      

97. WP 12230/2013	PANKAJ SHARMA         	NITIN SINGH BHATI
							NITIN VYAS/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] MUKESH PARWAL[R-5] 
		FOR ADMISSION AND I.A 3467/14 FOR TAKING NOTE OF SUBSEQUENT EVENT AND DOC AND ORDERS ON I 
		.R. FD                      
con. WP 12222/2013	RAKESH KUMAR VYAS       	NITIN SINGH BHATI
							L.S.BHATI,NITIN VYAS/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] MUKESH PARWAL[R-5] 
		FOR ADMISSION AND I.A 3466/14 FOR TAKING NOTE OF SUBSQUENT EVEN AND DOC AND I
98. WP 12968/2013	CHIEF EXECUTIVE OFFICR, UJJAIN	S.R. BHARGAWA
							KULDEEP BHARGAVA, PREETI BHARGAVA, SUDEEP BHARGAVA 
							 G.P. MISHRA/ 
				Versus 
			SMT. KAVITA          	
							
		FOR ADMISSION. IA.NO. 6050/2013 (FLAG-A) FOR STAY.(F/D)                      

99. WP 13357/2013	PARVEJ ATHER AND 4 ORS.    	ANIL KUMAR SHRIVASTAVA
							PANKAJ SHRIVASTAVA(O/S), SUMIT CHOUHAN (O/S)/ 
				Versus 
			KUTUBUDDIN AND ANR.      	
							MANISH KUMAR VIJAYWARGIYA[R-1] KAMAL KUMAR TIWARI 
							[R-1] PRAFULL VIJAY[R-1] 
		FOR ADMISSION +AND FURTHER ORDERS ON I.A.NO. 6421/13 (FLAG-A)FOR STAY.                      

100. WP 13903/2013	CHIEF ENGINEER STATE OF M.P. A	A.G.
							
				Versus 
			SHRI ARVIND CHHABRA AND ANR. 	
							MAHESH KUMAR CHOUDHARY[R-1] RAMKRISHNA SHASTRI[R-1 
							] 
		FOR ADMISSION & IA NO. 6781/2013 (FLAG-A) FOR I.R.                      

101. WP 14202/2013	ASHOK LENGHE         	MANOJ MANAV
							DHARMENDRA KEHARWAR, S S PANDEY, NAVNEET KISHORE, 
							DINESH CHOUHAN/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION (F/D)                      

102. COMP 13/2014	KATARIA INDUSTRRIAL PRIVATE LI	VIJAYESH ATRE
							YATISH KUMAR LAAD[P-1] YATISH KUMAR LAAD[P-2] YA 
							TISH KUMAR LAAD[P-3] DEEPALI GARHEWAL[P-1] DEEPAL 
							I GARHEWAL[P-2] DEEPALI GARHEWAL[P-3] JATIN SEHGAL 
							[P-1] JATIN SEHGAL[P-2] JATIN SEHGAL[P-3] 
				Versus 
			/               	
							
		[FOR ADMISSION](FD)( NOTICE ISSUED FOR 30/06/2014FD) + COMP.11/14(D)                      

103. CONC 18/2014	YOGENDRA MEHTA AND 6 ORS.   	K.L. PUROHIT
							OP.RAGHUVANSHI,SMT. RICHA GURU/ 
				Versus 
			SMT. ARUNA SHARMA AND 2 ORS. 	
							
		FOR ADMISSION.                      

104. MCC 102/2014	SMT. DEEPEKA         	IMRAN QURESHI
							ASHISH CHOUREY[P-1] RAKESH KUMAR SHARMA[P-1] 
				Versus 
			PRAMOD            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2155/2014-STAY APPLICATION]                      

105. MA 112/2014	SMT DURGABAI         	J M POONEGAR
							
				Versus 
			PROPRIETOR KHADIJA INDUSTRIES 	
							ASHISH JAISWAL[R-2] 
		IA NO. 880/14 (FLAG-A) FOR CONDONATION OF DELAY (TIME BARRED BY 127 DAYS). + LCR CLAIM CAS 
		E NO. 2/WCNF/2013 (FD-30/06/2014)                      

106. WP 140/2014	SMT. MANORAMA BAFNA AND ANR. 	RAVINDRA SINGH CHHABRA
							GAURAV CHHABRA, MANISH VERMA, KARAN MAINI, AMIT TH 
							AKKAR/ 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION T	BHUWAN DESHMUKH
							
		FOR ADMISSION & ORDERS ON I.R. (F/D)                      

107. CONC 307/2014	WAKF DARGAH BANDI CHHOD DATA T	SYED ZUBER ALI WARSI
							TOUSIF WARSI[P-1] 
				Versus 
			SHRI C.B. SINGH        	0
							
		[FOR ADMISSION](F.D.)                      

108. CONC 310/2014	WAKF DARGAH BANDI CHHOD DATA N	SYED ZUBER ALI WARSI
							
				Versus 
			C.B. SINGH          	
							TOUSIF WARSI[R-1] 
		[FOR ADMISSION](F.D.)                      

109. MA 526/2014	DEEPAK SURYAVANSHI      	SURESH CHANDRA AGRAWAL
							MOHAN LAL SANGHI[P-1] MOHAN LAL SANGHI[P-2] MOHAN 
							LAL SANGHI[P-3] SMT ANJANA SANGHI[P-1] SMT ANJANA 
							SANGHI[P-2] SMT ANJANA SANGHI[P-3] RISHI AGRAWAL[P 
							-1] RISHI AGRAWAL[P-2] RISHI AGRAWAL[P-3] MANOJ KU 
							MAR SHARMA[P-1] MANOJ KUMAR SHARMA[P-2] MANOJ KUMA 
							R SHARMA[P-3] 
				Versus 
			H.H. DR. MRALINI DEVI PANWAR 	
							
		FOR ADMISSION   (FD)                      

110. MA 686/2014	NEW INDIA GEN. CO. LTD.    	CHHANDRA PAL SINGH
							RADHEY SHYAM GARG[P-1] 
				Versus 
			BHAWARLAL           	
							
		FOR NOTICE ISSUED ON ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3223/2014-STAY APPLICATION] NOTE:-(NOTI 
		CE REPORT IS AWAITED)+LCR. (FD)                      

111. WP 922/2014	VIJAY KUMAR          	NILESH SHARMA
							SURYA PAL KEWAT/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      

112. WP 1319/2014	MAHESH PARIYANI AND ANR.   	DHARMENDRA CHELAWAT
							I.K.MANSURI/ 
				Versus 
			PRINCIPAL SECRETARY STATE OF M	A.G.
							
		FOR ADMNAND I.R.(F.D.)                      

113. WP 1359/2014	NARAYAN            	SHANKAR LALWANI
							
				Versus 
			RAMKANYABAI PATIDAR      	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.880/2014-FOR STAY](F/D)                      

114. WP 1622/2014	GOPAL AGRAWAL (MITTAL)    	SHAILENDRA POLEKAR
							M.K. PARDESHI, KU, VIDHYA PALIWAL, SANJEEV MEHRA 
				Versus 
			SMT. PUJA MAHESHWARI     	
							BRIJESH GARG[R-1] BRIJESH GARG[R-2] NEELESH AGRAW 
							AL[R-1] NEELESH AGRAWAL[R-2] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.1037/2014-STAY APPLICATION]                      

115. WP 1754/2014	MANGU KHAN PATHAN       	PRASANNA J.MEHTA
							JITENDRA BOHARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] MUKESH PARWAL[R-4] 
		[FOR ADMISSION](FD)                      

116. WP 1846/2014	NAND KISHOR          	RANJANA GAWADE
							PRAMOD KUMAR GARG[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.] (FD). 
FOR [FOR STAY] ON IA 3235/2014                      

117. WP 1887/2014	PREMLATA           	SANJAY JAMINDAR
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION] (FD)                      

118. WP 2147/2014	SMT. GEETA SOLANKI      	RAMESH CHANDRA VERMA
							MUKESH SINJONIA[P-1] ANIL MALVIYA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

119. WP 2245/2014	ASHOK SANGHVI         	NITIN PHADKE
							GOPAL SINGH ANJANA[P-2] 
				Versus 
			BOARD OF REVENU MADHYA PRADESH	
							
		FOR ADMISSION.MAIN CASE(W.P.2265/2014)DISPOSED OF ON                      

120. WP 2263/2014	SATYANARAYAN         	MAHESH KUMAR CHOUDHARY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

121. WP 2383/2014	DR. DEV NARAYAN PUROHIT    	CHANDRAKANT PATNE
							VINOD KUMAR NAPIT[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

122. WP 2399/2014	DR. AJAY KALE         	CHANDRAKANT PATNE
							LAXMI KANT PATNE[P-1] RAJOO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

123. WP 2505/2014	VISHNU            	YASH PAL RATHORE
							ARCHANA MAHESHWARI[P-1] RUPESH JONWAL[P-1] NILESH 
							PATEL[P-1] 
				Versus 
			GULAM MOHAMMED        	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.1866/2014-INTERIM RELIEF](FD)                      

124. WP 2559/2014	RAHUL TIWARI         	UMESH GAJANKUSH
							RAMPAL UIKEY[P-1] SHISHIR KUMAR PUROHIT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							ANAND AGRAWAL[R-2] 
		[FOR ADMISSION (F/D)                      

125. WP 2584/2014	RAMESH            	PRASANNA J.MEHTA
							JITENDRA BOHARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] 
		[FOR ADMISSION (F/D)                      
con. WP 2105/2014	ARVIND RATHORE        	PRASANNA J.MEHTA
							JITENDRA BOHARE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							MUKESH PARWAL[R-1] MUKESH PARWAL[R-2] MUKESH PARWA 
							L[R-3] 
		[FOR ADMISSION AND I.R.] (F/D)                      

126. WP 2716/2014	SUNDERBAI           	RAMESH KUMAR CHHAZED
							SAMEER ANANT ATHAWALE[P-1] BURHANUDDIN AZAD[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH            	
							LADDU LAL SHARMA[R-9] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2025/2014-STAY APPLICATION]                      

127. WP 2752/2014	DHARMENDRA KUMAR       	SUBHASH UPADHYAY
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.]                      

128. WP 2947/2014	MOHANLAL           	SHAILENDRA POLEKAR
							MANOJ KUMAR PARDESHI[P-1] VIDHYA PALIWAL[P-1] SANJ 
							EEV MEHRA[P-1] 
				Versus 
			ESTATE OFFICER EXECUTIVE OFFIC	
							SOHAN LAL NAGAR[R-1] SHIVSHANKAR DASHORE[R-1] VIVE 
							K NAGAR[R-1] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2214/2014-STAY APPLICATION]                      

129. WP 3066/2014	M/S PARASRAMPURIA INTERNATIONA	GIRISH PATWARDHAN
							RACHANA ZAMINDAR[P-1] PRATEEK PATWARDHAN[P-1] KIRT 
							I PATWARDHAN[P-1] 
				Versus 
			KAUSHALYA BAI         	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2292/2014-STAY APPLICATION](FD)                      

130. WP 3096/2014	DILIP KUMAR RAM        	DILIP KUMAR RAM (SELF)
							
				Versus 
			UNION OF INDIA        	
							
		FOR ADMN.(FD)                      

131. WP 3181/2014	UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			SANJAY            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2417/2014-STAY APPLICATION]FD                      

132. WP 3218/2014	UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			ROOP SINGH          	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2449/2014-STAY APPLICATION (F/D)                      

133. WP 3231/2014	UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION 	BHUWAN GAUTAM
							NEERAJ GAUTAM[P-1] VALMIK SAKARGAYEN[P-1] 
				Versus 
			KAILASH            	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2461/2014-STAY APPLICATION (F/D)                      

134. WP 3738/2014	RUPESH KUMAR BIRLA      	AMAR SINGH RATHORE
							IMRAN QURESHI[P-1] IMRAN QURESHI[P-2] VISMIT PANOT 
							[P-1] VISMIT PANOT[P-2] PANKAJ WADWANI[P-1] PANKAJ 
							 WADWANI[P-2] ASHOK SINGH RAGHUWANSHI[P-1] ASHOK S 
							INGH RAGHUWANSHI[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2881/2014-INTERIM RELIEF] (FD)                      

135. WP 3834/2014	JAGDISH NIRMAL        	ANAND PATHAK
							MANURAJ SINGH[P-1] NAR SINGH[P-1] PAVAN SHARMA[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.] FD                      

136. WP 3945/2014	PRATIBHA SYNTEX LIMITED THRU. 	VEER KUMAR JAIN
							GOVIND PRASAD RAIKWAR[P-9] VISHAL VERMA[P-9] SUMIT 
							 MITTAL[P-9] VAIBHAV JAIN[P-9] AKHIL GODHA[P-9] 
				Versus 
			MADHYA PRADESH STATE BIODIVERS	
							
		[FOR ADMISSION AND I.R.] F.D.                      

137. WP 4079/2014	OM PRAKASH CHAWDA       	VIVEK DALAL
							ROHIT GUPTA[P-1] AMAR NATH YADAV[P-1] 
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		FOR ADM AND IR                      

138. WP 4083/2014	DR. ASHOK SHARMA       	VIVEK DALAL
							
				Versus 
			INDORE MUNICIPAL CORPORATION 	
							
		FOR ADM AND IR            
*[COMMON ORDERS]*
          

701. RP 193/2014	SITARAM            	MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA
							
				Versus 
			DEEPIKA @ YASMIN KHAN     	
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION NOT FILED (T.B. BY 2 DAYS) (2)OTHER MISS-JOINDER O 
		F THE PARTIES (PETITIONER IN RP NO. 193/2014 AND RES. NOS. 8 TO 18 IN RP NO. 193/2014) (3) 
		TRUE COPY NOT DONE IN 2ND SET (4)COURT FEE RS. 30/- OF A.K.N. DEFICIT ON THE POWER 
--------------------------------------------------------------------------------------
             Court Room No:9          
            SINGLE BENCH [ SB VI ]         
            HON'BLE SHRI JUSTICE JARAT KUMAR JAIN          
                     
--------------------------------------------------------------------------------------
            MAIN          
            MOTION HEARING          
            
*[BAIL APPLICATIONS U/S 439 Cr.P.C.]*
          

1. MCRC 4342/2014	JITENDRA           	DINESH KUMAR MAHESHWARI
							AJIT KUMAR CHHABRA[P-1] LILESH SHARMA[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION) M.CR.C.NO. 4153/2014(CRIME NO.276/2014 P.S.PITHAMPUR) WAS DECIDED BY HONBL 
		E JUSTICE SHRI JARAT KUMAR JAIN ON 12/06/2014)F.D.            
*[ORDERS]*
          

2. CRA 1147/2001	URJAN SINGH          	JAISINGH,VIVEKSINGH,D.RAWAL,V.YADAV /
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	G.A.
							
		IND. OF PERSONAL APPEARANCE OF APPELLANT NO.2(RADHESHYAM) WHO IS ABSENT SINCE 12/10/2011.                      

3. CRA 699/2002	HARUN             	AK.SARASWAT,BL.YADAV/
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	G.A.
							
		FOR ORDERS ON NBW OF APPELLANT AND NOTICE TO HIS SURETY.                      

4. CRA 923/2002	MAAN SINGH & ORS.       	DILIP SAXENA,KAILASH SAJONIA /
							
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.
							
		FOR ORDERS ON REPORT OF NON-BAILABLE WARRANT OF APPELLANT NO. 1 MOONSINGH. (REPORT RECEIVE 
		D) .                      

5. CRA 719/2005	MEHTAB SINGH & ANOTHER    	SMT.A.SHARMA,KR.,ASHISH SHARMA/
							VIVEK SINGH,VIKAS YADAV,R AJAY VYAS/ 
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	A.G.
							
		FOR ORDERS ON IA 5145/2014 (FLAG-A) FOR FIXING THE DATE FOR FINAL HEARING (LCR RECEIVED)                      

6. CRA 371/2006	IMRAN & OTHER         	RK.TRIVEDI,HS.JAT,AK.SAXENA/
							ANSHUMAN SHRIVASTAVA,VIVEK SHRIVASTAVA, RAHUL KALR 
							A,AJAY SINGH/ 
				Versus 
			THE STATE OF M.P.       	TR.GUPTA,S.GUPTA,A.G.
							
		FOR ORDERS ON THE REPORT OF PERPETUAL WARRANT OF A/A. NO.1 IMRAN KAHN RECEIVED UNSERVED AS 
		 HE HAS GONE TO SAUDI ARAB SINCE LAST 1 YEAR.                      

7. CRA 746/2008	HEERALAL           	KC.KABRA (L.A.)/
							
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							
		IA 5100/14 FOR EARLY HEARING                      

8. CRA 1337/2010	DURGA AND ANR.        	VIVEK SINGH
							R.VERMA,R.SINGH,R.CHOUHAN/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		IA 7941/13 FOR ORDERS                      

9. MCRC 4430/2010	SMT. ANURADHA MANDLOI     	RAHUL VIJAYWARGIYA/
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH AN	A.G.
							
		I.A.NO. 3897/2010 FOR STAY                      

10. CRA 207/2011	MOHABBAT AND 2 ORS.      	J.B. DAVE, V.THAKUR, K.SINGH,
							MUKESH SINJONIA, ANIL MALVIYA, ROHIT CHAPARIA, RAM 
							ESH VERMA/ TR GUPTA,SONALI GUPTA,BHARAT MALVIYA,AK 
							 PARMAR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ORDERS ON REPORT OF PERPETUAL WARRANT OF APPELLANT NO.1.                      

11. MCRC 7541/2011	RAJKUMAR           	ANURAG BAIJAL,
							RAMESH YADAV/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		(2) PAGE NO. 18, 23 TO 31 READABLE COPY NOT FILED.                      

12. MCRC 7779/2011	JAYANTRAO           	SANGITA PARSAI
							RAMPAL UIKEY/ ABHINAV P DHANODKAR, HITENDRA TRIPAT 
							HI, NL TIWARI/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		(1) POWER INCOMPLETE. (2) CASE NO. AND DATE OF ORDER NOT FILED. (3) ANNEXURE NOT MARKED. ( 
		4) CRIMINAL CASE NO. 332/2011 DATE 6/9/2011 CERTIFIED COPY NOT FILED.(O/S                      

13. MCRC 7817/2011	SHYAMUBAI           	SANGITA PARSAI
							RAMPAL YADAV/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH AN	A.G.
							
		(1) UNDER SECTION NOT TYPE IN LEAVE PETITION. (2) LESS CF. RS. 5/- ON PETITION. (3) AFFIDA 
		VIT OF APPELLANT NOT FILED. (4) CAUSE TITLE NOT TYPE IN LEAVE PETITION.(W/C)                      

14. CRA 47/2012	SURENDRA AND ANR.       	ASHISH VYAS
							M.I.QURESHI, J.K. JAIN, RAMESH GANGARE/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							JINENDRA KUMAR JAIN[COMP] RAMESH CHANDRA GANGARE[C 
							OMP] 
		FOR ORDERS ON IA. 3499/14 (FLAG-A) FOR WITHDRAWAL OF SURETY.                      

15. CRA 168/2012	JITENDRA @ JITU        	VIRENDRA SHARMA,
							JITENDRA SHARMA,RAVI KELKAR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR [EARLY HEARING] ON IA 5162/2014.                      

16. CRA 923/2012	PANDIT @ JAGDISH       	MUKESH SINJONIA
							ANIL MALVIYA, RAMESH VERMA, RAJESH MAHANT, ROHIT C 
							HAPARIYA/ MAHENDRA / 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		                      
con. CRA 1249/2011	SANDEEP AND ANR.       	AVINASH SIRPURKAR,
							YOGESH GUPTA,SANJAY SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR REFERANCE                      

17. CRA 179/2013	SATYANARAYAN         	J.B. DAVE
							N.J.DAVE,VINOD THAKUR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		IND. OF ACCUSED APPELLANT SATYNARAYAN S/O KANHAIYALAL DHAKAD WAS ABSENT ON 6.
5.14 (F.D.)                      

18. CRR 475/2013	KANHAIYALAL          	MANOJ SAXENA
							KAMAL TIWARI, ABHAY SARASWAT, N.S. TOMAR/ 
				Versus 
			VISHVESHWARI         	
							VIKAS YADAV[R-1] JITENDRA MANDLOI[R-1] AMIT SINGH 
							SISODIA[R-1] 
		FOR IA NO. 2903/2013 FOR STAY.                      

19. CRA 841/2013	NOOR KHAN           	R.G.PHADKE
							MILIND PHADKE, BHAGYASHREE SUGANDHI/ 
				Versus 
			MADHYA PRADESH PASCHIM KSHETRA	
							
		IN DEFAULT OF -

1. NOT FILING CERTIFIED COPY OF IMPUGNED JUDGMENT .

2. INCOMPLETE PARTIC 
		ULARS IN THE VAKALATNAMA.
(AS PER HONBLE C.O. DT. 01/05/14 2 WEEKS TIME WAS GIVEN TO CURE 
		DEFECT)                      

20. CRA 848/2013	MUKESH SHAH          	VEER KUMAR JAIN
							
				Versus 
			VISHWAKANT SHUKLA       	
							
		FOR ORDERS (NOTICE RECIEVED UNSERVED AS RESPONDENT DOES NOT LIVE ON THE GIVEN ADDRESS.)                      

21. CRR 985/2013	RAJESH AND ANR.        	RAHUL SHARMA (O/S)
							SAPNESH H. JAIN, BRIJENDRA SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							(COMPLAINANT) VIRENDRA SHARMA, JITENDRA SHARMA, RA 
							VI KELKAR, MANOJ SAXENA, RAVI KELKAR SANDEEP SHARM 
							A[R-2] 
		FOR I.A. 6907/13 FOR STAY.                      

22. CRR 1228/2013	VINOD             	MAMTA SHANDILYA
							N.S. TOMAR, USHA CHOUHAN/ 
				Versus 
			SMT. RAJNI AND 2 ORS     	
							AVINASH SIRPURKAR[R-1] AVINASH SIRPURKAR[R-2] AVIN 
							ASH SIRPURKAR[R-3] SEEMA SHARMA[R-1] SEEMA SHARMA[ 
							R-2] SEEMA SHARMA[R-3] YOGESH KUMAR GUPTA[R-1] YOG 
							ESH KUMAR GUPTA[R-2] YOGESH KUMAR GUPTA[R-3] UDAI 
							PRATAP SINGH KUSHWAH[R-1] UDAI PRATAP SINGH KUSHWA 
							H[R-2] UDAI PRATAP SINGH KUSHWAH[R-3] 
		FOR I.A. NO. 9009/2013 FOR STAY.                      

23. CRA 1714/2013	BHARAT AND ANR.        	SATISH JAIN
							RISHI KUMAR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		INDEFAULT OF PERSONAL APPEARANCE OF ACCUSED APPELLANT NO. 1 & 2.                      

24. MCRC 7506/2013	DINESH CHANDRA        	ASHISH SHARMA
							AJAY VYAS/ 
				Versus 
			HEERALAL           	
							
		ON I.A. NO.446/2014 (FLAG-A) FOR CONDONATION OF DELAY AND I.A. NO.447/2014 (FLAG-A1) FOR N 
		ON-JOINDER PARTY                      

25. CRR 187/2014	SAYYED ASHRAF MIR       	AMAR SINGH RATHORE
							IMRAN QURESHI, VISMIT PANOT, P.WADHWANI, A.S.RAGHU 
							WANSHI/ 
				Versus 
			BABY FARAHDEEPA MIR THRU. GUAR	
							SHANNO SHAGUFTA KHAN[R-1] 
		FOR I.A. NO. 1182/14(FLAG-A)FOR STAY (M.M.)                      

26. CRR 284/2014	RAMKANYABAI          	HIMANSHU JOSHI
							RAKESH SHUKLA[P-1] USHA CHOUHAN[P-1] 
				Versus 
			MOHANLAL           	
							MOEED ALI BOHRA[R-1] PANKAJ KHANDELWAL[R-1] MURTUZ 
							A BOHRA[R-1] 
		[ ORDERS ON IA NO.1967/2014-CONDONATION OF DELAY]                      

27. CRR 650/2014	HITESH            	NISHIKANT BANSHIDHAR DAVE
							AJIT KUMAR JAIN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)LIMITATION / CONDONATION APPLICATION U/S 5 OF LIMITATION ACT NOT FILED. [T		YS] (2)COURT FEE OF RS. 40/- NOT AFFIXED ON C.C.                      

28. CRA 673/2014	ANIL MANKAR          	NEERAJ GAUTAM
							BHUWAN GAUTAM[P-1] KAPIL BOURASI[P-1] VALMIK SAKAR 
							GAYEN[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ORDERS ON IA 3274/2014 (FLAG-A) FOR COND. OF DELAY                      

29. CRA 748/2014	DAULATRAM           	MANOJ SAXENA   DAD R.N.21
							KAMAL KUMAR TIWARI[P-1] ABHAY SARASWAT[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ADM.                      

30. MCRC 2301/2014	GOVIND            	NARAYAN DAS BAHETI
							VISHAL BAHETI[P-1] VAIBHAV BHAGWAT[P-1] PRAKASH CH 
							ANDRA SHRIVAS[P-1] 
				Versus 
			RAKESH            	
							ARVINDRA SHREEKRISHNA GOKHALE[R-1] VIJAY KUMAWAT[R 
							-1] 
		FOR ORDERS (KIND ATTENTION C.O. DT 02.05.2014 )                      

31. MCRC 3245/2014	INNUS SHEIKH         	ARVINDRA SHREEKRISHNA GOKHALE
							ANIRUDDHA GOKHALE[P-1] VIJAY KUMAWAT[P-1] 
				Versus 
			SMT.SHEBA SAYYADA       	
							
		FOR ADMISSION (F.D.)                      

32. MCRC 4495/2014	BHUPENDRA SINGH        	ABHISHEK  TUGNAWAT
							RISHIRAJ SHARMA[P-1] KARIMANDRI KHIMJI[P-1] BHUPEN 
							DRA SINGH PARIHAR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)AFFIDAVIT NOT FILED IN SUPPORT OF STAY APPLICATION. (2)COURT FEE OF RS.25/- NOT AFFIXED 
		 ON C.C.                      

33. MCRC 4575/2014	CHANCHAL           	DEEPESH MALVIYA
							SURESH CHANDRA SHARMA[P-1] HARISH CHANDRA TRIPATH 
							I[P-1] 
				Versus 
			SURENDRA           	
							
		(1)CERTIFIED COPY OF COURT OF FIRST INSTANCE (DT. 01/03/2014) NOT FILED.                      

34. MCRC 4636/2014	JITENDRA           	SHRAVAN DEWDA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)NOT MENTION AVERMENT WHETHER ANY BAIL APPLICATION IS PENDING OF ALREADY DISPOSED OFF JU 
		ST BELOW THE HEADING OF THE BAIL APPLICATION(AS PER NEW AMENDMENT DT 13/09/13)                      

35. MCRC 4654/2014	SUNDERLAL           	RAVINDRA SINGH PARMAR
							RAMESH YADAV[P-1] RAMESH YADAV[P-2] NARENDRA KUMAR 
							 SHARMA[P-1] NARENDRA KUMAR SHARMA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		(1)OTHER NO DOCUMENT FILED FOR CHECKING CRIME NO. 93/14 (2)OTHER DATE OF ORDER AND CRIME 
		NUMBER NOT TALLY IN BAIL PETITION, IMPUGNED ORDER AND COMPUTER SHEET.            
*[FRESH (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

36. CRA 1362/2008	JAGDISH            	A.SALEEM,ABDUL RAIS,KU.SAMEENA ANSARI,
							HS CHHABRA, ML RATHOR, SH MOYAL/ 
				Versus 
			PRABHAKAR SHARMA & ANR.    	A.G.,M.VIJAYVARGIYA,K.TIWARI
							
		FOR ADMISSION.                      

37. MCRC 7079/2009	AJAY SINGH CHAUHAN      	SAMARJEET SINGH,ABHIJEET SINGH,
							
				Versus 
			STATE OF M.P.         	AG.
							ANWAR KHAN, JAWED KHAN, RAJENDRA NAMDEO-COMLAINENT 
							 
		FOR ADMISSION AND FOR CONFIRMATION OF STAY AND I.A. NO.2094/2014 AND 2095/20
14.FOR COMPRO 
		MISE                      

38. MCRC 6473/2011	MANSARAM CHOUDHARY AND 6 ORS. 	CB.PATNE
							LC.PATNE/ 
				Versus 
			RAMJAN KHAN          	
							
		FOR ADMISSION                      

39. MCRC 7531/2011	KISHOR PATIK         	ASHISH GUPTA,
							SHYAM PATIDAR/ 
				Versus 
			DR. NALINI JAWERI       	
							
		FOR ADMISSION 6046/2011 FOR STAY                      

40. MCRC 8775/2011	ANIL SINGH RATHORE      	S.R. SARAF,
							VINAY SARAF,BRAJENDRA MISHRA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION                      
con. CRA 1301/2011	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			MAHIPALSINGH @ KUKA      	
							
		FOR ADMISSION                      

41. MCRC 9327/2011	MOHAN             	J.B. DAVE,
							NILESH J.DAVE,HL.SONI,VINOD THAKUR,NIKESH SAHU/ 
				Versus 
			PRAHLAD AND ANR.       	
							
		(1)ORDER ON I.A.NO. 1180/12 FOR CONDONATION OF DELAY ( TIME BARRED BY 58 DAYS
42. MCRC 156/2012	VISHAL JADHAV AND 2 ORS.   	VIKAS RATHI,
							AKASH RATHI/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION AND I.A. NO.208/2012 (FLAG-A) FOR STAY                      

43. MCRC 367/2012	ABBID HUSSAIN         	SAMARJEET SINGH
							ABHIJEET SINGH,RAJENDRA SAHU,PK.CHAUDHARY/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH AN	A.G.
							
		FOR ADMISSION AND I.A. NO. 439/2012 (FLAG-A) FOR STAY                      

44. MCRC 8011/2012	SURESHCHANDRA         	YOGESH MITTAL
							AYUSHMAN CHOUDHRY/ 
				Versus 
			NANALAL            	SK HASWANI, ANIL MAVIYA
							
		FOR ADMISSION                      

45. CRR 1205/2013	MANGESH            	P.C. SONI
							ANIL SONI/ 
				Versus 
			SMT. ANITA          	
							
		FOR ADMISSION                      

46. MCRC 3482/2013	SMT. KALPANA         	SWAPNIL SHARMA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION + IA NO. 2760/13 (FLAG-A) FOR STAY                      

47. MCRC 4695/2013	RATANLAL           	PRATEEK MAHESHWARI
							HIMANSHU THAKUR 
				Versus 
			PANNALAL TANWAR AND ANR.   	
							
		FOR ADMISSION                      

48. MCRC 7351/2013	SHYAM SINGH          	A.K. CHATTERJEE
							ABHISHE CHATTERJEE,M.B.BARANIYA,K.C.KABRA/ 
				Versus 
			SMT. SANTOSH         	
							
		FOR ADMISSION+IA.NO.6911/2013(FLAG-A)FOR STAY                      

49. CRR 141/2014	KAILASH            	PANKAJ SOHANI
							AMIT MAHAJA(O/S), PIYUSH KANSAL, ROHIT MANGAL, MAN 
							URAJ SINGH/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION.                      

50. CRA 399/2014	KRISHNA KUMAR         	SANJAY KUMAR SHARMA
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION .                      

51. CRR 430/2014	BRIJESH MISHRA        	AKASH SHARMA
							JAY PRAKASH KERO[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION](A/1 WEEK)                      

52. CRA 502/2014	SANJAY            	RAJESH YADAV
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		(1)AFFIDAVIT NOT FILED IN SUPPORT OF SUSPENSION APPLICATION NO. 2527/14 (2)OTHER DATE O 
		F ORDER NOT TALLY IN APPEAL MEMO, IMPUGNED ORDER AND COMPUTER SHEET.                      

53. CRR 579/2014	SUNIL THR. TOMSINGH      	SUNIL KUMAR SONI
							VINOD KUMAR SONI[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		FOR ADM.AND ORDERS ON IA. NO.3834/2014-GRANT OF STAY]                      

54. CRA 667/2014	NARENDRA           	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION]                      

55. CRA 681/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			ASHOK KUMAR          	
							
		[FOR ADMISSION]                      

56. CRA 691/2014	PURSHOTTAM          	M.I. KHAN
							SUBHASH SEN[P-1] MOHAMMED IQBAL KHAN[P-1] 
				Versus 
			RAJENDRA KUMAR        	
							
		[FOR ADMISSION]                      

57. CRA 695/2014	LAXMINARAYAN         	AKSHAT PAHADIA
							NITIN PHADKE[P-1] 
				Versus 
			NANURAM            	
							
		[FOR ADMISSION] (AFTER SUMMER VACATION)                      

58. CRA 699/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
				Versus 
			RAJU             	
							
		[FOR ADMISSION] (AFTER SUMMER VACATION)                      

59. CRA 757/2014	RAHUL             	RAMESH GOPALRAO PHADKE
							MILIND RAMESH PHADKE[P-1] BHAGYASHREE SUGANDHI[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		IA 5193/2014 FOR CONDONATION OF DELAY                      

60. CRA 772/2014	M.P.PASHCHIM KSHETRA VIDYUT VI	PRASANNA PRASAD
							
				Versus 
			GRAM PANCHAYAT PANKHEDI (KALAP	
							
		[FOR ADMISSION]                      

61. CRA 774/2014	M.P.PASCHIM KSHETRA VIDYUT VIT	DHEERAJ SINGH PANWAR
							RUPA PANCHARIYA[P-1] JITENDRA RAJORIA[P-1] 
				Versus 
			GRAM PANCHAYAT PANKHEDI AND AN	
							
		[FOR ADMISSION]                      

62. CRA 775/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			JAGANNATH AND 5 ORS.     	
							
		[FOR ADMISSION]                      

63. CRA 779/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			KAILASH AND 2 ORS.      	GOPAL SINGH BADORIYA, KC KABRA
							
		[FOR ADMISSION]                      

64. MCRC 830/2014	VIRENDRA SINGH        	SUNIL JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			BHAGWATILAL AND ANR.     	AG
							
		FOR ADMISSION.                      
con. MCRC 831/2014	VIRENDRA SINGH        	SUNIL JAIN
							AMOL SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			BHAGWATILAL AND ANR.     	AG
							
		FOR ADMISSION.                      

65. MCRC 1477/2014	PRASHANTI CREDIT COOPERATIVE S	VIRENDRA KUMAR S.PARIHAR
							S.S.PARIHAR, A.KHAN, M.SOLANKI,M.MANANA, M.BHADGRI 
							YA/ 
				Versus 
			RAJESH LASHKARI        	
							
		[FOR ADMISSION] (O/S) (KINDLY ATTENTION C.O. DT. 09.05.2014- LIST AFTER SUMMER VACATION )                      

66. MCRC 1550/2014	AMOD INVESTMENTS (P) LTD.   	SAMAR JEET SINGH CHOUHAN
							ABHIJEET SINGH CHAUHAN, RAJENDRA SAHU/ 
				Versus 
			REPL ENGINEERING LTD.     	
							
		[FOR ADMISSION] WITH LCR 4 PARTS.                      

67. MCRC 2173/2014	GULAB SINGH          	SANTOSH KUMAR  MEENA
							
				Versus 
			RAKESH            	
							
		[FOR ADMISSION]                      

68. MCRC 2335/2014	THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
				Versus 
			SHAHJAD KHA          	
							
		[FOR ORDERS ON THE QUESTION OF MAINTAINABILITY OF PETITION](3)LIMITATION / CONDONATION APP 
		LICATION-U/S 5 OF LIMITATION ACT NOT FILED. [T.B. BY 20 DAYS]                      

69. MCRC 2513/2014	HARMINDERSINGH BAGGA     	ABHAY SARASWAT
							NIRANJAN SINGH TOMAR[P-1] GAURAV KUMAR VERMA[P-1 
							] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		FOR ADMISSION AND I.A. NO.2563/2014 FOR STAY                      

70. MCRC 2528/2014	KADAR             	VIJAY PRABHAKAR SARAF
							VIJAY PRABHAKAR SARAF[P-1] VIJAY PRABHAKAR SARAF[P 
							-2] MOHIT KANOJIA[P-1] MOHIT KANOJIA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

71. MCRC 2654/2014	HEMSAGAR PATEL        	KRISHNA PUNTAMBEKAR
							ARCHANA KHER[P-1] TARUN KUSHWAH[P-1] SUBODH CHAUDH 
							RY[P-1] MANJULA MUKATI[P-1] 
				Versus 
			ARUN DIXIT          	
							
		ON I.A. NO.2718/2014 FOR STAY                      

72. MCRC 2693/2014	SACHIN JAIN          	BRIJENDRAKUMAR MISHRA
							AMIT BHATIA[P-1] RIZWAN KHAN[P-1] 
				Versus 
			B.SHRINIVASU         	
							
		[FOR ADMISSION]                      

73. MCRC 2759/2014	DR. LALITA KAVDIA       	RAVINDRA SINGH CHHABRA
							GAURAV CHHABRA[P-1] MANISH VERMA[P-1] ANKITA JADHA 
							V[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2829/2014-GRANT OF STAY] (W.C.)                      

74. MCRC 2861/2014	KAMALKISHORE         	GAFFAR MOHAMMAD
							NEERAJ CHAUDHARY[P-1] NEERAJ CHAUDHARY[P-2] NEERAJ 
							 CHAUDHARY[P-3] NEERAJ CHAUDHARY[P-4] NEERAJ CHAUD 
							HARY[P-5] AJAY BASWAN[P-1] AJAY BASWAN[P-2] AJAY B 
							ASWAN[P-3] AJAY BASWAN[P-4] AJAY BASWAN[P-5] NEELI 
							MA SISODIYA[P-1] NEELIMA SISODIYA[P-2] NEELIMA  
							SISODIYA[P-3] NEELIMA SISODIYA[P-4] NEELIMA SISO 
							DIYA[P-5] 
				Versus 
			SMT. RACHANA         	
							
		[FOR ADMISSION] (O/S COUNSEL)                      

75. MCRC 3025/2014	ABDUL BAQA AZAMI       	ROHINTON T.THANEWALA
							HIMANSHU DAD[P-1] MOHAMMED KHALEEL USMANI[P-1] RIC 
							HA PATHAK[P-1] ARSHAD ZUNAID MIRZA[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH CHOUHAN        	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3053/2014-GRANT OF STAY]                      
con. MCRC 3023/2014	ABDUL BAQA AZMI        	ROHINTON T.THANEWALA
							HIMANSHU DAD[P-1] MOHAMMED KHALEEL USMANI[P-1] RIC 
							HA PATHAK[P-1] ARSHAD ZUNAID MIRZA[P-1] 
				Versus 
			JAGDISH CHOUHAN        	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3051/2014-GRANT OF STAY]                      

76. MCRC 3121/2014	M/S VIJAY GARMENTS THR. MANOHA	ASHISH GUPT
							SHYAMLAL PATIDAR[P-1] 
				Versus 
			M/S LATEST COLLECTIONS THR. DI	
							
		[FOR ADMISSION]                      

77. MCRC 3296/2014	PRADYOT SATHE         	ROHINTON T.THANEWALA
							HIMANSHU DAD[P-1] RICHA PATHAK[P-1] ARSHAD ZUNAID 
							MIRZA[P-1] 
				Versus 
			RAJ GAUR           	
							SHAILENDRA KUMAR VIJAYWARGIYA[R-1] RAHUL VIJAYWARG 
							IYA[R-1] KALYAN SINGH PATEL[R-1] 
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3258/2014-GRANT OF STAY]                      

78. MCRC 3351/2014	SMT. SHUSHILA DEVI      	GOURAV SHRIVASTAVA
							RAJEEV BHATJIWALE[P-1] RAJEEV BHATJIWALE[P-2] RAJE 
							EV BHATJIWALE[P-3] NEELESH AGRAWAL[P-1] NEELESH  
							AGRAWAL[P-2] NEELESH AGRAWAL[P-3] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION]                      

79. MCRC 3436/2014	SHAKUNTALABAI         	VISHAL LASHKARI
							HITENDRA CHANDERIA[P-4] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.3371/2014-GRANT OF STAY]                      

80. MCRC 4689/2014	NANURAM            	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] NILESH DAVE[P-2] NILESH DAVE[P 
							-3] VINOD THAKUR[P-1] VINOD THAKUR[P-2] VINOD THAK 
							UR[P-3] 
				Versus 
			SURESH            	
							
		[FOR ADMISSION]                      

81. MCRC 4708/2014	NEERAJ            	PADMAKAR SHUKLA
							MANOHAR SINGH CHOUHAN[P-1] RISHI KAPOOR[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.5051/2014-GRANT OF STAY]                      

82. MCRC 4814/2014	SMT. PRABHOJ KAUR       	VIJAY KUMAR ASUDANI
							SHAILENDRA DIXIT[P-2] ASHUTOSH HARDIYA[P-2] RAVIN 
							DRA BHAWSAR[P-2] SANTOSH SOTHIYA[P-2] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	ADVOCATE GENERAL
							GAURAV CHHABRA[R-1] NEHA RAWAT[R-1] ANKITA JADHAV[ 
							R-1] 
		[FOR ADMISSION]F.D.                      

83. MCRC 4906/2014	RAJU MACHINERY AND TRACTOR THR	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] RAJESH YADAV[P-1] 
				Versus 
			GHANSHYAM           	
							
		[FOR ADMISSION]            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]*
          

84. CRR 874/2012	AASHIQ KHAN          	ASHISH VYAS
							MI.QURESHI,JK.JAIN,RAMESH GANGARE/ 
				Versus 
			ANISABAI @ ANNABEE      	
							BHAGWAN SINGH YADAV[R-1] SANTOSH KUMAR  MEENA[R-1 
							] 
		FOR ADMISSION.            
*[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CRIMINAL CASES]*
          

85. MCRC 4040/2010	SMT. SHANTIBAI        	VA.KATKANI,PANKAJ V.KATKANI,MANJEET KAUR,
							VK.VYAS/ (O/S) 
				Versus 
			BHANWARLAL          	
							KAILASH CHANDRA KAUSHAL[R-1] PRAKASH CHAND MAJAWA 
							DIA[R-1] PADMNABH SAXENA[R-1] SHALABH SHARMA[R-1] 
							 
		FOR ADMISSION                      

86. CRR 135/2011	PREMNARAYAN          	SUNIL JAIN,GAGAN PARASHAR,SIDDHARTH JAIN/
							
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH AN	A.G.
							VIKAS YADAV[R-2] AMIT SINGH SISODIA[R-2] JITENDRA 
							MANDLOI[R-2] 
		FOR ADMISSION.                      

87. CRR 702/2011	SMT.NISHA AND ANR.      	NK.DAVE
							A.JAIN,NILESH SHARMA,DS.GANDRAV/ 
				Versus 
			KAMAL @ PINKU SISODIYA    	
							
		FOR ADM.AND I.A.NO. 3546/14 FOR ORDERS.                      

88. CRR 1168/2011	RAMESH JAIN AND 2 ORS.    	RAHUL VIJAYWARGIYA,
							SK.VIJAYWARGIYA,ROOPA VIJAYWARGIYA/ 
				Versus 
			CHADRAPRABHU HOME PRIVATE LTD.	NG BAHETI, VISHAL N BAHETI, VAIBHAV BHAGAT
							PRAKASH SHRIVAS, PRAKASH NIKADE 
		FOR ADM. (ALONG WITH(MCRC 1529/2011 D/D) (A/2W)                      

89. MCRC 4828/2011	MUKESH KUMAR         	SHAILENDRA MUKTI
							MANISH SHRIVASTAVA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADM. AND FOR ORDERS ON IA NO. 3907/11(FLAG-A) FOR STAY.                      

90. CRR 896/2012	DINESH            	AMIT TRIPATHI
							KAUSHAL SINGH, ABHISHEK JOSHI/ 
				Versus 
			BRANCH MANAGER STATE BANK OF I	RG PHADKE, MILIND PHADKE, BHAGYASHREE SUGANDHI
							
		FOR ADM. AND I.A 5734/12 FOR STAY                      

91. MCRC 9175/2012	SUMITRABAI AND ANR.      	HIMANSHU THAKUR
							LS.CHANDIRAMANI,AMIT VYAS,ANUPAM CHOUHAN/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND ANR.    	A.G.
							VK GANGWAL, NK GANGWAL, BHAGAVATILAL SHARMA 
		FOR ADMISSION AND IA NO. 7905/12(FLAG-A)FOR STAY                      

92. CRR 45/2013	PRAHLAD            	MUKESH SINJONIA
							ANIL MALVIYA,RAMEHS VERMA,ROHIT CHPARIA/ 
				Versus 
			BHARAT            	
							(Dr.) MANOHAR LAL DALAL[R-1] VIVEK DALAL[R-1] ABHA 
							 DALAL[R-1] ROHIT GUPTA[R-1] LOKENDRA JOSHI[R-1] A 
							RTI SHRIVASTAVA[R-1] 
		FOR ADM.AND IND.OF COMPLIANCE OF C.O.DT. 23/06/14 (NW)                      

93. MCRC 133/2013	SANJAY            	DEEPAK TIWARI
							KUSHAL MARWADI,RAHUL SHARMA,HARISH TRIPATHI/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND ANR.    	A.G.
							
		FOR ADM. AND IA 116/2013 (FLAG-A) FOR STAY                      

94. MCRC 987/2013	MANISH AND 5 ORS       	L S CHANDIRAMANI
							HIMANSHU THAKUR,ANUPAM CHOUHAN/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. AND ANR.    	A.G.
							SR SARAF,VINAY SARAF,BK MISHRA,AMIT BHATIA,A JAT, 
							RIZWAN KHAN 
		FOR ADMISSION AND IA NO. 813/13(FLAG-A)F0R STAY                      

95. CRR 1189/2013	KARNAILSINGH         	YASHPAL RATHORE
							K.L. JAIN, A.MAHESHWARI, RUPESH KUMAR, NILESH PATE 
							L/ 
				Versus 
			SMT.JEETKAUR AND ANR.     	
							KAUSHAL SISODIYA[R-1] 
		FOR ADMISSION AND IA. 8140/13 FOR STAY.                      

96. MCRC 2817/2013	SURESH            	BRAJESH GARG
							NILESH,TARUN KUSHWAHA/ 
				Versus 
			FATEHSINGH          	HARISH TRIPATHI, VISHAL LASHKARI
							
		FOR ADMISSION AND I.A. NO.2133/2013 (FLAG-A) FOR STAY )                      

97. MCRC 5130/2013	NARSINGH SHARMA AND 4 ORS.  	DHARMENDRA YADAV
							GP.YADAV,SHAILENDRA YADAV,RAMESH YADAV/ 
				Versus 
			INDORE PREMIER CO OPERATIVE BA	
							ASHUTOSH NIMGAONKAR[R-1] HARSHLATA SONI[R-1] 
		FOR ADMISSION.                      

98. MCRC 7709/2013	LAXMINARAYAN         	SUMEET SAMVATSAR
							VANDANA KASREKAR, ANJALI JAMKHEDKAR, VIVEK PHADKE, 
							 HARSHAD WADNERKAR/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADMISSION AND I.A. NO. 319/2014 (FLAG-A) FOR STAY (N/W)                      

99. MCRC 9105/2013	SATYANARAYAN AMRITLAL PORWAL T	ANENDRA SINGH PARIHAR
							F. PATHAN, SAMEER SAXENA, PRITENDRA SINGH PARIHAR/ 
							 
				Versus 
			VIVEK SHRIVASTAVA PORWAL   	
							
		FOR ADMISSION AND IA NO. 8234/2013 (FLAG-A) FOR STAY. (F                      

100. MCRC 9866/2013	JAGDISH PRASAD AND 2 ORS.   	VIKAS YADAV
							JITENDRA MANDLOI,AMIT SINGH SISODIYA/ 
				Versus 
			GOMA AND 2 ORS.        	
							NITIN SINGH BHATI[R-2] NITIN VYAS[R-2] VIKAS BHAT 
							T[R-2] 
		FOR ADMISSION                      

101. CRR 140/2014	SHRIRAM THROUGH NATURUAL GURDI	SUNIL KUMAR VERMA
							MANISH KUMAR SHARMA,SMT. SHARMILA SHARMA,HITESH SH 
							ARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADM.AND IA NO. 901/2014 (FLAG-A) FOR STAY.                      
con. CRR 145/2014	SHRIRAM THRU.NATURAL GUARDIAN 	SUNIL KUMAR VERMA
							MANISH KUMAR SHARMA, SMT. SHARMILA SHARMA, HITESH 
							SHARMA/ 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	A.G.
							
		FOR ADM.AND I.A.NO. 941/2014 (FLAG-A) FOR STAY.                      

102. CRA 198/2014	AMRITLAL           	SUNIL GUPTA
							DINESH RATHORE, SANTNU MITTAL/ 
				Versus 
			STATE OF M.P. THRU. MANASA DIS	
							RAMESH CHANDRA GANGARE[R-2] JINENDRA KUMAR JAIN[R- 
							2] KAIVALYA RATNAPARKHE[R-2] 
		FOR ADMISSION                      

103. CRR 342/2014	SMT.FARZANA BEE        	RAJESH SHUKLA
							
				Versus 
			IRFAN SHAH          	
							
		[FOR ADMISSION]                      
con. CRR 416/2014	IRFAN SHAH          	JYOTI SWAROOP DAVE
							NILESH DAVE[P-1] HIRALAL SONI[P-1] VINOD THAKUR[P 
							-1] NEERAJ SARAF[P-1] 
				Versus 
			SMT. FARZANA BEE       	
							
		[FOR ADMISSION].                      

104. CRR 377/2014	CHUNNU @ NASIR        	VIVEK SINGH
							RAJESH CHOUHAN[P-1] MOHAMMED IMRAN KHAN[P-1] NILES 
							H MANORE[P-1] 
				Versus 
			THE STATE OF MADHYA PRADESH  	
							
		[FOR ADMISSION AND ORDERS ON IA NO.2452/2014-GRANT OF STAY.                      

105. CRR 431/2014	MUKHTYAR MANSOORI       	SHYAM MURARI BANGUR
							KAILASH CHANDRA KABRA[P-1] PARAS MAL JAIN[P-1] 
				Versus 
			SALMA BEE           	
							
		[FOR ADMISSION] (F/W)                      

106. MCRC 1168/2014	M/S B.F.F. AGROVET PVT. LTD. T	DILIP KSHIRSAGAR
							KIRTI S.JOSHI,H.N.GIRI/ 
				Versus 
			PROPRIETOR M/S ARCHANA POULTRY	
							MANISH KUMAR JAISWAL[R-1] PRITAM SINGH[R-1] RIZWAN 
							 KHAN[R-1] 
		[FOR ADMISSION]            
*[FINAL DISPOSAL AT ADMISSION STAGE - CRIMINAL CASES]*
          

107. MCRC 4733/2013	FIROJ SHAH          	ANIL MALVIYA
							SAJID ALI/ 
				Versus 
			JAHIRA BI           	SATISH TOMAR
							
		FOR ADMISSION/FINAL DISPOSAL (KIND ATTEN C.O.DTD.1/7/2013 
--------------------------------------------------------------------------------------
                     
                     
                     
                     

MADHYA line6.gif